رای

نمونه رای با موضوع مطالبه خسارت احداث در بر روی ملک دیگری و اجرت‌المثل ایام تصرف

وکلاپرس- در یکی دیگر از نمونه آرای منتشره در اینستاگرام قاضی کیانی، رایی با موضوع مطالبه خسارت و ضرر و زیان وارده از تصرف اموال غیر منقول منتشر شده است.

به گزارش وکلاپرس، طبق رای منتشر شده خواهان با بیان اینکه “خوانده با باز نمودن درب زمین مسکونی اش نتوانسته اقدام به ساخت و ساز کند و هیچگونه استفاده ای نیز از این زمین کند” درخواست مطالبه خسارت و ضرر و زیان وارده و مطالبه اجرت المثل را ارائه کرده است.

دادگاه با پذیرش درخواست مطالبه خسارت و ضرر و زیان وارده، خواسته مطالبه اجرت المثل ایام تصرف را رد کرده است.

بیشتر بخوانید:

متن رای صادره به شرح زیر است:

بسمه تعالی

به تاریخ ۱۴۰۰/۸/۱۷ در وقت فوق العاده جلسه شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان فارسان به تصدی امضا کننده دیل تشکیل است پرونده کلاسه ۹۸۰۱۴۱ تحت نظر است دادگاه با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده ختم دادرسی را اعلام و با استعانت از خداوند قادر و متعال و با تکیه بر وجدان به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید

گردش کار

در خصوصی دعوای آقای … فرزند … با وکالت آقای …. به طرفیت آقای … فرزند … به خواسته تقاضای رسیدگی و صدور حکم منشی بر مطالبه خسارت و ضرر و زیان وارده به مبلغ شش میلیون تومان و تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر مطالبه اجرت المثل از تاریخ ۱۳۹۰ لغایت ۱۳۹۹ به انضمام خسارات دادرسی؛

بدین شرح که وکیل خواهان در شرح دادخواست مدعی است نظر به اینکه آقای … اقدام به باز نمودن درب زمین مسکونی موکل اینجانب، نموده و باعث گردیده که در مدت چندین سال موکل نتواند اقدام به ساخت و ساز بنماید و هیچگونه استفاده ای نیز از این زمین نموده است و در همین خصوص نیز پرونده های متعددی اعم از کیفری و حقوقی بر علیه نامبرده انجام داده و هزینه هایی نیز در این خصوص اعم از هزینه های کارشناسی و دادرسی و حق الوکاله وکیل نیز پرداخت نموده و از طرفی با توجه به رای صادره از شعبه دوم حقوقی در پرونده کلاسه ۹۶۰۸۶۳ حکم به بستن درب صادر گردیده است که موکل برای بستن درب نیز هزینه هایی نموده از جمله گرفتن کارگر و ریختن مصالح و هزینه های جوشکاری

همچنین نامبرده در مدت چندین سال از این زمین مسکونی موکل به عنوان پارکینگ استفاده می نموده و در اختیار وی بوده است. علیهذا با تقدیم این دادخواست تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر مطالبه خسارت و ضرر و زیان وارده و همچنین مطالبه اجرت المثل از سال ۱۳۹۰ به بعد با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری به انضمام کلیه ی خسارات دادرسی و کارشناسی و حق الوکاله وکیل مورد استدعاست،

دادگاه اقدام به تعیین وقت رسیدگی و دعوت از طرفین نمود. در جلسه رسیدگی صرفا خواهان و وکیل ایشان حاضر شدند. وکیل خواهان بیان داشته اند خواسته موکل به شرح دادخواست تقدیمی است. مطالبه خـسارات دادرسی در پرونده به شماره بایگانی ۹۶۰۸۶۳ شعبه دوم دادگاه حقوقی فارسان و شماره ۱۶ رقمی ۹۶۰۹۹۸۲۸۷۲۸۰۰۷۶۳ و همچنین هزینه های پرونده احرابی به شماره بایگانی … برای انسداد درب که موکل متقبل گردیده و هزینه های دادرسی و کارشناسی و حق الوکاله وکیل در پرونده اصلی و هزینه های اجرایی آن اعم از پول مصالح کارگر و جوشکار …) مقوم به شش میلیون تومان و همچنین مطالبه اجرت المثل زمین مورد بحث از سال ۱۳۹۰/۱/۱ تا ۱۳۹۹/۱۲ به علت اینکه خوانده درب به داخل زمین باز کرده و از آن به عنوان پارکینگ استفاده نموده و عملا از انتفاع موکل مسالمت نموده اسفت به انضمام کلیه خسارات دادرسی پرونده را خواستارم،

دادگاه اقدام به اخذ هر دو پرونده استنادی از شعب مربوطه می نماید. پرونده شعبه دوم حقوقی دادگستری فارسان به شماره بایگنی ۹۶۰۸۶۳ حکایت از آن دارد که ” در این پرونده آقای … فرزند نوشاد با وکالت آقای …. مزاحمت و الزام خوانده به بستن درب و مطالبه خسارات و ضرر و زیان وارده) به طرفیت آقای … در مورخ ۲۴/۱۱/۹۶ مطرح می نماید. دادگاه پس از برگزاری جلسه نخست، فرارارجاع امر به کارشناسی صادر نمود. بعد از ابلاغ، نظریه مورد اعتراضی خوانده واقع گردید.

دادگاه اقدام به اخذ نظریه تکمیلی نموده و پس از آن و با استرداد قسمت دوم خواسته و خسارت و ضرر و زیان)، مطابق دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۳۸۴۲۸۰۰۷۴۷ مبادرت به صدور رای می نماید رای صادره مورد اعتراض خوانده واقع می شود. دادگاه تجدید نظر، اعتراض وارده را صائب تشخیص نداده و اقدام به ناپید دادنامه. نماید.

با قطعیت رای، خواهان تقاضای صدور اجراییه می نماید. ” و پرونده اجرای احکام مدنی به شماره بایگانی ۹۹۰۰۷۰۸ حکایت از آن دارد که ” در این پرونده نظر به قطعیت دادنامه ۰۷۷۷ ۹۸۰۹۹۷۳۸۲۲۸۰ شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی قارسان مبنی بر الزام آقای به بستن درب و تقاضای اجرای حکم در مورخ ۴/۱۰/۹۹ که حسب گزارش دادورز اجرای احکام با تهیه نمودن وسایل مورد نیاز از جانب محکوم له …. فرزند … حکم به طور کامل اجرا گردید.

” پس از بهره برداری از هر دو پرونده، دادگاه اقدام به صدور قرار کارشناسی و ارجاع امر به کارشناس دادگستری نمود. کارشناسان دادگستری اعم از بدوی و هیات سه نفره به شرح صفحات ۶۴ و ۷۲ پرونده اقدام به ارائه نظریه نموده اند که بالاتفاق در هر دو نظریه میزان هزینه های انجام شده توسط خوامان جهت انسداد درب ۱۴۱۹۰۰۰۰ ریال مشخص و اعلام داشته اند در ملک خواهان هیچگونه مستحدثاتی ایجاد نشده است.

رای دادگاه

نسبت به خواسته خواهان مبنی بر مطالبه خسارات وارده از سوی خوانده در پرونده کلاسه ۹۶۰۸۴۳ شعبه دوم حقوقی دادگستری فارسان و پرونده کلاسه ۹۹۰۰۷۰۵ شعبه اجرای احکام معنی دادگستری فارسان و مطالبه خسارات دادرسی موضوع این پرونده، دادگاه با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده و اظهارات وکیل خواهان در شرح دادخواست و جلسه رسیدگی و محتویات پرونده های استنادی مذکور که دلالت بر محکومیت سابق خوانده به انسداد درب احداثی در ملک خواهان و اجرای حکم با هزینه ی خواهان دارد همچنین با عنایت به نظریات کارشناسان دادگستری اعم از بدوی و هیات سه نفره که نظریه اخیر مصون از تعرض موجه طرفین باقی مانده است و دلالت بر صحت ادعای خواهان داشته و خوانده علی رغم ابلاغ و انتظار کافی در جلسات رسیدگی حاضر نشده و دفاع موجهی در خصوص موضوع پرونده به عمل نیاورده اند.

لذا دادگاه دعوای خواهان را در خصوص موضوعات فوق وارد دانسته و مستند به مواد ۱ و ۲ قانون مسئولیت مدنی و مواد ۱۹۸ و ۵۰۳ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۱۳۵۸ قانون مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت خسارات دادرسی پرونده کلاسه ۹۶۰۸۶۳ شعبه دوم حقوقی دادگستری فارسان (هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل دادگستری و هزینه کارشناسی) مطابق با تعرفه قانونی و پرداخت مبلغ ۱۴۱۹۰۰۰۰ ریال بایت اجرای حکم از سوی خواهان در پرونده اجرائی و پرداخت خسارات دادرسی این پرونده (هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل دادگستری و هزینه کارشناسی) مطابق با تعرفه قانونی در حق خواهان صادر و اعلام می دارد.

لکن در خصوص خواسته دیگر خواهان مبنی بر مطالبه اجرت المثل ایام تصرف نظر به اینکه

۱، خوانده دعوا حسب محتویات پرونده های استنادی صرفا در ملک خواهان اقدام به باز نمودن درب کرده بودند

۲. حسب نظریات کارشناسان دادگستری هیچگونه مستحدثانی در ملک خواهان ملاحظه نشده است و ملک ایشان صرفا یک قطعه زمین ساده می باشد.

۳. خواهان هیچگونه دلیلی جهت اثبات اینکه خوانده ملک ایشان را به پارکینگ تبدیل نموده باشند به دادگاه ارائه ننموده اند

لذا دادگاه با عنایت به مراتب فوق و با در نظر داشتن اصل برائت در امور مدنی و مستند به ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی حکم به بی حقی خواهان نسبت به این قسمت از خواسته صادر و اعلام می دارد حکم صادره در خصوص هر دو قسمت دادنامه حضوری و ظرف مهلت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خوامی در محاکم تجدید ناظر استان چهار محال و بختیاری می باشد.

مجید کیانی
رئیس شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان فارسان

منبع: اینستاگرام قاضی کیانی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا