بخشنامه

بخشنامه دستور العملی است که وزیران خطاب به همکاران خود، و درمقام تفسیر و بیان شیوه اجرای قوانین و مقررات یا به منظور حسن اجراء و تنظیم امور داخلی دستگاه‌ها صادر می‌نمایند.

به عبارت دیگر، بخشنامه در کتاب ترمینولوژی حقوق دکتر لنگرودی عبارت است ”

از تعلیم یا تعلیمات کلی و یکنواخت و به صورت کتبی که از طرف مقام اداری به مرئوسین برای ارشاد به مدلول و طرز تطبیق قانون یا آئین‌نامه داده شود و نباید مخالف قانون یا آئین‌نامه باشد

بخشنامه‌ ها جنبه اعلامی دارند

بخشنامه قابل استناد در دادگاه نیست و فی حد ذات منشأ حق و تکلیف جدیدی نمی‌باشد و در صورت تعارض با قانون یا آئین‌نامه نباید به آن عمل کرد.”

بخش‌نامه نمی‌تواند ایجاد کننده حق و تکلیف جدیدی باشد و به همین دلیل مستند رأی دادگاه قرار نمی‌گیرد و اصحاب دعوا نیز نمی‌توانند به آن استناد کنند، از این رو گفته می‌شود که بخشنامه‌ها همیشه جنبه اعلامی داشته و همیشه شارح است، نه مؤسس؛

صدور بخشنامه‌های متعدد از مصادیق فساد در جامعه است

و بخشنامه جایگاهی در سلسله مراتب قانون در معنای عام آن، ندارد و از منابع حقوق به‌شمار نمی‌رود و این که گاه در طبقه‌بندی قوانین، بخش‌نامه را هم ذکر می‌کنند، نباید موجب این توهم شود که بخش‌نامه نیز قانون است.

جایگزین شدن بخشنامه‌ها به جای قانون به اصل به تفکیک قوا درقانون اساسی خدشه وارد نماید و نمی‌توان درقالب بخشنامه قانون وضع نمود. همچنین صدور بخشنامه‌های متعدد از مصادیق فساد در جامعه است.

بخش نامه ها را در اینجا مشاهده کنید⇓

 • امکان ثبت ازدواج و طلاق با وکالت نامه وکلای دادگستری وجود ندارد / سازمان ثبت بخشنامه مربوطه را لغو کرد

  وکلاپرس- معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با صدور دستوری خطاب به دفاتر ازدواج و طلاق، از لغو بخشنامه خرداد ۱۴۰۱ این سازمان درباره امکان انجام امور ازدواج و طلاق با وکالت نامه وکلای دادگستری خبر داد.بیشتر بخوانید »

 • دستورالعمل تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم برای مالیات مقطوع عملکرد سال ۱۴۰۱ مصوب اردیبهشت ۱۴۰۲

  دستورالعمل تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم برای مالیات مقطوع عملکرد سال ۱۴۰۱

  مصوب ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۲

  موضوع: مالیات مقطوع عملکرد سال ۱۴۰۱ برخی از صاحبان مشاغل در اجرای تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ با رعایت مفاد بند (ل) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور

  در اجرای تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴ و با رعایت مفاد بند (ل) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور و به منظور تکریم مودیان، اجرای عدالت مالیاتی با توجه به شرایط اقتصادی کشور، تسهیل وصول مالیات و ایجاد هماهنگی و وحدت رویه در تعیین مالیات عملکرد سال ۱۴۰۱ برخی از صاحبان مشاغل ، مقرر می دارد:

  مشمولین تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ١٣٩۴:

  ۱- تمامی صاحبان مشاغلی که مجموع فروش کالا و ارائه خدمات آنها در سال ۱۴۰۱ حداکثر صد برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) قانون مالیاتهای مستقیم مبلغ ۶۷.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال بوده و فرم مالیات مقطوع برای آنها در درگاه خدمات الکترونیک سازمان بارگذاری شده است مشمول مقررات این دستورالعمل بوده و از نگهداری اسناد و مدارک موضوع قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴ و ارائه اظهار نامه مالباتی برای عملکرد مذکور معاف میباشند.

  تبصره – صاحبان مشاغل زیر مشمول این دستورالعمل نمیباشند و این مودیان در اجرای مقررات ماده (۱۰۰) قانون مذکور مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی و پرداخت مالیات متعلق وفق مقررات قانونی میباشند:

  الف- مودیانی که میزان فروش کالا و ارائه خدمات آنها در سال ۱۴۰۱ بیش از مبلغ ۶۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال بوده است.

  ب- در پرونده های مشارکت مدنی چنانچه سهم درآمد یا فروش حداقل یکی از شرکاء بیش از مبلغ مذکور در بند (۱) باشد و یا مجموع درآمد مشارکت بیش از مبلغ ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال باشد.

  ج- صاحبان مشاغلی که در اجرای جزء (۲) بند (ز) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور مکلف به استفاده از پایانه های فروشگاهی بوده و با توجه به اطلاعات دریافتی نسبت به نصب آن اقدام ننموده و همچنین مواردی که بر اساس اطلاعات واصله از سامانه سوت زنی نسبت به استفاده از پایانه های فروشگاهی اقدام ننموده اند.

  د- صاحبان مشاغلی که برای آنها فرم موضوع تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیاتهای مستقیم در درگاه خدمات الکترونیکی سازمان امور مالیاتی کشور قرار داده نشده است.

  ۲- سازمان امور مالیاتی کشور با توجه به اطلاعات موجود در پایگاههای اطلاعاتی سازمان و سوابق مودی، مالیات مقطوع مودیان مشمول این دستورالعمل را تعیین و مراتب را طی فرمی در درگاه خدمات الکترونیکی سازمان به نشانی https://my.tax.gov.ir بارگذاری می نماید.

  در صورتی که فروش و درآمد تعیین و اعلام شده توسط سازمان کمتر از مبلغ فروش واقعی مودی باشد، مودی مکلف است میزان فروش واقعی خود را در سامانه درج نماید و مالیات نیز در صورتی که فروش و درآمد ابرازی مودی تا میزان حد نصاب مقرر در بند (۱) فوق باشد، بر مبنای فروش ابرازی تعیین خواهد شد. همچنین در صورتی که فروش و درآمد مودی بیش از مبلغ مذکور در بند (۱) این دستورالعمل ،باشد ،مودی مشمول این دستورالعمل نبوده و مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی میباشد .

  ۳- در صورتی که مالیات تعیین شده در اجرای این دستورالعمل مورد قبول مودی نباشد، مودی مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ میباشد. در این صورت مودی مذکور مشمول این دستورالعمل نبوده و اظهارنامه مودی برابر مقررات مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.

  ۴- مهلت پرداخت مالیات تعیین شده در اجرای این دستورالعمل تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ میباشد. صاحبان مشاغلی که امکان پرداخت مالیات مقطوع موضوع این دستور العمل را به صورت یک جا تا تاریخ مذکور ندارند مالیات مقطوع فوق حداکثر تا چهار ماه به صورت مساوی تقسیط میشود. عدم پرداخت مالیات در موعد مقرر مشمول جریمه موضوع ماده (۱۹۰) قانون مالیاتهای مستقیم خواهد بود .

  ۵- چنانچه متعاقبا اسناد و مدارک مثبته ای به دست آید که موید فروش و درآمد بیش از فروش یا درآمدی که مبنای محاسبه و تعیین مالیات قرار گرفته است، باشد :

  الف- در صورتی که بیش از حد نصاب موضوع بند (۱) فوق مبلغ ۶۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال باشد مودی مذکور مشمول مفاد تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیاتهای مستقیم نبوده و علاوه بر محاسبه و مطالبه مالیات بر اساس مقررات ماده (۹۷) قانون مالیاتهای مستقیم مشمول جرائم متعلقه از جمله جریمه عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی و همچنین عدم امکان استفاده از کلیه معافیتها و نرخ صفر از جمله معافیت موضوع ماده (۱۰۱) قانون مالیاتهای مستقیم خواهد شد.

  ب- در صورتی که تا حد نصاب موضوع بند (۱) فوق مبلغ ۶۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال و مبلغ مابه التفاوت نیز بیش از پانزده (۱۵) درصد باشد ، مالیات ما به التفاوت با رعایت مقررات مطالبه خواهد شد. ما به التفاوت مالیات مطالبه شده در اجرای این بند از دستور العمل، مشمول جریمه موضوع ماده (۱۹۲) قانون مالیاتهای مستقیم نخواهد شد.

  ۶- در صورتی ک مودی متقاضی اعمال مقررات قانونی از جمله ۱۳۷،۱۶۵ و ۱۷۲ قانون مالیات های مستقیم در خصوص عملکرد درآمد سال ۱۴۰۱خود باشد، میبایست نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی اقدام نماید.

  ۷- میزان مالیات مقطوع پزشکانی که مشمول حکم جز ۱ بند (ز) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور بوده اند معادل مالیات تعیین شده مطابق این دستورالعمل یا مکسوره آن ها، هر کدام که بیشتر باشد، تعین می گردد.

 • تعرفه حق‌الزحمه ترجمه رسمی از سال  ۱۴۰۲

  «تعرفه حق‌الزحمه ترجمه رسمی از سال  ۱۴۰۲»

  در اجرای ماده ۵۴ آیین‌نامه اجرایی قانون راجع به ترجمه اظهارات و اسناد در محاکم و دفاتر اسناد رسمی، تعرفه حق‌الزحمه ترجمه رسمی اسناد به شرح زیر افزایش یافته و ابلاغ می­شود:

  تعاریف:

  الف ـ اسناد معین شده (تیپ): اسنادی هستند که شکل، فرم یکسان و کلمات ثابت و متغیر دارد و مصادیق آنها در جدول زیر (تعرفه حق‌الزحمه ترجمه رسمی) ذکر شده است؛

  ب ـ اسناد معین نشده (غیرتیپ): اسنادی هستند که فرم‌، شکل یکسان و ساختار متحدالشکل فراگیر ندارند و مشمول مصادیق مندرج در جدول تعرفه حق‌الزحمه ترجمه رسمی نمی­باشد.

  نحوه محاسبه تعرفه حق‌الزحمه ترجمه رسمی:

  ماده۱ـ تعرفه حق‌الزحمه ترجمه رسمی اسناد معین نشده (غیرتیپ)، در کلیه زبان­های بیگانه، به ازای ترجمه هر کلمه از زبان بیگانه به فارسی و بالعکس ۲.۷۰۰ ریال می‌باشد.

  ماده۲ـ تعرفه حق‌الزحمه ترجمه رسمی اسناد معین شده (تیپ) به شرح ارقام مندرج در جدول زیر است و بر آن مبنا دستمزد دریافت خواهد شد.

  ماده۳ـ در صورتی که سند مورد تقاضای ترجمه، در فهرست عناوین جدول تعرفه حق‌الزحمه ترجمه رسمی نباشد، تعرفه براساس مشابه ­ترین سند از نظر محتوا، در نظر گرفته خواهد شد؛ در غیراین­صورت تعرفه بر مبنای اسناد معین نشده (غیرتیپ) محاسبه خواهد بود.

  ماده۴ـ هزینه انجام امور دفتری از قبیل روگرفت (کپی)، اسکن، بارگذاری متن ترجمه در سامانه سنام، تشکیل فایل الکترونیکی، اخذ تمبر الکترونیکی، استعلام و… علاوه بر تعرفه حق‌الزحمه ترجمه رسمی، به ازای هر سند مبلغ ۳۰۰.۰۰۰ ریال در نظر گرفته می­شود.

  ماده۵ ـ در صورتی که متقاضی ترجمه از مترجم رسمی علاوه­بر نسخه اصلی، نسخه اضافی درخواست کند، به ازای هر صفحه از اسناد ترجمه شده و امضای مترجم در آن صفحه، مبلغ ۶۰.۰۰۰ ریال، هزینه در نظر گرفته می شود و به ازای هر پلمب اضافی، هزینه دفتری مجزا اخذ خواهد شد؛

  ماده۶ ـ در صورت درخواست متقاضی از مترجم رسمی، برای هرگونه اصلاح در ترجمه رسمی تأیید شده، به دلیل تغییر محتوای سند پس از ترجمه، هزینه صدور نسخه اضافی آن سند و هزینه تعداد کلمات تغییر یافته، اخذ خواهد شد.

  ماده۷ـ مبلغ هزینه ورودی در هر سند صرفاً برای ۵ صفحه اول است و اگر تعداد صفحات از ۵ صفحه بیشتر شود، به ازای هر ۵ صفحه اضافه، نصف هزینه ورودی نیز دریافت می­شود.

  ماده۸ ـ دستمزد مترجم رسمی برای ترجمه شفاهی تا یک ساعت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵ ریال و مازاد بر یک ساعت، به ازای هر ساعت اضافی ۳.۵۰۰.۰۰۰ ریال محاسبه می­گردد که متقاضی حداقل یک ساعت قبل از تشکیل جلسه، هزینه را به حساب اعلامی مترجم رسمی و در موارد دولتی به حساب اعلامی از طرف اداره متبوع واریز و قبض آن را دریافت می نماید.

  ماده۹ـ در جدول تعرفه حق‌الزحمه ترجمه رسمی، ملاک یک صفحه، یک برگ A۴  با تعداد استاندارد ۲۲ سطر و هر سطر دارای ۱۲ کلمه با اندازه قلم ۱۲ می‌باشد.

  ماده۱۰ـ هر مترجم رسمی دارای پروانه معتبر، مکلف است سالانه حداقل دو فقره ترجمه رسمی معاضدتی(رایگان) را انجام دهد که از طرف اداره کل نظارت بر وکلا، کارشناسان رسمی و خدمات حرفه‌ای قوه قضاییه ارجاع می­گردد.

  ماده۱۱ـ این تعرفه در ۱۱ ماده و۱۰۲ردیف عنوان سند با تعرفه حق‌الزحمه ترجمه رسمی برای کلیه زبان‌ها به صورت یکسان تنظیم شده و از تاریخ تصویب و ابلاغ برای مترجمان و دفاتر ترجمه رسمی کشور لازم­الاجرا خواهد بود. هرگونه تخطی از تعرفه اعلامی، از تخلفات انتظامی مترجمان رسمی محسوب و موجبات تعقیب انتظامی مترجم رسمی خاطی خواهد شد.

  (تمام مبالغ در واحد تومان)

  ردیف

  نوع سند و مدرک

  تعرفه حق‌الزحمه ترجمه رسمی از سال۱۴۰۲

  ۱

  ریز نمرات دبیرستان، پیش دانشگاهی (هرترم)

  ۳۳,۰۰۰+ هر درس ۱.۳۵۰

  ۲

  ریزنمرات دانشگاه (هرترم)

  ۳۶,۰۰۰+ هر درس ۱.۳۵۰

  ۳

  کارت شناسایی

  ۵۴,۰۰۰

  ۴

  کارت معافیت

  ۵۴,۰۰۰

  ۵

  کارت ملی

  ۵۴,۰۰۰

  ۶

  شناسنامه

  ۶۳,۰۰۰

  ۷

  وقایع شناسنامه (هر واقعه ازدواج، طلاق یا فوت همسر یا مشخصات هر یک از فرزندان، فوت)

  ۹,۰۰۰

  ۸

  ابلاغیه، اخطار قضایی

  ۷۲,۰۰۰+ هر سطر متن ۵,۴۰۰

  ۹

  برگه مرخصی

  ۷۲,۰۰۰

  ۱۰

  توصیه­نامه تحصیلی (بعد از تحصیلات سوم راهنمایی)

  ۶۶,۰۰۰+ هر سطر متن۲,۷۰۰

  ۱۱

  جواز اشتغال به کار

  ۶۶,۰۰۰+ هر سطر متن ۲,۷۰۰

  ۱۲

  حکم بازنشستگی

  ۶۶,۰۰۰+ هر سطر توضیحات ۲,۷۰۰

  ۱۳

  دفترچه بیمه

  ۷۵,۰۰۰

  ۱۴

  دیپلم پایان تحصیلات متوسطه یا پیش­دانشگاهی

  ۷۵,۰۰۰

  ۱۵

  ریزنمرات دبستان، راهنمایی (هر سال)

  ۶۶.۰۰۰+ هر درس ۱.۳۵۰

  ۱۶

  سند تلفن همراه

  ۷۲,۰۰۰

  ۱۷

  فیش مستمری

  ۶۶,۰۰۰+ هر آیتم ۹۰۰

  ۱۸

  کارت بازرگانی هوشمند

  ۷۲,۰۰۰

  ۱۹

  کارت عضویت نظام مهندسی

  ۷۲,۰۰۰

  ۲۰

  کارت نظام پزشکی

  ۷۲,۰۰۰

  ۲۱

  کارت واکسیناسیون

  ۶۶,۰۰۰+ هر نوبت تزریق ۹۰۰

  ۲۲

  کارت پایان خدمت

  ۷۲,۰۰۰

  ۲۳

  گزارش ورود و خروج از کشور

  ۶۶,۰۰۰+ هر تردد ۱.۳۵۰

  ۲۴

  گواهی اشتغال به تحصیل

  ۶۶,۰۰۰+ هر سطر متن ۲,۷۰۰

  ۲۵

  گواهی تجرد، تولّد، فوت

  ۷۲,۰۰۰

  ۲۶

  گواهینامه رانندگی

  ۷۲,۰۰۰

  ۲۷

  گواهی ریزنمرات دانشگاهی

  ۶۶,۰۰۰+ هر سطر توضیحات ۴,۵۰۰

  ۲۸

  گواهی عدم خسارت خودرو

  ۶۶,۰۰۰+ هر سطر متن ۴,۵۰۰

  ۲۹

  گواهی عدم سوءپیشینه (غیرفرمی)

  ۶۴.۸۰۰+ هر سطر ۴,۵۰۰

  ۳۰

  گواهی عدم سوءپیشینه (فرمی)

  ۷۲,۰۰۰

  ۳۱

  گذرنامه

  ۸۴,۰۰۰+ هر پرفراژ ۴,۵۰۰

  ۳۲

  روزنامه رسمی تغییرات و تصمیمات

  ۸۷,۰۰۰+ هر سطر متن ۲.۷۰۰

  ۳۳

  اساسنامه ثبت شرکت­ها

  ۹۷,۵۰۰+ هر سطر متن اساسنامه ۴,۵۰۰

  ۳۴

  اوراق مشارکت و اوراق قرضه

  ۱۰۸,۰۰۰

  ۳۵

  انواع قبض (مالیات، پرداخت بیمه، آب، برق و …)

  ۹۰,۰۰۰

  ۳۶

  برگ تشخیص مالیات، مالیات قطعی

  ۱۲۶,۰۰۰

  ۳۷

  برگ آزمایش پزشکی

  ۹۰,۰۰۰

  ۳۸

  برگ جلب، احضاریه

  ۱۰۲.۰۰۰ + هر سطر متن۴,۵۰۰

  ۳۹

  برگ سابقه بیمه تامین اجتماعی

  ۱۰۲,۰۰۰+به ازای هر تغییر محل اشتغال ۴,۵۰۰

  ۴۰

  پروانه دائم پزشکی

  ۱۰۲.۰۰۰

  ۴۱

  پروانه مطب، پروانه مسئولیت فنی

  ۱۰۸,۰۰۰

  ۴۲

  پروانه نشر و انتشارات

  ۱۰۸,۰۰۰

  ۴۳

  پروانه وکالت

  ۱۰۸,۰۰۰

  ۴۴

  پرینت­های بانکی

  ۹۹,۰۰۰+ هر تراکنش بانکی  ۱.۳۵۰

  ۴۵

  تقدیرنامه و لوح سپاس، حکم قهرمانی

  ۹۷.۵۰۰+ هر سطر متن ۴,۵۰۰

  ۴۶

  ثبت علائم تجاری، ثبت اختراع

  ۱۰۲,۰۰۰+ هر سطر متن ۲.۷۰۰

  ۴۷

  جواز دفن

  ۹۷,۵۰۰+ هر سطر متن ۳.۰۰۰

  ۴۸

  جواز کسب پشت و رو

  ۱۱۱,۰۰۰

  ۴۹

  ریز مکالمات تلفن

  ۸۲.۵,۰۰+ هر سطر تماس تلفنی ۱.۳۵۰

  ۵۰

  سر فصل دروس

  ۹۷,۵۰۰+ هر سطر توضیحات درس ۴,۵۰۰

  ۵۱

  سند وسائط نقلیه سبک

  ۱۱۲,۵۰۰+ هر سطر توضیحات ۴,۵۰۰

  ۵۲

  فیش حقوقی

  ۹۷,۵۰۰+ هر آیتم ریالی ۹۰۰

  ۵۳

  کارت مباشرت

  ۱۰۸.۰۰۰

  ۵۴

  کارنامه توصیفی ابتدائی

  ۱۰۰,۵۰۰+ هر نیم سطر توضیحات ۲,۲۵۰

  ۵۵

  گواهی­ها (سایز ) اعم از  اشتغال به کار، فارغ التحصیلی، گواهی بانکی یا سپرده بانکی، گواهی صحت مهر

  ۹۷,۵۰۰+ هر سطر متن گواهی ۲,۷۰۰

  ۵۶

  گواهی ها(سایز ) اعم از  اشتغال به کار، فارغ التحصیلی، گواهی بانکی یا سپرده بانکی، گواهی صحت مهر

  ۹۷,۵۰۰+ هر سطر متن گواهی۴,۵۰۰

  ۵۷

  گواهی پایان تحصیلات کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترا

  ۱۰۸,۰۰۰

  ۵۸

  گواهی فنی و حرفه­ای

  ۱۰۸,۰۰۰

  ۵۹

  لیست بیمه کارکنان

  ۹۷,۵۰۰+ به ازای هر نفر کارکنان ۹۰۰

  ۶۰

  آگهی تأسیس (ثبت شرکت­ها، روزنامه رسمی)

  ۱۳۰,۵۰۰+ هر سطر متن ۲.۲۵۰

  ۶۱

  اجاره­نامه، بنچاق و صلح­نامه محضری (قدیم)

  ۱۳۰,۵۰۰+ هر سطر متن ۶.۷۵۰

  ۶۲

  قرارداد بیمه

  ۱۳۰,۵۰۰+ هر سطر متن قرارداد ۶,۰۰۰

  ۶۳

  بیمه شخص ثالث

  ۱۳۲.۰۰۰+ هر سطر توضیحات۳.۷۵۰

  ۶۴

  ترازنامه شرکت­ها، اظهارنامه مالیاتی

  ۱۵۰,۰۰۰

  ۶۵

  پروانه پایان کار ساختمان

  ۱۴۴,۰۰۰

  ۶۶

  پروانه دفترچه­ای یا شناسنامه ساختمان

  ۱۴۴,۰۰۰

  ۶۷

  پروانه مهندسی

  ۱۴۴,۰۰۰

  ۶۸

  حکم اعضای هیئت علمی، حکم کارگزینی،

  حکم افزایش حقوق

  ۱۴۴,۰۰۰+ هر سطر توضیحات ۲,۷۰۰

  ۶۹

  قرارداد استخدامی

  ۱۳۰.۵۰۰+ هر سطر متن قراراد ۴,۵۰۰

  ۷۰

  کارت شناسایی کارگاه

  ۱۳۸.۰۰۰

  ۷۱

  گواهی پزشکی، گزارش پزشکی، گزارش پزشکی قانونی (سایز )

  ۱۳۰,۵۰۰+ هر سطر متن گواهی ۳,۷۵۰

  ۷۲

  گواهی پزشکی، گزارش پزشکی، گزارش پزشکی قانونی (سایز )

  ۱۳۰.۵۰۰+ هر سطر متن گواهی ۵.۲۵۰

  ۷۳

  گواهی حصر وراثت

  ۱۳۰,۵۰۰+ هر سطر متن ۶,۷۵۰

  ۷۴

  مبایعه­نامه و اجاره­نامه با کد رهگیری

  ۱۵۷,۵۰۰+ هر سطر توضیحات موضوع ۴,۵۰۰

  ۷۵

  موافقت اصولی

  ۱۳۰.۵۰۰+ هر سطر متن ۵.۴۰۰

  ۷۶

  دفترچه وکالت

  ۱۳۵,۰۰۰+ هر پرفراژ ۸,۲۵۰

  ۷۷

  تعهدنامه

  ۱۸۰,۰۰۰+ هر سطر متن ۴,۵۰۰

  ۷۸

  اوراق محضری (تعهدنامه، رضایت نامه، استشهادنامه، اقرارنامه)

  ۱۸۰,۰۰۰+ هر سطر متن ۴,۵۰۰

  ۷۹

  بارنامه

  ۱۸۳.۰۰۰

  ۸۰

  برگ سبز گمرکی

  ۱۶۹.۵۰۰

  ۸۱

  برگ نظریه کارشناسی ملک

  ۱۸۰,۰۰۰

  ۸۲

  پروانه بهره  برداری (پشت و رو)

  ۱۷۲,۵۰۰

  ۸۳

  جواز تأسیس

  ۱۷۱.۰۰۰

  ۸۴

  سند ازدواج یا رونوشت آن

  ۱۷۵,۵۰۰+ هر سطر مهریه ۲,۷۰۰

  ۸۵

  سند مالکیت (دفترچه­ای)

  ۱۷۱,۰۰۰+ هر سطر توضیحات ۲.۷۰۰

  ۸۶

  هر نقل و انتقال، رهن و غیره

  ۱۸,۰۰۰

  ۸۷

  قیم­نامه

  ۱۶۶,۵۰۰+هر سطر متن ۲,۲۵۰

  ۸۸

  مالیات بر ارث

  ۱۶۲,۰۰۰+ هر نیم سطر ۲,۲۵۰

  ۸۹

  وکالت­نامه (سایز )

  ۱۸۹,۰۰۰+ هر سطر متن مورد وکالت ۶,۷۵۰

  ۹۰

  وکالت­نامه بزرگ (سایز )

  ۱۶۲,۰۰۰+ هر سطر متن وکالتنامه ۸,۲۵۰

  ۹۱

  اظهارنامه، تقاضای ثبت شرکت، شرکت­نامه (پشت و رو)

  ۲۵۲.۰۰۰

  ۹۲

  اوراق قضایی (دادنامه، رای دادگاه، پرونده حقوقی)

  ۲۲۸.۰۰۰+ هر سطر متن ۴,۵۰۰

  ۹۳

  سند طلاق یا رونوشت آن

  ۲۰۲.۵۰۰

  ۹۴

  سند مالکیت (تک برگی)

  ۲۱۰,۰۰۰+ هر سطر توضیحات ۲,۷۰۰

  ۹۵

  قرارداد

  ۱۸۹.۰۰۰+ هر سطر متن قرارداد ۴.۵۰۰

  ۹۶

  گزارش حسابرسی

  ۱۵۰.۰۰۰

  ۹۷

  گواهی حمل و نقل جاده­ای

  ۱۳۰.۵۰۰+ هر سطر متن ۶.۷۵۰

  ۹۸

  دفترچه ترانزیت

  ۱۳۵.۰۰۰+ هر سطر متن گواهی ۷,۰۰۰

  ۹۹

  گواهی آموزشی (شرکت در سمینار)

  ۹۷.۵۰۰+ هر سطر متن گواهی ۴.۵۰۰

  ۱۰۰

  سند فروش وسیله نقلیه

  ۱۷۰,۰۰۰

  ۱۰۱

  صورتحساب مالی

  ۸۳,۰۰۰+ هر آیتم ریالی ۱.۳۵۰

  ۱۰۲

  هزینه تصدیق کپی هر صفحه از مدرک ترجمه شده پیوست ترجمه

  ۲.۲۵۰

 • دستورالعمل نحوه انجام سقط جنین درمانی بر اساس ماده ۵۶ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت

  دستورالعمل نحوه انجام سقط جنین درمانی بر اساس ماده ۵۶ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت

  در اجرای ماده (۵۶) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب ۱۴۰۰ و به منظور ایجاد هماهنگی بین اعضای کمیسیونهای سقط قانونی و ایجاد رویه واحد در سراسر کشور «دستورالعمل اجرایی ماده ۵۶ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» به شرح مواد آتی است.

  ماده ۱- اصطلاحات و اختصارات به کار رفته در این دستورالعمل به شرح زیر است

  الف قانونقانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب ۱۴۰۰
  ب-سازمان: سازمان پزشکی قانونی کشور
  پ- سقط جنین: از بین بردن جنین یا هرگونه اقدامی که ادامه حیات جنین را با مانع مواجه می‌کند؛
  ت – مادر: زن باردار متقاضی سقط جنین
  ت- ولی: به ترتیب پدر، جد پدری و در صورت فقدان آنان دادستان مربوط
  ج- پزشک متخصص: پزشک متخصص متعهد که تعهد و صلاحیت عمومی وی به تأیید سازمان رسیده است و حسب مورد بر اساس نوع بیماری جنین یا مادر در کمیسیون شرکت می‌کند؛
  چ – متخصص پزشک قانونی: پزشک قانونی شاغل در سازمان که دوره های آموزشی فنی و تخصصی مصوب سازمان را گذرانده و با مقررات مربوط به سقط جنین آشنایی کامل داشته باشد؛
  ح – کمیسیون: کمیسیون سقط قانونی مرکب از قاضی ویژه پزشک متخصص و یک متخصص پزشک قانونی
  خ – قاضی ویژه: قاضی یا قضات واجد سابقه قضایی که با ابلاغ رئیس کل دادگستری استان جهت شرکت درکمیسیون انتخاب می‌شود
  د – قاضی ویژه دادگاه تجدیدنظر: قاضی یا قضات دادگاه تجدید نظر که با ابلاغ رئیس قوه قضاییه جهت رسیدگی و صدور رای در موارد اعتراض به رأی صادر شده از کمیسیون سقط قانونی معرفی می‌شوند
  ن – ناهنجاری جنین: وجود اختلال ساختاری یا عملکردی در جنین
  ر – ناهنجاریهای غیر قابل درمان: ناهنجاری جنین که امکان درمان قطعی و پایدار آن در دوران بارداری یا پس از تولد وجود ندارد
  ز – حرج:مشقت شدید غیر قابل تحمل که با توجه به نوع و شدت ناهنجاری جنین و شرایط موجود، تحمل آن برای مادر ممکن نباشد
  ژ – در خطر بودن جان مادر: خطر از دست رفتن جان مادر به گونه ای که حیات وی به صورت جدی تهدید و یا آسیب جسمی به نحوی بر مادر تحمیل شود که زندگی را برای وی شدیداً مشقت آمیز نماید.
  س – فقدان امکان جبران و جایگزینی برای حرج مادر: فقدان امکان جبران و جایگزینی برای حرج مادر از قبیل عدم حمایت ولی اشخاص تشکلهای مردم نهاد یا سازمانهای حمایتی نظیر سازمان بهزیستی جهت حمایت از مادر یا نگهداری کودک به میزانی که منجر به رفع حرج شود:
  ش – چهار ماهگی: گذشت ۴ ماه قمری پس از لقاح مادر باردار
  ص – بیمارستان: بیمارستانی که از طرف معاونت درمان دانشگاه یا دانشگاههای علوم پزشکی کشور به سازمان معرفی شده و دارای امکانات لازم جهت انجام سقط جنین بوده و مورد تأیید سازمان باشد؛
  ض – اظهارات ولی: اظهارات مکتوب یا شفاهی ولی به شرح مندرج در ماده ۸ این دستور العمل
  ط – مجوز: رأی قطعی که دلالت بر اجازه سقط جنین دارد؛
  ظ – سقط فراموش شده: سقطی است که در آن جنین شکل نگرفته یا مرده است
  ع – سقط اجتناب ناپذیر: مواردی که فرد علائم سقط جنین مانند پارگی کیسه آب انقباضات رحمی خونریزی در بارداری و باز شدن دهانه رحم را دارا است
  غ – نشانه ها و امارات ولوج روح: کامل بودن عرفی اندامهای ظاهری جنین و واقعی بودن حرکات دست و پا به نحوی که ارادی باشد و این امر میتواند قبل از چهار ماهگی محقق شود

  ماده ۲ – مادر اعم از ایرانی یا غیرایرانی تقاضای خود مبنی بر صدور مجوز سقط قانونی را در نمون برگ هایی(برگهای استانداردی که به همین منظور تهیه شده است پیوستهای شماره ۱ و ۲ به سازمان ارائه می‌دهد.

  ماده ۳ – مادر در زمان مراجعه به سازمان مدارک هویتی معتبر را به همراه مدارک مبنی بر ناهنجاری جنین یا بیماری خود ارائه میدهد و پس از تطبیق هویت برای وی پرونده تشکیل می‌شود.

  تبصره ۱- نداشتن مدارک هویتی معتبر نباید مانع از تشکیل پرونده شود. تبصره ۲- در صورت بستری بودن مادر در بیمارستان مدارک به همراه برگ معرفی نامه پزشک معالج به طریق مقتضی به سازمان ارائه می‌شود. در این موارد تطبیق هویت با سازمان است.

  ماده ۴ – تشکیل پرونده برای کلیه متقاضیان مجوز سقط قانونی در یکی از ادارات پزشکی قانونی مرکز استان و یا ادارات پزشکی قانونی که معاونت پزشکی و آزمایشگاهی سازمان اجازه تشکیل پرونده را داده باشد امکان پذیراست.

  تبصره – در صورت تشکیل پرونده در یکی از واحدهای سازمان مادر نمی‌تواند در همان بارداری در واحد دیگر درخواست خود را ارائه دهد.

  ماده ۵ – پزشک بررسی کننده اولیه کلیه مدارک مربوط به سن جنین وجود یا فقدان نشانه ها و امارات ولوج روح ناهنجاری جنین و یا بیماری مادر را بررسی مینماید و پس از اطمینان از موارد مذکور پرونده را در همان روز به کمیسیون ارسال و مراتب را به مادر و ولی اطلاع میدهد در صورت عدم دسترسی به ولی یا استنکاف وی مطابق تبصره ماده ۱۳ این دستور العمل عمل می شود.

  ماده ۶ – در موارد زیر سازمان از ارجاع پرونده به کمیسیون خودداری می‌کند.

  الف – فقدان شواهد کافی پزشکی مبنی بر ناهنجاری جنین یا بیماری مادر با توجه به نظر پزشک بررسی کننده مبتنی بر مستندات موجود
  ب – موارد الف و ج ماده ۵۶ قانون که بر سن چهار ماهگی و بالاتر جنین دلالت قطعی داشته باشد؛
  پ – موارد سقط فراموش شده و سقط اجتناب ناپذیر
  ت – انصراف مادر پس از درخواست
  ت – موارد خارج از شمول ماده (۵۶)، قانون مانند صرف ناخواسته یا نامشروع بودن بارداری و همچنین مشکلات اقتصادی یا خانوادگی

  تبصره – تصمیم سازمان به طریق مقتضی به مادر اعلام می‌شود. در صورتی که مادر به تصمیم سازمان معترض باشد مراتب در کمیسیون طرح می‌شود.

  ماده ۷ – مادر و ولی جنین در صورت اقتضاء با تعیین و اعلام وقت قبلی به جلسه کمیسیون دعوت می‌شوند.

  تبصره ۱ – در صورت عدم امکان حضور ولی یا مادر به صلاحدید، قاضی استفاده از وسائط صوتی و تصویری ویدئو کنفرانس یا فضای مجازی بلامانع است.

  تبصره ۲ – عدم حضور مادر یا ولی در کمیسیون مانع از رسیدگی به درخواست مادر در کمیسیون نیست. در این موارد رأی صادر شده به شکل مکتوب به آنان اعلام می‌شود.

  ماده  ۸ – اظهارات ولی حسب مورد شامل موارد ذیل خواهد بود

  الف – اطلاع از درخواست مادر و دلایل وی برای تقاضای مجوز سقط جنین مذکور در بند ج ماده ۵۶ قانون
  ب – وضعیت حرج مادر
  ب – سن جنین
  ت – وضعیت ولوج روح
  ت – امکان با عدم امکان فراهم آوردن شرایط لازم جهت نگهداری کودک پس از تولد
  ج – هر مطلب مرتبط دیگری که ولی مایل به اظهار آن باشد.

  تبصره – در صورتی که ولی در زمان تشکیل پرونده حاضر باشد پس از تطبیق هویت اظهارات وی نیل برگ درخواست صدور مجوز اخذ می‌شود

  ماده ۹ – احراز رابطه ولایت از طریق اسناد هویتی شناسنامه عقدنامه با حکم قانونی صورت میگیرد. در صورت عدم امکان تشخیص تصمیم‌گیری نهایی با قاضی ویژه است. در مورد فقدان اسناد مذکور، رسیدگی در کمیسیون متوقف نمی‌شود.

  ماده ۱۰ – در صورت لزوم حضور ولی و یا مادر وقت رسیدگی ضمن هماهنگی با کمیسیون توسط سازمان به صورت حضوری به آنان ابلاغ می‌شود در صورتی که ابلاغ حضوری ممکن نباشد مراتب به طریق مقتضی به آنان اعلام می شود.

  ماده ۱۱- کمیسیون در صورت وجود پرونده حداقل هفته ای یک بار در محل پزشکی قانونی تشکیل می شود.

  ماده ۱۲- در موارد ضروری از قبیل مواردی که محدودیت زمانی برای صدور مجوز وجود دارد، لازم است کمیسیون در همان روز، اعم از ساعت اداری یا غیر اداری تعطیل یا غیر تعطیل تشکیل شود. تبصره – در صورت فراهم بودن زیر ساختهای لازم تشکیل کمیسیون به صورت مجازی در صورت فوریت و ضرورت امکان پذیر است مشروط به آن که کلیه مستندات برای اعضا ارسال شود.

  ماده ۱۳ – کمیسیون با حضور تمامی اعضاء تشکیل و قاضی ویژه عند الاقتضاء پس از استماع اظهارات مادر و اخذ اظهارات ولی و بررسی مدارک مستندات پزشکی و غیر پزشکی و استماع اظهارات دیگر اعضای کمیسیون مراتب را صورتجلسه و رأی دال بر جواز یا عدم جواز سقط صادر می نماید. تبصره – در صورتی که اخذ اظهارات ولی امکان پذیر نباشد مانند اینکه جنین فاقد ولی باشد و یا دسترسی به وی مقدور نباشد اظهارات دادستان مربوط اخذ خواهد شد.

  ماده ۱۴ – متخصص پزشک قانونی نظر خود را بر اساس مستندات حسب مورد در موارد زیر به صورت مکتوب به کمیسیون ارائه می دهد

  الف – سن جنین
  ب – اطمینان از قطعی بودن ناهنجاری جنین و در صورت امکان با قید شدت و ضعف و طیف تظاهرات آن
  پ – بیماری مادر

  ماده ۱۵ – پزشک متخصص با توجه به اظهار نظر پزشک اولیه مذکور در ماده ۵ این دستور العمل، حسب مورد نسبت به موارد زیر به صورت مکتوب اظهار نظر می‌کند

  الف – سن جنین و قطعی بودن تشخیص آن
  ب – قابلیت درمان ناهنجاری جنین
  پ – نوع بیماری جنین و در صورت امکان تعیین شدت و ضعف و طیف تظاهرات آن و احتمال فوت جنین
  ت- در خطر بودن جان مادر ناشی از بیماری
  ث – در صورت امکان وضعیت جنین از حیث ولوج روح

  ماده ۱۶ – پس از اخذ نظر پزشکان عضو کمیسیون تشخیص و احراز حرج اطمینان از وضعیت ولوج روح در جئین فقدان امکان جبران و جایگزینی برای حرج مادر و استعلامات لازم به عهده قاضی است.

  تبصره – سازمان میتواند رأساً یا به دستور قاضی برای تشخیص فقدان امکان جبران و جایگزینی برای حرج مادر، استعلامات پزشکی و استعلامات لازم نسبت به امکانات حمایتی از جمله مشاوره دینی و روانشناختی حمایت مالی پزشکی و خدماتی را حسب مورد از سازمان بهزیستی و یا دیگر نهادهای حمایتی به عمل آورد.

  ماده ۱۷ – رأیی که به امضای قاضی ویژه رسیده است در سه نسخه تنظیم می‌گردد یک نسخه از رأی به همراه نظریه کارشناسی سازمان با عنوان مجوز سقط جنین یا عدم جواز سقط جنین به مادر و نسخه دوم به ولی ابلاغ می‌شود و نسخه سوم همراه با نظریه کارشناسی سازمان در پرونده پزشکی قانونی نگهداری می‌شود.

  ماده ۱۸ – در رأی صادر شده نام و نام خانوادگی شماره ملی با شماره اتباع مادر و ولی تعداد جنین نام ناهنجاری جنین و یا بیماری مادر وجود حرج یا خطر جانی، مادر، سن جنین به هفته و روز نشانه ها و امارات ولوج روح یا عدم آن سایر مواردی که به تشخیص قاضی ذکر آن ضرورت دارد و مستند قانونی رأی با ذکر بندهای «الف» «ب» یا «ج» ماده (۵۶) قانون درج شده و به داشتن سن بارداری کمتر یا بیشتر از چهار ماهگی و موضوع جواز یا عدم جواز سقط نیز تصریح می‌شود.

  ماده ۱۹- در انتهای رأی مدت زمان مجاز و محل تعیین شده برای برای اعتراض به رأی با ذکر تاریخ آخرین روز اعتبار درج می‌شود.

  تبصره ۱- حداکثر مدت اعتبار مجوز پانزده روز از تاریخ صدور رأی است و مادر باید ظرف مدت مذکور جهت سقط قانونی جنین به بیمارستان مراجعه .کند در تعیین مدت اعتبار در موارد الف و ج ماده ۵۶ قانون، عدم انقضای چهار ماهگی سن جنین لحاظ می‌شود.

  تبصره ۲- چنانچه بیش از پانزده روز از زمان صدور رأی دال بر جواز سقط بگذرد و مادر اقدام به سقط نکرده باشد، حسب مورد با تایید قاضی کمیسیون و یا قاضی ویژه تجدید نظر با رعایت شرایط مندرج در قانون صدور رای مجدد بلامانع است.

  ماده ۲۰- در صورتی که نظر قاضی ویژه خلاف نظر کارشناسی دیگر اعضای کمیسیون باشد. استدلال قاضی در این خصوص در مفاد رأی درج می شود.

  ماده ۲۱- در موارد چند قلویی که همه چنین ها برابر بندهای الف ب و ج ماده ۵۶ قانون دارای شرایط جواز سقط جنین نیستند باید به تفکیک جنین یا جنین هایی که دارای شرایط با فاقد شرایط سقط هستند مشخص شود. در این صورت صدور رای نسبت به جنین یا جنین هایی که دارای شرایط جواز سقط جنین نیستند، ممنوع است.

  ماده ۲۲ – در صورت عدم اعتراض مادر و ولی جنین رأی صادر شده قطعی می شود.

  ماده ۲۳- در صورت اعتراض ولی یا مادر به رأی صادر شده تصویر مستندات پرونده در همان روز جهت رسیدگی به شعبه دادگاه تجدید نظری که به این امر اختصاص یافته است ارسال می‌شود رسیدگی شعبه مذکور خارج از نوبت و فوری به عمل میآید رونوشتی از رای صادر شده به سازمان ارسال می شود.

  ماده ۲۴ – اعتراض به رای قاضی ویژه در یکی از شعب دادگاههای تجدید نظر به ریاست قاضی ویژه دادگاه تجدید نظر مورد رسیدگی قرار می گیرد.

  ماده ۲۵ – تعیین سن و احراز ناهنجاری جنین بر اساس دستورالعملی است که سازمان آن را ابلاغ می‌کند.

  ماده ۲۶ – مدیرکل پزشکی قانونی استان هماهنگی لازم با معاونت درمان دانشگاه مربوط در خصوص لزوم آشنایی با موارد مذکور در بند ب ماده ۳۱ این دستورالعمل و حضور به موقع و منظم ایشان را به عمل می آورد.

  ماده ۲۷ – قضات ویژه کمیسیون به تناسب نیاز استان به همراه حداقل یک نفر قاضی جانشین از طرف رییس کل دادگستری استان به مدیرکل پزشکی قانونی آن استان معرفی می‌شوند به نحوی که در روزهای تعطیل نیز قاضی مربوط در دسترس باشد.

  ماده ۲۸ – قاضی ویژه و قاضی ویژه دادگاه تجدید نظر باید تا حد امکان از بین قضاتی انتخاب شوند که حداقل چهار سال سابقه کار قضایی داشته متاهل و دارای فرزند باشند و ضمن تسلط به مبانی فقهی و حقوقی سقط جنین دوره های آموزشی مذکور در بند الف ماده ۳۱ این دستورالعمل را گذرانده باشند.

  ماده ۲۹ – مدت اعتبار ابلاغ قاضی ویژه و قاضی ویژه دادگاه تجدید نظر دو سال است و برای مدتهای مشابه قابل تمدید است.

  ماده ۳۰- در خصوص مادران بستری در مراکز درمانی صرفاً در موارد فوری مانند حاملگی نا به جا (Ectopic pregnancy) که جهت حفظ جان مادر فرصتی وجود ندارد و اقدام عاجل را میطلبد، اتخاذ تصمیم در خصوص سقط جنین موضوع بند «ب» ماده (۵۶) قانون با تشخیص پزشک معالج و تأیید یک متخصص زنان و زایمان دیگر صورت میگیرد در این موارد شکایت در خصوص تشخیص و تصمیم، پزشک تابع عمومات رسیدگی به تخلفات پزشکی است.

  ماده ۳۱ – معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه با همکاری سازمان ظرف سه ماه از تصویب این دستور العمل اقدامات زیر را معمول می دارد:

  الف – برگزاری دوره آموزشی لازم برای قضات ویژه و قضات ویژه دادگاه تجدید نظر
  ب – فراهم نمودن تمهیدات لازم جهت آشنایی با مسائل مطروحه در دستورالعمل و نیز ماهیت و منزلت جنین از نظر اخلاقی، حقوقی و فقهی مربوط برای پزشکان قانونی و پزشکان متخصص

  ماده ۳۲ – پژوهشگاه قوه قضاییه با تحلیل محتوی آراء صادره از کمیسیون و دادگاه تجدید نظر نتایج حاصله را سالیانه جهت آموزش اعضای کمیسیون و دادگاه تجدید نظر در اختیار معاونت منابع انسانی قرار میدهد.

  ماده ۳۳- معاونت درمان دانشگاه با دانشگاههای علوم پزشکی استان به تناسب نیاز آن استان، پزشکان متخصص را جهت حضور در کمیسیونهای سقط به سازمان معرفی می‌کند.

  ماده ۳۴ – فهرست بیماریهایی که نوعاً برای مادر خطر جانی ایجاد می‌کند و فهرست ناهنجاریهای غیر قابل درمان که نوعاً حرجی باشد، ظرف ۶ ماه از تاریخ تصویب این دستور العمل توسط سازمان تهیه و در اختیار اعضای کمیسیون و قاضی ویژه دادگاه تجدید نظر گذاشته می‌شود و عنداللزوم مورد بازنگری قرار میگیرد. این فهرست برای اعضای مذکور جنبه راهنما خواهد داشت.

  ماده ۳۵ – سازمان می‌تواند با انعقاد تفاهم نامه با مراکز نهادها و موسسات معتبر مذهبی یا اجتماعی جهت جلوگیری از سقط‌های غیر قانونی و کاهش سقط‌های غیر ضروری از خدمات مشاورهای آنها در صورتی که مسلط به مبانی فقهی و حقوقی مربوط باشند استفاده نماید.

  تبصره- در کلیه مواردی که مجوز سقط داده نمی‌شود سازمان میتواند از مراکز و نهادهای فوق در جهت جلوگیری از پیامدهای منفی برای ولی یا مادر استفاده نماید.

  ماده ۳۶ – سازمان فهرست بیمارستانهای هر استان را که مجاز به سقط قانونی هستند در اختیار مادر قرار می دهد.

  ماده ۳۷ – حق الزحمه اعضای کمیسیون بر اساس تعرفه است که توسط رئیس سازمان تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.

  این دستورالعمل در ۳۷ ماده و ۱۳ تبصره در تاریخ ۵ اردیبهشت ۱۴۰۲ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید و از تاریخ تصویب لازم الاجرا است

 • دستورالعمل اجرایی تعیین حدود ارائه خدمات بانکی به اشخاص محجور در مؤسسات اعتباری

  «بخشنامه»

  جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی، غیردولتی، شرکت دولتی پستبانک، موسسات اعتباری غیربانکی و بانک مشترک ایران ـ ونزوئلا ارسال می شود

  با سلام؛

  احتراماً، همانگونه که استحضار دارند،«دستورالعمل اجرایی تعیین حدود ارائه خدمات بانکی به اشخاص محجور در مؤسسات اعتباری» پس از تصویب در جلسه مورخ ۲۲/۰۸/۱۴۰۰ هیأت عامل محترم بانک مرکزی، طی بخشنامه شماره ۲۴۱۸۰۴/۰۰ مورخ ۲۲/۰۸/۱۴۰۰ به شبکه بانکی کشور ابلاغ گردید. به موجب ماده (۱۵) دستورالعمل مزبور،اختصاص هرگونه ابزار پرداخت به حسابهای سپرده اشخاص کمتر از (۷) سال تمام ممنوع اعلام گردید. لیکن پس از ابلاغ دستورالعمل موصوف،برخی گزارشها از سوی سازمانهای حمایتی از جمله کمیته امداد امام خمینی (ره) دریافت گردید مبنی بر اینکه محدودیت مذکور موجب بروز چالشهایی برای صغار زیر (۷) سال تمام تحت پوشش سازمانهای حمایتی شده و کمکهای خیرین به اشخاص یاد شده را با دشواریهایی مواجه کرده است. بر این اساس،مراتب در جلسه مورخ ۱۸/۱۱/۱۴۰۱ هیئت عامل محترم بانک مرکزی مطرح و با الحاق تبصرهای به شرح ذیل به ماده (۱۵) دستورالعمل مذکور موافقت شد:

  «تبصره – ارائه کارت بانکی پرداخت به حسابهای سپرده اشخاص کمتر از (۷) سال تمام تحت پوشش نهادهای حمایتی حاکمیتی از قبیل کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور منوط به ارائه و به روزرسانی اطلاعات این اشخاص در سامانه نهاب بانک مرکزی امکانپذیر است.»

  در خاتمه، ضمن ایفاد نسخه اصلاحی “دستورالعمل اجرایی تعیین حدود ارائه خدمات بانکی به اشخاص محجور در مؤسسات اعتباری” به شرح پیوست، خواهشمند است دستور فرمایند مراتب مطابق مفاد بخشنامه شماره ۱۴۹۱۵۳/۹۶ مورخ ۱۶/۵/۱۳۹۶ به تمامی واحدهای ذیربط آن بانک/مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده،بر حسن اجرای آن نظارت گردد و نسخه ای از آن نیز به مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی ارسال شود.

  “با صلوات بر محمد و آل محمد”

  «دستورالعمل اجرایی تعیین حدود ارائه خدمات بانکی به اشخاص محجور در مؤسسات اعتباری»

  در اجرای تکالیف مقرر در تبصره (۱) ماده (۱۱۲) و مواد (۶۷) و (۷۰) آییننامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی، مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۸/۷/۲۱ هیأت محترم وزیران و با هدف تبیین حدود و نحوه ارائه خدمات بانکی به اشخاص محجور (صغار، مجانین و اشخاص غیررشید) در مؤسسات اعتباری، «دستورالعمل اجرایی تعیین حدود ارائه خدمات بانکی به اشخاص محجور در مؤسسات اعتباری» که از این پس به اختصار «دستورالعمل» نامیده می شود، به شرح زیر تدوین میگردد:

  فصل اول- تعاریف و کلیات و گستره شمول

  ماده ۱- اصطلاحات مندرج در این دستورالعمل در معانی مشروح زیر به کار میرود:

  آیین نامه: آییننامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی، مصوب جلسه مورخ ۲۱/۰۷/۱۳۹۸ هیأت وزیران ابلاغی به موجب بخشنامه شماره ۲۶۳۵۵۰/۹۸ مورخ ۰۴/۰۸/۱۳۹۸ بانک مرکزی؛

  بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران؛

  مؤسسه اعتباری: بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی که به موجب قانون و یا با مجوز بانک مرکزی تأسیس شده و تحت نظارت آن بانک قرار دارد. در این دستورالعمل شعبه بانک خارجی در ایران نیز در شمول مؤسسه اعتباری محسوب می شود؛

  اشخاص صغیر: کلیه اشخاصی که به حد بلوغ شرعی (اناث، ۹ سال تمام و ذکور ۱۵ سال تمام) نرسیده باشند؛

  اشخاص محجور: اشخاص محجور اشخاصی هستند که به موجب قانون از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع میباشند.در این دستورالعمل، اشخاص محجور مشتمل بر موارد ذیل است:

   • اشخاص کمتر از (۱۸) سال تمام: شامل اشخاص صغیر و اشخاص بالغ غیررشید که رشد آنها از سوی دادگاه صالحه تشخیص داده نشده است؛
   • اشخاص غیررشید و مجنون: شامل اشخاص غیررشید بالاتر از (۱۸) سال تمام و اشخاص مجنون که شناسه یکتای هویتی آنها به علت قرار داشتن در شرایط حجر، تعلیق شده است؛

  نماینده قانونی: هر شخصی که به موجب قانون، ولایت یا قیمومت شخص محجور را به عهده دارد و یا به حکم دادگاه صالحه به عنوان قیم محجور منصوب شده است؛

  رفع حجر: وقوع هریک از شرایط زیر موجب رفع حجر است:

   • عبور از حد سنی (۱۸) سال تمام؛
   • دریافت و ارائه حکم رشد از دادگاه صالحه از سوی اشخاص بالغ کمتر از (۱۸) سال تمام؛
   • رفع تعلیق از شناسه یکتای هویتی اشخاص غیررشید بالاتر از (۱۸) سال تمام و اشخاص مجنون.

  حساب سپرده: حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز و حساب سپرده سرمایه گذاری مدت دار اعم از سپرده سرمایه گذاری کوتاهمدت عادی، سپرده سرمایه گذاری کوتاهمدت ویژه و سپرده سرمایه گذاری بلندمدت؛

  حساب مازاد: حساب یا حسابهایی که بیش از تعداد مجاز حساب سپرده در این دستورالعمل و یا سایر ضوابط ابلاغی توسط بانک مرکزی، در هر مؤسسه اعتباری افتتاح شده باشد؛

  ابزار پرداخت: انواع کارتهای فیزیکی یا مجازی و یا هر روش و ابزاری که مؤسسه اعتباری در اختیار دارنده آن قرار میدهد و برای وی امکان دریافت، پرداخت و یا انتقال وجه را به شخص دیگر فراهم میسازد؛ ۱۱- ابزار پذیرش: دستگاهی فیزیکی یا سامانه ای الکترونیکی که میتوان با استفاده از ابزار پرداخت نسبت به انجام عملیات دریافت، پرداخت و یا انتقال وجه اقدام کرد؛

  نقل و انتقالات الکترونیکی: هرگونه عملیات بانکی که از طریق ابزارهای الکترونیکی انجام شود و به ازای آن مبلغی از حساب سپرده مشتری نزد مؤسسه اعتباری به حساب ذینفع در آن مؤسسه اعتباری یا مؤسسه اعتباری دیگر منتقل گردد؛

  برداشت: هر نوع تراکنشی که به ازای آن، موجودی حساب سپرده شخص محجور نزد مؤسسه اعتباری بدهکار می شود، از جمله برداشت وجوه نقد، انتقال وجوه (واریز به)، خرید و پرداخت قبوض؛

  درگاه پرداخت: مجموعهای از سختافزار و نرمافزار که امکان انتقال اطلاعات بین یک ابزار پذیرش با مؤسسه اعتباری را فراهم آورد؛

  درگاه پرداخت غیرحضوری: به درگاه پرداختی گفته می شود که اخذ خدمات بانکی بدون مراجعه حضوری مشتری به متصدی مؤسسه اعتباری انجام می شود؛

  شرکت خدمات پرداخت: شرکت ارائه دهنده خدمات پرداخت که مجوز فعالیت خود را از بانک مرکزی دریافت کرده است؛

  شناسه یکتای هویتی: شناسهای منحصر به فرد که برای هر یک از اشخاص حقیقی و حقوقی، اعم از ایرانی و خارجی تعیین و اختصاص داده می شود. شماره ملی اشخاص حقیقی ایرانی، شناسه ملی اشخاص حقوقی ایرانی و شماره اختصاصی اشخاص خارجی، شناسه یکتای هویتی محسوب می شوند.

  ماده ۲- گستره شمول این دستورالعمل منحصر به تعیین حدود ارائه خدمات بانکی به اشخاص محجور در مؤسسات اعتباری و الزامات اختصاصی مرتبط با آنهاست. ضوابط مربوط به چگونگی شناسایی اشخاص محجور و نماینده قانونی آنها،رویههای مربوط به ارائه خدمات بانکی به این اشخاص و موارد مشابه، تابع مقررات خاص خود میباشد.

  ماده ۳- مؤسسه اعتباری که قصد ارائه خدمات بانکی به اشخاص محجور را دارد مکلف است سیاستها،رویهها و فرایندهای مشخص و شفافی را تهیه و پس از تصویب در هیأت مدیره،برای اجرا به واحدهای ذیربط ابلاغ نماید.این سیاستها،رویهها و فرایندها علاوه بر لحاظ قوانین و مقررات مربوط، از جمله مفاد این دستورالعمل، باید متضمن ایجاد اطمینان کافی نسبت به عدم استفاده و بهرهبرداری از خدمات بانکی ارائه شده به اشخاص محجور توسط سایر اشخاص، از جمله نماینده قانونی اشخاص محجور، باشند.

  ماده ۴- هیأت مدیره مؤسسه اعتباری مسئول نظارت بر مدیریت ریسکهای مرتبط به ارائه خدمات بانکی به اشخاص محجور میباشد. هیات مدیره مؤسسه اعتباری مکلف است از استقرار مدیریت ریسک اثربخش و تعیین مسئولیتهای ارکان ذیربط مؤسسه اعتباری حین ارائه خدمات بانکی به اشخاص محجور اطمینان حاصل نماید.

  ماده ۵- مؤسسه اعتباری که ارائه خدمات بانکی به اشخاص محجور را در چارچوب اهداف و مدل کسب و کار خود تعیین ننموده باشد مجاز است پس از تصویب هیأت مدیره و اخذ مجوز قبلی از بانک مرکزی،با اطلاع رسانی مقتضی از افتتاح حساب سپرده برای اشخاص محجور و نیز ارائه خدمات مبتنی بر حساب به آنها امتناع نماید.

  فصل دوم- حدود ارائه خدمات بانکی به اشخاص محجور در مؤسسات اعتباری

  ماده ۶- افتتاح حساب سپرده به نام شخص محجور در صورت دریافت درخواست افتتاح حساب سپرده از سوی نماینده قانونی شخص محجور،مجاز میباشد. حق برداشت از هر یک از این حسابها تا رفع حجر، فقط با نماینده قانونی شخص محجور است.

  تبصره ۱- مادر میتواند به نام فرزند صغیر خود، حساب سپرده افتتاح نماید. حق برداشت از این حساب سپرده تا زمان رسیدن صغیر به سن (۱۸) سال تمام فقط با مادر است.

  تبصره ۲- اشخاص بالاتر از (۱۲) سال تمام شمسی میتوانند به نام خود در مؤسسه اعتباری حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز افتتاح نمایند. حق برداشت از این حساب سپرده، منحصراً با دارنده آن میباشد.

  دارندگان این حسابها میتوانند پس از رسیدن به سن (۱۵) سال تمام شمسی از حساب سپرده خود برداشت نمایند.

  ماده ۷- مؤسسه اعتباری مجاز به افتتاح و نگهداری بیش از یک حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز و یک حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی به نام هرشخص محجور نمیباشد.

  تبصره ۱- افتتاح حساب سپرده سرمایه گذاری بلندمدت و نیز حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاهمدت ویژه به نام اشخاص محجور مشمول محدودیتهای مقرر در این ماده نمی شود.

  تبصره ۲– افتتاح حساب سپرده به صورت مشترک با اشخاص محجور، مجاز نمیباشد.

  ماده ۸- افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه جاری اعم از با دسته چک یا بدون دسته چک، به صورت انفرادی یا مشترک برای اشخاص محجور ممنوع میباشد.

  ماده ۹- افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز و سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی به نام هر شخص محجور، مجموعاً در بیش از دو مؤسسه اعتباری مجاز نمیباشد. در صورت وجود حسابهای سپرده مذکور در این ماده به نام شخص محجور در دو مؤسسه اعتباری، افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز جدید یا حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی جدید در مؤسسه اعتباری دیگر، پس از بستن حسابهای سپرده قبلی حداقل در یک مؤسسه اعتباری امکانپذیر میباشد.

  ماده ۱۰- مؤسسه اعتباری موظف است قبل از افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز جدید یا حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاهمدت عادی جدید برای اشخاص محجور، در خصوص وجود حسابهای سپرده مشابه در سایر مؤسسات اعتباری، از سامانه سیاح در بانک مرکزی استعلام نماید.

  ماده ۱۱– مؤسسه اعتباری موظف است پیش از افتتاح حساب سپرده به نام شخص محجور، اطلاعات زیر را در قالب فرمهای مربوط از متقاضی افتتاح حساب سپرده، اخذ و در رخنمای (پروفایل) شخص محجور نگهداری نماید:

  ۱۱-۱- هدف از افتتاح حساب؛ شامل یک یا چند مورد از موارد زیر:

  • پرداخت مخارج شخص محجور؛
  • پس انداز یا سرمایه گذاری به نفع شخص محجور؛
  • انجام عملیات بانکی متعلق به شخص محجور که به دلیل بروز شرایط خاص مانند تحقق وراثت شخص محجور،غیرقابل اجتناب باشد.

  ۱۱-۲- تعداد حساب سپرده شخص محجور در سایر مؤسسات اعتباری؛

  ۱۱-۳- پیشبینی مجموع مبالغ واریزی و برداشتی به/از حساب سپرده شخص محجور نزد مؤسسه اعتباری در مقاطع زمانی ماهانه، سه ماهه و سالانه؛

  ۱۱-۴- پیشبینی نحوه واریز وجوه به حساب سپرده شخص محجور نزد مؤسسه اعتباری؛ شامل یک یا چند مورد از موارد زیر:

  • واریز نقدی؛
  • واریز از طریق نقل و انتقالات الکترونیکی؛
  • واریز از طریق واگذاری چک به حساب؛

  ۱۱-۵- پیشبینی علت واریز وجوه به حساب سپرده شخص محجور نزد مؤسسه اعتباری؛ شامل یک یا چند مورد از موارد زیر:

  • واریزهای حاصل از انواع سرمایه گذاری، با ذکر جزئیات؛
  • واریزهای حاصل از انجام عملیات بانکی متعلق به شخص محجور که به دلیل بروز شرایط خاص مانند تحقق وراثت شخص محجور، غیرقابل اجتناب باشد؛ با ذکر جزئیات؛
  • واریزها برای تأمین مخارج زندگی شخص محجور، با ذکر مشخصات شخص واریزکننده/واریزکنندگان؛
  • سایر انواع واریزها، با ذکر توضیحات تکمیلی؛

  ۱۱-۶- پیشبینی مجموع مخارج ماهانه شخص محجور.

  ماده ۱۲- مؤسسه اعتباری موظف است، آستانه مجاز مجموع مبالغ برداشت حضوری از کلیه حسابهای سپرده متعلق به شخص محجور را به روزانه مبلغ پانصد میلیون ریال و ماهانه مبلغ پنج میلیارد ریال محدود نماید.

  تبصره۱- مؤسسه اعتباری مجاز است در صورت درخواست دارنده حق برداشت از حساب سپرده شخص محجور مبنی بر ضرورت برداشت حضوری وجه بیش از آستانههای مجاز تعیین شده در این ماده، برداشت وجه را منوط به طی اقدامات زیر نماید:

  • تکمیل قسمت (فیلد) “بابت” در فرمهای مربوط؛
  • ارائه اسناد مثبته دالّ بر ارتباط وجوه مورد تقاضا برای برداشت، با منافع شخص محجور.

  تبصره۲- برداشت از حساب سپرده شخص محجور به منظور انتقال به حساب سپرده یا سپردههای دیگر شخص محجور در همان مؤسسه اعتباری یا مؤسسه اعتباری دیگر، مشمول این ماده نمیگردد.

  تبصره ۳- مؤسسه اعتباری باید نظامات کنترل داخلی را به نحوی طراحی نماید که از حسن اجرای این ماده به صورت سیستمی اطمینان حاصل شود.

  ماده ۱۳- اختصاص هرگونه ابزار پرداخت به حساب سپرده اشخاص بالاتر از (۱۲) سال تمام تا (۱۸) سال تمام با رعایت مقررات مربوط، مجاز است.آستانه مجاز مجموع مبالغ برداشت از طریق درگاههای پرداخت غیرحضوری از کلیه حسابهای سپرده متعلق به این اشخاص، روزانه مبلغ یکصد و پنجاه میلیون ریال و ماهانه مبلغ پانصد میلیون ریال میباشد.

  تبصره- حداکثر تراکنش خرید روزانه از هر کارت متعلق به اشخاص بالاتر از (۱۲) سال تمام تا (۱۸) سال تمام مبلغ یکصد و پنجاه میلیون ریال و مجموع تراکنشهای انجام شده خرید با کل کارتها در شبکه بانکی برای اشخاص مذکور، روزانه پانصد میلیون ریال میباشد. در هر حال، مجموع تراکنشهای خرید با کارتهای اختصاص یافته به حسابهای سپرده اشخاص بالاتر از (۱۲) سال تمام تا (۱۸) سال تمام در هر ماه نباید از یک میلیارد ریال فراتر رود.

  ماده ۱۴- اختصاص ابزار پرداخت به حساب سپرده اشخاص بالاتر از (۷) سال تمام تا (۱۲) سال تمام، فقط در قالب اعطای کارت پرداخت فیزیکی مجاز است.حداکثر تراکنش خرید روزانه از هر کارت متعلق به اشخاص بالاتر از (۷) سال تمام تا (۱۲) سال تمام، مبلغ یکصد میلیون ریال و مجموع تراکنشهای انجام شده خرید با کل کارتها در شبکه بانکی برای اشخاص مذکور، روزانه سیصد میلیون ریال تعیین میگردد.

  در هر حال، مجموع تراکنشهای خرید با کارتهای اختصاص یافته به حسابهای سپرده اشخاص بالاتر از (۷) سال تمام تا (۱۲) سال تمام در هر ماه نباید از پانصد میلیون ریال فراتر رود.

  ماده ۱۵- اختصاص هرگونه ابزار پرداخت به حسابهای سپرده اشخاص کمتر از (۷) سال تمام ممنوع است.

  تبصره- ارائه کارت بانکی پرداخت به حساب های سپرده اشخاص کمتر از ۷ سال تمام تحت پوشش نهاد هایحمایتی حاکمیتی از قبیل کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستس کشور منوط به ارائه و به روز رسانی اطلاعات این اشخاص در سامانه نهاب بانک مرکزی امکان پذیر است.

  ماده ۱۶- اختصاص ابزار پرداخت به حساب سپرده مجانین و اشخاص غیررشید بالاتر از (۱۸) سال تمام، فقط در قالب اعطای کارت پرداخت فیزیکی مجاز است. حداکثر تراکنش خرید روزانه از هر کارت متعلق به این اشخاص مبلغ یکصد و پنجاه میلیون ریال و مجموع تراکنشهای انجام شده خرید با کل کارتها در شبکه بانکی برای اشخاص مذکور، روزانه پانصد میلیون ریال میباشد. در هر حال، مجموع تراکنشهای خرید با کارتهای اختصاص یافته به حسابهای سپرده مجانین و اشخاص غیررشید بالاتر از (۱۸) سال تمام در هر ماه نباید از یک میلیارد ریال فراتر رود.

  ماده ۱۷- بانک مرکزی برمبنای شناسه صنفی هر ابزار پذیرش، فهرست اصنافی که امکان پذیرش ابزار پرداخت اشخاص محجور توسط آنها مجاز نمیباشد را به شرکتهای خدمات پرداخت و مؤسسات اعتباری برای اعمال محدودیتهای مقتضی و اطلاع رسانی به دارندگان ابزارهای پذیرش و مشتریان اعلام مینماید.

  تبصره- مصادیق اصناف موضوع این ماده در کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی تعیین و اعلام خواهد شد.

  ماده ۱۸- به منظور اعمال کنترل نماینده قانونی بر تراکنشهای غیرحضوری شخص کمتر از (۱۸) سال تمام،مؤسسه اعتباری مجاز است بنا به درخواست نماینده قانونی شخص مزبور و با رعایت آستانههای مقرر،نسبت به تعیین سقف قابل انعطاف برای مبلغ و تعداد تراکنشهای پرداخت قابل انجام از طریق ابزار پرداخت، در بازه زمانی مشخص اقدام نماید.

  ماده ۱۹- ارائه خدمات زیر به اشخاص محجور مجاز نمیباشد. ارائه سایر خدمات بانکی به اشخاص محجور، منوط به رعایت مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و پذیرش ریسکهای مترتبه،بلامانع است.

  • اعطای هرگونه ابزار پذیرش؛
  • اعطای انواع تسهیلات و قبول انواع تعهدات با موضوعات تجاری؛
  • اجاره صندوق امانات؛
  • خرید و فروش ارز اعم از نقدی و حواله ای.

  تبصره- اجاره صندوق امانات به مجانین و اشخاص غیررشید بالاتر از (۱۸) سال تمام بلامانع است.

  فصل سوم- سایر

  ماده ۲۰- مؤسسه اعتباری موظف است با لحاظداشت اطلاعات موضوع ماده (۱۱) این دستورالعمل، سامانه شناسایی معاملات و عملیات مشکوک به پولشویی خود را به نحوی طراحی نماید که هرگونه بهکارگیری یا استفاده از خدمات ارائه شده به اشخاص محجور توسط غیر، اعم از نماینده قانونی، به طرق مقتضی قابل شناسایی باشد.

  ماده ۲۱- مؤسسه اعتباری موظف است پیش از ارائه هرگونه محصول، خدمت و روش ارائه (کانال) جدید و ویژه مرتبط با اشخاص محجور، از جمله تخصیص کارتهای پرداخت خانواده، دانش آموزی و موارد مشابه، از رعایت ضوابط این دستورالعمل اطمینان حاصل نماید.

  ماده ۲۲- مؤسسه اعتباری موظف است رویههایی را اتخاذ کند که پس از رفع حجر، بلافاصله نسبت به خلع سمت نماینده قانونی اقدام نموده و زمینه را برای بهرهبرداری مستقیم مشتری از خدمات بانکی فراهم نماید.سلب حق برداشت از مادر (موضوع تبصره ۱ ماده ۶)، صرفاً باید پس از رسیدن مشتری به سن (۱۸) سال تمام صورت پذیرد.

  ماده ۲۳- نحوه و حدود ارائه خدمات بانکی به اشخاص محجور خارجی در مؤسسه اعتباری، در چارچوب ضوابط اجرایی موضوع ماده (۷۳) آییننامه و اصلاحات و الحاقات بعدی آن امکانپذیر میباشد. تا زمان ابلاغ ضوابط مذکور، رعایت مفاد دستورالعمل اجرایی افتتاح حساب سپرده ریالی برای اشخاص خارجی، مصوب یک هزار و دویست و بیست و هفتمین جلسه مورخ ۱۴/۱۰/۱۳۹۵ شورای پول و اعتبار و دستورالعمل نحوه صدور کارت پرداخت ریالی برای اشخاص حقیقی خارجی، مصوب جلسه مورخ ۱۰/۱۲/۱۳۹۹ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی الزامی است.

  ماده ۲۴- این دستورالعمل از تاریخ ابلاغ لازمالاجرا میباشد.مؤسسه اعتباری موظف است حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ این دستورالعمل، تمامی نرمافزارها و سیستمهای اطلاعاتی خود را به نحوی ساماندهی نماید که تکالیف مندرج در این دستورالعمل، از جمله ممنوعیتها و محدودیتهای مربوط به اشخاص محجور، به صورت سامانهای پیاده سازی گردند.

  ماده ۲۵- در مورد مشتریان فعلی مؤسسات اعتباری که در شمول اشخاص مشمول این دستورالعمل قرار میگیرند، با اطلاعرسانی مقتضی به آنها از طریق مؤسسات اعتباری و با لحاظ فرصت سه ماهه و به طرقی از جمله مسدود نمودن حسابهای مازاد و غیرفعال کردن ابزارهای پرداخت، نسبت به تطبیق نحوه ارائه خدمات بانکی به آنها با مفاد این دستورالعمل اقدام خواهد شد.

  ماده ۲۶- بانک مرکزی مجاز است حدود مذکور در این دستورالعمل را در مقاطع زمانی مشخص براساس رشد شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی متناسباً بهروزرسانی نماید.

  ماده ۲۷- تخلف از اجرای مفاد این دستورالعمل، مشمول مجازاتهای انتظامی موضوع ماده (۴۴) قانون پولی و بانکی کشور، مصوب سال ۱۳۵۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی میباشد.

  ماده ۲۸- بانک مرکزی پس از گذشت یکسال از اجرای این دستورالعمل و دریافت بازخوردها و بررسی آثار اجرای آن، متناسباً نسبت به اعمال اصلاحات لازم در دستورالعمل اقدام مینماید.

  «دستورالعمل اجرایی تعیین حدود ارائه خدمات بانکی به اشخاص محجور در مؤسسات اعتباری» که در (۲۸) ماده و (۱۰) تبصره در چهل و دومین جلسه مورخ ۲۲/۰۸/۱۴۰۰ هیأت عامل بانک مرکزی به تصویب رسیده بود مجددا در شصت و دومین جلسه موزخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۸ هیأت عامل بانک مرکزی با الحاق یک تبصره به ماده ۱۵ در ۲۸ ماده و ۱۱ تبصره اصلاح شد و به تصویب رسید.

 • نامه دادگستری خراسان رضوی درباره عدم طرح برخی از دعاوی و درخواست ها از سوی وکلای دادگستری و مردم

  وکلاپرس- معاونت فناوری اطلاعات دادگستری خراسان رضوی در نامه ای خطاب به وکلا و دفاتر خدمات قضایی اعلام کرد طرح دعوا در ۶ مورد صورت نپذیرد.بیشتر بخوانید »

 • نامه معاون حقوقی قوه قضائیه درباره گذراندن دوره کارآموزی کارآموزان وکالت ۹۹ مطابق ادوار گذشته

  وکلاپرس- معاون حقوقی قوه قضائیه درباره گذراندن دوره کارآموزی کارآموزان وکالت ۹۹ مطابق ادوار گذشته نامه ای را به روسای کل دادگستری سراسر کشور ابلاغ کرد.بیشتر بخوانید »

 • بخشنامه قوه قضائیه درخصوص اعمال مذهب متوفی در قواعد راجع به ارث

  رؤسای محترم کل دادگستری‌های استان‌ها

  با عنایت به اصل سیزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با توجه به ماده واحده قانون «اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه در محاکم» مصوب ۱۳۱۲ و قانون «رسیدگی به دعاوی مطروحه راجع به احوال شخصیه و تعلیمات دینی ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی» مصوب ۱۳۷۲ مجمع تشخیص مصلحت نظام، اطلاق قسمت اخیر ماده ۸۸۱ مکرر الحاقی به قانون مدنی مصوب ۱۳۷۰ بر اقلیت‌های دینی مشمول اصل فوق‌الذکر، صدق نمی‌کند، لازم است محاکم قضائی در مورد احوال شخصیه آنان برابر مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام اقدام نمایند. فلذا مقررات مذهب متوفی راجع به ارث لازم‌الرعایه است.

  معاون اول قوه قضائیه ـ محمد مصدق

  بیشتر بخوانید:

  ماده ۸۸۱ مکرر قانون مدنی:

  کافر از مسلم ارث نمی برد و اگر در بین ورثه متوفای کافری مسلم باشد وراث کافر ارث نمی برند اگرچه از لحاظ طبقه و درجه مقدم بر مسلم باشند.

 • تعرفه‌های جدید حق‌التحریر دفاتر رسمی ازدواج و طلاق + تصویر بخشنامه

  وکلاپرس- معاون اول قوه قضائیه تعرفه‌های جدید حق‌التحریر دفاتر رسمی ازدواج و طلاق را جهت اجرا به رئیس سازمان ثبت و اسناد و املاک کشور ابلاغ کرد.بیشتر بخوانید »

 • بخشنامه نحوه رسیدگی به اعتراضات مالکان خودروهای گران قیمت (دستورالعمل بند «ش» تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۰)

  دستورالعمل بند «ش» تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۰

  موضوع: پیرو بند (۷) دستورالعمل شماره ۲۰۰/۱۴۰۱/۵۲۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۰، در خصوص نحوه رسیدگی به اعتراضات مالکان خودروهای گران قیمت

  پیرو بند (۷) دستورالعمل شماره ۲۰۰/۱۴۰۱/۵۲۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۰، در ارتباط با رسیدگی به اعتراض مالکان خودروهای با مجموع ارزش بیش از ده میلیارد ریال موضوع بند (ش) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور و نظر به سوالات و ابهامات مطرح شده در خصوص نحوه رسیدگی به اعتراضات واصله در هیاتهای حل اختلاف مالیاتی در اجرای مقررات ماده ۲۱۶ قانون مالیاتهای مستقیم، مقرر می دارد:

  ۱- با اتخاذ ملاک از دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۳۷ م ۱۴۰۱/۰۷/۱۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، در موارد اعتراض به برگ اجرایی، ادارات وصـول و اجرا ضمن ابطال اقدامات اجرایی، پرونده را برای رسیدگی به اعتراض مودی به هیأتهای حل اختلاف مالیاتی ارجاع دهند.

  ۲- هیأتهای حل اختلاف مالیاتی موضـوع تبصره (۱) ماده (۲۱۶) قانون مالیات های مستقیم، در مقام هیات حل اختلاف مالیاتی بدوی نسبت به رسیدگی به شکایت مودی و صدور رای اقدام نمایند. در صورت اعتراض مودی به رأی صادره مطابق مقررات ماده (۲۴۷) قانون مالیاتهای مستقیم، موضوع قابل رسیدگی در هیأت تجدید نظر قانون مالیاتهای مستقیم خواهد بود. فرآیندهای مرتبط از طریق ادارات وصول و اجرا و مدیریت دادرسی مالیاتی پشتیبانی خواهد شد.

  ۳- در مواردی که اعتراض مردی به تغییر ارزش خودرو، به دلیل بروز حوادثی از قبیل سیل، زلزله، آتش سوزی، تصادف خرابی اتومبیل و… باشـد، هیاتهای حل اختلاف مالیاتی در اجرای ماده ۱۱ آیین نامه اجرایی بند یاد شـده، به موضـوع رسیدگی و پس از تعیین ارزش روز خودروی مورد نظر (حادثه دیده در ابتدای سال ۱۴۰۰، نسبت به تعیین مالیات و صدور رای اقدام نمایند.

  تبصره – در موارد اعتراض مالک مبنی بر سرقت خودرو و یا از بین رفتن کامل آن براساس سوانح، تا قبل از تاریخ تعلق مالیات (۱۴۰۰/۰۱/۰۱) در صورت ارائه مستندات و احراز آن توسط هیات، مالیات تعیین شده قابلیت رفع تعرض خواهد داشت.

  ۴- در مواردی که مالکان خودروها، به ارزش خودرو فارغ از بند (۲) و از جهت متناسب نبودن ارزش تعیین شده با توجه به نوع، تیپ، مدل، حجم موتور، سال ساخت و ـ معترض باشند، هیات های حل اختلاف مالیاتی مراتب را با ذکر نوع، تیپ، -مدل، حجم موتور و مـال -، خودرو، از معاونت حقوقی و فنی مالیاتی استعلام و پس از کسب نظر معاونت مذکور نسبت به صدور رای اقدام نمایند.در اجرای این بند چنانچه نظر معاونت حقوقی و قنی مالیاتی تعدیل ارزش خودرو باشد، ضمن اعلام نتیجه به هیات، مراتب به معاونت فناوریهای مالیاتی اعلام تا معاونت مزبور ارزش تعدیل شـده خودرو را در محاسبات منظور نماید و در مورد پرونده های مالیاتی مربوط که مالیات آنها پرداخت نشده است، با ارزش جدید اقدام شود.

  ۵- ملاک مالکیت خودرو، مشخصات مالک مندرج در شناسنامه خودرو صادره توسط نیروی انتظامی (برگ سبز) در ابتدای سال ۱۴۰۰ می باشد. – پس از صدور رأی هیأت و قطعیت مالیات، در صورت عدم پرداخت مالیات متعلق، مجدداً برگ اجرایی صادر و اقدامات اجرایی برای وصول مالیات مطابق مقررات ادامه خواهد یافت. – مرجع رسیدگی به اعتراض مالکان مزبور پس از قطعیت، در خصوص اقدامات اجرایی، هیات موضـوع ماده ۲۱۶ قانون مالیاتهای مستقیم می باشد.

  داود منظور

دکمه بازگشت به بالا