آیین نامه

شیوه ‌نامه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات «تشکل‌های مردم نهاد»

شیوه‌ نامه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات «تشکل‌های مردم نهاد» ۱۳۹۸
مصوب پانزدهمین جلسه کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات

ماده١ـ منظور از تشکل‌های مردم نهاد عبارتند از کلیه تشکل‌هایی که ماهیت داوطلبانه، غیردولتی، غیرانتفاعی و غیرسیاسی دارند و تحت عناوین مختلفی نظیر انجمن، خیریه، خانه، جمعیت، سازمان غیردولتی، هیات، کانون، خانه و شبکه فعالیت می‌کنند.

بند اول: اطلاعات سازمانی و ھویتی

ماده٢ـ اطلاعات ھویتی و سازمانی تشکل‌های مردم نهاد از جمله موارد زیر باید در دسترس متقاضیان قرار گیرد:

١.مشخصات مؤسسان،

٢.اساسنامه ثبت شده، تاریخ ثبت و مرجع تأیید اساسنامه،

٣.پروانه تأسیس یا فعالیت،

۴.آگهی تأسیس که در روزنامه رسمی ‌یا روزنامه کثیرالانتشار منتشر شده است،

۵.ساختار و تشکیلات داخلی،

۶.سطح فعالیت از نظر استانی یا فرااستانی، ملی یا بین المللی یا خارجی بودن،

٧.نهادهای وابسته از قبیل شرکت، درمانگاه، پژوهشکده و مرکز مشاوره،

٨.مشخصات شعب و دفاتر نمایندگی در داخل یا خارج از کشور،

٩.موافقتنامه یا مجوز تأسیس شعبه یا دفتر نمایندگی،

١٠.وظایف و اختیارات دفتر نمایندگی، اساسنامه شعبه که به تصویب تشکل مرکزی رسیده باشد و اینکه آیا شعبه در مجامع عمومی تشکل مرکزی حق رأی دارد یا ندارد،

١١.مشخصات کامل اعضای هیات امنا یا هیات رئیسه، یا هیات مدیره، رئیس و بازرسان تشکل و شرح وظایف و اختیارات ھر کدام،

١٢.کلیه مصوبات مجامع عمومی ‌یا هیات امنا و هیات مدیره تشکل نظیر دستورالعمل‌ها یا آیین‌نامه داخلی،

١٣.اسامی‌ و سمت اشخاصی که با داشتن سمت عمومی، عضو هیات امنا یا هیات رئیسه، یا هیات مدیره، یا رئیس و بازرس تشکل ھستند،

١۴.فهرست اموال و دارایی‌‌ھای تشکل اعم از آنکه در مالکیت و مورد استفاده باشد یا در اجاره اشخاص ثالث،

١۵.قوانین و مقررات ناظر بر تشکیل و فعالیت تشکل.

ماده٣ـ اطلاعات راجع به نحوه فعالیت تشکل و عملکرد آن در حوزه‌ھای مختلف از جمله در موارد زیر باید در دسترس متقاضیان قرار گیرد:

١.تعداد و مشخصات کلی کارکنان و نحوه ھمکاری آنها با تشکل،

٢.اطلاعات فعالیت‌ھای اقتصادی و سرمایه گذاری‌های انجام شده،

٣.مشخصات شبکه‌ھا و مجامعی که تشکل در آنها عضو شده است،

۴.گزارش عملکرد سالانه طبق شرایط مقرر در اساسنامه،

۵.عضویت تشکل در مجامع و شوراھای تصمیم ساز یا تصمیم گیر کشور،

۶.تعاملات و فعالیت‌ھای بین‌المللی تشکل از جمله کسب مقام مشورتی نزد نهادهای بین المللی یا اقدام برای این منظور،

٧.مشخصات نمایندگانی که از سوی تشکل در مجامع و مناسبت‌ھای بین المللی شرکت کرده‌اند،

٨.گزارش‌ھایی که تشکل به نهادها و مراجع بین المللی داده است،

٩.اطلاعات راجع به وضعیت مالیاتی، اظھارنامه‌ھای مالیاتی و مالیات‌ھای پرداختی تشکل،

١٠.سوابق محکومیت تشکل به تعلیق یا ابطال پروانه،

١١.مشخصات بانک‌ھای اطلاعاتی تشکل، اھداف ایجاد آنها و نحوه استفاده از آنها.

ماده۴ـ فھرست و نوع خدماتی که از سوی تشکل‌ھا به گروه‌ھای ھدف ارائه می‌شود، تعداد و مشخصات کلی گروه‌ھای ھدف تشکل و نحوه جمع آوری، ثبت و نگھداری اطلاعات آنها در تشکل باید در دسترس متقاضیان قرار گیرد.

ماده ۵- میزان و نوع کمک‌ھای دریافتی از مؤسسات عمومی، چگونگی دریافت و مصرف آنها باید منتشر شده و در دسترسی عمومی ‌قرار گیرد.

ماده۶- اطلاعات راجع به نحوه جمع‌آوری کمک‌ھای مردمی، اطلاعات کلی و آماری در مورد تعداد خیران، میزان و نوع کمک‌ھا و خیرات آنها قابل انتشار و دسترس است.ھویت اشخاص خیر نباید به صورت عمومی‌ منتشر شود یا در دسترس متقاضیان قرار گیرد مگر با إذن آنها.

ماده٧ـ اطلاعات مربوط به ھویت مددجویان و افراد مرتبط با تشکل‌ھا و نوع کمک‌ھا و خدمات ارائه شده به ھر یک بدون إذن آنان قابل انتشار یا دسترس نخواھد بود.اطلاعات کلی و آماری نظیر تعداد مددجویان یا میزان و نوع کمک‌ھا و خدمات، باید برای عموم متقاضیان قابل دسترس باشد.

ماده٨- در مورد کودکانی که تحت پوشش تشکل‌ھا قرار دارند افشای مشخصات ھویتی تحت ھیچ شرایطی مجاز نیست.

ماده٩ـ اطلاعات زیر در حوزه عملکرد مالی و محاسباتی سالانه تشکل‌ھا قابل انتشار و دسترس خواھد بود:

١.منابع درآمدی به تفکیک درآمدھای داخلی از جمله حق عضویت، کمک‌ھای مردمی‌ درآمدھای حاصل از فعالیت‌ھا و درآمدھای خارجی یا خارج از کشور،

٢.روش‌ھایی که برای کسب درآمد مورد استفاده قرار می‌گیرد،

٣.جمع کل درآمدھا و ھزینه‌ھای سالانه،

۴.میزان درآمد غیر نقدی سالانه و مشخص کردن نحوه دریافت و مصرف آن،

۵.تعداد و مشخصات حساب‌ھای بانکی که منابع مالی تشکل در آنها واریز و یا از طریق آنها ھزینه می‌شود،

۶.تفکیک ھزینه‌ھای جاری و پرسنلی تشکل،

٧.اعلام گردش مالی بین شعب و دفاتر نمایندگی با دفتر مرکزی تشکل و میزان دادوستد مالی آنها،

٨.اعلام رویه‌ھای ثبت صورت‌ھای مالی تشکل و نحوه رعایت استانداردھای حسابداری،

٩.مشخصات حسابرس رسمی‌ مستقل در مورد موسسات خیریه و حمایتی،

١٠.مشخصات حامیان مالی تشکل،

١١.آمار و اطلاعات دعاویی که تشکل در دفاع از منافع عمومی‌موضوع فعالیت خود اقامه کرده است.

ماده١٠ـ ھر شھروندی می‌تواند اطلاعات یک تشکل مردم نهاد را یا مستقیماً از خود آن تشکل یا از مرجع صدور مجوز آن، مطالبه کند

خرید آنلاین کتاب حقوقی و وکالت و قوانین و کتب کاربردی حقوق

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا