رایویژه

نمونه رای دادگاه عالی انتظامی قضات با موضوع تجدید دوره کارآموزی به علت عدم قبولی در آزمون اختبار

وکلاپرس – شعبه دادگاه عالی انتظامی قضات در رأیی ضمن پذیرش استدلال دادگاه اننظامی کانون وکلای قزوین، استناد به شرایط ایثارگری کارآموز وکالت را برای عدم تجدید دوره کارآموزی نپذیرفته است.

شماره دادنامه:

۵۳۳ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۷

مرجع رسیدگی: شعبه دوم دادگاه عالی انتظامی قضات

تاریخ رسیدگی: ۱۳۹۹/۱۲/۱۶

هیأت دادرسان: آقایان ع. ا رئیس و سید ا.م و م.ط مستشاران دادگاه

موضـوع رسیدگی: اعتراض به تصمیم مـورخ ۲۹ مهرماه البته به نظر می رسد منظور ایشان تصمیم مورخ ۱۳۹۹/۴/۲۹ کمیسیون کارآموزی کانون وکلای دادگستری قزوین برگ ۹۸ پرونده کانون مزبور باشد زیرا به موجب تصمیم مذکور دوره کارآموزی مشارالیه تجدید شده است

خلاصه جریان پرونده:

آقای … بازنشسته … به استناد بند د ماده ۸ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری از کانون وکلای دادگستری قزوین درخواست صدور پروانه وکالت دادگستری می نماید.

کانون وکلای دادگستری قزوین با تعیین شهر محمدیه (محـل اشتغال) و انتخاب وکیـل سرپرست پروانه کارآموزی (شماره و پیوست پرونده) برای متقاضی صادر نموده است. پس از پایان دوره کارآموزی نامبرده موفق به کسب نمره قبولی در اختبـار نشده و کمیسیون کارآموزی کانون مزبـور مـورخ ۹۹/۴/۲۹ و طی برگ ۹۸ دوره کارآموزی او را تجدید نموده است.

مشارالیه به تصمیم کمیسیون کارآموزی کانون وکلای مزبور اعتراض نموده و کمیسیون کارآموزی کانون فوق طی برگ ۱۰۵ پرونده خطاب به رئیس محترم کانون وکلای دادگستری قزوین بشرح زیر توضیح می دهد: نظر به اعتراض کارآموز وکالت آقای به تصمیم مـورخ ۹۹/۴/۲۹ کمیسیون کارآموزی مبنی بر تجدید دوره که عینا به تأیید هیأت مدیره محترم رسیده است، با عنایت به تصمیم مـورخ ۹۹/۵/۱۹ کمیسیون مبنی بر بررسی مجدد توسط احد از اعضاء کمیسیون و متعاقب آن شـور در جلسه مورخ ۹۹/۵/۲۶ کمیسیون به جهت اینکه اعتراض نامبرده وارد تشخیص نهایتاً کمیسیون تکالیف نامبرده را تأیید و مجـوز بـه شرکت در اختبار اعطا نمود.

همچنین هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری قزوین طی برگ ۱۰۷ پرونده خطاب به نامبرده (شاکی) اعلام می نماید: نظر به اینکه مطابق نتایج اعلامی از سوی کمیسیون کارآموزی کانون وکلای دادگستری استان قزوین به علت عدم کسب نمره قبولی در آزمون اختبار مردود گردیده اید و تصمیم موصـوف عینا به تأیید هیأت مدیره طبق مصوبه مورخ ۹۹/۸/۱۰ رسیده لذا شما مکلف به انجام دوره جدید کارآموزی وفق تصمیم ابلاغی کمیسیون کارآموزی می باشید.

شاکی مذکور (آقای) با تقدیم لایحه اعتراضیه شماره ۱۰۰ ۹۹/۸/۱۷ نسبت به تصمیم هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری قزوین اعتراض نموده و چنین توضیح می دهد اینجانب از جانبازان هشت سال دفاع مقدس دارای ۲۵ درصد جانبازی می باشم. با دارا بودن مدرک تحصیلی تا سطح دکتری حقوق جزا و جرم شناسی و مدرس دانشگاه علوم انتظامی (دانشکده حقوق) پس از سی و شش سال کار اجرایی و قضایی در نیروی انتظامی از طریق کانون وکلای قزوین سال ۱۳۹۷ با پروانه کارآموزی شماره برای مدت نه ماه زیرنظر وکیل سرپرست معرفی شده با اعزام به دادگاه حقوقی و کیفری پس از طی کلیه مراحل کارآموزی برای امتحان و آزمون اختیار مهر ماه سال ۱۳۹۹ معرفی شدم که پس از پایان امتحانات متأسفانه هیأت مذکور بدون لحاظ نمودن قانون حمایتی ایثارگران و جانبازان خصوصاً ماده ۵۹ مکرر و دیگر قوانین مرتبط اینجانب را در سهیمه قانونی لحاظ ننموده و جزء مردودین اعلام داشتند ….

لذا تقاضای نقض تصمیم هیأت مدیر کانون وکلای دادگستری قزوین و صدور حکم شایسته مورد استدعاست.

علاوه بر آن شاکی لایحه دفاعیه دیگری به شماره ۹۰۰۰ / ۱۵۹۵۰ / ۶۰۰ / ۲-۱۳۹۹ / ۱۱ / ۱۸ ارسال داشته که هنگام شور قرائت می شود.

کانون وکلای دادگستری قزوین نیز لایحه دفاعیـه شـماره ۹۰۰۰ / ۱۴۵۶۷ / ۶۰۰ / ۱۰۰-۱۳۹۹ / ۱۰ / ۲۴ را ارسال داشته که اجمالا چنین است: همانگونه که مستحضر هستید مطابق ماده ۳ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری و ماده ۵۹ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران برخورداری از سهمیه رزمندگان و امتیازات آن منصـرف بـه آزمون ورودی بوده و تسری به مقررات موضوعه در خصوص اختبار و فرایند صدور پروانه وکالت ندارد. با این توضیح که اختصاص سهمیه خاص برای ایثارگران صرفاً در مرحله صدور پروانه کارآموزی و از میان شرکت کنندگان در آزمون عمومی وکالت خواهد بود و پس از اعمال سهمیه و صدور پروانه کارآموزی می بایستی پس از طی دوره و کارآموزی و با شرکت در آزمون اختبار اختصاصی شرایط دریافت پروانه وکالت پایه یک را برابر مادتین ۴۱ و ۴۴ از آئین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری داشته باشند. به عبارت دیگر سهمیه ایثارگران مربوط به آزمون ورودی کارآموزی بوده نه اختبار که مرحله سنجش و ارزیابی دوره کارآموزی است.

لذا موضوع اعمال یا عدم اعمال سهمیه منتفی می باشد و نامبرده بدون آزمون، پروانه کارآموزی دریافت نموده است و برای همه کارآموزان وکالت که موفق به طی دوره کارآموزی شده اند می بایستی نصاب لازم در آزمون اختبـار پایان دوره را کسب می نمودند که طی کارنامه پیوست نامبرده موفق به این امر نگردیده اند و برای یک دوره کارآموزی وفق ماده ۴۲ آئین نامه تجدید گردیده است ….

لذا ضمن اعلام قانونی بودن تصمیم این کانون در خصوص تجدید دوره کارآموزی به پیوست پرونده نامبرده ارسال می گردد. پرونده به دادگاه عالی انتظامی قضات ارسال می گردد و جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است. اینک دادگاه با اجتماع شرایط قانونی و به تصدی امضاء کنندگان ذیل تشکیل و با توجه به محتویات پرونده و لوایح دفاعیه طرفین و پس از شور بشرح زیر مبادرت به صدور رأی می نماید:

((رای دادگاه))

در خصوص شکایت آقای … کارآموز وکالت با شماره پروانه کارآموزی شماره … از تصمیم کمیسیون کارآموزی کانون وکلای دادگستری قزوین دائر بر عدم قبولی در اختیار و تجدید دوره کارآموزی، با این توضیح که مشارالیه (بازنشسته نیروی انتظامی) به استناد بند د ماده ۸ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری از کانون وکلای دادگستری قزوین درخواست صدور پروانه وکالت دادگستری می نماید.

کانون وکلای دادگستری مزبور با انجام اقدامات قانونی مبادرت به صدور پروانه کارآموزی برای نامبرده می نماید. مراحل قانونی کارآموزی وسیله شاکی انجام و پس از اتمام کارآموزی در آزمون اختبار شرکت کرده و موفق به کسب نمره قبولی نشده و مردود شده است. و کمیسیون کارآموزی کانون وکلای مزبور تصمیم به تجدید دوره کارآموزی نامبرده اتخاذ می نماید. مراتب عدم قبولی و تجدید دوره کارآموزی مورد اعتراض شاکی قرار گرفته است.

براساس محتویات پرونده ارسالی از کانون وکلای دادگستری قزوین، هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مزبور تصمیم به رد تقاضای صدور پروانه وکالت نامبرده نگرفته، بلکه هیأت مدیره کانون فوق الذکر فقط تصمیم کمیسیون کارآموزی کانون وکلای قزوین دائر بر عدم قبولی در اختیار و تجدیددوره کارآموزی را تأیید نموده است و برگ های ۱۰۰ و ۱۰۵ پرونده حکایت از این امر دارد.

با توجه به ماده ۳۴ آئین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری که مقرر می دارد: تقاضا نامه پروانه وکالت و کارآموزی در صورتی که نقصی نداشته باشد و در صورتی که دارای نقص باشد پس از رفع از طرف دفتر کانون به نظر رئیس کانون می رسد و رئیس کانون رسیدگی به هر یک از تقاضا ها را به یکی از اعضاء کانون و یا کارمندان اداری کانون یا کارآموزان رجوع می نماید که در ظرف یک هفته رسیدگی کرده و گزارش خود را به رئیس کانون تسلیم نماید. گزارش مزبور در هیأت مدیره مطرح می شود و در صورت قبول تقاضای وکالت پروانه صادر خواهد شد. اگر دادن پروانه کارآموزی به متقاضی تصویب شد به کمیسیون کارآموزی رجوع می شود و در صورت رد تقاضای پروانه وکالت یا کارآموزی متقاضی می تواند در ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ تصمیم هیأت مدیره به دادگاه عالی انتظامی قضات شکایت نماید.

همچنین اساس شکایت نامبرده این است که مقررات ایثارگری موضوع ماده ۵۹ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران و ماده ۳ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت در اختبار امتحان پایان دوره کارآموزی) رعایت نشده و در نظر گرفته نشده است. صرف نظر از اینکه اعمال مقررات ایثارگری موضوع مواد اخیرالذکر ارتباطی به اختبار پایان دوره کارآموزی در این قانون اختصاصی موضوع بند د ماده ۸ لایحه مزبور ندارد و با توجه به اینکه دادگاه عالی انتظامی قضات یک مرجع اختصاصی است به این معنا که به هیچ موردی رسیدگی نمی نماید مگر اینکه قانونگذار اجاره رسیدگی به آن را منصوصا داده باشد، در مورد مطروحه موضوع شکایت شاکی خارج از ماده ۳۴ آئین نامه فوق الذکر بوده و لذا قرار رد آن صادر می شود.این رأی قطعی است.

 شعبه دوم دادگاه عالی انتظامی قضات

رئیس دادگاه

ع. ا

 مستشاران دادگاه

م.ت. ط
ا. م

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا