رایویژه

پذیرش درخواست اعاده دادرسی رأى شستن میت به اتهام بی حجابی

وکلاپرس- شعبه اول دیوان عالی کشور در رایی قابل توجه، رای صادره از دادگاه کیفری ورامین مبتنی بر شستن میت به جرم بی حجابی را نقض و درخواست اعاده دادرسی آن را پذیرفت.

به گزارش وکلاپرس در تیر ماه ۱۴۰۲ رأیی منتسب به شعبه ۱۰۴ دادگاه کیفری دو شهرستان ورامین منتشر شد که بر اساس آن یک زن به سبب عدم رعایت حجاب به شستن میت برای مدت یک ماه محکوم شده  بود.

در این رای  دادگاه کیفری دو شهرستان ورامین  یک زن را به اتهام عدم رعایت حجاب در خودرو به پرداخت سی و یک میلیون ریال جزای نقدی بدل از دو ماه حبس و از جهت مجازات تکمیلی به مدت یک ماه به شستن میت به عنوان خدمات عمومی در غسالخانه شهرستان تهران محکوم کرده بود.

با گذشت دو ماه از این قضیه، وکیل پیمان عبد غیور به عنوان یکی از وکلای محکوم علیه با انتشار رای شعبه دیوان عالی کشور در حساب اینستاگرامش خبر از پذیرش اعاده دادرسی این رای داده است.

در رای منتشره،  دیوان عالی کشور ضمن برشمردن ایرادات شکلی و ماهوی رای دادگاه بدوی اعلام کرده است که در تعیین خدمات عمومی برای متهم، ابتدا  باید رضایت متهم از جهت نوع مدت و ساعات خدمات عمومی رایگان را اخذ کرده و سپس رای را صادر کرد.

بیشتر بخوانید:

متن رای را در ادامه مشاهده می کنید:

:متقاضی خانم آسیه …. با وکالت آقایان پیمان عبد غیور و علیرضا نوبهاری طهرانی

موضوع رسیدگی:  درخواست اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره ۱۴۰۲۹۱۳۹۰۰۰۳۳۶۵۹۳۸ مورخ ۱۴۰۲/۳/۲۱ صادره از شعبه ۱۰۴ دادگاه کیفری دو شهرستان ورامین

مرجع رسیدگی: شعبه اول دیوان عالی کشور

هیأت شعبه: آقایان عنایت حیاتی مستشار اسداله مسعودی مقام (عضو) معاون)

خلاصه جریان پرونده :

به حکایت محتویات پرونده خانم ….  به اتهام عدم رعایت حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی طی دادنامه شماره ۲۰۰۳۳۰۳۹۳۰ ۱۴۰۲۹ مورخ ۱۴۰۲/۳/۲۱ صادره از شعبه ۱۰۴ دادگاه کیفری دو شهرستان ورامین به پرداخت سی و یک میلیون ریال بدل از دو ماه حبس تعزیری و به مجازات تکمیلی به مدت یک ماه شستن میت به عنوان خدمات عمومی در غسال خانه شهرستان تهران محکوم گردیده است.

با اعلام قطعی بودن حکم وکلای محکوم علیها درخواست اعاده دادرسی نموده و در توجیه آن اجمالاً اظهار داشته که مجازات مورد حکم بیش از مجازات مقرر در قانون می باشد.

در کمال تأسف در دادنامه فوق الذکر به وضوح اصل قانونی بودن مجازات زیر سوال رفته است و مجازات مقرر در حکم بر خلاف قانون و بیش از مجازات مقرر در قانون می باشد . طبق بند (ب) ماده ۱ آیین نامه مذکور خدمات عمومی رایگان خدمات عام المنفعه ای است که با رضایت محکوم برای مدت معین و به طور رایگان به موجب حکم دادگاه در نهادهای پذیرنده انجام می گیرد.

به موجب ماده ۲ آیین نامه فوق الذکر مقنن به صراحت مصادیق خدمات عمومی رایگان را احصا کرده است که شستن میت جزء هیچ یک از این مصادیق نبوده و قاضی محترم دادگاه خلاف قانون رسماً بر خلق مجازات کرده اند. طبق بند (ت) ماده ۱ آیین نامه، نهاد پذیرنده، دستگاههای اجرایی و موسسات عمومی مذکور در ماده (۴) این آیین نامه میباشند و در ماده ۴ که نهادهای پذیرنده احصاء شده است غسالخانه به عنوان نهاد پذیرنده شناخته نشده و از این جهت نیز رأی صادره مخالف قانون می باشد.

طبق نص صریح ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی، مجازات تکمیلی باید متناسب با جرم ارتکابی باشد آیا شستن میت واقعا متناسب با جرم بدحجابی است؟ آیا مطالعه و تحقیق در خصوص لزوم رعایت حجاب ادله و شرعی آن به عنوان مثال بهتر نبود؟ عمل ارتکابی توسط موکل به دلیل فقدان عنصر معنوی و فقدان ادله کافی جرم نبوده و قابل مجازات نمیباشد.

با وصول پرونده به دیوان عالی کشور و ارجاع به این شعبه هیأت قضایی شعبه در تاریخ فوق تشکیل و با ملاحظه اوراق پرونده و قرائت گزارش عضو ممیز مشاوره نموده و چنین را رأی می دهد:

رأی

اعاده دادرسی محکوم علیها خانم … با وکالت آقایان پیمان عبد غیور و علیرضا نوبهاری طهرانی نسبت به دادنامه شماره ۱۴۰۲۹۱۵۹۰۰۳۳۰۵۹۳۸ مورخ ۱۴۰۲/۳/۲۱ صادره از شعبه ۱۰۴ دادگاه کیفری دو شهرستان ورامین که متضمن محکومیت مشارالیها به اتهام عدم رعایت حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی به پرداخت سی و یک میلیون ریال بدل از دو ماه حبس تعزیری و به مجازات تکمیلی به مدت یک ماه شستن میت به عنوان خدمات عمومی در غسال خانه شهرستان تهران میباشد بنابه جهات آتی وارد به نظر می رسد؛

زیرا اولاً مبنای صدور دادنامه اعاده خواسته گزارش ضابطین مستند به داده های دوربین مدار بسته از خودرو است که برابر این مستندات معمولاً فرد خاطی به وضوح شناسایی نمیشود و ملاک شناسایی صرفاً شماره پلاک خودرو میباشد.

ثانیاً: دادگاه بدوی از الزام قانونی در تعیین مجازات جایگزین حبس در ماده ۶۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در رابطه با اتهام عدم رعایت حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی که مجازات آن کمتر از سه ماه حبس تعزیری است تبعیت ننموده و مبادرت به تعیین جزای نقدی به مبلغ سی و یک میلیون ریال بدل از دو ماه حبس کرده است.

مضاف بر اینکه دادگاه بدوی در اجرای بند «د» ماده ۲۳ قانون اخیر الذکر بعنوان مجازات تکمیلی محکوم علیها را بدون رعایت ماده ۷۹ و تبصره ۳ ذیل آن و بند تبصره ۳ ماده ۸۴ قانون مجازات اسلامی همین قانون و ماده ۶ آیین نامه ماده ۷۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۳ و ماده ۱۶ آیین نامه راجع به نحوه اجرای مجازاتهای تکمیلی موضوع ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۳ به مدت یک ماه شستن میت به عنوان خدمات عمومی در غسال خانه شهرستان تهران محکوم نموده است چرا که برابر ماده ۱۶ آیین نامه راجع به نحوه اجرای مجازاتهای تکمیلی نحوه اجرای حکم دادگاه مبنی بر الزام محکوم به خدمات عمومی بر اساس آیین نامه اجرایی ماده ۷۹ قانون مجازات اسلامی است.

مستفاد از تبصره ۳ ماده ۸۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده ۶ آیین نامه ماده ۷۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۳ دادگاه صادر کننده رأی با رضایت متهم و با توجه به نوع جرم، صلاحیت علمی و ،اخلاقی ،شخصیت ،تخصص مهارت، تجربیات و سن متهم و همچنین ملحوظ داشتن ظرفیت و اولویت نهادهای پذیرنده خدمات و سایر شرایط قانونی ،نوع، مدت و ساعات خدمات عمومی رایگان را تعیین میکند و این رضایت منصرف از نوع خدمات عمومی رایگان مورد حکم نمیباشد.

به عبارت دیگر دادگاه باید بدواً رضایت متهم از جهت نوع مدت و ساعات خدمات عمومی رایگان را اخذ و سپس به صدور رأی مبادرت نماید در صورتی که دادگاه بدوی رضایت متهم را از حیث نوع، مدت و ساعات خدمات عمومی رایگان اخذ ننموده و این امر برخلاف مدار و منهج قانونی است که باید در تعیین مجازات از نوع خدمات عمومی رایگان مراعات گردد

ثالثاً: در موردی که مجازات اصلی جرمی همانند عدم رعایت حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی بشرح تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی ده روزه تا دو ماه حبس تعزیری یا جزای نقدی به مبلغ ۲.۰۰۰.۰۰۰ تا ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال برابر با تصویب نامه تعدیل میزان مبالغ مجازات نقدی جرایم و تخلفات مندرج در قوانین و مقررات مختلف موضوع ماده ۲۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی و بند (ب) ماده ۵۲۹ و تبصره یک آن از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی باشد، تعیین مجازات جزای نقدی بدل از حبس آنهم بیش از مجازات اصلی آن که جزای نقدی بوده مغایر با فلسفه مجازاتها است.

برای اینکه از مجموع مقررات حاکم بر مجازاتها اینگونه استنباط میشود که تبدیل مجازات متضمن نوعی تخفیف است منتها تخفیفی مناسب تر به حال بزهکار متناسب بودن مجازات یعنی درخور و موافق بودن مجازات با وضع و حال متهم با این فرض که مجازات قانونی تناسبی با خصوصیات او ندارد.

حال اینکه دادگاه بدوی با وجود جزای نقدی به میزان ۲.۰۰۰.۰۰۰ تا ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال بعنوان مجازات اصلی بدواً مجازات اصلی دیگر یعنی حبس تعزیری به مدت دو ماه را بعنوان مجازات اصلی انتخاب و تعیین و سپس با تبدیل آن با استناد به تعرفه خدمات قضایی مصوب ۱۴۰۰ متهم را به پرداخت جزای نقدی به مبلغ سی و یک میلیون ریال در حق دولت محکوم نموده است. به بیان دیگر به جای نوعی تخفیف مجازات مناسب تر به حال متهم مجازات وی را تشدید کرده که این موضوع واجد ایراد و اشکال است.

رابعاً مجازات تکمیلی میبایست در جهت تأثیر آن بر مرتکب اعمال شود و در مواردی که شخص ضمن انکار بزه اصرار بر ارتکاب جرم ندارد و فاقد سابقه کیفری است و سوابق خانوادگی بزهکار بودن وی را تأیید نمیکند از این حیث ضرورتی برای اعمال این نوع مجازاتها وجود ندارد.

علی هذا با اعلام اینکه درخواست مستدعی اعاده دادرسی با بند (چ) ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی انطباق دارد در اجرای ماده ۴۷۶ قانون مرقوم با تجویز اعاده دادرسی، رسیدگی مجدد را به دادگاه هم عرض دادگاه صادر کننده حکم قطعی ارجاع میدهد.

شعبه اول دیوان عالی کشور

مستشار عنایت حیاتی

عضو معاون اسداله مسعودی مقام

‫۲۰ دیدگاه ها

 1. سلام و درود بر این دو قاضی که با رای خود، نشان دادن در این کشور هستند قضاتی که پایبند به دادرسی قانونی و عادلانه بوده و بر اجرای آن پا فشاری می کنند. برای این قاضی و خانواده آنان، تندرستی و شادکامی آرزو دارم.

 2. اونوقت هی بگین وکیل بده وکیل ایطوره وکیل اوطوره…..ببین جطو مس شیر حکم قاضی … نقض کرده

 3. فقط یه مسئله چطور اتهام بی حجابی یا بدحجابی اثبات می شود آن مأمورانی که عصبانی می شوند و اهل توهین هستند گزارش شأن که قابل استناد نیست یا برفرض از دور مأموران به اشتباه تصور کنند که داخل ماشین خانم بی حجاب شده
  یا راننده اسنپ که مسافرش پشت نشسته و دقایقی حجاب از سرش برداشته و همان موقع راننده را جریمه کنید در حالی که راننده اصلا فرصت ندارد حجاب مسافر را هر لحظه بررسی کند این قوانین را از روده بزرگ تان در آوردید بو می دهد
  لطفاً نظر مرا کامل پخش کنید و جواب این سوالات را بدهید

 4. چه رای های بیخودی، مایه شرمساری هست، شستن میت کسی را با حجاب می کند؟ خود این قاضی را باید به خواندن روایات راجع مهربانی با زنان و دختران، و سه جزوه صد برگ تحقیق راجع نحوه برخورد با زنان در اسلام، سفارشات پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله راجع زنان، قضاوتهای حضرت علی علیه السلام درباره زنان و حفظ کردن ایات مربوط به مرگ و مردن و برزخ و یوم الدین محکوم کرد

  1. اهاااا وقتی که بکارتان بیاد دم ازسخنان پیامبروحضرت علی میزنین وبکارتون هم نیادمیگین آزادی و..و…!آزادی که میگین یعنی لخت گشتن درخیابون و….!!؟؟نه جانم ،چه بخایی چه نخایی خداشکر حکومتمون اسلامیه

   1. کاکا! روش صحیح نگارش متن از جمله فاصله گذاشتن بین کلمه ها، جا نگذاشتن حروف یا کلمه ها، استفاده درست از علائم و املای صحیح کلمات را بلد نیستی! مفهوم لخت شدن را هم نمی دانی؟

   2. در جواب کاکا . در دوران همه امامان هم حکومت اسلامی برقرار بوده . اما خود امامان کجا بوده اند ؟ زندان . پس نام حکومت اسلامی صرفا دلیل بر اسلامی بودن حکومت نیست . امامانی که در روز قیامت سنجش اعمال با ترازوی آنها صورت میگیره. یعنی یک کفه ترازو اعمال پیامبران و امامان و کفه دیگر اعمال مردم دیگه نسبت به اعمال آنها سنجیده می‌شود .امام علی ع هم چند سالی بیشتر حکومت نکردند و گرنه این همه خلیفه های ملعون نمی‌توانستند علیه زنان بتازند . به جاش بنی امیه و بنی عباس خوب حکومت کردند و تا می‌توانستند حدیثهای جعلی از خودشون صادر کردند .

    1. خانم لیندا اینگونه تندروها مثل کاکا یا خودشان را بالاتر از خدا می دانند و یا اینکه با اسم مثلی کاکا می آیند مثلا اسلام را خراب کنند و عمدا مردم را دین زده کنند، معلوم نیست اصلا خودش اعتقادی به اسلام داشته باشد شاید از آتئیستهای مغرض است که اینطوری کامنت می دهد تا مردم را علیه دین بشوراند، مثل قاتلان دختر مظلوم اهوازی و مدافعان اهوازی قتل که رفتم صفحه اینستاگرامشان را چک کردم و دیدم اصلا اعتقادی به اسلام ندارند و توهین به دین و مولا علی علیه السلام می کردند و عکس بدن برهنه خود را روی صفحه گذاشته بودند ولی راجع مقتول مظلوم اظهار نظر دینی می نمودند، این جریان را خیلی وقت است شناسایی کرده ام… در زندان هم که بودم جالب بود، طرف مواد مخدر سنگین قاچاق کرده یا به جرم خانه فساد زندانی بود، دم از خداپرستی هم می زد و به دوستم در زندان گفته بود «تو اعتقاداتت ضعیف است»… 😂

   3. چه کسی در خیابان لخت گشته؟؟؟به مانتو و شلوار می گویی لخت گشتن؟ ضمنا من خودم محجبه ام و از قضا منتقد بدحجابی شدید برخی وکلا که البته تعداد کمی هستند شما تو را خدا راجع دین حرف نزن که معلوم هست دو تا کتاب هم نخوانده ای

   4. ضمنا حکومتمون اسلامیه نه داعشی و بهتره به سخنان شهید سردار سلیمانی توجه کنی راجع بدحجابها، اگر ادعا داری حکومت را قبول داری

 5. برای اینگونه …. . حکم خدمت در غسالخانه بهترین اندرزگاه است که بفهمند آن هیکل که با افتخار بیرون میریزد . آخرش زیرگل میرود

  1. آقای حسنی، پیامبرش صلی الله علیه و آله که از جانب خدا مامور بود اینطوری تبلیغ دین نمی کرد، به نظرم شما هم کمی میت غسل بده، تا بفهمی با این برخوردهای تند و دین زده کردن مرذم، آخرش زیر گل خواهی رفت و باید پاسخگوی گریزان کردن مردم از دین باشی

 6. خدا رحم کند به اون میتی که توسط یه بی‌حجاب غسل شود اونا از احکام اسلامی خودشون هیچی حالیشون نیست چگونه میخوان در مورد دیگران احکام اسلامی رو رعایت کنند. قانون مزخرف و در عین ترویج بی دینی است

  1. اول اینکه هیچ میتی توسط بی حجاب غسل نمی شود؛ غسالها در هنگام غسل دادن با حجابند. دوم اینکه مطمئناً برای متوفی عقوبتی از این جهت نخواهد بود؛ و سوم اینکه خدا رحم نمی کند بر آن قاضی که علیرغم میل باطنی و رضایت فرد و اصولاً بدون مجوز قانونی، قلم خود را برای صدور چنین مجازاتی چرخانده.

 7. در کتابی راجع خصوصیات خوارج خوانده ام که بر دو موضوع تاکید داشتند: حجاب زنان و امر به معروفهایی مثل نماز و روزه، در حالیکه اصل اسلام و امامت را لگدمال کرده و با امام معصوم می جنگیدند، این قاضی هم جزو خوارج است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا