رای

نمونه رای الزام زوج به طلاق زوجه به علت اعتیاد، ترک انفاق و روابط نامشروع

وکلاپرس- یک قاضی دادگستری در صفحه رسمی اینستاگرامش نمونه رای الزام زوج به طلاق زوجه را به علت داشتن اعتیاد و سوابق کیفری زوج و به استناد قانون مدنی منتشر کرده است.

به گزارش وکلاپرس، در رای منتشر شده قاضی کیانی به علت اعتیاد به مواد مخدر، روابط نامشروع، ترک انفاق و زندگی مشترک و … به استناد مواد ۱، ۲ ۰ ۸ ۰ ۲۴، ۲۶ ۰ ۲۹ و ۳۱ قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۹۱ و مواد ۱۱۱۹، ۱۱۲۹، ۱۱۳۰، ۱۱۴۶ از قانون مدنی حکم به الزام زوج به طلاق زوجه  محکوم کرده است.

بیشتر بخوانید: نمونه رای رد دادخواست الزام به تمکین زوجه به علت استفاده از حق حبس

متن رای به شرح زیر است:

بسمه تعالی به تاریخ ۱۴۰۰/۸/۳۰ در وقت فوق العاده جلسه شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان فارسان به تصدی امضا کننده ذیل تشکیل است پرونده کلاسه ۰۰۰۰۳۳۱ تحت نظر است دادگاه با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده ختم دادرسی را اعلام و با استعانت از خداوند قادر و متعال و با تکیه بر وجدان به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.

گردش کار

در خصوص دعوای خانم… فرزند… به طرفیت آقای… فرزند… به خواسته صدور حکم به طلاق به لحاظ اعتیاد زوج به مواد مخدر و روان گردان و عدم پرداخت نفقه زن و فرزند (الزام زوج به طلاق از باب عسر و حرج»؛ بدین شرح که خواهان در شرح دادخواست مدعی است:

اینجانب در تاریخ ۱۳۹۱/۰۵/۲۹ به موجب سند نکاحیه شماره ۴۲۷۷۶ به عقد دائم خوانده درآمده ام از آنجایی که حاصل زندگی مشترک یک فرزند پسر چهار ساله می باشد و اینجانب به هر طریقی دنبال ادامه ی زندگی مشترکم بوده ام لیکن متأسفانه زوج در پرونده شماره ۹۹۰۰۶۱۰ دادگاه به جرم رابطه نامشروع با شخص دیگری تحت تعقیب بوده که دادنامه آن نیز صادر و پیوست پرونده میباشد و همچنین از آنجایی که هیچ گونه نفقه ای به این جانب جهت گذراندن زندگی پرداخت نمی کرد و تمام خرج و مخارج آن بر دوش خانواده پدری میباشد و این که اینجانبه را از منزل مشترک بیرون رانده و اعتیاد به مواد مخدر از نوع شیشه داشته و اصلا تعادل روحی و روانی نداشته و این اعتیاد مخل زندگی مشترک و ادامه دادن نیز می باشد.

دادگاه اقدام به تعیین وقت رسیدگی و دعوت از طرفین نمود در جلسه رسیدگی خوانده علی رغم ابلاغ و انتظار کافی حاضر نشده و لایحه نیز نفرستادند. خواهان ضمن حضور در جلسه بیان داشتند که خواسته به شرح دادخواست تقدیمی است.

من و فرزندم را از منزل مشترک بیرون کرد، نفقه من و فرزند مشترک به مدت سه سال پرداخت نشده است. دادنامه آن پیوست است. بی بند و باری و اعتیاد شدید به مواد مخدر روان گردان و چند فقره سرقت که به تایید کلانتری محل رسیده است. رابطه نامشروع با که در پرونده کلاسه شعبه ۱۰۱ کیفری دو محکوم شد که همه این موارد امکان زندگی مشترک را از من سلب نموده است و امکان زندگی مشترک دیگر برایم متصور نیست.

دادگاه با عنایت به استناد خواهان به شهادت شهود، اقدام به صدور قرار مربوطه و تعیین وقت رسیدگی و دعوت از طرفین جهت اخذ اظهارات شهود نمود.

شاهد اول به هویت آقای… پس از تفهیم مجازات شرعی و قانونی شهادت کذب و همچنین اتیان سوگند شرعی بیان داشتند که خواهان خواهر زاده من هستند و حدود ده الی یازده سال است که ایشان با خوانده ازدواج دائم نموده اند و یکی دو سال بعد از ازدواج، زوج نفقه ای به زوجه ندادند و مادر وی نفقه زوجه را پرداخت می کند و خوانده کلا منزل مشترک را ترک کردند و به شیراز رفتند و به مواد مخدر شیمیایی هم اعتیاد دارند و یکی دو بار خودم دیدم که استعمال کند ولی از من مخفی می کرد و در محل مشهور است که زوج اعتیاد دارند.

شاهد دوم به هویت آقای… فرزند… نیز پس از تفهیم مجازات شرعی و قانونی شهادت کذب و همچنین اتیان سوگند شرعی بیان داشتند که خواهان دختر عمه من هستند و در سال ۹۱ یا ۹٢ بود که با خوانده ازدواج دائم کرده اند و منزل مشترکی ندارند و حدود هفت الی هشت سال است که خوانده نفقه خواهان را پرداخت نمی کنند و عمه من هزینه های زندگی وی را تامین می کند و خوانده به مواد صنعتی اعتیاد پیدا کرده است و من به دفعات دیده ام که ایشان مواد مخدر صنعتی و سنتی استعمال کنند و من و پدر ایشان وی را به کمپ ترک اعتیاد بردیم که فقط سه ماه ترک کرده بودند و مجددا شروع نموده اند و در استان فارس هستند.

شاهد سوم به هویت خانم… فرزند… نیز پس از تفهیم مجازات شرعی و قانونی شهادت کذب و همچنین اتیان سوگند شرعی بیان داشتند که خواهان دخترم هستند و حدود هشت الی ده سال است که با خوانده ازدواج کرده اند و سه ماه بعد از اینکه ازدواج کرده اند آقای جهت کار به شیراز رفتند و تاکنون نیامده اند و با یک زن آشنا شده اند و می گویند که من دخترت را نمی خواهم و هیچ نفقه ای به خواهان نمی دهد و من خودم هزینه های خواهان و بچه ی وی را پرداخت می کنم، و خوانده به مواد مخدر صنعتی اعتیاد دارند و جلوی خودم هم مواد مخدر استعمال می کنند و در محل هم مشهور است که مواد مخدر اعتیاد دارند

رای دادگاه

نظر به اینکه

۱. علقه زوجیت به شرح رونوشت سند نکاحیه شماره بین طرفین محرز و مسلم می باشد.

۲. حسب تحقیقات به عمل آمده توسط مرجع انتظامی (صفحه ۲۳)، خوانده دارای اعتیاد به مواد مخدر و همچنین فعالیت در امر سرقت بوده و وضعیت اخلاقی خوبی ندارد.

۳. شهود تعرفه شده از سوی خواهان (صفحه ۳۴) به صراحت بیان داشته اند که خوانده دارای اعتیاد به مواد مخدر است و نفقه خواهان را پرداخت نمی کند و خواهان و فرزند مشترکشان را رها کرده اند.

۴.حسب محتویات پرونده کلاسه ۹۹۰۰۸۵۳ شعیه اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان (صفحه ۵۸)، خوانده دارای. محکومیت قطعی در خصوص اتهام ترک انفاق و روابط نامشروع می باشد.

۵. خوانده علی رغم ارسال ابلاغیه های متعدد از سوی دادگاه، حاضر به مراجعه به پزشکی قانونی جهت تست اعتیاد نشده اند که این عدم مراجعه، اماره ای بر صحت ادعای خواهان و اظهارات سهود تعرفه شده می باشد.

۶. مساعی دادگاه و مرکز روانشناسی… و همچنین داوران معرفی شده از سوی زوجین، در جهت اصلاح ذات البین و منصرف نمودن زوجه مؤثر واقع نگردیده است.

بنابراین دادگاه خواسته خواهان را وارد و ثابت دانسته و به استناد مواد ۱، ۲ ۰ ۸ ۰ ۲۴، ۲۶ ۰ ۲۹ و ۳۱ قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۹۱ و مواد ۱۱۱۹، ۱۱۲۹، ۱۱۳۰، ۱۱۴۶ از قانون مدنی حکم به الزام زوج (آقای…) به طلاق زوجه (خانم…) صادر و اعلام می دارد. نوع طلاق با عنایت به اینکه طلاق به حکم دادگاه می باشد، بائن است. لازم به ذکر است که مستندا به ماده ۳۳ قانون حمایت خانواده، مدت اعتبار این حکم برای تسلیم به دفتر رسمی طلاق، شش ماه پس از تاریخ ابلاغ حکم فرجامی و با انقضاء مهلت فرجام خواهی و یا اسقاط حق فرجام خواهی می باشد.

بدیهی است رعایت شرایط صحت اجرای صیغه طلاق (از حیث شرعی و قانونی از جمله مفاد مواد ۱۱۳۴، ۱۱۳۵، ۱۱۴۱ از قانون مدنی) حسب مورد بر عهده مجری صیغه طلاق خواهد بود و در خصوص حقوق مالی زوجه، دادگاه با عنایت به لایحه تقدیمی زوجه مضبوط در ص ۷۱ و ۷۲ پرونده مواجه با تکلیفی نمی باشد.

در خصوص وجود یا عدم وجود جنین، حسب ماده ۵۹ ایین نامه اجرایی قانون حمایت از خانواده اخذ نظر پزشک متخصص و یا نظریه پزشکی قانونی بر عهده مجری صیغه طلاق می باشد.

زوجین دارای یک فرزند مشترک به نام… متولد ۱۳۹۷/۱/۱۶ (سه ساله و نیم) هستند، که با عنایت به ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی حضانت آن تا پایان هفت سالگی با مادر است و در خصوص حق ملاقات نیز زوج می تواند هر ماه به مدت سه روز پایانی آن با فرزند خود ملاقات نماید که در صورت اختلاف مکان تحویل طفل، نزدیکترین کلانتری به محل زندگی طفل، محل تحویل گرفتن و تحویل دادن طفل می باشد. و زوج مکلف است پایان هر ماه مبلغ ۵۰۰ هزار تومان به عنوان نفقه فرزند مشترک، به حساب شخصی وی واریز نماید.

حکم صادره حضوری و ظرف مهلت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان چهار محال و بختیاری می باشد.

مجید کیانی
رئیس شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان فارسان

منبع: اینستاگرام دکتر کیانی

نمایش بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا