بخشنامه

قیمت انواع مشروبات الکلی به منظور محاسبه جرایم ورود، حمل، نگهداری، خرید و فروش آن

بخشنامه شماره ۱۴۰۰/۹۶۱۷۲۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۴ گمرک جمهوری اسلامی ایران

وکلاپرس- مدیر کل دفتر ارزش بخشنامه ارزش مشروبات الکلی را به منظور محاسبه جرایم ورود، حمل، نگهداری، خرید و فروش آن مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۴ به ناظران، مدیران کل و مدیران گمرکات اجرایی ابلاغ کرد.

متن بخشنامه صادره به شرح زیر است:

ناظرین/مدیران کل/مدیران محترم گمرکات اجرائی

با سلام و احترام،

با توجه به  ممنوعیت شرعی و قانونی ورود، حمل، نگهداری، خرید و فروش مشروبات الکلی و ضرورت در اختیار داشتن قیمت انواع آن به منظور احتساب جرایم متعلقه  در ماده ۲۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲/۱۰/۰۳ مجلس شورای اسلامی مستفاد به نامه شماره ۲۰۲۲۵۴/۰۰/ص مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۰ ستاد مرکزی قاچاق کالا و ارز، ارزش ریالی مشروبات الکلی قاچاق به استناد بند ح ماده یک قانون پیشگفت مطابق جدول ذیل تعیین و برای ایجاد وحدت رویه و اعلام به مراجع صالحه رسیدگی به پرونده های مشروبات الکلی قاچاق به شرح ذیل اعلام می گردد:

ارزش ریالی مشروبات الکلی قاچاق

ردیفشرح کالانوع بسته بندیارزش در اجرای بند ح ماده یک قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (ریال)
۱آبجو(انواع برند)یک قوطی یا یک بطر تا ۵۰۰cc۸۱۳/۰۰۰
۲ودکا آبسلوتیک بطر۴/۴۳۸/۰۰۰
۳ودکا اسمیرنوف و نمیرنوفیک بطر۴/۱۲۵/۰۰۰
۴ودکا کیل پاپترویک بطر۴/۱۲۵/۰۰۰
۵ودکا ایکایک بطر۴/۱۲۵/۰۰۰
۶ودکا فایر فلاییک بطر۴/۵۵۳/۰۰۰
۷ودکا دو ستارهیک بطر۴/۱۲۵/۰۰۰
۸ودکا مارجی (مارجین)یک بطر۴/۹۳۸/۰۰۰
۹ودکا مدگرایدلیک بطر۵/۸۷۵/۰۰۰
۱۰ودکا گلنز (GLENS)یک بطر۴/۶۲۵/۰۰۰
۱۱ودکا پاکتی یک پاکت۵/۹۰۷/۰۰۰
۱۲Hammer caviar ودکایک بطر۴/۱۲۵/۰۰۰
۱۳Triumphal arch ودکایک بطر۴/۱۲۵/۰۰۰
۱۴Ice Kube  ودکایک بطر۴/۶۲۵/۰۰۰
۱۵Red Square ودکایک بطر۴/۲۵۰/۰۰۰
۱۶Pigalle ودکایک بطر۴/۱۲۵/۰۰۰
۱۷Premium ودکایک بطر۴/۲۵۰/۰۰۰
۱۸

Rusian Shot ودکا

یک بطر۴/۲۵۰/۰۰۰
۱۹Prime ودکایک بطر۴/۱۲۵/۰۰۰
۲۰Finlandia ودکایک بطر۴/۱۲۵/۰۰۰
۲۱ French ودکایک بطر۴/۱۲۵/۰۰۰
۲۲Stumbras  ودکایک بطر۴/۳۳۲/۰۰۰
۲۳Lnstant Bull ودکایک بطر۴/۱۲۵/۰۰۰
۲۴Khortytsa ودکایک بطر۴/۱۲۵/۰۰۰
۲۵ودکا کپلیک بطر۴/۱۲۵/۰۰۰
۲۶ودکا سالمونیک بطر۳/۸۷۵/۰۰۰
۲۷ودکا ماجیک کریستالیک بطر۳/۸۷۵/۰۰۰
۲۸ودکا اریستوفیک بطر۳/۸۷۵/۰۰۰
۲۹ودکا مانیا یک بطر۳/۸۷۵/۰۰۰
۳۰ودکا پولیک بطر۳/۸۷۵/۰۰۰
۳۱ودکا توپلیک بطر۳/۸۷۵/۰۰۰
۳۲ودکا یاشایک بطر۳/۸۷۵/۰۰۰
۳۳ودکا آسکسیایک بطر۳/۸۷۵/۰۰۰
۳۴ودکا کرال اسکایک بطر۳/۸۷۵/۰۰۰
۳۵ودکا دروکایک بطر۳/۸۷۵/۰۰۰
۳۶ودکا نفیتسیک بطر۳/۸۷۵/۰۰۰
۳۷ودکا آلاسکایک بطر۳/۸۷۵/۰۰۰
۳۸ودکا استانوسیک بطر۳/۸۷۵/۰۰۰
۳۹ودکا کاتوسیک بطر۳/۸۷۵/۰۰۰
۴۰ودکا ازویک بطر۳/۸۷۵/۰۰۰
۴۱ودکا لایدروسیک بطر۳/۸۷۵/۰۰۰
۴۲ودکا وایت ماکاییک بطر۳/۸۷۵/۰۰۰
۴۳ودکا توبورکیک بطر۳/۸۷۵/۰۰۰
۴۴ودکا گرند کتسیک بطر۳/۸۷۵/۰۰۰
۴۵ودکا اسکاییک بطر۳/۸۷۵/۰۰۰
۴۶ودکا آلکسیایک بطر۳/۸۷۵/۰۰۰
۴۷ودکا ۱۹۰۶یک بطر۳/۸۷۵/۰۰۰
۴۸ودکا (سایر برندها) یک بطر۴/۱۲۵/۰۰۰
۴۹شراب (شامپاین)یک بطر۴/۸۱۳/۰۰۰
۵۰شراب پاکتی (انواع)یک پاکت ۱ لیتری۴/۸۱۳/۰۰۰
۵۱شراب شیوازیک بطر۴/۸۱۳/۰۰۰
۵۲شراب ناپلئونییک بطر۴/۶۲۵/۰۰۰
۵۳شراب(سایر برندها)یک بطر۴/۵۶۳/۰۰۰
۵۴انواع کنیاکیک بطر۵/۹۰۷/۰۰۰
۵۵انواع جین یک بطر۳/۴۳۸/۰۰۰
۵۶ویسکی جانی واکریک بطر۴/۹۵۰/۰۰۰
۵۷ویسکی تکیلایک بطر۶/۱۸۸/۰۰۰
۵۸ویسکی شیواز ریگالیک بطر۶/۳۹۴/۰۰۰
۵۹ویسکی کاپیتان بلکیک بطر۶/۱۸۸/۰۰۰
۶۰ویسکی گرا نتسیک بطر۵/۷۷۵/۰۰۰
۶۱ویسکی هنسییک بطر۶/۳۹۴/۰۰۰
۶۲ویسکی آبسلوتیک بطر۵/۰۶۳/۰۰۰
۶۳ویسکی وایت هورسیک بطر۴/۹۵۰/۰۰۰
۶۴ویسکی رویالیک بطر۶/۹۳۸/۰۰۰
۶۵ویسکی گریگورییک بطر۴/۸۳۸/۰۰۰
۶۶ویسکی بلک اند وایتیک بطر۵/۰۶۳/۰۰۰
۶۷ویسکی بلک ابلیک بطر۴/۳۳۱/۰۰۰
۶۸ویسکی بلک بلویک بطر۵/۷۱۳/۰۰۰
۶۹ویسکی استارتیک بطر۴/۹۵۰/۰۰۰
۷۰ویسکی مستر پاوز Ms.Chavezیک بطر۵/۰۶۳/۰۰۰
۷۱ویسکی دیپ بلو Deepblueیک بطر۴/۸۳۸/۰۰۰
۷۲Lemontay nes ویسکییک بطر۵/۰۶۳/۰۰۰
۷۳(Golden Wings) ویسکییک بطر۴/۷۴۴/۰۰۰
۷۴SCOTEH HORSE ویسکییک بطر۵/۰۶۳/۰۰۰
۷۵ویسکی ادواردزیک بطر۴/۹۵۰/۰۰۰
۷۶Red Label ویسکییک بطر۴/۳۳۲/۰۰۰
۷۷Lauders ویسکییک بطر۴/۳۳۸/۰۰۰
۷۸Grand Macnish ویسکییک بطر۴/۵۳۸/۰۰۰
۷۹Hankey Bannister ویسکییک بطر۴/۱۲۵/۰۰۰
۸۰Clan Mac Gregor ویسکییک بطر۴/۴۳۸/۰۰۰
۸۱Green Cans ویسکییک بطر۳/۳۰۰/۰۰۰
۸۲Francisco Delmoc ویسکییک بطر۴/۳۳۲/۰۰۰
۸۳Tuborg ویسکییک بطر۳/۳۰۰/۰۰۰
۸۴ویسکی دانیک بطر۴/۵۳۸/۰۰۰
۸۵ویسکی دان زا یک بطر۴/۵۳۸/۰۰۰
۸۶ویسکی بالانتینیک بطر۴/۵۳۸/۰۰۰
۸۷ویسکی گلنیک بطر۴/۵۳۸/۰۰۰
۸۸ویسکی کاتیسیک بطر۴/۵۳۸/۰۰۰
۸۹ویسکی وایت ماکانیک بطر۴/۵۳۸/۰۰۰
۹۰ویسکی ازویک بطر۴/۳۳۲/۰۰۰
۹۱ویسکی ساوبگان بلانکیک بطر۴/۵۳۸/۰۰۰
۹۲ویسکی کاستل روکیک بطر۴/۶۲۵/۰۰۰
۹۳ویسکی بلاک رامیک بطر۴/۵۳۸/۰۰۰
۹۴ویسکی کاتوسیک بطر۴/۶۲۵/۰۰۰
۹۵ویسکی هایک لاندیک بطر۴/۵۳۸/۰۰۰
۹۶ویسکی اسپیشیالیک بطر۴/۵۳۸/۰۰۰
۹۷ویسکی پاسپورت یک بطر۴/۶۲۵/۰۰۰
۹۸ویسکی گلین گرندیک بطر۴/۵۳۸/۰۰۰
۹۹ویسکی مزکریک بطر۴/۵۳۸/۰۰۰
۱۰۰ویسکی پیورتیک بطر۴/۳۳۲/۰۰۰
۱۰۱سایر انواع ویسکی (با برندهای مختلف)یک بطر۴/۷۴۴/۰۰۰
۱۰۲انواع برندییک بطر۴/۸۳۸/۰۰۰
۱۰۳Belgua ودکایک بطر۳/۶۷۵/۰۰۰
۱۰۴Fivel Lakes ودکایک بطر۴/۲۰۰/۰۰۰
۱۰۵Smirwoff ودکایک بطر۳/۹۳۸/۰۰۰
۱۰۶Med Off ودکایک بطر۴/۰۶۹/۰۰۰
۱۰۷Belayabe Rvopka ودکایک بطر۳/۹۳۸/۰۰۰
۱۰۸Belen Haya Green  ودکایک بطر۵/۲۵۰/۰۰۰
۱۰۹Roberto Cavalii ودکایک بطر۴/۵۹۴/۰۰۰
۱۱۰Nights ودکایک بطر۳/۹۳۸/۰۰۰
۱۱۱Ctahaapt Russian Standard ودکایک بطر۴/۵۹۴/۰۰۰
۱۱۲Datron ودکایک بطر۵/۲۵۰/۰۰۰
۱۱۳Citron ودکایک بطر۵/۳۷۵/۰۰۰
۱۱۴Stailnskaya ودکایک بطر۴/۷۲۵/۰۰۰
۱۱۵Demeca ودکایک بطر۴/۹۸۸/۰۰۰
۱۱۶Vodka ودکایک بطر۳/۸۷۵/۰۰۰
۱۱۷Absolot ودکایک بطر۳/۹۳۸/۰۰۰
۱۱۸Belvuoere ودکایک بطر۴/۷۲۵/۰۰۰
۱۱۹Gent Leman ودکایک بطر۳/۸۱۳/۰۰۰
۱۲۰ودکا Flyیک بطر۴/۳۳۲/۰۰۰
۱۲۱Levonoff ودکایک بطر۱/۴۴۴/۰۰۰
۱۲۲Grand Thomas ویسکییک بطر۴/۲۵۰/۰۰۰
۱۲۳Jack Daniosh ویسکییک بطر۴/۱۲۵/۰۰۰
۱۲۴Gray Goosh ویسکییک بطر۴/۴۰۰/۰۰۰
۱۲۵Herbal ویسکییک بطر۴/۴۰۰/۰۰۰
۱۲۶Lauders ویسکییک بطر۴/۱۲۵/۰۰۰
۱۲۷Clan Mac Gregor ویسکییک بطر۴/۴۰۰/۰۰۰
۱۲۸ویسکی کتوزیک بطر۴/۰۰۰/۰۰۰
۱۲۹ویسکی دانزانکویک بطر۴/۰۰۰/۰۰۰
۱۳۰ویسکی تیچرزیک بطر۴/۱۸۲/۰۰۰
۱۳۱ویسکی جک دانیلیک بطر۴/۶۸۸/۰۰۰
۱۳۲ویسکی بلک لیبل یک بطر۵/۶۲۵/۰۰۰
۱۳۳ویسکی گلدنیک بطر

۶/۱۸۸/۰۰۰

 

توضیحات:

  • قیمت برای یک واحد مشروبات الکلی مکشوفه (بطر، قوطی، شیشه، پاکت) در نظر گرفته شده و لذا محاسبه جرایم متعلقه در ماده ۲۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به عهده مراجع صالح و اجرای احکام مربوطه میباشد.
  • بطری انواع مشروبات الکلی(بجز آبجو) تا یک لیتر محاسبه شده و لذا اگر مظروف ۱.۵الک لیتر به بالا (نظیر ظروف ۴ یا ۲۰ لیتری)  باشد به عدد یک لیتر تقسیم و تبدیل به بطر یا شیشه می شود.
  • مشروبات تا ۳۰۰cc جیبی محسوب و  سه عدد از آن معادل یک لیتر محسوب می گردد.
  • آبجو در حجم ۵۰۰ سی سی محاسبه شده است و اگر حجم آن بیشتر باشد به همان نسبت به  ارزش آن اضافه گردد.
  • در صورتی که نشان تجاری مشروب الکلی کشف شده در فهرست مذکور قید نگردیده، قیمت (سایر) همان نوع، محاسبه میشود.
  • این بخشنامه از تاریخ ابلاغ تا اطلاع ثانوی مجری خواهد بود و سایر بخشنامه های مغایر با آن از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل لغو می گردد.

 بهروز ایمانی
مدیر کل دفتر ارزش

 

‫۲ دیدگاه ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا