اخبار کانون هاویژه

اسامی پذیرفته شدگان آزمون وکالت ۱۴۰۰ در کانون وکلای گلستان

وکلاپرس- اسامی پذیرفته شدگان آزمون کارآموزی وکالت سال ۱۴۰۱ (نوبت پذیرش سال ۱۴۰۰) کانون وکلای گلستان منتشر شد.

به گزارش وکلاپرس، طبق اطلاعیه منتشر شده توسط روابط عمومی کانون وکلای گلستان، تعداد ۱۲۹ نفر از داوطلبان آزمون وکالت ۱۴۰۰ در سهمیه آزاد و ۳۱ نفر در سهمیه ایثارگری پذیرفته شده اند.

بیشتر بخوانید:

ظرفیت کانون وکلای گلستان در آگهی اولیه آزمون وکالت ۶۰ نفر تعیین شده بود که پس از تصویب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار و تغییر معیار پذیرش، تعداد قبول‌شدگان در این آزمون صد نفر بیشتر از ظرفیت پیشینی اعلام شده است.

اسامی پذیرفته شدگان به شرح زیر است:

پذیرفته شدگان سهمیه آزاد آزمون ورودی کارآموزی سال ۱۴۰۱ کانون گلستان

نام پدرنامنام خانوادگیردیف
علیمحمدرضانعیمی ۱
علیمجتبیخلیلی گرجی محله ۲
سیدحبیبمرضیهموسوی ۳
محمدرضاسودابهشیخ نظری ۴
صادقمریمعسکری ۵
علی اکبرهمامسگران ۶
طاغن دوردیطاهرقریشی ۷
نعمت الهنغمهزاغی ۸
رجبعلیمحمدحسنآخوندی ۹
حسیناحساننصراله نژاد ۱۱
رمضانصادقعرب کوهسار ۱۱
ابراهیمالهامرنگ ریز ۱۲
محمداسمعیلاحمدعلینقوی شاهکو ۱۳
انامحمددانیالشیرمحمدلی ۱۴
انامحمدمجیدقزل ۱۵
حسنامیرحسینابراهیم آبادی ۱۶
امرالهمعصومهپیری ۱۷
محمدرضامهدیخسروی ۱۸
محمدعلیرقیهجندقی ۱۹
علی اکبرسعیدشاهینی ۲۱
یعقوبمهدیقره چماقلو ۲۱
سیدرحمنمیناحسینی ۲۲
ابوالفضلسمیراعجمی ۲۳
محمدمهدیکریمی ثانی ۲۴
سیدحسنسیده آرزومیراکبری ۲۵
ناصرعلیسنجری۲۶
عباسمحسنکریمی۲۷
یوسفغفارحاجی عیدی۲۸
حسینرویاکوه کن۲۹
داودسیدجوادمیرفندرسکی ۳۱
علی اصغرمهدیخواجه مظفری ۳۱
ناصر سیماسارانی ۳۲
علیرضامحمداکرمی ۳۳
ایوبمژگاناحمدی ۳۴
ملاقلیچفرزامجهانی ۳۵
سیدرسولسیدامیننقی پور ۳۶
نورعلیفرهادوکیلی ۳۷
صفر مهردادنظری ۳۸
سیدجوادفاطمه ساداتحسینی راد ۳۹
سیدبخشیسیدمحمودمحمدی مقدم ۴۱
علیفرشیدمیرشکاری ۴۱
محمدمژگانهاشمی پور ۴۲
ارتق علی محمودپرتوی ۴۳
جعفرمهلانریمانی ۴۴
احمدفاطمهعرب عامری ۴۵
سبحان وردیحالت بردیامانی ۴۶
ابوالقاسمولی محمدعباس زاده ۴۷
ولی الهحسینصفری اصل ۴۸
محمدرضامرضیهاحمدی ۴۹
محمدمهدیفرشادسنگدوینی ۵۱
امان الهرضاسراوانی ۵۱
پخمعبدالرضابای ۵۲
حاجی گلدیآرزوسقر ۵۳
محمداسماعیلسمیهبخش آبادی ۵۴
امان الهمیناارقنون ۵۵
کوروشمهسانوع دوست ۵۶
اوجانقاسممهرسا ۵۷
تقیحسینعلیاسماعیلی راد ۵۸
زمانمرجانکریمی نیا ۵۹
محمدحامدرخشانی ۶۱
محمداسماایرجی ورانلو۶۱
محمد

 

امیرمنتظری۶۲
قربانعلیفرزانهنوذری۶۳
شیر محمدزهرافخیره۶۴
حسنفیروزهقوجق ۶۵
صفرعلیسعیدشایان پور ۶۶
محمدمهدیمهرنوشغفاری ۶۷
عبادالهابوالفضلجاهدی ۶۸
برات الهاکرمافتخاری ۶۹
حسینقلیمریمنوری ۷۱
قربانحسینبازیار ۷۱
قوجق قلییوسفایگدری ۷۲
غلامحسنمعینغفاری توران ۷۳
جلال الدینمرضیهبراهوئی ۷۴
محمدباقرهادیباقری خلیلی ۷۵
کامرانمحمدجوادسعیدی ۷۶
سیدابوالحسنسیده صفیهرضازاده ۷۷
رضاعلیرضایگانه ۷۸
عبدالحکیمماریهآنه محمدزاده ۷۹
غلامرضامحمدهادیبهلول ۸۱
علیرضاملیحهمقام نیا ۸۱
علی اکبرفاطمهسعیدی جوزچال ۸۲
علیفاطمهدنکوب ۸۳
مصطفیمحسنسعادتی نژاد ۸۴
مسلممطهرهاربابی دنگلانی ۸۵
حسنمهدیفرامرزی دوزینی ۸۶
سجادسهیلامحمدحیدری ۸۷
محمدعلیمسلمحاجی عیدی ۸۸
قدرت اللهفریدهطوسی ۸۹
خوجهعبدالرشیدسودمند ۹۱
محمدمرضیهقربان پور ۹۱
یحییخدیجهوزیری دوزین ۹۲
رضا حسنهدایتی ۹۳
ابراهیمنیوشادادخواه ۹۴
علی جمعهحسینملک ۹۵
غلامحسینآتنااسمعیلی۹۶

 

حسنمژگانعمادی۹۷
مسلم علیمحسنکوهی۹۸
اکبرعباسصادقی کیا۹۹
عبدالحمیداحمدرژیم ۱۱۱
محمدوحیدصیادی ۱۱۱
سیدپرویزسیدیاورعقیلی ۱۱۲
ارازمحمداحمدقلقانی ۱۱۳
علی محمدعقیلشاهمرادی ۱۱۴
اسداله فریباابوطالبی ۱۱۵
جعفرمهدیعزیزی ۱۱۶
تقیعلیمقسمی ۱۱۷
عبدالهامیرهوشنگعلاقه بندی ۱۱۸
حال محمدصادقبندیشه ۱۱۹
علی رضامهدیگرای لو ۱۱۱
محمدمهدیغلامرضامصطفی لو ۱۱۱
محمدعلیپوریاجمالی راد ۱۱۲
یدالهمریمابراهیمی ۱۱۳
امام بردیسلیمانیاری راد ۱۱۴
محمدعلیفاطمهمحمدخانی ۱۱۵
سیدرحمن سیده نداجاوید ۱۱۶
محمدفاطمهمسعودی ۱۱۷
رضاعبدالرسولشهری ۱۱۸
رمضانعلیمهدییازرلو ۱۱۹
حسینفاطمهحقیقی ۱۲۱
ابوالحسنراضیهوزیری ۱۲۱
حمید گلنازافق عطا ۱۲۲
جعفرامیرچروی ۱۲۳
علیصفوراشهامت ۱۲۴
یعقوبمسعودپورقاز ۱۲۵
علیاحسانغریب ۱۲۶
کریممریمداز ۱۲۷
اله قلیمعصومهتوکلی پلرم ۱۲۸
نقیجلالزنگانه ۱۲۹

پذیرفته شدگان سهمیه ایثارگری آزمون ورودی کارآموزی سال ۱۴۰۱ کانون گلستان

نام پدرنامنام خانوادگیردیف
محمدحسینمحمدلشکربلوکی ۱
ابوالفضلمیثمپایین محلی ۲
علینرگستورانی ۳
علیرضامحمدسعیدمومنیان ۴
علی اکبرآزادهراییجی ۵
علی اکبرمحمدحسنسلیمانی زیارتی ۶
داودمحمدعلیکیامرز ۷
ولیعلی اکبرقربان پور ۸
سیداسماعیلفاطمه ساداتبنی کریم ۹
غلامرضافاطمهکرد ۱۱
اکبرنادیاخاندوز ۱۱
فرهاد غفارنوری ۱۲
مسلمفاطمهنیکنام ۱۳
رضامحمدقاسمی ۱۴
اللهامیرشریعتی ۱۵
رمضانمصطفیاحمدی بولاغی ۱۶
محمدرضافاطمهسرایلو ۱۷
یحییفاطمهکاظمی ۱۸
حسنامیدقلی پورخلیلی ۱۹
شعبانعلیماریاباقری ۲۱
موسینورمحمدمخدومی ۲۱
نورعلی نرجسقادری ۲۲
حسنمهدیهجوزی ۲۳
محمدرضاسمیهرحیمی پور ۲۴
داریوشسمانهبابائی روپشتی ۲۵
اسمعیلفاطمهکم ۲۶
قدرتعلیمحمدعلیخانی ۲۷
فیروزمجیدخلیلی گرجی محله ۲۸
شیرعلیزهراپیران ۲۹
حسینعلییاسمینعلاقمند ۳۱

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا