آیین نامه

شیوه ‌نامه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات «بنگاه‌‌های اقتصادی عمومی»

شیوه ‌نامه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات «بنگاه‌‌های اقتصادی عمومی» ۱۳۹۸
مصوب پانزدهمین جلسه کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات

ماده١ـ بنگاه‌‌های اقتصادی عمومی‌(واحدھای اقتصادی که در تولید کالا یا خدمت فعالیت می‌کنند اعم از دولتی و عمومی غیردولتی)، باید اطلاعات سازمانی و ھویتی خود را که حسب مورد از جمله شامل اطلاعات زیر است در پایگاه اطلاع رسانی خود منتشر کرده و در دسترس عموم قرار دھند:

١.سند تأسیس یا اساسنامه قانونی یا اساسنامه یا شرکتنامه مصوب و ثبت شده و اظھارنامه ثبت شعبه یا نمایندگی با آخرین اصلاحات و الحاقات و مرجع صدور مجوز فعالیت،

٢.تابعیت بنگاه و میزان و مشخصات سھام اتباع خارجی در بنگاه (با رعایت شیوه‌نامه نحوه تشخیص و تفکیک اسرار دولتی از اطلاعات عمومی)،

٣.مرکز اصلی (اقامتگاه) بنگاه،

۴.موضوع اصلی فعالیت بنگاه وسایر موضوعاتی که بنگاه در زمینه آنها فعالیت کرده یا می‌کند،

۵.مشخصات اعضای هیات مدیره یا هیات عامل یا هیات امنا یا هیات رئیسه، مدیرعامل، بازرس یا بازرسان قانونی بنگاه، روش و تاریخ انتصاب یا انتخاب آنها و مدت باقیمانده از مسوولیت آنها،

۶.اسامی ‌و مشخصات مؤسسین و دارندگان سھامداران کلیدی (کنترلی، کنترلی مدیریتی، ممتاز) بنگاه و میزان سھم آنها،

٧.تعداد سھامداران یا شرکا و سھام بی نام، با نام و ممتازه،

٨.مشخصات مؤسسات و شرکت‌ھای فرعی اعم از تابع یا وابسته،

٩.مشخصات شعب یا دفاتر نمایندگی بنگاه در داخل و خارج از کشور،

١٠.مشخصات شرکت‌ھای مشاور و ناظر در پروژه‌ھای خاتمه یافته و در حال اجرا،

١١.مشخصات کلی پروژه ھای خاتمه یافته و در حال اجرای داخلی و خارجی،

١٢.مدت، نوع و ماهیت بنگاه،

١٣.داشتن یا نداشتن دفاتر قانونی پلمپ شده (قانونی)،

١۴.نام نشریه و سایر ابزارھای ارتباطی که آگهی‌ھا و دعوت‌ھای بنگاه از طریق آنها صورت می‌گیرد، آدرس پایگاه اینترنتی و پیام‌رسان بنگاه (در صورت وجود).

ماده٢ـ بنگاه‌‌های اقتصادی باید اطلاعات راجع به ارکان بنگاه و وظایف و اختیارات ھر رکن را که حسب مورد از جمله شامل اطلاعات زیر است در پایگاه اطلاع رسانی خود منتشر کرده و در دسترس متقاضیان قرار دھند:

١.تعداد و ترکیب مجامع عمومی، مشخصات دارندگان حق رأی در مجامع عمومی،

٢.گزارش جلسات مجامع عمومی‌ از جمله تاریخ، ساعت، نحوه دعوت و محل تشکیل جلسات و دستور جلسه ھر مجمع از قبیل انتخاب اعضای ھیئت مدیره، انتخاب حسابرس و بازرس قانونی، تقسیم سود و اندوخته‌ھا و تغییر موضوع فعالیت،

٣.تصمیمات مجامع عمومی ‌و صورت جلسه مورد تأیید هیات رئیسه ھر مجمع،

۴.حدود اختیارات مدیرعامل و هیات مدیره یا هیات عامل بنگاه،

۵.دارندگان امضای مجاز و حدود اختیارات آنها،

۶.فراخوآنهای الزامی ‌مجامع عمومی.

ماده٣ـ اطلاعات راجع به امتیازھا و فرصت‌ھا از قبیل فرصت‌ھای استخدامی، ضوابط استخدام یا استفاده از نیروی کار در بنگاه‌‌های اقتصادی، شرایط برخورداری از بیمه و نوع بیمه و بازنشستگی، نحوه پرداخت حقوق و مزایا، تسھیلات رفاھی، مأموریت ھای خارجی و مھارت‌ھای شغلی لازم باید در پایگاه اطلاع رسانی بنگاه منتشر شده و در دسترس متقاضیان قرار گیرد.

ماده۴ـ اطلاعات راجع به وضعیت مالی و محاسباتی بنگاه‌‌های اقتصادی عمومی، حسب مورد و از جمله در موارد زیر در دسترس متقاضیان قرار خواھد گرفت:

١.میزان سرمایه نقدی وغیرنقدی بنگاه در زمان تأسیس و در حال حاضر،

٢.میزان و نحوه تغییرات در سرمایه بنگاه،

٣.نحوه تقسیم سود و زیان بنگاه،

۴.صورت‌ھای مالی سالانه حسابرسی شده بنگاه،

۵.اطلاعات و صورت‌ھای مالی مؤسسات و شرکت‌ھای تابعه و وابسته،

۶.گزارش‌ھای هیات مدیره به مجامع،

٧.جدول زمان بندی پرداخت سودنقدی به سھامداران و شرکا،

٨.میزان پاداش مصوب برای هیات مدیره و مدیرعامل،

٩.میزان سھام در سایر بنگاه‌ھا،

١٠.آخرین ترازنامه بنگاه و سایر سال‌ھا.

ماده۵- اطلاعات راجع به وضعیت عملکرد و فعالیت‌ھای بنگاه‌‌های اقتصادی حسب مورد و از جمله در موارد زیر در دسترس متقاضیان قرار خواھد گرفت:

١.خدمات و محصولاتی که بنگاه به جامعه یا گروه ھدف عرضه می‌کند،

٢.تعلیق یا توقف تمام یا بخشی از فعالیت بنگاه،

٣.ھر گونه تغییر در اساسنامه بنگاه و فعالیت اصلی بنگاه،

۴.برگزاری یا مشارکت در مناقصه ھا و مزایده ھا و نتیجه آن،

۵.تغییر در روش یا رویه حسابداری به ھمراه دلایل و آثار مالی ناشی از آن،

۶.تغییر در ترکیب اعضای هیات مدیره، تعیین و تغییر نمایندگان اشخاص حقوقی و تغییر مدیرعامل بنگاه،

٧.تأیید، تعلیق یا لغو مجوز فعالیت، پروانه بھره برداری، امتیاز تجاری و انتقال، تحصیل، تغییر یا ابطال علامت تجاری بنگاه،

٨.تغییر در نحوه تقسیم سود،

٩.تغییر در سھام بنگاه در سایر بنگاه‌ها،

١٠.تغییر عمده در ساختار مالکیت بنگاه به نحوی که بر کنترل بنگاه تأثیر بگذارد،

١١.تغییر در ساختار بنگاه مانند ادغام و ترکیب،

١٢.درخواست برای ورود به یا خروج از فھرست شرکت‌ھای ثبت شده در بورس و دلایل آن.

ماده۶- کلیه بنگاه‌‌های پذیرفته شده در بورس مکلف ھستند علاوه بر اطلاعاتی که در مواد بالا ذکر شد اطلاعات مرتبط در دستورالعمل‌ھای سازمان بورس اوراق بھادار را حسب مورد برای عموم منتشر کرده و یا در دسترس متقاضیان قرار دھند.

ماده٧ـ در مواردی که بالاترین مقام مؤسسه دارنده اطلاعات تشخیص می‌دھد که انتشار اطلاعات مذکور در این شیوه‌نامه می‌تواند به اختلال در بازار منجر شود با اخذ تأیید از کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و تا مدتی که کمیسیون مشخص می‌کند می‌تواند از انتشار آن اطلاعات خودداری کند.

ماده٨- فھرست بنگاه‌‌های مشمول این شیوه‌نامه از سوی دبیرخانه کمیسیون تھیه شده و برای دسترسی عمومی ‌در سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات قرار خواھد گرفت.

خرید آنلاین کتاب حقوقی و وکالت و قوانین و کتب کاربردی حقوق

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا