اخبار صنفی

نکاتی در خصوص ارائه فرم تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم

در استفاده و برخورداری از فرم تبصرۀ مادۀ ١٠٠ ق.م.م. و تکمیل و ارسال اظهارنامه عجله نکنید

١ – اظهارنامه مالیاتی:

١-١ : مؤدیان (وکلای پایه یک دادگستری و کارآموزان) محترم برابر مفـاد ماده ١٠٠ قانون مالیاتهای مستقیم، موظفند تا آخر خرداد ماه سال بعد، اظهارنامه عملکرد سال مالی مربوط به فعالیت وکالتی و یا مشاوره حقوقی خود را در یک سال مالیاتی، به اداره امور مالیاتی محل اشتغال پروانه وکالت خود تسلیم نمایند که این امر از طریق مراجعه به دفاتر پیشخوان یا از طریق سایت سازمان امور مالیاتی میـسر می باشد.

٢-١ : مالیات متعلقه بر اساس اظهارنامۀ تسلیمی مؤدیان، به نرخ مذکور در مادۀ ١٣١ قانون مالیاتهای مستقیم برآورد و محاسبه خواهد شد. برابر آخرین اصلاحات صورت گرفته در قانون مذکور طبق تصویب نامۀ سازمان امور مالیاتی به شمارۀ ۷۷۸۹۹ / ت ۵۹۷۲۷ ه مورخ ٠٩/ ٠۵ / ١۴٠١ ، مبالغ مندرج در بندهای سه گانۀ مادۀ ١٣١ ق.م.م. به شرح ذیل می باشد.

بند ١ مادۀ ١٣١ ق.م.م: 

 • تا میزان دو میلیارد ریال درآمد؛ مشمول مالیات سالانه به نرخ ١۵ %

بند ٢ مادۀ ١٣١ ق.م.م:

 • نسبت به مازاد دو میلیارد ریال درآمد تا میزان چهار میلیارد ریال درآمد، مشمول مالیات سالانه به نرخ ٢٠ %

بند ٣ مادۀ ١٣١ ق.م.م:

 • نسبت به مازاد چهار میلیارد ریال درآمد؛ مشمول مالیات سالانه به نرخ ٢۵ %

نکته: لازم به یادآوری است که محاسبه میزان درآمد و مالیات متعلقه به هر یک از بندهای مادۀ ١٣١ ق.م.م. پس از کسر معافیتهای قانونی و هزینه های مؤدی که مورد پذیرش اداره مالیاتی مربوطه قرار گیرد، صورت خواهد گرفت.

بیشتر بخوانید:

٢ – شرایط استفاده از فرم تبصرۀ ماده ۱۰۰ ق.م.م.

١ – ٢ : مجموع فروش کالا و خدمات مؤدی در سال گذشته حداکثر ١٠٠ برابر معافیت موضوع مادۀ ٨۴ ق.م.م. به مبلغ (٠٠٠ / ٠٠٠ / ٢٠٠ / ۶٧ ریال) باشد.

لازم به یادآوری است سقف معافیت مالیات سالانه مربوط به سال ١۴٠١ موضوع مادۀ ٨۴ ق.م.م. هر ساله در قانون بودجۀ کل کشور پیش بینی و اعلام می گردد.

٢ – ٢ : مالیات سال گذشتۀ مؤدی، باید به طور مقطوع، پرداخت شده یا اینکه برگ تشخیص صادره از ادارۀ مالیات، مورد قبول مؤدی بوده و اعتراضی به آن نداشته باشد.

٣-٢ : درخواست استفاده از مفاد تبصرۀ ماده ١٠٠ ق.م.م. و ثبت نام فرم مربوط به آن باید تا پایان مهلت ثبت نام اظهارنامۀ مالیاتی، در سامانۀ اظهارنامۀ مالیاتی ثبت شده و برای اداره مالیات مربوطه ارسال شود.

۴ – ٢ : مؤدیانی که فرم تبصرۀ مادۀ ١٠٠ ق.م.م. برای آنها در درگاه خدمات الکترونیک سازمان امور مالیاتی، بارگذاری شده است مشمول مقررات مربوط به استفاده از این تبصره می باشند و از ارائـۀ اظهارنامۀ مالیاتی معاف هستند.

نکته: لازم به ذکر است که شرایط مربوط به استفاده از مقررات و فــرم تبصرۀ ماده ١٠٠ ق.م.م. هر ساله معمولاً در نیمـۀ اول خـرداد ماه از طرف سازمان امـور مالیاتی ارائـه و تشریح می گردد که البته امسال طبق دستورالعمل شمارۀ ۳ / ۱۴۰۲ / ۲۰۰ مورخ ۲۷ / ۰۲ / ۱۴۰۲ سازمان امور مالیاتی کشور، در خصوص تعیین مالیات مقطوع عملکرد سال ١۴٠١ برخی از مشاغل، شرایط استفاده از تبصرۀ مذکور، زودتر از موعد روال سالهای گذشته اعلام شده است.

*نکات مربوط به دستورالعمل شمارۀ ۳ / ۱۴۰۲ / ۲۰۰ مورخ ۲۷ / ۰۲ / ۱۴۰۲ در خصوص استفاده از فرم تبصرۀ مادۀ ۱۰۰ ق.م.م.) در رابطه با مالیات مقطوع عملکرد سال ١۴٠١

الف: امکان برخورداری مؤدیانی که مجموع فروش کالا و ارائـه خدمات(مجموع درآمدشان) در سال ١۴٠١ مبلغ ٠٠٠ / ٠٠٠ /٢٠٠ / ۶٧ ریال بوده و فرم مالیات مقطوع برای آنها در درگاه خدمات الکترونیکی سازمان، بارگذاری شده است.

ب: در فرم یاد شده، مالیات مقطوع موضوع تبصرۀ مادۀ ١٠٠ ق.م.م. با توجه به اطلاعات موجود تعیین می شود و طبق فرمی در سایت سازمان امور مالیاتی بارگذاری می شود.

اگر مالیات تعیینی، مورد قبول مؤدی باشد، می تواند با تسلیم فرم مذکور، از شرایط این دستورالعمل استفاده کنند. به این صورت که سازمان مبلغ مالیات مورد نظر خود را پیشنهاد داده و اگر مؤدی پذیرفت، فرم تبصره مذکور را تکمیل و ارسال خواهد کرد.

اگر مؤدی قبول نکرد، مکلف به تسلیم اظهارنامۀ مالیاتی است. همچنین در صورتی که فروش و درآمد تعیینی و اعلام شده توسط سازمان کمتر از مبلغ درآمد واقعی مؤدی باشد، مؤدی مکلف به درج میزان درآمد واقعی خود در سامانه خواهد بود و مالیات نیز در صورتی که درآمد ابرازی مؤدی تا میزان نصاب مقرر در بند «الف» فوق باشد، بر مبنای فروش ابرازی تعیین خواهد شد.

ج: اشخاصی نیز که در سال ١۴٠٠ از پرداخت مالیات معاف بوده اند، می توانند از تبصرۀ مادۀ ١٠٠ استفاده کنند.

البته توصیه می گردد اگر سازمان، مبلغی را پیشنهاد نمود اقدام به ارسال فرم تبصره مذکور نمایند امـا اگر مجدداً مبلغ صفر لحاظ گردید، بهتر است اقدام به تسلیم اظهارنامه نمایند.

د: ظاهراً به نظر می رسد برای استفاده از تبصرۀ مادۀ ١٠٠ نیازی به قطعیت مالیات عملکرد سال ١۴٠٠ نیست.

ه: اشخاصی که محل اشتغال آنها در سال ١۴٠١ نسبت به ١۴٠٠ تغییر کرده، ممنوعیتی جهت ارسال فرم مذکور ندارند.

و: امکان تقسیط ۴ ماهه مالیات مقطوع وجود دارد.

بیشتر بخوانید:

نکته: مؤدیانی که در اجرای جزء (٢) بند (ز) تبصرۀ ۶ قانون بودجه کل کشور مکلف به دستگاه کارتخوان و پایانه فروشگاهی بوده اند ( از جمله وکلای پایه یک و کارآموزان محترم و مشاوران حقوقی) و نسبت به نصب آن اقدام نکرده اند و یا با وجود نصب، از آن استفاده ننموده اند، امکان استفاده از تبصرۀ مادۀ ١٠٠ را ندارند.

همچنین مؤدیانی که متقاضی اعمال مادۀ ١٣٧ ق.م.م.(هزینه های درمانی) و مادۀ ١۶۵ ق.م.م.(خسارت ناشی از حوادث) و مادۀ ١٧٢ ق.م.م.(کمک های بلاعوض به برخی نهادها و اشخاص) هستند هم نباید اقدام به تسلیم فرم تبصره مادۀ ١٠٠ نمایند.

در خاتمه به همکاران گرامی توصیه می شود در استفاده و برخورداری از فرم تبصرۀ مادۀ ١٠٠ ق.م.م. و تکمیل و ارسال اظهارنامه عجله نکنند چرا که احتمال تغییرات در آن همچون سالهای گذشته وجود دارد

منبع: روابط عمومی کانون البرز

‫۴ دیدگاه ها

 1. با سلام
  تنها تغییراتی که میتونن بدن اینه که تعرفه ها رو بیشتر کنن و پارسال دقیقا همینکارو کردن کسی که روزای اول واسش چک کردیم مالیاتش ۹ میلیون بود هفته بعدش شد ۱۰ میلیون با مبلغ تراکنش ثابت!!!

  همه این مالیاتها پول زور هستش چون هیچ خدماتی در قبالش ارائه نمیشه و واقعا نمیدونیم چرا باید این مالیات مشاغل رو پرداخت کنیم؟!؟!؟
  کشوری که هزار جور منبع درآمد داره اصلا نباید مالیات از کسی اخذ بشه

 2. از سود سپرده های اشخاص نزد بانکها وموسسات سالانه مالیات گرفته شود واز طریق میامک به اطلاع افراد رسانده شود با تشکر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا