رای

نمونه رأی دادگاه با موضوع اثبات مالکیت مشاعی مال غیرمنقول

وکلاپرس- یک قاضی دادگستری با انتشار رأیی که خود صادر کننده آن بود، به موضوع اثبات مالکیت مشاعی مال غیرمنقول پرداخت.

به گزارش وکلاپرس، قاضی مجید کیانی با انتشار یک رأی در صفحه اینستاگرام خود به موضوع اثبات مالکیت مشاعی مال غیرمنقول پرداخت.

متن رأی دادگاه در ادامه آمده است.

پرونده کلاسه ۹۹۰۹۹۸۳۸۳۱۴۰۱۱۲۳ شعبه اول دادگاه عمومی (حقوقی) دادگستری شهرستان فارسان تصمیم نهایی شماره ۱۴۰۰۲۳۳۹۰۰۰۰۸۲۹۱۶۹

خواهان‌ ها:

۱- آقای …………….. فرزند …………….. ۲- آقای …………….. فرزند …………….. ۳- خانم …………….. فرزند …………….. ۴- آقای …………….. فرزند …………….. ۵- خانم …………….. فرزند …………….. ۶- خانم …………….. فرزند …………….. یا وکالت آقای …………….. فرزند …………….. به نشانی استان چهارمحال و بختیاری- شهرستان شهرکرد- شهرکرد- خیابان سعدی- کوچه ۴۲ مجتمع کوثر طبقه دوم

خواندگان: ۱- آقای …………….. فرزند …………….. ۲- خانم …………….. فرزند …………….. ۳- خانم …………….. فرزند …………….. ۴- خانم …………….. فرزند …………….. ۵- خانم …………….. فرزند …………….. ۶- آقای …………….. فرزند …………….. ۷- خانم …………….. فرزند …………….. ۸- خانم …………….. فرزند …………….. با وکالت آقای …………….. فرزند …………….. به نشانی استان چهار محال و بختیاری- شهرستان شهرکرد- چهار راه دامپزشکی- ساختمان پرویز- ط اول- واحد ۲ ۹- خانم …………….. فرزند …………….. به نشانی استان چهارمحال و بختیاری- شهرستان فارسان- شهر فارسان- روستای کران- خیابان فردوسی- جنب پل قلعه

خواسته:

اثبات مالکیت (مالی غیرمنقول)

بسمه‌ تعالی

به تاریخ ۱۵/۴/۱۴۰۰ در وقت فوق‌ العاده جلسه شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان فارسان به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل است پرونده کلاسه ………….. تحت نظر است دادگاه با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده ختم دادرسی را اعلام و با استعانت از خداوند قادر و متعال و با تکیه بر وجدان به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می‌ نماید.

گردش کار:

در خصوص دعوای آقایان و خانم ها ۱- ………….. ۲- ………….. ۳- ………….. ۴- ………….. ۵- ………….. همگی فرزندان ………….. ۶- ………….. فرزند ………….. همگی با وکالت آقای …………..

به طرفیت آقایان و خانم ها ۱- ………….. ۲- ………….. ۳- ………….. ۴- ………….. ۵- ………….. ۶- ………….. ۷- ………….. ۸- ………….. همگی  فرزندان ………….. ۹- ………….. فرزند ………….. با وکالت آقای ………….. از طرف تمام خواندگان به استثناء خوانده ردیف هشتم

به خواسته تقاضای اثبات مالکیت خواهان‌ ها به میزان سهم‌ الارث خود نسبت به ۲۰ هزار متر مشاع از یک قعطه زمین کشاورزی به مساحت ۲۸ هزار متر واقع در روستای کران اراضی معروف به چلپو به شرح دادخواست به انضمام مطلق خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل.

بدین شرح که وکیل خواهانها در شرح دادخواست مدعی است

۱- خواهان‌ ها به موجب حصر وراثت حین القوت مرحوم سید ………….. می‌ باشند که مشاعاً به میزان سهم‌ الارث قانونی خود مالک ۲۰ هزار متر مشاع از یک قطعه زمین به مساحت ۲۸ هزار متر مربع در روستای کران اراضی معروف به چلپو می‌ باشند.

۲- خواندگان به موجب گواهی حصر وراثبت تقدیمی وراث حین الفوت مرحوم ………….. می‌ باشند که پس از فوت آن مرحوم وفق تقسیم‌ نامه مورخ ۲۸/۰۹/۱۳۸۵ فی مابین وراث مقرر گردید که کلیه اراضی کشاورزی از جمله زمین متنازع فیه سهم‌ وراث اناث و همسر مرحوم قرار بگیرد و ساختمان‌ های مسکونی سهم فرزندان ذکور باشد هر چه قبل و بعد از این تقسیم‌ نامه در مورخ ۲۹/۱۱/۱۳۸۵ تقسیم‌ نامه‌ های دیگری تنظیم شده است ولی کلیه وراث به موجب صورت جلسه رسیدگی مورخ ۱۸/۱۱/۱۳۹۱ در پرونده کلاسه ۹۰۰۳۱۱ مختومه در شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی فارسان توافق نمودند که ملاک وراث برای تقسیم ماترک، تقسیم‌ نامه مورخ ۲۸/۰۹/۱۳۸۵ باشد که این تقسیم‌ نامه مورد توافق و اقرار کلیه وراث و رؤسای تقسیم‌ ترکه قرار گرفته و تنفیذ شده است براساس این تقسیم‌ نامه زمین کشاورزی موضوع دعوی در مالکیت همسر و فرزندان اناث مرحوم قرار گرفت.

۳- سپس پنج نفر از فرزندان اناث آن مرحوم به اسامی ………….. ، ………….. ، ………….. ، ………….. ، ………….. ، سهم مشاعی خود که هر کدام ۴ هزار متر از قطعه زمین موصوف بوده را جمعاً به مساحت ۲۰ هزار متر طی بیع‌ نامه‌ های پیوست به تاریخ ۱۲/۰۷/۱۳۹۲ و ۱۹/۰۱/۱۳۹۳ به مورث موکلین مرحوم ………….. واگذار نموده‌ اند و ثمن آن را نیز دریافت کرده‌ اند.

۴- از آنجا که در پرونده استنادی مورث مکلین تقاضای تقسیم زمین مشاعی را نموده است به جهت اختلاف در سهم الارث فروشندگان قرار معامله صادر و ادامه رسیدگی منوط به اثبات مالکیت موکلین شده است که با عنایت به بیع‌ نامه‌ های ابرازی و تقسیم‌ نامه‌ های فی ما بین وراث مرحوم ………….. و محتویات پرونده‌ های استنادی و دیگر دلایل تقدیمی استدعای رسیدگی و صدور حکم شایسته به شرح ستون خواسته تقدیمی را دارد.

دادگاه اقدام به تعیین وقت رسیدگی و دعوت از طرفین نمود وکلای اصحاب دعوا در جلسه رسیدگی حاضر شدند و وکیل خواهان ها اظهار داشتند عرایضم به شرح دادخواست تقدیمی است. توضیحات کامل در شرح دادخواست منعکس است و به منظور پرهیز از اطاله کلام، عرض دیگری ندارم و در صورت نیاز به ادای توضیح در ادامه و پس از استماع اظهارات خواندگان و وکیل مدافع آنها، مطالب مورد نیاز را ارائه میکنم آقای ………….. به وکالت از خواندگان به غیر از خوانده ردیف نهم خانم ………….. در دفاع از موکلین خود اظهار داشتند،

نخست ایرادات شکلی که به دادخواست وارد است را به استحضار می‌ رسانم. خواهان اثبات مالکیت مشاعی به میزان سهم‌ الارث خود را خواسته‌ اند در حالی که این دعوا در مقابل ثالث قابلیت طرح ندارد؛ چرا که طرف نزاع در سهم‌ الارث وراث هستند.

دیگر اینکه دعوای اثبات مالکیت در ملک دارای سند رسمی پذیرفته نیست، به موجب سند اصلاحات ارضی که روگرفتی از آن را تقدیم می‌ نمایم سند به نام مورث موکلین صادر شده و بر این اساس این دعوا قابلیت طرح نیست و در این خصوص تقاضای ارجاع به کارشناس ثبتی را دارم تا مشخص شود که مربوط به این ملک می‌ باشد یا خیر،

سوم اینکه رأی شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر مبنی بر صدور قرار معامله، خواهانهای فعلی ملزم به طرح دعوای ابطال معاملات بین وراث و تقسیم‌ نامه‌ های بعد از فروش شده‌ اند، لذا مطابق اصل صحت و لزوم قراردادها تا وقتی که قراردادها ابطال نشده است، این دعوا قابلیت استماع ندارد اما در ماهیت بعد از تقسیم‌ نامه مورخ ۲۸/۹/۱۳۸۵ که توافق‌ نامه‌ ای است مبنی بر اینکه اراضی کشاورزی در سهم‌ الارث دختران باشد، در پرونده ۹۰۰۳۱۱ح۱ استنادی خواهان ها، وراث همین را پذیرفته‌ اند و نهایتاً این دعوا مسترد شده است و اگر توافقی حاصل شده بود به گزارش اصلاحی ختم می‌ شد.

دادگاه با توجه به طولانی شدن جلسه رسیدگی و حلول اوقات بعدی با اعلام تنفس، ختم جلسه را اعلام و جلسه بعدی را ادامه جلسه اول رسیدگی قلمداد نمود در جلسه بعد وکیل خواندگان اعلام داشتند ایرادات همانی می‌ باشد که سابقاً اعلام شد و همچنین طبق خلاصه دفتر اسناد رسمی ۴۵ فارسان که رونوشت تقدیم حضور می‌ شود ملک متنازع‌ فیه در مزرعه المقار و در روستای کران تحت پلاک ۴۴۷ اصلی به ثبت رسیده که تمامیت هشت حبه مشاع از ۷۲ حبه شش دانگ مزرعه مذکور به نام مورث موکلین می‌ باشد

بیشتر بخوانید:

بنابراین دعوای اثبات مالکیت نسبت به این ملک قانوناً پذیرفته نیست دادگاه ایرادات مطروحه از سوی وکیل خواندگان را وارد ندانسته و وارد رسیدگی ماهیتی به دعوا گردید. وکیل خواندگان در دفاع ماهیتی نسبت به دعوای مطروحه اظهار داشتند که درخصوص ماهیات دعوا آنچه مورد استناد خواهان قرار گرفته صرفاً یک قرار رد دعوا می‌ باشد که قانوناً قابل استناد نیست.

وراث مرحوم حاج ………….. در تاریخ ۲۹/۱۱/۸۵ که آخرین اراده انشائی آنها بوده است تقسیم‌ نامه‌ هایی به صورت مجزا برای هر کدام از وراث تنظیم نموده‌ اند که ذیل هر تقسیم‌ نامه توسط همه وراث امضا و اثر انگشت شده است و بعد از این تقسیم هیچ تقسیم‌ نامه دیگری وجود نداشته و اینکه در شرح صورت‌ جلسه دادگاه که مستند خواهان از گفته شده که توافق‌ نامه ۲۸/۹/۸۵ را می‌ پذیریم

منظور این بوده است که طبق آن توافق‌ اراضی کشاورزی متعلق به دختران بوده که نزدیک به دو ماه بعد میزان آن و متراژ هر هسم طبق توافق‌ نامه‌ هایی که ارائه می‌ دهند با توافق همه وراث تعیین شده ولی خواهان برخلاف اراده وراث رأساً با تقسیم کل متراژ زمین بر تعداد وراث اناث به یک متر رسیده که عقلاً و معلقاً نمی‌ توان آن را پذیرفت

چرا که این خود وراث هستند که طبق قانون مدنی و امور حسبی می‌ توانند با توافق میزان سهم هر کدام را مشخص نمایند و در مبایعه‌ نامه مورد استناد خواهان ها صراحتاً قید شده است طبق نظریه کارشناس آقای ……….. در صورتی که این کارشناس علاوه بر اراضی زراعی، بیشه و اشجار متعلق به مورث موکلین که اصلاً در سهم وراث اناث قرار نگرفته است را محاسبه کرده و مورث خواهان ها صرفاً به استناد یک مبایعه‌ نامه‌ ای که در جلوی درب منزل موکلین و با سوء استفاد از بی‌ سوادی آنها تنظیم شده است اقدام به خرید کرده و بلافاصله توسط یکی از موکلین یا برادر فروشنده‌ ها از موضوع مطلع شد و توجیه گردید که سهم دختران طبق توافقاتی که ارائه شد دو هزار متر نمی‌ باشد

و این نکته را هم ارائه نمایم که طبق توافق سهم مادر ده هزار متر در نظر گرفته شد ولی خواهان فکر می‌ کند که چون طبق تقسیم کلی گفته شده زمین مزروعی سهم مادر و خواهران است طبق قاعده ارث باید تقسیم شود در صورتی که حسب مقررات قانون امور حسبی تقسیم‌ نامه‌ ای که با توافق واقع می‌ شود مقدم است و تا وقتی که توافقی ایجاد نشود از تقسیم باید تبعیت کرد

بنابراین این مورث خواهان ها نیست که باید سهم هر کدام را مشخص نماید بلکه باید به اراده باطنی وراث مراجعه نماییم که به شرح تقسیم‌ نامه‌ های ۲۹/۱۱/۸۵ که رونوشت تقدیم شده است میزان سهم هر کدام مشخص است و حال که بعد از ۷ یا ۸ سال بعد از تقسیم مورث خواهان ها صرفاً به استناد یک نظر کارشناس اقدام به خرید نموده بیشتر از سهم خریداری کرده که قانوناً می‌ توان به فروشندگان مراجعه نماید.

وکیل خواهان ها اظهار داشتند که همکار محترم مدعی می‌ باشند موکلین ایشان فریب خورده‌ اند و بر اساس نظریه اشتباه کارشناسی، چهار هزار متر هر کدام به مورث موکلین فروخته‌ اند. با عنایت به اینکه اولاً همه بیع‌ نامه‌ ها در بنگاه مشاور املاک و در حضور همسران فروشندگان تنظیم شده است ثانیاً تمامی فروشندگان با سواد و تحصیل‌ کرده هستند و ادعای فریب خوردن و یا سوء استفاد قابل پذیرش نمی‌ باشد

و ثانیاً در ذیل تمامی بیع‌نامه‌ها قید شده زمین نامبرده فوق یک سهم از هفت سهم ارثیه پدری و زمین با مشخصات ذکر شده از یک طرف به سمت چاه آب و سمت دیگر به سمت زمین حاج …………. سهم‌ الارث به طور مساوی تقسیم گردید و سهم هر کدام چهار هزار متر می‌ باشد که کل زمین ۲۸ هزار متر می‌ باشد ملاحظه می‌گردد ادعای همکار محترم بی‌ اساس است چرا که فروشندگان با علم و اطلاع از مساحت کل زمین که ۲۸ هزار متر است یک سهم از هفت سهم خود معادل چهار هزار متر را به فروش رسانده‌ اند

و در حال حاضر با تبانی با برادران خود سعی در تضییع حقوق موکل دارند که این اقدام وفق ماده ۲ قانون راجع به انتقال مال غیر تبانی برای تضییع حق محسوب و مجرمانه می‌ باشد. دادگاه جهت تطبیق استنادی خواهان ها از حیث ابعاد و مساحت با طبیعت ملک مورد اختلاف و با توجه به لزوم جلب نظریه کارشناس دادگستری، بعد از صدور قرار کارشناسی موضوع را به کارشناس دادگستری ارجاع نمودند و کارشناس منتخب نیز در نتیجه‌ گیری نظریه کارشناسی اعلام داشته‌ اند:

الف. قطعه زمین مورد اختلاف به مساحت تقریبی ۲۷۵۰۰ متر مربع در کران مزرعه موسوم به چلپو بصورت زمین کشاورزی و بیشه واقع گردیده است.

ب. به موجب پنج فقره مبایعه‌نامه ارائه شده توسط خواهان در تاریخ ۱۹/۱/۹۳ و ۱۳/۷/۹۲ مورث خواهانها در مجموعه میزان ۲۰،۰۰۰ متر مربع از ۲۸،۰۰۰ متر مربع اراضی مزرعه القفار موسوم به چلپو را از ۵ نفر از وراث مرحوم …………. خریدار نموده است و با توجه به اینکه قطعات خریداری شده توسط مورث خواهان ها فاقد طول ابعاد و حدودات اربعه می‌ب اشد و حدودات قید شده کلی و در برگیرنده کل عرصه متنازع‌ فیه می‌ باشد لذا ۵ فقره مبایعه‌ نامه خرید مورث خواهان‌ ها بصورت مغروری قابلیت انطباق با اراضی مورد اختلاف را ندارد اما بصورت مشاع با محدوده اراضی مورد اختلاف به مساحت ۲۷۵۰۰ متر مربع منطبق می‌ باشد.

ج. با توجه به اینکه اراضی خریداری شده از تعدادی از وراث مرحوم …………. جزء ماترک نامبرده محسوب می‌ گردد با مداقه در تقسیم‌ نامه مورخ ۲۸/۹/۱۳۸۵ فی‌مابین وراث مرحوم …………. مشخص می‌ گردد که اراضی فروش رفته توسط ۵ نفر از دختران مرحوم …………. به استناد تقسیم‌ نامه یاد شده بوده است.

د. طبق قراردادهای واگذرای مورخ ۲۹/۱۱/۸۵ سهم‌الارث دختران مرحوم …………. از اراضی متنازع‌ فیه کمتر و متغیر (بین ۳۰۰۰ تا ۴۵۰۰ متر مربع) شده است.

ه. مطابق تصویر صورتجلسه رسیدگی مورخ ۱۸/۱/۹۱ در پرونده کلاسه ۹۰۰۳۱۱ مختومه در شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی فارسان وکلای وراث مرحوم …………. توافق نمودند که ملاک وراث برای تقسیم ماترک، تقسیم‌ نامه مورخ ۲۸/۹/۸۴ می‌ باشد.

و. اظهارنظر در خصوص اعتبار و صحت و سقم تقسیم‌نامه مورخ ۱۸/۶/۱۳۸۵ و قراردادهای واگذاری مورخ ۲۹/۱۱/۸۵ و صورتجلسه مورخ ۱۸/۱/۹۱ در حیطه صلاحیت اینجانب نمی‌باشد.

ز. با بررسی‌های بعمل آمده و با توجه به استعلام صورت گرفته از اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان فارسان و مدیریت کشاورزی فارسان، مستنداتی که دلالت بر ثبت رسمی ملک بنام مورث خواندگان …………. باشد. مشاهد نگردید.

همچنین با بررسی پرونده اجرایی اصلاحات ارضی نامی از مورث خواندگان (………….) بعنوان مالک و یا زارع صاحب نسق مشاهده نگردید و با جانمای محدوده اراضی مورد اختلاف بر روی نقشه ماده ۵۶ پلاک کران مشخص گردید اراضی مورد اختلاف جزء مستثنیات اشخاص می‌باشد و ارتباطی با اراضی ملی شده ندارد.”

رأی دادگاه

نظر به اظهارات وکیل خواهانها و دادخواست تقدیمی ایشان و رونوشت اسناد استنادی ارائه شده توسط مشارالیه که مصون از تعرض شکلی یا ماهیتی مانده‌ اند و همچنین نظریه کارشناس دادگستری که مصون از تعرض موجه طرفین باقی مانده است و دلالت بر تطبیق ملک متنازع‌ فیه با اسناد استنادی خواهانها دارد

و از آنجایی که حسب رونوشت‌ های ارائه شده از صورت‌جلسه پرونده استنادی، اراده وراث مرحوم …………. (خواندگان دعوا) بر این امر تعلق گرفته است که تقسیم ماترک مورث ایشان بر اساس همان توافق اولیه یعنی توافق مورخ ۲۸/۹/۸۵ که مبنای معامله مورث خواهانها یا وراث اناث مرحوم …………. بوده است باشد و اینکه نتیجه استنادی قرار رد دعوا بوده است خللی به قصد وراث مرحوم ابوالقاسم تیموری ایجاد نمی‌ کند.

لذا دادگاه ضمن استصحاب مالکیت مورث خواهان ها دعوای ایشان را وارد دانسته و متسند به مواد ۱۹۸ و ۵۰۲ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی و مواد ۱۴۰ و ۱۸۳ و ۳۳۸ و ۳۳۹ و ۳۴۰ و ۱۳۸۵ قانون مدنی حکم به اثبات مالکیت خواهان‌ ها به میزان سهم‌ الارث خود از ماترک مرحوم …………. نسبت به ۲۰ هزار متر مشاع از یک قطعه زمین کشاورزی به مساحت ۲۸ هزار متر واقع در روستای کران اراضی معروف به چلیو حسب نظر کارشناس دادگستری آقای مصیب اشرفی دهکردی و همچنین محکومیت بالسویه خواندگان به پرداخت خسارات دادرسی (اعم از هزینه دادرسی و هزینه کارشناسی و حق‌الوکاله وکیل) مطابق تعرفه قانونی در حق خواهان ها صادر و اعلام می‌ نماید.

حکم صادره حضوری و ظرف مهلت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان چهارمحال‌ و بختیاری می‌ باشد.

مجید کیانی دادرس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان فارسان

منبع: صفحه اینستاگرام مجید کیانی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا