اخبار

نکاتی برای تنظیم صحیح دادخواست در سامانه خودکاربری وکلا و دفتر خدمات قضایی

وکلاپرس ـ برای تنظیم دادخواست در سامانه خودکاربری وکلا نکات متعددی را باید رعایت کرد تا با مشکلاتی همچون ایراد رفع نقص یا رد دادخواست روبرو نشد.

به گزارش وکلاپرس، وکلای دادگستری هنگام تنظیم دادخواست و ارسال آن به دادگستری چه از طریق خودکاربری و چه از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی نکاتی را باید رعایت کنند.

بیشتر بخوانید: راهنمای تنظیم دادخواست در دیوان عدالت اداری

تعدادی از این نکات ضروری از منظر دادگستری استان گلستان منتشر و در اختیار وکلای دادگستری قرار گرفته است که در ادامه آن‌ها را خواهید خواند:

نکات تنظیم دادخواست در سامانه عدل ایران و دفاتر خدمات قضایی

۱- کلیه دعاوی مربوط به امور خانواده به جز مطالبه، مهریه، نیاز به ضمیمه نمودن نظریه مرکز مشاوره می باشد.

۲- ابطال اجرائیه ثبت همانند ابطال اجرائیه صادره از سوی دادگاه های عمومی و انقلاب، بستگی به موضوع اجرائیه مالی یا غیر مالی است و می بایست الزاماً اجرائیه ضمیمه شود.

۳- از ارسال دادخواستهایی که خوانده، دارای نشانی ناقص می باشد اکیداً خودداری شود.

۴- در دعاوی مربوط به ابطال قراردادهای تسهیلاتی، خواسته ابطال قرارداد، حتماً می بایست تقویم شود و بر اساس تقویم هزینه دادرسی واریز شود.

۵- در دعاوی استرداد مال، چنانچه مال مشخص مانند سکه، ارز، باشد می بایست قیمت روز دادخواست استعلام و ضمیمه شده و براساس و هزینه دادرسی و تمبر مالیاتی براساس آن اخذ شود.

۶- دعوی اثبات نسب و اصلاح شناسنامه در یک دادخواست مطرح نشود، زیرا اثبات نسب در صلاحیت دادگاه خانواده می باشد و اصلاح شناسنامه در صلاحیت دادگاه عمومی.

۷- در دادخواستهای اعتراض به عملیات اجرایی و ابطال اجرائیه، الزاماً شعبه صادر کننده اجرائیه و کلاسه پرونده ۱۶ رقمی ذکر شود.

۸- در دعوی که خواسته مطالبه ثمن معامله با محاسبه کاهش ارزش پولی، می باشد، تقویم معنایی ندارد و می بایست میزان ثمن معامله ذکر و براساس آن هزینه دادرسی اخذ شود و نسبت به مازاد آن با جلب نظر کارشناس، علی الحساب مبلغ ۱.۵۰۰.۰۰ ریال هزینه دادرسی پرداخت شود.

۹- در دادخواست های اعسار از پرداخت محکوم به و یا اعسار از پرداخت مهریه، الزاماً فرم لیست اموال که شامل اعلام شماره حساب بانکی و اموال منقول و غیر منقول می باشد تکمیل و ضمیمه دادخواست گردد.

۱۰- دادخواست هایی که شامل: مطالبه خسارت روزانه مشخصی از تاریخ معین تا زمان اجرای حکم می باشد، می بایست به شکل ذیل در دو مرحله مقوم و هزینه دادرسی اخذ شود:

الف- ابتدا خسارت روزانه از تاریخ درخواستی تا زمان تقدیم دادخواست، مشخص و محاسبه و هزینه …….. اخذ گردد.

ب- سپس بابت هزینه دادرسی از زمان دادخواست تا زمان اجرای حکم که زمانی نامعین می باشد، مبلغ ۱.۵۰۰.۰۰۰ ریال علی الحساب دریافت گردد.

۱۱- در دادخواست هایی که خواسته ابطال رای داوری و یا ابطال اجرائیه می باشد می بایست همانند سایر دعاوی بشرح ذیل اقدام شود، چنانچه موضوع رای داوری یا اجرائیه:

الف- پول، سکه یا دلار می باشد، می بایست هزینه دادرسی براساس آن اخذ شود.

ب- مال منقولی است که می بایست تقویم شود، هزینه براساس تقویم اخذ شود.

ج- مال غیرمنقول است براساس ارزش منطقه ای هزینه دادرسی می بایست اخذ شود.

د- و در صورت غیر مالی بودن موضوع رای داوری یا اجرائیه می بایست غیر مالی در نظر گرفته و هزینه آن اخذ شود.

۱۲- در دادخواستهایی که درخواست اجرای رای داوری دارند، الزاماً می بایست تصویر رای و همچنین ابلاغ رای داوری ضمیمه شود.

۱۳- در دادخواست هایی که خواسته توقیف عملیات اجرایی و یا اعتراض به عملیات اجرایی می باشد الزاماً شعبه صادر کننده اجرائیه و شماره بایگانی پرونده مذکور ذکر گردد.

۱۴- در دادخواست هایی که مربوط به دعاوی خانواده می باشد و بابت هزینه دادرسی از معاونت محترم قضایی، تخفیف اخذ می شود، حتماً فرم تخفیف هزینه دادرسی و فیش واریزی ضمیمه گردد. بعضاً در پیوستها عنوان می شود و عملاً مدرکی ضمیمه نمی شود.

۱۵- ارزش منطقه ای، حتماً در فرم مخصوص ارزش منطقه ای و به قیمت روز منطقه ای بصورت خوانا محاسبه و تکمیل و سپس ارسال گردد و از ارسال دادخواستهایی با فرم ارزش منطقه ای سالهای قبل اکیداً خودداری شود.

۱۶- دادخواستی که از سوی مرجع قضایی به علت نقص اعم از کسری تمبر مالیاتی، کسری هزینه دادرسی، ناخوانا بودن مدارک و … اعاده می گردد پس از رفع نقص، الزاماً در قسمت توضیحات، رفع نقص ذکر شود.

به طور مثال پرونده ای به دلیل کسری تمبر مالیاتی مبلغ ۱۵۰.۰۰۰ ریال اعاده می گردد، وکیل موظف است، پس از الصاق تمبر مالیاتی و رفع نقص، در قسمت توضیحات، ذکر نماید که کسری تمبر مالیاتی به مبلغ ۱۵۰.۰۰۰ ریال الصاق و به شرح پیوست شماره – ارسال می گردد و با ارزش منطقه ای پس از اصلاح به قیمت روز منطقه ای طبق پیوست شماره – مجدداً ارسال می گردد.

۱۷- ارزش منطقه ای الزاماً به نرخ روز تعیین شود و فرم ارزش منطقه ای به طول کامل تکمیل گردد و همچنین توسط دفاتر خدمات قضائی تکمیل گردد.

ضمناً همانطور که به دفاتر خدمات قضایی تذکر داده شده است در فرم ارزش منطقه ای، الزاماً بلوک و منطقه ای که از دفترچه ارزش منطقه ای استخراج می شود، ذکر گردد.

۱۸- تمبر مالیاتی وکیل در دعاوی مالی می بایست به میزان مبلغ خواسته ابطال شود و چنانچه چند خواسته مالی و غیر مالی در دادخواست مطرح شود، می بایست بابت هر خواسته غیر مالی حداقل جهت مرحله بدوی ۱۲۰.۰۰۰ ریال تمبر مالیاتی ابطال نماید و در خصوص مالی، می بایست مجموع خواسته های مالی در نظر گرفته شده و بر اساس دستور العمل، تمبر مالیاتی ابطال نماید. ضمناً چنانچه حق الوکاله اعلامی بیش از موارد ذکر شده باشد، می بایست تمبر مالیاتی را براساس آن ابطال نماید.

منبع: تلگرام کانون وکلای گلستان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا