اخبار آزمون هاویژه

متن سوالات آزمون وکالت ۱۴۰۰ + همراه با پاسخ

حقوق مدنی:

۱– شخصی فوت کرده و وراث حینالفوت وی عبارت اند از: عموی امی، عمه امی، عموی ابوینی و دو عمه ابوینی. ماترک او به کدام صورت تقسیم میشود؟

۱) عمو و عمه امی مجموعاً یکششم ماترک را می برند و بین آنها بالسویه تقسیم می شود و دوسوم مابقی به عمو و عمه های ابوینی می رسد که ذکور دو برابر اناث ارث میبرند.

۲) وراث امی یکسوم و وراث ابی دو سوم از ماترک را می برند و بین ام یها، ذکور دو برابر اناث و بین ابوینی ها  به صورت بالسویه تقسیم می شود.

۳) عمو و عمه امی هرکدام یک ششم ماترک را میبرند و مابقی، بین ابوینیها به نسبت ذکور دو برابر اناث تقسیم می شود.

۴) وراث امی یک سوم و وراث ابوینی دوسوم از ماترک را می برند و بین هر دسته، به صورت ذکور دو برابر اناث تقسیم می شود.

۲- «الف» آپارتمان خود را به «ب» صلح میکند و در مقابل «ب» متعهد میشود تا زمانی که «الف» زنده است، هر ماه مبلغی مستمری که سالیانه به تناسب نرخ تورم افزایش مییابد، به وی و بعد از فوتش، به وراثش بپردازد. در زمان حیات «الف»، «ب» مفلس میشود. کدام مورد، صحیح است؟

۱) عقد صلح صحیح است، اما شرط پرداخت نفقه به وراث «الف»، بهددلیل مجهول بودن، باطل است.

۲) عقد صلح صحیح است و اصولاً درصورت افلاس «ب»، قابل فسخ نیست.

۳) چون  مدت زمان تعهد «ب» مشخص نیست، عقد صلح باطل است.

۴) عقد صلح صحیح است، اما بعد از افلاس «ب»، قابل فسخ است.

۳- بایع، ملکی را به مشتری منتقل کرده و در قالب خیار شرط، حق فسخ برای بایع به مدت یک سال از تاریخ وقوع عقد پیش بینی می شود و طرفین به صورت ضمنی، بر عدم تصرفات ناقله نسبت به عین و منفعت از سوی مشتری در طول دوره خیار توافق می کنند. متعاقباً مشتری، ملک مذکور را به مدت ۲ سال به شخص ثالث اجاره میدهد. به فرض اینکه عقد بیع فسخ شود، عقد اجاره چه وضعیتی دارد؟

۱) چون شرط منع نقل و انتقال  به صورت صریح، مورد توافق طرفین قرار نگرفته است، خللی در اعتبار عقد اجاره ایجاد نخواهد کرد.

۲) از نظر صحت با مشکلی مواجه نیست، ولی بایع حق فسخ آن را خواهد داشت.

۳) غیرنافذ است و صحت آن، منوط به تنفیذ بایع است.

۴) باطل است.

۴- با توجه به مقررات مربوط به خیارات، کدام مورد صحیح است؟

۱) شرط ضمن عقد مبنی بر اسقاط خیار ناشی از غبن فاحش، اسقاط خیار ناشی از غبن افحش را دربرنمی گیرد.

۲) فوریت اعمال خیار در غبن، مختص غبن فاحش است و اعمال خیار ناشی از غبن افحش، نیاز به فوریت عرفی ندارد.

۳) رضایت بعدی مغبون به دریافت مابهالتفاوت قیمت در فرض حدوث غبن، موجب عدم ایجاد و ثبوت اصل حق فسخ برای مغبون خواهد بود.

۴) علم مغبون به قیمت عادله مال موضوع معامله در غبن فاحش، موجب زوال خیار است، ولی در غبن افحش، خیار برای مغبون در فرض علم نیز ثابت است.

۵– وضعیت حقوقی شرط اسقاط حق مستأجر مبنی بر درخواست تجویز انتقال منافع عین مستأجره به غیر، در پرتو قانون روابط موجر و مستأجر ۱۳۵۶ از نظر صحت و بطلان، چگونه است؟

۱) اسقاط حق  به صورت جزئی محسوب شده و معتبر است.

۲) دادگاه با رعایت مصلحت طرفین و سایر شرایط قرارداد اجاره، میتواند حکم به ابطال آن صادر کند.

۳) در فرض تأثیر مستقیم یا غیرمستقیم آن در جلوگیری از اجرای مقررات قانون مذکور، با اثبات در دادگاه ، باطل و بلااثر خواهد بود.

۴) در فرض تأثیر مستقیم آن برای جلوگیری از اجرای مقررات قانون روابط موجر و مستأجر ۱۳۵۶، خودبه خود و بدون نیاز به مداخله دادگاه، باطل تلقی می شود.

۶- با توجه به ماده ۲۲۳ قانون مدنی که مقرر میدارد هر معامله که واقع شده باشد، محمول بر صحت است ،مگر اینکه فساد آن معلوم شود، در کدام مورد زیر، نمیتوان اصل صحت را اعمال کرد؟

۱) در قراردادی خیار شرط وجود داشته باشد و بین طرفین در مدت دار بودن یا نبودن آن، اختلاف وجود داشته باشد.

۲) الفاظ عقد در عرف، معانی متعدد داشته باشد و برحسب معانی مختلف، بتوان عقد را صحیح یا باطل دانست.

۳) در مخالفت یا عدم مخالفت عقد واقع شده با قانون، از حیث تکمیلی یا امری بودن، تردید وجود داشته باشد.

۴) معامله ای با تصریح به نیابت معامله کننده انجام شود و در نفس وجود نیابت، تردید وجود داشته باشد.

۷– درخصوص تشابه فسخ و رجوع در قانون مدنی، کدام مورد صحیح نیست؟

۱) اصولاً هر دو، ناظر به آینده هستند و در گذشته اثر ندارند.

۲) هر دو، در کلیه اعمال حقوقی می توانند وجود داشته باشند.

۳) هر دو، جزو اسباب انحلال قرارداد محسوب میشوند.

۴) هر دو، عمل حقوقی هستند.

۸- «الف»، آپارتمانی را از «ب» پیش خرید می کند و قرارداد پیش فروش، برابر قانون پیش فروش ساختمان تنظیم میشود. در قرارداد، شرط می شود چنانچه تا دو سال پس از انعقاد قرارداد، آپارتمان تکمیل نگردد و تحویل داده نشود، پیش خریدار حق فسخ قرارداد پیش فروش را دارد. چنانچه پیش خریدار مبادرت به فسخ قرارداد کند و بین طرفین مصالحهای صورت نگرفته باشد، پیش خریدار مستحق دریافت چه خساراتی است؟

۱) مبالغ پرداخت شده و خسارت، مطابق شاخص تورم سالیانه اعلام شده توسط بانک مرکزی

۲) تمام مبالغ پرداختشده به پیشفروشنده براساس قیمت روز بنا و سایر خسارات قانونی

۳) تنها مبلغ پرداخت شده ،بدون دریافت هیچ خسارت قانونی دیگری

۴) قیمت روز بنا فقط

۹– درخصوص الزامی بودن ثبت رجوع از طلاق، کدام مورد صحیح است؟

۱) در نکاح دائم، مطلقاً الزامی است.

۲) در نکاح دائم، تنها هنگامی الزامی است که نکاح قبلاً ثبت شده باشد.

۳) در نکاح موقت همچون نکاح دائم، اگر منجر به باردار شدن زوجه شده باشد، الزامی است.

۴) چنانچه نکاح دائم قبلاً ثبت شده باشد و نکاح موقت نیز که منجر به باردار شدن زوجه شده، قبلاً ثبت شده باشد، در هر دو الزامی است.

۱۰- «الف» (دارنده خودروی سواری)، وسیله نقلیه ای را که تحت پوشش بیمه قرار داده، در اختیار «ب» که دارای گواهینامه معتبر و متناسب با وسیله نقلیه است، قرار می دهد. در نتیجه تصادفی که «ب» مسبب غیرعمدی آن است ،«ج» مصدوم می شود. درخصوص نحوه جبران خسارت بدنی «ج» و مسئولیت «الف» و «ب» در مقابل وی و تعهدات بیمه گر، کدام مورد صحیح است؟

۱) تنها درصورتی که بیمه گر، حداکثر ظرف مدت پانزده روز پس از دریافت مدارک، خسارت «ج» را نپردازد، وی می تواند براساس قواعد عمومی و قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، از «الف» و «ب» مطالبه خسارت کند.

۲) نظر به اینکه مسئولیت دارنده، مانع مسئولیت راننده نیست ،«ج»، علاوه بر استفاده از بیمه، فقط می تواند مطابق قواعد عمومی و قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، از «ب» مطالبه خسارت کند.

۳) «ج» یا از طریق بیمه می تواند تقاضای جبران خسارت کند یا مطابق قواعد عمومی و قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ،خسارت واردشده به خود را از «الف» و «ب» مطالبه کند.

۴) «ج» می تواند از بیمه گر تقاضای جبران خسارت کند و نمی تواند تقاضای اعمال قواعد عمومی و قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی را درخصوص «الف» و «ب» بنماید.

۱۱– چنانچه تعهد قراردادی به طور موقت، قابل ایفا از طرف متعهد نباشد، کدام مورد صحیح است؟

۱) درهرصورت، عقد منفسخ می شود.

۲) اگر ایفای تعهد با موضوع تعهد دارای تعدد مطلوب باشند، عقد منفسخ می شود.

۳) اگر ایفای تعهد با موضوع تعهد دارای وحدت مطلوب باشند، عقد منفسخ می شود.

۴) اگر ایفای تعهد با موضوع تعهد دارای وحدت مطلوب باشند، عقد قابل فسخ از سوی متعهدله است.

۱۲- در بند اول ماده ۳۳۲ قانون مدنی اعلام شده است که: «هرگاه یک نفر سبب تلف مالی را ایجاد کند و دیگری مباشر تلف شدن آن مال بشود، مباشر مسئول است، نه مسبب.» و در بند دوم همان ماده مقرر شده است که: «مگر اینکه سبب اقوا باشد، به نحوی که عرفاً اتلاف مستند به او باشد.». این دو بند ،به ترتیب، با کدام یک از نظریه های مربوط به تشخیص سبب یا اسباب مسئول در فرض اجتماع اسباب در مسئولیت مدنی انطباق دارد؟

۱) سبب نزدیک و بی واسطه ـ سبب متعارف و اصلی

۲) سبب مقدم در تأثیر ـ سبب متعارف و اصلی

۳) سبب متعارف و اصلی ـ سبب نزدیک و بی واسطه

۴) سبب مقدم در تأثیر ـ سبب نزدیک و بی واسطه

۱۳- در ضمن عقد اجاره شرط می شود که چنانچه مستأجر اجاره بهای سه ماه متوالی را تأدیه ننماید، موجر حق فسخ عقد اجاره را خواهد داشت. مستأجر اجاره بهای دو ماه را پرداخت نمی کند و در سررسید اجاره بهای ماه سوم، شخص دیگری، پرداخت اجاره بهاهای معوقه را ضمانت می کند که مورد قبول موجر واقع می شود ،لیکن مستأجر ایفای دین نمی کند. درخصوص حق فسخ موجر، کدام مورد صحیح است؟

۱) تنها اگر ضمان، ضم ذمه به ذمه باشد، حق فسخ نخواهد داشت.

۲) اگر ضمان، نقل ذمه به ذمه باشد، حق فسخ نخواهد داشت.

۳) اگر ضمان، نقل ذمه به ذمه باشد، حق فسخ خواهد داشت.

۴) درهرصورت، حق فسخ خواهد داشت.

۱۴- «الف»، ماشین خود را در قبال مبلغ میلیون ۵۰۰ تومان به «ب» می فروشد و طرفین توافق می کنند چنانچه «الف»، ظرف مدت ۳ ماه این مبلغ را برگرداند، بتواند معامله را فسخ کند. «الف» در مدت تعیین شده نمی تواند مبلغ مذکور را برگرداند و «ب» با وکالتی که داشته، ماشین را به خود منتقل می کند و سپس آن را به «ج» می فروشد. چنانچه ثابت شود «الف» صرفاً با قصد گرفتن قرض از «ب»، حاضر به معامله شده است، معاملات بین («الف» و «ب») و («ب» و «ج») به ترتیب، چه حکمی دارد؟

۱) باطل ـ غیرنافذ

۲) باطل ـ باطل

۳) صحیح ـ صحیح

۴) غیرنافذ ـ غیرنافذ

۱۵-درخصوص تفاوت و تشابه عقد کفالت و عقد ضمان در قانون مدنی، کدام مورد صحیح است؟

۱) اقاله هر دو، نیاز به رضای مدیون دارد.

۲) هر دو عقد، برای مضمون له و مکفول له لازم است.

۳) هر دو، جزو عقود تبعی هستند و در هر دو، کفیل و ضامن، دین مدیون را عهده دار می شوند.

۴) کفالت ممکن است حکمی و قهری باشد، اما ضمان عقدی، همیشه ناشی از توافق و تراضی است.

۱۶-«الف» و «ب»  به نحو عدوان، آپارتمان متعلق به «ج» را تصرف می کنند. بر اثر تقصیر مالکان ملک مجاور (سازندگان) که سه نفرند و درحال ساخت ملک خود هستند، آپارتمان متعلق به «ج» فرومیریزد. ضمان ناشی از تلف عین، بر عهده چه شخص یا اشخاصی است و به چه نحو؟

۱) فقط سازندگان به صورت اشتراکی

۲) فقط «الف» و «ب» به صورت تضامنی

۳) «الف» و «ب» و سازندگان، همگی به صورت تضامنی

۴) «الف» و «ب» به صورت تضامنی و سازندگان به صورت اشتراکی

۱۷– در کدام مورد زیر، نکاح منحل میشود؟

۱) نکاح اول دختر باکره بدون اجازه پدر یا جد پدری و مخالفت بعدی پدر یا جد پدری با ازدواج او

۲) مسلمان شدن زن در فرضی که شوهر او، غیرمسلمان کتابی باشد.

۳) صدور حکم موت فرضی زوجه غایب

۴) صدور حکم موت فرضی زوج غایب

۱۸- با توجه به مقررات مربوط به عقد جعاله، کدام مورد صحیح است؟

۱) اگر عمل موضوع جعاله دارای اجزای متعدد بوده و هرکدام از اجزا اصالتاً مقصود جاعل بوده و متعاقباً جعاله فسخ شود، عامل به نسبت عملی که انجام داده است، مستحق اجرت المسمی خواهد بود، مگراینکه فسخ از ناحیه عامل باشد.

۲) برای صحت جعاله، علم اجمالی به موضوع و میزان اجرت کافی است، ازاین رو، التزام به اجرت مجهول و غیرقابلتعیین، سبب بطلان جعاله نیست.

۳) ایصال به مطلوب مدنظر جاعل، شرط اساسی التزام جاعل برای ایفای تعهد درخصوص تأدیه اجرت تعیین شده محسوب میشود.

۴) در جعاله ممکن است عمل مردد بوده و کیفیات آن نامعلوم باشد و کار مجهول و غیرقابل تعیین نیز می تواند موضوع جعاله قرار بگیرد.

۱۹– کدام مورد زیر، ایقاع نبوده و واقعه حقوقی محسوب میشود؟

۱) تعریف لقطه

۲) احیای اراضی موات

۳) تحجیر منجر به حق اولویت در احیا

۴) حیازت اشیای مباحه

۲۰- درخصوص قبول و رد ترکه، کدام مورد صحیح است؟

۱) اگر وارث قبل از رد ترکه فوت شود، حق رد به ورثه او قابل انتقال نخواهد بود.

۲) وصول مطالبات ترکه و اقدامات راجع به اداره آن، کاشف از قبول ترکه محسوب میشود.

۳) درصورت قبول ترکه، ورثه مطلقاً مسئول ادای تمام دیون به نسبت سهم خود خواهند بود.

۴) وراث پس از قبول ترکه نیز امکان رد آن را خواهند داشت، مشروط بر آنکه در ترکه تصرف نکرده باشند.

آیین دادرسی مدنی:

 

۲۱- دعوایی به خواسته تخلیه ید از ملکی و مطالبه اجرت المسمی همان ملک اقامه می شود. این دعوی با صدور حکم قطعی بر بی حقی خواهان خاتمه می یابد. پس از مدتی همان خواهان، علیه همان خوانده، دعوایی به خواسته خلع ید و مطالبه اجرت المثل همان ملک اقامه می نماید. خوانده دعوی در اولین جلسه دادرسی ایراد امر قضاوتشده مطرح می کند. در این صورت، کدام مورد صحیح است؟

۱) دادگاه با پذیرش ایراد، قرار رد دعوی صادر می کند.

۲) دادگاه ایراد را مردود اعلام و رسیدگی ماهیتی می کند.

۳) دادگاه با پذیرش ایراد، قرار سقوط دعوی صادر می کند.

۴) دادگاه با پذیرش ایراد، قرار رد دعوی یا عدم استماع دعوی صادر می کند.

۲۲-   در جریان رسیدگی به دعوایی، خوانده به دادگاه اعلام  میکند که عازم مسافرت است. کدام مورد، صحیح است؟

۱) درصورت احراز ضروری بودن مسافرت، دادرسی متوقف می شود.

۲) این امر، هیچ اثری در ادامه دادرسی نداشته و هیچ مهلتی به وی داده نمی شود.

۳) دادرسی به این علت متوقف نمی شود، ولی دادگاه درصورت احراز ضروری بودن مسافرت، مهلت کافی برای تعیین وکیل به وی میدهد.

۴) دادرسی به این علت متوقف نمی شود، ولی چنانچه مدت مسافرت کمتر از سه ماه اعلام شده و ضروری بودن مسافرت احراز شود، دادگاه مکلف به تجدید وقت رسیدگی است.

۲۳- در دعوایی، خواهان درخواست صدور قرار تأمین خواسته میکند. درخصوص تصمیم دادگاه و قابلیت شکایت آن در هر مورد، کدام مورد صحیح است؟

۱) قرار تأمین خواسته و قرار رد درخواست و تعیین تأمین و میزان آن، چنانچه مخالف محتویات پرونده صادر شده باشد، قابل اعتراض در همان دادگاه است.

۲) قرار تأمین خواسته و قرار رد درخواست، قابل اعتراض در دادگاه صادرکننده قرار است اما تعیین تأمین و میزان آن، قطعی است.

۳) قرار تأمین خواسته قابل اعتراض در دادگاه صادرکننده قرار است، اما قرار رد درخواست و تعیین تأمین و میزان آن قطعی است.

۴) قرار تأمین خواسته قابل تجدیدنظر است، اما قرار رد درخواست و تعیین تأمین و میزان آن قطعی است.

۲۴- خواهان دعوایی که خواسته آن، الزام خوانده به تنظیم سند رسمی انتقال یک خانه روستایی است، ضمن دادخواست درخواست صدور دستور موقت مبنیبر منع خوانده از نقل و انتقال ملک موضوع دعوی می نماید.

دادگاه صدور قرار را منوط به سپردن یک صد میلیون ریال خسارت احتمالی میکند. خواهان درخواست صدور حکم اعسار از تودیع خسارت احتمالی مینماید. کدام مورد، صحیح است؟

۱) صدور دستور موقت در چنین دعوایی، غیرقانونی است.

۲) صدور دستور موقت در چنین دعوایی، مجاز اما صدور حکم اعسار از تودیع خسارت احتمالی، غیرقانونی است.

۳) صدور دستور موقت در چنین دعوایی، مجاز و صدور حکم اعسار از تودیع خسارت احتمالی، درصورت احراز عدم تمکن مالی خواهان، مجاز است.

۴) صدور دستور موقت در چنین دعوایی، مجاز است و دادگاه بدون نیاز به درخواست اعسار خواهان، با احراز کم بضاعتی وی، او را از تودیع خسارت احتمالی معاف می کند.

۲۵- دعوایی به استناد یک فقره سند اقامه می شود. درخصوص استرداد سند مستند دعوی توسط خواهان ،کدام مورد صحیح است؟

۱) درهرحال، خواهان حق استرداد سند را ندارد.

۲) چون سند تنها دلیل دعوی است، خواهان حق استرداد آن را ندارد.

۳) چنانچه خوانده دعوی به سند استناد کرده باشد، خواهان حق استرداد ندارد.

۴) فقط چنانچه سند رسمی بوده و خوانده دعوی به آن استناد نموده باشد، خواهان حق استرداد آن را ندارد.

۲۶-دو رأی مغایر که از دو دادگاه تجدیدنظر صادر شده اند، در یکی از شعب دیوان عالی کشور نقض می شوند.

درخصوص قانونی بودن تصمیم این شعبه دیوان و تعیین تکلیف اختلاف مربوطه کدام مورد صحیح است؟

۱) تصمیم شعبه دیوان عالی کشور می تواند قانونی باشد و در چنین صورتی، به دادگاه تالی ارسال تا بدون تعیین وقت، رسیدگی کرده و مبادرت به انشای رأی نماید یا با تعیین وقت و دعوت از طرفین اقدام و انشای رأی می کند.

۲) تصمیم شعبه دیوان عالی کشور می تواند قانونی باشد، در چنین صورتی، شعبه دیوان بدون دعوت از طرفین ، اختلاف را فصل می نماید.

۳) تصمیم شعبه دیوان عالی کشور میتواند قانونی باشد، اما باید طرفین را دعوت نموده و با توجه به اظهارات آنها انشای رأی کند.

۴) تصمیم شعبه دیوان عالی کشور نمی تواند قانونی باشد، زیرا نقض هر دو رأی امکان پذیر نیست.

۲۷- دعوایی به خواسته رفع مزاحمت، به استناد سندی اقامه می شود. خوانده دعوا نسبت به اصالت سند مستند دعوا تعرض می کند. کدام مورد، صحیح است؟

۱) فقط اگر تعرض به سند، در قالب انکار یا تردید باشد، همان دادگاه به اصالت سند رسیدگی می کند، اما اگر ادعای جعل باشد تا تعیین تکلیف اصالت سند، قرار توقیف دادرسی صادر میکند.

۲) چون به دعاوی تصرف، بدون تشریفات دادرسی رسیدگی می شود، درهرحال، دادگاه باید قرار اناطه صادر کند تا تکلیف اصالت سند در دادگاه صالح تعیین شود.

۳) چون به دعاوی تصرف، بدون تشریفات دادرسی رسیدگی میشود، دادگاه بدون توجه به تعرض به اصالت سند، به دعوای مزاحمت رسیدگی می کند.

۴) چنانچه سند مؤثر در دعوی باشد و دادگاه نتواند از طریق دیگری حقیقت را احراز نماید، همان دادگاه به اصالت سند نیز رسیدگی می کند.

۲۸- در دعوایی با ایراد رد دادرس، قرار امتناع از رسیدگی صادر و پرونده به دادگاه دیگر ارجاع میشود. چنانچه پس از ارجاع پرونده، دادرس صادرکننده قرار امتناع از رسیدگی تغییر یابد و جهت رد برای دادرس جدید نباشد، درخصوص دادگاه رسیدگیکننده به دعوا، کدام مورد صحیح است؟

۱) چنانچه دادگاه مرجوع الیه، جلسه اول دادرسی را تشکیل نداده باشد، پرونده به دادگاه پیشین ارسال می شود.

۲) درهرحال، برای تعیین دادگاه، پرونده باید به مرجع حل اختلاف ارجاع شود.

۳) دادگاه  مرجوع  الیه رسیدگی میکند.

۴) دادگاه پیشین رسیدگی می کند.

۲۹- درخصوص تصمیم دادگاه به مفهوم اخص در امور حسبی که معمولاً به صورت قرار صادر می شود، کدام مورد صحیح است؟

۱) اگر دادگاه فقط رأساً به خطای تصمیم خود پی برد، توسط دادگاه صادرکننده قابل تغییر است.

۲) درهرحال، چنانچه دادگاه به خطای تصمیم خود پی برد، توسط دادگاه صادرکننده قابل تغییر است.

۳) اگر دادگاه فقط با تذکر، به خطای تصمیم خود پی برد و تصمیم قابل پژوهش (تجدیدنظر) نباشد، توسط دادگاه صادرکننده قابل تغییر است.

۴) اگر دادگاه راساً یا با تذکر، به خطای تصمیم خود پی برد و تصمیم قابل پژوهش (تجدیدنظر) نباشد، توسط دادگاه صادرکننده قابل تغییر است.

۳۰- مالک ملکی به خواسته یکی از حقوق ارتفاقی در ملک خود، نسبت به ملک مجاور، علیه سه نفر که مالک ملک مجاور هستند، اقامه دعوا میکند. خواندگان در دعوا با صدور حکم دادگاه نخستین محکوم میشوند. چنانچه تنها به درخواست یکی از محکوم علیهم، حکم دادگاه نخستین در دادگاه تجدیدنظر فسخ شود ،درخصوص تسری رأی دادگاه تجدیدنظر به سایر محکوم علیهم، کدام مورد صحیح است؟

۱) رأی دادگاه تجدیدنظر به سایر محکوم علیهم تسری ندارد.

۲) رأی دادگاه تجدیدنظر به سایر محکوم علیهم نیز تسری دارد.

۳) رأی دادگاه تجدیدنظر فقط درصورتی به سایر محکوم علیهم تسری دارد که مالک بیش از سه دانگ ملک باشند.

۴) رأی دادگاه تجدیدنظر فقط درصورتی به سایر محکوم علیهم تسری دارد که تجدیدنظرخواه مالک بیش از سه دانگ ملک باشد.

۳۱- دعوایی به خواسته ده میلیارد ریال اقامه می شود. خوانده دعوا ضمن اینکه اعلام می دارد مدیون نیست، با اقامه دعوای اعسار، از دادگاه درخواست می کند که چنانچه دفاع وی را نپذیرد، حکم اعسار وی از محکومبه را صادر نماید. درخصوص تصمیم دادگاه، کدام مورد صحیح است؟

۱) چنانچه دادگاه، نظر به محکومیت خوانده در دعوای اصلی داشته باشد، حکم دعوی اصلی را صادر می کند ، اما اتخاذ تصمیم نسبت به دعوی اعسار، متوقف به قطعیت رأی دادگاه نخستین در دعوای اصلی است.

۲) چنانچه دادگاه، نظر به محکومیت خوانده در دعوای اصلی داشته باشد، می تواند به دعوی اعسار رسیدگی کند یا قرار عدم استماع آن را به علت زمان طرح آن صادر نماید.

۳) حتی چنانچه دادگاه، نظر به محکومیت خوانده در دعوای اصلی داشته باشد، باید قرار عدم استماع دعوی اعسار را صادر کند.

۴) چنانچه دادگاه، نظر به محکومیت خوانده در دعوای اصلی داشته باشد، باید به دعوای اعسار نیز رسیدگی کند.

۳۲- در دعوایی، رأی هیئت داوری صادر و ابلاغ میشود. با درخواست محکوم له، اجرائیه صادر و اقدامات اجرایی آغاز می شود. متعاقباً محکومعلیه به رأی داور اعتراض می کند. درخصوص تصمیم دادگاه، کدام مورد صحیح است؟

۱) اعتراض مانع اجرا نیست، مگر آنکه دلایل اعتراض قوی باشد که در این صورت، دادگاه قرار توقف اجرا را صادر می کند و درصورت اقتضا، از معترض تأمین مناسب اخذ می نماید.

۲) اعتراض مانع اجرا نیست، مگر آنکه دلایل اعتراض قوی باشد که در این صورت، بدون نیاز به اخذ تأمین از معترض، قرار توقف اجرا صادر میشود.

۳) اعتراض به رأی داور، مانع اجرای آن است و دادگاه درهرحال، مکلف به صدور قرار توقف اجرا است.

۴) اعتراض مانع اجرا است و ادامه عملیات اجرایی، مستلزم اخذ تأمین از  محکوم له است.

۳۳- گواهی انحصار وراثت صادر و قطعی میشود و براساس آن، شخصی که مدیون متوفی بوده، بدهی خود را به وراث مندرج در گواهی پرداخت میکند. در اینصورت، چنانچه شخص دیگری نیز مدعی وراثت باشد و لازم شود که سهم الارث وی از محل طلب متوفی داده شود، کدام مورد صحیح است؟

۱) نمی تواند  سهمالارث خود را بگیرد، مگر اینکه مستند طلب متوفی، سند رسمی یا خودنوشت باشد.

۲)  علیالقاعده می تواند با اثبات وراثت خود، سهم الارث خود را از محل طلب متوفی، به نسبت، از مدیون بگیرد.

۳) علی القاعده میتواند با اثبات وراثت خود، سهم الارث خود را از محل طلب متوفی، به نسبت، از ورثه مندرج در گواهی بگیرد.

۴) علی القاعده می تواند با اثبات وراثت خود، سهم الارث خود را از محل طلب متوفی، به نسبت، به صورت تضامنی از مدیون متوفی و ورثه بگیرد.

۳۴- در دعوایی به خواسته ده میلیارد ریال، حکم دادگاه نخستین علیه خواهان صادر می شود. با تجدیدنظرخواهی خواهان، خوانده دعوا محکوم به پرداخت مبلغ مزبور می شود. چنانچه خوانده یا وکیل وی در هیچیک از مراحل دادرسی حاضر نبوده و لایحه دفاعیه یا اعتراضیه ای هم نداده باشد، کدام مورد درخصوص حکم دادگاه تجدیدنظر، صحیح است؟

۱) ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ واقعی به محکوم علیه، قابل اعتراض در همان دادگاه تجدیدنظر است.

۲) ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ واقعی به محکومعلیه، قابل اعتراض در همان دادگاه تجدیدنظر است ، مشروط به اینکه دادخواست نخستین، ابلاغ واقعی نشده باشد.

۳) ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ واقعی به محکوم علیه ،قابل اعتراض در همان دادگاه تجدیدنظر است ، مشروط به اینکه دادخواست تجدیدنظر، ابلاغ واقعی نشده باشد.

۴) ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ واقعی به محکوم علیه، قابل اعتراض در همان دادگاه تجدیدنظر است ، مشروط به اینکه هیچ یک از دادخواستهای نخستین و تجدیدنظر، ابلاغ واقعی نشده باشد.

۳۵- به ترتیب، درخصوص قابل تجدیدنظر بودن حکم راجع به متفرعات دعوای حبس ملک که از دادگاه نخستین صادر شود و نیز قابل فرجام بودن حکم راجع به متفرعات همین دعوا که از دادگاه تجدیدنظر صادر شود ،کدام مورد صحیح است؟

۱) قابل تجدیدنظر است. ـ قابل فرجام است.

۲) قابل تجدیدنظر است. ـ قابل فرجام نیست.

۳) غیرقابل تجدیدنظر است. ـ قابل فرجام است.

۴) قابل تجدیدنظر نیست. ـ قابل فرجام نیست.

۳۶ در اجرای قرار تأمین خواسته، بهترتیب، درخصوص قابل بازداشت بودن حقوق استخدامی خوانده و نیز اموال منقولی که نزد شخص ثالث دارد، کدام مورد صحیح است؟

۱) ممنوع است. ـ ممنوع است.

۲) ممنوع است. ـ مجاز است.

۳) مجاز است. ـ ممنوع است.

۴) مجاز است. ـ مجاز است.

۳۷- درخصوص توقیف مال غیرمنقولی که سابقه ثبت دارد، کدام مورد صحیح است؟

۱) توقیف، با ذکر پلاک و مشخصات ملک فقط به اداره ثبت و محکوم علیه اعلام و ملک، پس از تنظیم صورت و ارزیابی، موقتاً، بسته به مورد، به مالک یا متصرف تحویل می شود.

۲) توقیف، با ذکر پلاک و مشخصات ملک فقط به اداره ثبت اعلام و ملک، پس از تنظیم صورت و ارزیابی ، موقتاً، بسته به مورد، به مالک یا متصرف تحویل میشود.

۳) توقیف، با ذکر پلاک و مشخصات ملک به طرفین و اداره ثبت اعلام و ملک، پس از تنظیم صورت و ارزیابی ، موقتاً، بسته به مورد، به مالک یا متصرف تحویل می شود.

۴) توقیف، با ذکر پلاک و مشخصات ملک فقط به اداره ثبت و محکومعلیه اعلام می شود و ملک پس از تنظیم صورت و ارزیابی به حافظ تحویل میگردد.

۳۸- اجرائیه ای مبنیبر پرداخت ده میلیارد ریال علیه نادر، به نفع خسرو (معادل نصف محکوم به) و پرویز و ایراندخت (هریک ربع محکوم به)صادر می شود. چنانچه از محکومعلیه فقط پنج میلیارد ریال به دست آید و هیچ یک از محکوم لهم از حیث طبقه بر دیگری حق تقدم نداشته باشند، درخصوص ترتیب تقسیم، کدام مورد صحیح است؟

۱) به نسبت طلب، بین آنها تقسیم می شود.

۲) به طور مساوی، بین آنها تقسیم میشود.

۳) ابتدا تمام محکوم به به شخصی پرداخت می شود که زودتر درخواست صدور اجرائیه کرده و سپس، بقیه به نسبت طلب، بین دو نفر دیگر تقسیم میشود.

۴) ابتدا تمام محکوم به به شخصی پرداخت می شود که زودتر درخواست صدور اجرائیه کرده و سپس، بقیه بالسویه، بین دو نفر دیگر تقسیم می شود.

۳۹- کدام مورد درخصوص محکومیتهای مالی مشمول قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، صحیح است؟

۱) ضرر و زیان ناشی از جرم، رد مال، به غیر از دیه و وجوه مندرج در گزارش اصلاحی مراجع قضائی

۲) دیه، ضرر و زیان ناشی از جرم، رد مال، حتی وجوه مندرج در گزارش اصلاحی مراجع قضائی مشمول است.

۳) دیه، ضرر و زیان ناشی از جرم و رد مال مشمول است، به جز محکومیت های مندرج در گزارش اصلاحی مراجع قضائی

۴) دیه، ضرر و زیان ناشی از جرم، رد مال و جزای نقدی مشمول است، حتی وجوه مندرج در گزارش اصلاحی مراجع قضائی

۴۰- درخصوص تکلیف مسئولان ذی ربط در اجرای آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، کدام مورد صحیح است؟

۱) پس از انتشار در روزنامه رسمی، چنانچه از اجرای آن استنکاف نمایند، در یکی از شعب تجدیدنظر دیوان، به استنکاف آنها رسیدگی و اتخاذ تصمیم می شود.

۲) فقط پس از ابلاغ به آنها، چنانچه از اجرای آن استنکاف نمایند، در یکی از شعب تجدیدنظر دیوان، به استنکاف آنها رسیدگی و اتخاذ تصمیم می شود.

۳) فقط پس از ابلاغ به آنها، چنانچه از اجرای آن استنکاف نمایند، در هیئت تخصصی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، به استنکاف آنها رسیدگی و اتخاذ تصمیم می شود.

۴) پس از انتشار در روزنامه رسمی، چنانچه از اجرای آن استنکاف نمایند، در هیئت تخصصی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، به استنکاف آنها رسیدگی و اتخاذ تصمیم میشود.

حقوق تجارت:

۴۱- با توجه به اینکه قرارداد حمل توسط فرستنده کالا با متصدی حمل ونقل منعقد می شود، در فرض تلف مال التجاره، مرسل الیه یا گیرنده کالا بر چه اساسی می تواند علیه حملکننده طرح دعوا کند؟

۱) گیرنده کالا، ذی نفع محسوب نمی شود و حق طرح دعوا علیه حمل کننده را ندارد.

۲) هم مسئولیت مدنی و هم مسئولیت قراردادی

۳) مسئولیت مدنی به معنای خاص

۴) مسئولیت قراردادی

۴۲- هرگاه معامله مشروط به شرط تعلیقی باشد و همچنین شرط شده باشد که مخارجی که دلال می کند به او داده شود، کدام مورد درخصوص دلال صحیح است؟

۱) پس از حصول شرط تعلیقی، مستحق اجرت خواهد بود، ولی حتی اگر معامله سرنگیرد، مستحق اخذ مخارج خواهد بود.

۲) درصورتی مستحق اخذ مخارج است که معامله انجام شود، ولی اخذ اجرت منوط به تحقق شرط تعلیقی است.

۳) پس از حصول شرط تعلیقی، مستحق اجرت و اخذ مخارج است.

۴) به محض انجام معامله، مستحق اجرت و اخذ مخارج است.

۴۳- چنانچه شرکت نامه یا اساسنامه شرکت تضامنی، در مورد حدنصاب تصمیم گیری شرکا در امور شرکت مقررهای وضع نکرده باشد، کدام مورد صحیح است؟

۱) همه تصمیمات شرکا باید به اتفاق آرا گرفته شود.

۲) تصمیمات با اکثریت دارندگان دوسوم کل سرمایه و اکثریت عددی شرکا اتخاذ می شود.

۳) جز درباره اموری که در قانون تعیین تکلیف شده، سایر تصمیمات، با اکثریت مطلق سرمایه اتخاذ می شود.

۴) جز درباره اموری که در قانون تعیین تکلیف شده، سایر تصمیمات، با اکثریت مطلق عددی شرکا اتخاذ میشود.

۴۴- در دعوای بطلان مصوبات مجامع عمومی شرکت سهامی به دلیل رعایت نشدن مقررات قانونی، اصولاً چه شخص یا اشخاصی باید خوانده قرار گیرند؟

۱) شرکت به عنوان شخص حقوقی و سهامداران مسئول بطلان و مدیران صاحب امضا

۲) شرکت به عنوان شخص حقوقی و سهامداران مسئول بطلان و کلیه مدیران

۳) شرکت به عنوان شخص حقوقی و سهامداران مسئول بطلان

۴) شرکت به عنوان شخص حقوقی

۴۵- مجمع عمومی شرکت سهامی خاص با حضور ۷ نفر از ۷ سهامدار دارنده  ۷۳ درصد سهام شرکت، تشکیل شده و مدیران جدید را انتخاب می کنند. اکبر به وکالت از آرش (دارنده ۲۱ درصد از سهام شرکت) در جلسه مجمع مرقوم شرکت نموده و به عنوان یکی از ناظرین، در هیئت رئیسه مجمع انتخاب می شود. درصورت اثبات جعلیت وکالتنامه اکبر از آرش، برای طرح دعوای اعلام بطلان تصمیمات مجمع عمومی مذکور، چه شخص یا اشخاصی ذی نفع محسوب می شوند و دادگاه باید چه تصمیمی اتخاذ کند؟

۱) تنها آرش (دارنده ۲۱% سهام) ذی نفع بوده و تصمیمات مجمع عمومی معتبر است.

۲) همه سهامداران ذینفع بوده و حکم بطلان تصمیمات مجمع عمومی صادر خواهد شد.

۳) تنها سهامدار موضوع وکالتنامه (آرش)، ذی نفع است و حکم بطلان تصمیمات مجمع عمومی صادر می شود.

۴) همه سهامداران، ذی نفع چنین دعوایی تلقی شده و به دلیل وجود حد نصاب قانونی، حتی با حذف دارنده ۲۱ درصد سهام، مجمع عمومی دارای اعتبار است.

۴۶-      کدام مورد درخصوص کاهش سرمایه شرکت سهامی، صحیح نیست؟

۱) کاهش سرمایه هنگامی اجباری است که سرمایه اسمی شرکت به دلیل زیان، به نصف یا کمتر تقلیل یابد.

۲) در کاهش سرمایه اختیاری، سرمایه اسمی شرکت سهامی خاص نباید کمتر از یک میلیون ریال شود.

۳) درصورت کاهش اجباری سرمایه، دارندگان اوراق مشارکت می توانند اعتراض خود را به دادگاه تقدیم کنند.

۴) در کاهش سرمایه اختیاری، هیئتمدیره باید پیش از اقدام به کاهش سرمایه، تصمیم مجمع عمومی درباره کاهش سرمایه را حداکثر ظرف یک ماه در روزنامه آگهی کند.

۴۷- در کدام یک از شرکتهای زیر، برای انتقال سهام یا سهم الشرکه یکی از شرکا، موافقت تمام شرکا ضروری است؟

۱) نسبی

۲) مختلط سهامی و تضامنی

۳) با مسئولیت محدود و تضامنی

۴) مختلط سهامی، مختلط غیرسهامی و تضامنی

۴۸- براساس مقررات موضوعه ایران، درخصوص صدور برات، کدام مورد صحیح است؟

۱) صادرکننده برات می تواند برات را بدون حق رجوع صادر کند.

۲) صادرکننده برات نمی تواند به حواله کرد خود، برات صادر کند.

۳) صادرکننده برات می تواند بنا به دستور شخص دیگر، براتی به حساب وی و به حواله کرد خود صادر کند.

۴) صادرکننده برات می تواند به دستور و حساب شخص دیگر، برات را فقط به حواله کرد غیر صادر کند.

۴۹- با توجه به مفاد ماده ۱۱۲ قانون تجارت که درخصوص شرکت با مسئولیت محدود مقرر می دارد: «در هیچ مورد، اکثریت شرکا نمی تواند شریکی را مجبور به ازدیاد سهم الشرکه خود کند.»، کدام مورد صحیح است؟

 ۱) افزایش سرمایه از محل مطالبات حال شده و اندوخته قانونی با اکثریت سرمایه و عددی شرکا مجاز است ، ولی افزایش سرمایه با تأمین مالی به صورت نقدی و با رأی اکثریت، مجاز نیست.

۲) پس از تصمیم مجمع عمومی شرکا مبنی بر افزایش سرمایه شرکت، نمی توان شریک را از طریق اقدام حقوقی، ملزم به تأمین وجوه به نسبت سهم الشرکه خود کرد.

۳) با اکثریت شرکا نمی توان شریکی را به افزایش سرمایه ملزم ساخت، مگر آنکه نیمی از سرمایه اسمی شرکت از میان رفته باشد.

۴) بدون موافقت همه شرکای شرکت، افزایش سرمایه مجاز نیست.

۵۰- طبق قانون صدور چک ۱۳۹۷ اگر بانک گواهی عدم پرداخت صادر کند، دارنده چک نمی تواند از ضمانت اجراهای مندرج در این قانون، برای وصول وجه چک استفاده کند، مگر آنکه ……………….. .

۱) ۲۴ ساعت از اعلام مراتب در سامانه های الکترونیکی مربوطه گذشته باشد

۲) کد رهگیری نیز اخذ و بر روی گواهی عدم پرداخت، درج شده باشد

۳) برای وصول وجه، مستقیماً از دادگاه تقاضای صدور اجرائیه کرده باشد

۴) دارنده با حسن نیت باشد

۵۱– «الف» سفته ای به وکالت از «ب» در وجه «ج» صادر و شخص «د» نیز پشت آن را به عنوان ضامن امضا می کند و «ج» نیز آن را در وجه محمود ظهرنویسی می کند. درصورتی که با گذشت یک ماه از سررسید، سفته مزبور وصول یا واخواست نشده باشد، کدام اشخاص زیر، در برابر دارنده سفته مسئولیت تضامنی دارند؟

۱) «الف»، «ب»، «ج» و «د»

۲) «الف»، «ب» و «د»

۳) «الف»، «ج» و «د»

۴) «ب» و «د»

۵۲- کدام مورد درخصوص صرف نظر کردن از دعاوی مشکوک یا واگذاری آن به یکی از طلبکاران، صحیح است؟

۱) در صلاحیت هیئت طلبکاران است و درصورت واگذاری آن به یکی از طلبکاران، نامبرده در حدود طلب خود، در حاصل فروش مال به دست آمده، حق تقدم دارد.

۲) در صلاحیت اداره تصفیه امور ورشکستگی است و درصورت واگذاری آن به یکی از طلبکاران، نامبرده در حدود طلب خود، در حاصل فروش مال به دست آمده، حق تقدم دارد.

۳) صرف نظر کردن از دعاوی مشکوک، در اختیار اداره تصفیه امور ورشکستگی و واگذاری آن به یکی از  طلبکاران، در صلاحیت هیئت طلبکاران است و نامبرده در حدود طلب خود، حق تقدم دارد.

۴) صرف نظر کردن از دعاوی مشکوک، در صلاحیت هیئت طلبکاران و واگذاری آن به یکی از طلبکاران، در اختیار اداره تصفیه امور ورشکستگی است و نامبرده در حدود طلب خود، در حاصل فروش مال به دست آمده، حق تقدم دارد.

۵۳- در شهرهایی که امر تصفیه امور ورشکسته توسط مدیر تصفیه با نظارت عضو ناظر انجام می پذیرد، تصرف در وجوه حاصله از فروش اموال و وصول مطالبات، چگونه است؟

۱) در صندوق دادگستری نگهداری می شود و با حواله مدیر تصفیه و تصدیق عضو ناظر، قابل برداشت است.

۲) در حساب بانکی مستقلی واریز و نگهداری می شود و به درخواست مدیر تصفیه و موافقت عضو ناظر، قابل برداشت است.

۳) در حساب بانکی مستقلی واریز و نگهداری می شود و به درخواست مدیر تصفیه و دستور دادگاه، قابل برداشت است.

۴) در صندوق دادگستری و به حساب مخصوص نگهداری می شود و به حواله عضو ناظر و تصدیق مدیر تصفیه ، قابل برداشت است.

۵۴- به لحاظ قانونی، ورشکستگی شرکت یا شریک شرکت های تضامنی و سهامی خاص، چه تأثیری در وضعیت یکدیگر دارند؟

۱) در شرکت تضامنی ممکن است ورشکستگی شریک، سبب انحلال شرکت و ورشکستگی شرکت، موجب ورشکستگی شریک شود، اما در شرکت سهامی، ورشکستگی شرکت یا شریک آن، تأثیری در وضعیت دیگری ندارد.

۲) در شرکت تضامنی ممکن است ورشکستگی شریک، سبب ورشکستگی شرکت و ورشکستگی شرکت ، موجب ورشکستگی شریک شود، اما در شرکت سهامی، ورشکستگی شرکت یا شریک آن، تأثیری در وضعیت دیگری ندارد.

۳) در شرکت تضامنی ممکن است ورشکستگی شریک، سبب انحلال شرکت و ورشکستگی شرکت، موجب ورشکستگی شریک شود. در شرکت سهامی، ورشکستگی شرکت ممکن است سبب ورشکستگی شریک شود، اما ورشکستگی شریک تأثیری در وضعیت شرکت ندارد.

۴) در شرکت تضامنی ممکن است ورشکستگی شریک، سبب ورشکستگی شرکت و ورشکستگی شرکت ، موجب ورشکستگی شریک شود. در شرکت سهامی ورشکستگی شرکت تأثیری در وضعیت شریک ندارد ، لکن ورشکستگی شریک ممکن است سبب انحلال شرکت شود.

۵۵– درخصوص تاجر ورشکسته که دفاتر خود را مفقود نموده یا قسمتی از دارایی خود را مخفی کند، کدام مورد صحیح است؟

۱) به مجازات ناظر به کلاهبرداری محکوم میشود.

۲) ورشکسته به تقصیر است، ولی مجازات وی تشدید می شود.

۳) ورشکسته به تقلب است و مطابق قانون مجازات اسلامی مجازات می شود.

۴) درصورت عمدی بودن، ورشکسته به تقلب است و به مجازات کلاهبرداری محکوم میشود.

۵۶- درخصوص حدود اختیارات هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت تعاونی سهامی عام، کدام مورد صحیح است؟

۱) محدود به مقررات اساسنامه و قانون بخش تعاون اقتصاد جمهوری اسلامی ـ در حدود اختیارات تفویضی

۲) مشروط به رعایت موضوع شرکت و صلاحیت های مجامع، نامحدود است. ـ محدود به اختیارات تفویضی

۳) محدود به اختیارات مقرر در اساسنامه ـ محدود به اختیارات مقرر در اساسنامه

۴) محدود به اختیارات مقرر در اساسنامه ـ در حدود اختیارات تفویضی

۵۷– درصورتی که عضو هیئت مدیره شرکت تعاونی، بدون اجازه هیئت مدیره، در معامله ای که با شرکت می شود ،به طور غیرمستقیم طرف معامله واقع یا سهیم شود، حکم قانونی آن چیست؟

۱) صرفاً در موارد تدلیس و تقلب طرف معامله، قابل ابطال است.

۲) هرگاه مجمع عمومی عادی شرکت تعاونی آن را تصویب نکند، آن معامله خود به خود باطل است.

۳) هرگاه مجمع عمومی عادی شرکت تعاونی آن را تصویب نکند، آن معامله توسط دادگاه قابل ابطال است.

۴) معامله مزبور صحیح و نافذ است، لیکن درصورتی که شرکت متضرر شده و مجمع عمومی نیز آن را تصویب نکند، مدیر مزبور مکلف به جبران خسارت است.

۵۸- درخصوص امکان و شرایط فروش غیرنقدی اموال تاجر ورشکسته توسط اداره تصفیه امور ورشکستگی ،کدام مورد صحیح است؟

۱) در فروش اموال منقول، پرداخت بها باید نقدی باشد اما فروش اموال غیرمنقول، با وعده مجاز است، لیکن انتقال قطعی آن نباید قبل از پرداخت بها صورت گیرد.

۲) فروش اموال منقول لزوماً نقدی است، اما درصورت فروش وعده دار اموال غیرمنقول، تسلیم و انتقال قطعی آن نباید قبل از پرداخت بها صورت گیرد.

۳) فروش غیرنقدی اموال ورشکسته مجاز است، لیکن تسلیم مال منقول و انتقال قطعی مال غیرمنقول نباید قبل از پرداخت بها صورت گیرد.

۴) فروش غیرنقدی اموال ورشکسته با اجازه دادگاه مجاز است، لیکن تسلیم مال نباید قبل از پرداخت بها صورت گیرد.

۵۹– در تجارت الکترونیکی ،سابقه الکترونیکی مطمئن، چه سابقه ای است؟

۱) مطابق شرایط سیستم اطلاعاتی مطمئن ایجاد و نگهداری شده باشد.

۲) تمامی شرایط امضای الکترونیکی مطمئن را داشته باشد.

۳) در همه مواردی که قابل استناد به اصل ساز باشد.

۴) سند رسمی یا در حکم آن تلقی نمی شود.

۶۰- درخصوص صلاحیت هیئت داوری بورس، کدام مورد صحیح است؟

۱) در موارد مصرح در قانون، نافی صلاحیت عام محاکم دادگستری نیست.

۲) در رسیدگی به تمامی اختلافات بین کارگزاران، ناشران و سرمایه گذاران بورسی، هیئت داوری صلاحیت اجباری دارد.

۳) در همه اختلافات بین کارگزاران، ناشران و سرمایه گذاران بورسی که ناشی از فعالیت حرفه ای آنها باشد ، هیئت داوری صلاحیت اختیاری (مبتنی بر توافق) دارد.

۴) رسیدگی به اختلافات بین کارگزاران، ناشران و سرمایه گذاران بورسی در موارد موضوع صلاحیت هیئت داوری ، منوط به عدم سازش طرفین در کانون های ذی ربط است.

اصول استنباط حقوق اسلامی و متون فقه:

۶۱- تصرف یکی از دو دلیل در موضوع یا محمول دلیل دیگر  به صورت توسعه یا تضییق را در اصطلاح، چه می نامند؟

۱) حکومت

۲) ورود

۳) تخصیص

۴) تخصص

۶۲- آیا متن زیر، دارای مفهوم است؟ درصورت وجود، چه مفهومی؟

 «قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند، درصورتی که مخالف صریح قانون نباشد ،نافذ است.» (ماده ۱۰ ق.م.)

۱) بلی ـ وصف

۲) بلی ـ حصر

۳) بلی ـ شرط

۴) خیر، مفهوم ندارد.

۶۳- کدام مورد، از ظاهر جمله شرطیه فهمیده نمی شود؟

۱) استقلال در سببیت

۲) انحصار در سببیت

۳) ترتب تالی بر مقدم

۴) سببیت مقدم نسبت به تالی

۶۴- در شبهات غیرمحصوره، علم اجمالی مقتضی کدام حکم است؟

۱) وجوب احتیاط تام

۲) وجوب موافقت قطعی

۳) حرمت مخالفت احتمالی

۴) حرمت مخالفت قطعی

۶۵-  ماده ۳۵۹ قانون مدنی: «هرگاه دخول شیء در مبیع عرفاً مشکوک باشد، آن شیء داخل در بیع نخواهد بود»، مبتنی بر کدام اصل است؟

۱) احتیاط

۲) استصحاب

۳) برائت

۴) عدم

۶۶-    در مقایسه «اصل عدم حدوث حادث» با «استصحاب عدمی»، کدام مورد صحیح است؟

۱) برعکس اصل عدم حدوث حادث، در استصحاب عدمی، وقوع یک حادثه، یقینی است.

۲) برعکس استصحاب عدمی، در اصل عدم حدوث حادث، وقوع یک حادثه، یقینی است.

۳) در هر دو اصل، وقوع یک حادثه، مورد تردید است.

۴) در هر دو اصل، وقوع یک حادثه، یقینی است.

۶۷- تخییر در مسئله تزاحم، بیانگر کدام مورد است؟

۱) حکم شرعی واقعی

۲) حکم عقلی و شرعی واقعی

۳) حکم عقلی واقعی

۴) حکم ظاهری

۶۸- درخصوص «جمع عرفی» و «جمع تبرعی»، مطابق با نظر مشهور، کدام مورد صحیح است؟

۱) فقط جمع عرفی، دارای اعتبار است.

۲) فقط جمع تبرعی، دارای اعتبار است.

۳) هر دو، دارای اعتبار هستند.

۴) هر دو، فاقد اعتبار هستند.

۶۹-     کدام یک از موارد زیر، دارای مفهوم است؟

۱) نکاح مسلمه با غیرمسلم جایز نیست. (ماده ۱۰۵۹ ق.م)

۲) بیع چیزی که منفعت عقلایی ندارد، باطل است. (ماده ۳۴۸ ق.م.)

۳) زن مستقلاً می تواند در دارایی خود، هر تصرفی را که بخواهد بکند. (ماده ۱۱۱۸ ق.م.)

۴) زنای با زن شوهردار یا زنی که در عده رجعیه است، موجب حرمت ابدی است. (ماده ۱۰۵۴ ق.م.)

۷۰- به ترتیب، قاعده اولیه در تعارض مستقر چیست؟ در این خصوص، فقها چگونه عمل می کنند؟

۱) تخییر ـ عمل به اخبار علاجیه

۲) تساقط ـ عمل به تساقط

۳) تساقط ـ عمل به اخبار علاجیه

۴) احتیاط ـ عمل به تساقط

۷۱– مطابق عبارت زیر، اگر کسی به دیگری وکالت در فروش مال خود دهد، آیا وکیل می تواند آن مال را برای خود خریداری کند؟

 «لو وکله فی بیع سلعته فان صرح بما یعم نفسه فلا اشکال و ان اطلق فهل یعم نفس الوکیل فیجوز ان یبیع السلعه من نفسه ام لا وجهان بل قولان اقواهما الاول.»

۱) فقط در وکالت عام می تواند.

۲) فقط در وکالت مطلق می تواند.

۳) در وکالت عام و مطلق می تواند.

۴) در وکالت عام و مطلق نمی تواند، مگر اینکه تصریح شده باشد که وکیل می تواند.

۷۲- عبارت «انت وکیلی فی امر داری»، مقتضی چه نوع وکالتی است؟

۱) مطلقه

۲) عامه

۳) خاصه

۴) به نحو تخییر

۷۳- مطابق متن زیر، کدام مورد صحیح است؟

 «لو جوزنا للصبی بعض التصرفات فی ماله کالوصیه بالمعروف لمن بلغ عشر سنین جاز له التوکیل فیما جاز له.»

۱) اگر کودک درمواردی که اجازه تصرف دارد، فرد بالای ده سال را وصی خود قرار دهد، آن وصی میتواند وکیل تعیین کند.

۲) کودک میتواند فرد بالای ده سال را درمواردی که اجازه تصرف دارد، وصی خود قرار دهد.

۳) کودک ده ساله میتواند درمواردیکه اجازه تصرف دارد، وکیل تعیین کند.

۴) کودک دهساله می تواند درمواردی که اجازه تصرف دارد، وکالت کند.

۷۴- مطابق با عبارت زیر، چنانچه بعد از شهادت فرع بر شهادت اصل، شاهد اصلی انکار کند، کدام مورد صحیح است؟

 «لو شهد الفرع علی شهاده الاصل فانکر شاهد الاصل فان کان بعد حکم الحاکم فلا یلتفت الی الانکار، و ان کان قبله فهل تطرح بینه الفرع او یعمل باعدلهما و مع التساوی تطرح الشهاده؟ وجهان.»

۱) بینه فرع رد می شود، ولو بعد از حکم حاکم باشد.

۲) اگر بعد از حکم حاکم باشد، اعتنایی به انکار نمیشود.

۳) اعتنایی به انکار شاهد اصل نمی شود، اگر قبل از حکم حاکم باشد.

۴) اعتنایی به انکار نمی شود، خواه بعد از حکم حاکم باشد یا قبل از آن.

۷۵– کدام برداشت از عبارت زیر، صحیح است؟

 «الضابط فیما به یصیر الشاهد شاهداً العلم القطعی و الیقین فهل یجب ان یکون العلم مستنداً الی الحواس الظاهره فاذا حصل العلم القطعی بشیءٍ من غیر المبادی الحسیه لم یجز الشهاده ام یکفی العلم القطعی بای سبب کالعلم الحاصل من التواتر و الاشتهار؟ وجهان، الاشبه الثانی.»

۱) علم حاصل از تواتر و اشتهار برای شهادت کافی نیست.

۲) شهادت باید از روی علمی باشد که مستند به حواس ظاهری باشد.

۳) شهادت کافی است که از روی علم قطعی باشد، هرچند علم مستند به مبادی غیرحسی باشد.

۴) شهادت کافی است که از روی علم قطعی باشد، هرچند علم از امور غیرعادی حاصل شده باشد، به شرط اینکه علم مزبور برای شاهد حجت باشد.

۷۶- با توجه به عبارت زیر، کدام مورد صحیح است؟

 «من صفات الشاهد ارتفاع التهمه لا مطلقاً بل الحاصله من اسباب خاصه و هی امور منها: ان یشهد ذو العداوه الدنیویه علی عدوه و تقبل شهادته له اذا لم یستلزم العداوه الفسق، و اما ذو العداوه الدینیه فلا ترد شهادته له او علیه حتی اذا ابغضه لفسقه و اختصمه لذلک.»

۱) عداوت دینی، مانع از قبول شهادت نیست.

۲) عداوت دنیوی، مطلقاً مانع از قبول شهادت است.

۳) عداوت دینی و دنیوی، مانع از قبول شهادت است.

۴) عداوت دینی و دنیوی، مانع از قبول شهادت نیست، مگر اینکه مستلزم فسق شاهد باشد.

۷۷– کدام مورد، صحیح است؟

۱) الطلاق الرجعی لایوجب الخروج عن الاحصان.

۲) الطلاق الرجعی یوجب الخروج عن الاحصان.

۳) الطلاق البائن لایوجب الخروج عن الاحصان.

۴) الطلاق البائن و الرجعی یوجب الخروج عن الاحصان.

۷۸- براساس کدام مبنا درباره وقف، امکان حکم به مجازات قطع درصورت سرقت وقف وجود ندارد؟

۱) انه ملک للواقف

۲) انه فک الملک لدر المنفعه

۳) انه ملک للموقوف علیه العام

۴) انه ملک للموقوف علیه الخاص

۷۹– با توجه به عبارت زیر، حد سرقت در کدام مورد، ساقط می شود؟

 «لو انکر بعد الاقرار مرهً یؤخذ منه المال و لایقطع و لو تاب او انکر بعد قیام البینه یقطع، و لو تاب قبل قیام البینه و قبل الاقرار سقط عنه الحد و لو تاب بعد الاقرار یتحتم القطع.»

۱) اگر بعد از اقرار، توبه کند.

۲) اگر بعد از قیام بینه، توبه کند.

۳) اگر بعد از قیام بینه، انکار کند.

۴) اگر بعد از یک مرتبه اقرار به سرقت، انکار کند.

۸۰- کدام برداشت از عبارت زیر، صحیح است؟

  «لو حمل علی غیره من غیرسلاح لیأخذ ماله او یقتله جاز بل وجب الدفاع فی الثانی.»

۱) اگر کسی، بدون سلاح به دیگری حمله کند تا مال او را بگیرد یا او را به قتل برساند، دفاع جایز بلکه واجب است.

۲) اگر کسی، بدون سلاح به دیگری حمله کند تا مال او را بگیرد یا او را به قتل برساند، دفاع جایز بلکه در مورد دوم (قتل)، واجب است.

۳) اگر کسی بدون سلاح، دیگری را وادار کند که به شخصی حمله کند تا مال او را بگیرد یا او را به قتل برساند، دفاع جایز بلکه واجب است.

۴) اگر کسی دیگری را وادار کند که بدون سلاح، به کسی حمله کند تا مال او را بگیرد یا او را به قتل برساند ، دفاع جایز بلکه در مورد دوم (قتل)، واجب است.

حقوق جزای عمومی و اختصاصی:

۸۱– «الف» مرتکب جعل اسکناس ده هزار ریالی ایران در فرانسه میشود. وی در فرانسه محاکمه، محکوم و مجازات اجرا میشود. کدام مورد درخصوص صلاحیت محاکم ایران در رسیدگی به این جرم، صحیح است؟

۱) تنها درصورتیکه مشمول عنوان افسادفیالارض شود، صالح به رسیدگی هستند و در غیر این صورت ، صلاحیت رسیدگی ندارند.

۲) تنها درصورتیکه اسکناس به ایران وارد شده باشد، صالح به رسیدگی هستند.

۳) صالح به رسیدگی هستند و قاعده احتساب رعایت میشود.

۴) صالح به رسیدگی نیستند.

۸۲– کدام مورد زیر، تحت همین عناوین مطروحه، قابل مجازات نیست؟

۱) شروع به جرم حدی مستوجب جلد

۲) شروع به سردستگی

۳) معاونت در شروع به جرم دارای حبس درجه ۵

۴) شرکت در سرقت حدی

۸۳– ضبط اشیا و اموالی که در ارتکاب جرم بهکار رفته است، در کدام درجه مجازات تعزیری قرار میگیرد؟

۱) درجه هفت

۲) مجازات تعزیری نبوده و فاقد درجه است.

۳) بنا به میزان مالی که ضبط میشود، درجه آن تعیین میشود.

۴) درصورتیکه ناظر به اشخاص حقوقی باشد، درجه یک و درخصوص اشخاص حقیقی، بنا به میزان مالی که ضبط میشود، درجه آن تعیین میشود.

۸۴– پسر ۱۷ سالهای، به جهت ارتکاب جرمی با مجازات قانونی پنج تا بیست سال حبس و تا هفتادوچهار ضربه شلاق، به نگهداری در کانون اصلاح و تربیت محکوم می شود. کدام نهاد نسبت به وی، در شرایط قانونی ،قابل اعمال نیست؟

۱) آزادی مشروط

۲) تعلیق اجرای مجازات

۳) تعویق صدور حکم

۴) حکم به معافیت از کیفر

۸۵ کدام مورد را نمیتوان به عنوان مجازات تکمیلی، با وجود تمامی شرایط قانونی تعیین کرد؟

۱) منع از اشتغال در سازمان معین

۲) منع از اشتغال بهعنوان مدیر مسئول رسانه

۳) منع استفاده از نشانهای دولتی و عناوین افتخاری

۴) توقیف وسایل ارتکاب جرم یا رسانه دخیل در ارتکاب جرم

۸۶- کدام مورد درخصوص معاونت در جرم، صحیح است؟

۱) معاونت در جرایم ترک فعلی، قابلیت تحقق ندارد.

۲) معاونت در جرایم تعزیری درجه ۶ تا ۸، قابل مجازات نیست.

۳) معاونت در حدودی که مجازات قانونی آنها شلاق حدی است، دارای مجازات تعزیری میباشد.

۴) درصورتیکه در قانون، مجازات خاصی برای معاون، تحت همین عنوان، تعیین شده باشد، همان کیفر اعمال می شود و با قواعد عمومی معاونت، مجازات تعیین نمیشود.

۸۷- در کدام مورد، دو مجازات اجرا میشود؟

۱) «الف» مرتکب جرمی شده و به مجازات حبس درجه ۲ محکوم میشود و پیش از اجرای حکم، مجدداً مرتکب جرم دیگری شده و برای آن، به حبس درجه ۴ محکوم میشود.

۲) فردی یک نفر را به دو سبب، در دو زمان و مکان مختلف قبل از اجرای حد، قذف میکند.

۳) فردی مرتکب دو بار خیانت در امانت شده که دارای شکات مختلف است.

۴) «الف»، با جعل امضا، ملک «ب» را به دیگری منتقل میکند.

۸۸- «الف»، مجنونی را تحریک به ارتکاب جرم میکند و او مرتکب جرم می شود. در جریان رسیدگی، جنون مباشر حین ارتکاب جرم احراز می شود. عنوان و کیفر «الف» چیست؟

۱) معاون جرم محسوب نشده، مگر جرم ارتکابی از جرایم درجه ۱ تا ۳ باشد که در این صورت، مجازات مستقل دارد.

۲) معاون جرم محسوب شده، ولی به دلیل آنکه مباشر مسئولیت کیفری ندارد، معاون قابل مجازات نیست.

۳) معاون جرم محسوب نشده، ولی به دلیل تحریک مجنون، به اقدامات تأمینی محکوم میشود.

۴) معاون جرم محسوب شده و مجازات معاونت در جرم ارتکابی را دارد.

۸۹- «الف» بابت جرم پولشویی، به ده سال حبس و جزای نقدی به میزان بیست میلیارد ریال و انتشار حکم محکومیت به عنوان مجازات تکمیلی و بابت قتل غیرعمدی، در نتیجه تخلف از سرعت مقرر، به دو سالونیم حبس و سه سال محرومیت از حق رانندگی محکوم میشود. مجازاتهای قابل اجرا در کدام مورد، به طور دقیق بیان شده است؟

۱) ده سال حبس و بیست میلیارد ریال جزای نقدی و انتشار حکم محکومیت و نیز سه سال محرومیت از حق رانندگی

۲) دوازده سال و نیم حبس، بیست میلیارد ریال جزای نقدی، انتشار حکم محکومیت و سه سال محرومیت از حق رانندگی

۳) دوازده سال و نیم حبس و بیست میلیارد ریال جزای نقدی و سه سال محرومیت از حق رانندگی

۴) ده سال حبس، بیست میلیارد ریال جزای نقدی و انتشار حکم محکومیت به عنوان مجازات اشد

۹۰- کدام مورد درخصوص مجازات جایگزینهای حبس، صحیح نیست؟

۱) درصورت تخفیف مجازات حبس بیش از یک سال به کمتر از ۱۱ روز، تعیین مجازات جایگزین حبس الزامی است.

۲) تعیین مجازات جایگزین حبس در شرایط تعدد جرایم عمدی که مجازات قانونی حداقل یکی از آنها، بیش از یک سال حبس باشد، ممنوع است.

۳) درصورت تخفیف مجازات قانونی جرم عمدی با حبس بیش از یک سال و تعیین شش ماه حبس در رأی ، تعیین مجازات جایگزین حبس ممنوع نیست.

۴) دادگاه میتواند مرتکبین جرایم عمدی دارای حداکثر مجازات شش ماه تا یک سال حبس را درصورت فقدان موانع قانونی، به مجازات جایگزین حبس محکوم کند.

۹۱– درخصوص فاضل دیه، کدام مورد صحیح نیست؟

۱) اگر مردی، زنی را عمداً به قتل برساند، اخذ دیه از قاتل، نیازی به رضایت وی ندارد.

۲) تهاتر فاضل دیه با طلب مقتول از قاتل، بدون رضایت قاتل امکانپذیر است.

۳) گیرنده فاضل دیه در فرضی که قصاص اجرا نشود، باید آن را مسترد کند.

۴) درصورت وقوع قتل در یکی از ماه های حرام، فاضل دیه تغلیظ میشود.

۹۲- «الف»، قصد کشتن «ب» را داشته است. وی هویت «ب» را با شخص «ج» اشتباه گرفته است و مرتکب قتل  «ج» میشود. کدام مورد صحیح است؟

۱) اگر «ب» مهدورالدم باشد، ولی «ج» مهدورالدم نباشد، قتل خطای محض است.

۲) اگر «ب» و «ج» هردو مهدورالدم باشند، قاتل مستحق مجازات تعزیری است.

۳) نسبت به «ب»، شروع به قتل عمد ارتکاب یافته است.

۴) در هر حال، قتل «ج» عمدی است.

۹۳- «الف» با یک لفظ، هم نسبت زنا به همسر «ب» میدهد و هم موجب هتک حیثیت «ب» میشود. درصورت وجود تمام شرایط قانونی ،«الف» چگونه مجازات میشود؟

۱) به مجازات حد قذف و توهین تعزیری محکوم شده و هر دو مجازات اجرا میشود.

۲) با توجه به اینکه حد قذف از جنس توهین تعزیری است، فقط به مجازات حد محکوم میشود.

۳) درصورتیکه همسر «ب» درخواست حد قذف نکند، با شکایت «ب»، به شلاق تعزیری محکوم میشود.

۴) به مجازات حد قذف و توهین تعزیری محکوم شده و تنها درصورت سقوط مجازات حدی، مجازات توهین اجرا میشود.

۹۴- رابطه پدر و فرزندی در کدام مورد زیر، موجب زوال وصف کیفری عمل ارتکابی میشود؟

۱) اخذ چک از فرزند غیررشید خود، با سوءاستفاده از وضعیت وی

۲) دفن غیرمجاز فرزند مقتول خود با علم به قتل

۳) مخفی کردن فرزند سارق خود

۴) اخذ ربا از فرزند خود

۹۵– کدام مورد درخصوص چک، صحیح است؟

۱) جرایم مذکور در قانون صدور چک قابل گذشت است، مگر آنکه مبلغ چک بیش از ده میلیارد ریال باشد.

۲) پرداخت چکهای تضمینشده و مسافرتی را نمیتوان متوقف کرد، مگر آنکه بانک صادرکننده نسبت به آن، ادعای جعل کند.

۳) درصورت صدور چک به روز و پس از صدور گواهی عدم پرداخت توسط بانک، فارغ از اینکه چک بابت چه موضوعی صادر شده باشد، چک جنبه کیفری دارد.

۴) هر شخصی که با توسل به شیوه متقلبانه، مبادرت به دریافت دستهچکی غیرمتناسب با اوضاع مالی و اعتباری خود کند، به مجازات مقرر در کلاهبرداری محکوم میشود.

۹۶- کارمند یک بانک غیردولتی، وجوهی را که بابت رفع سوءاثر چکهای برگشتی توسط مشتریان بانک در اختیار وی قرار داشته است، با قصد استفاده، برداشت و پس از چند روز، به حساب بانک مسترد کرده است. عمل وی مشمول کدام عنوان مجرمانه است؟

۱) تصرف غیرقانونی در اموال بانک

۲) فاقد وصف کیفری است.

۳) خیانت در امانت

۴) اختلاس

۹۷ «الف» مبادرت به ریختن اسید بر روی «ب» میکند. علاوه بر مجازاتهای قانونی و جبران خسارات وارده ،حکم پرداخت هزینه های درمانی بزه دیده توسط مرتکب متمکن و غیرمتمکن مالی، به ترتیب، کدام است؟

۱) هزینه های درمانی تا سقف دیه یک انسان قابل پرداخت است. ـ هزینه های درمانی از محل صندوق تأمین خسار تهای بدنی پرداخت میشود.

۲) هزینه درمانی تا سقف دیه یک انسان قابل پرداخت است. ـ سازمان بهزیستی تا سقف معین در قانون ، هزینه درمانی را پرداخت میکند.

۳) ملزم به پرداخت هزینه های درمانی بزهدیده است. ـ سازمان بهزیستی تا سقف معین در قانون، هزینه های درمانی را پرداخت میکند.

۴) ملزم به پرداخت هزینه درمانی بزهدیده است. ـ هزینه های درمانی از محل صندوق تأمین خسارت های بدنی پرداخت میشود.

۹۸- «الف»، مال «ب» را بدون اطلاع و رضایت او، به عنوان رشوه به «ج» میدهد. کدام مورد درخصوص ضبط مال، صحیح است؟

۱) ضبط مال منتفی است.

۲) مثل یا بهای آن مال، از اموال راشی ضبط میشود.

۳) مال، ضبط شده و «ب» میتواند برای مثل یا قیمت آن، به «الف» مراجعه کند.

۴) مال موضوع رشوه، به نفع دولت ضبط میشود و «ب» می تواند تنها برای دریافت قیمت مال، به «الف» مراجعه کند.

۹۹– «الف»، سیستم دوربینهای کنترلی یک شرکت را که دارای تدابیر امنیتی نیست، با گذاردن رمز، از دسترس خارج و مطالبه وجهی برای در دسترس قرار دادن آن میکند. شرکت مبلغ را پرداخت نمیکند و در نتیجه ،«الف» از تمامی اطلاعات ضبطشده در حافظه دوربینها، فایل پشتیبان برای خود تهیه و سپس اطلاعات دوربینها را پاک میکند. «الف»، مرتکب چه جرایمی شده است؟

۱) صرفاً تخریب داده و سرقت رایانه ای

۲) ممانعت از دسترسی به سامانه، تخریب داده و سرقت رایانه ای

۳) شروع به کلاهبرداری رایانه ای، دسترسی غیرمجاز و تخریب داده

۴) ممانعت از دسترسی به سامانه، دسترسی غیرمجاز و سرقت رایانه ای

۱۰۰- کدامیک از موارد زیر، مشمول عواید حاصل از جرم در بزه پولشویی نیست؟

۱) دارایی غیرمادی

۲) اسناد الکترونیکی مبین حق مالی

۳) منفعت مالی

۴) امتیاز مالی و غیرمالی

آیین دادرسی کیفری:

۱۰۱- در چه جرایمی، متهم میتواند از دادگاه تقاضا کند که وکیلی برای او تعیین شود؟

۱) در جرایم در صلاحیت دادگاه کیفری یک و دادگاه انقلاب با قضات متعدد، به استثنای جرایم سیاسی و مطبوعاتی

۲) فقط در جرایم در صلاحیت دادگاه کیفری یک و دادگاه انقلاب با قضات متعدد

۳) صرفاً در جرایم در صلاحیت دادگاه کیفری یک

۴) در تمام جرایم، تا پایان اولین جلسه رسیدگی

۱۰۲- در کدام صورت، دادگاه نمی تواند لوایح، اسناد و مدارک جدیدی از اصحاب دعوا دریافت کند؟

۱) پس از اعلام ختم رسیدگی و صرفاً در جرایم در صلاحیت دادگاه کیفری یک

۲) پس از اخذ آخرین دفاع از متهم یا وکیل وی

۳) پس از اعلام ختم رسیدگی

۴) پس از صدور رأی

۱۰۳- پدر متهمی از باز کردن درب منزل مورد بازرسی امتناع کند و به همین علت، خسارتی به درب منزلوارد شود، کدام شخص (اشخاص) مسئول جبران خسارت هستند؟

۱) دولت، حتی اگر قرار جلب به دادرسی یا حکم محکومیت متهم صادر شود.

۲) متهم، مگر اینکه جلب به دادرسی یا حکم محکومیت وی صادر شود.

۳) دولت، درصورتی که قرار منع تعقیب یا حکم برائت متهم صادر شود.

۴) متهم، مگر اینکه تقصیر بازپرس یا مأمور محرز شود.

۱۰۴- درباره آرای اصداری از دادگاه های کیفری یک درخصوص اعسار از پرداخت دیه، کدام مورد صحیح است؟

۱) قابل فرجام در دیوان عالی کشور نیستند.

۲) همانند سایر آرای دادگاه های کیفری یک، قابل فرجام است.

۳) درصورتی که میزان دیه مورد حکم، بیش از نصف دیه کامل باشد، قابل فرجام است.

۴) درصورتی که میزان دیه مورد حکم، نصف یا بیش از نصف دیه کامل باشد، قابل فرجام است.

۱۰۵- رسیدگی به جرم خرید و فروش مشروبات الکلی خارجی، در صلاحیت کدام دادگاه است؟

۱) حسب مورد، کیفری دو یا انقلاب با قاضی واحد

۲) انقلاب با قضات متعدد

۳) کیفری دو

۴)انقلاب با قاضی واحد

۱۰۶- کدام مورد، از جهات اعاده دادرسی نیست؟

۱) ارائه ادله جدیدی پس از صدور حکم قطعی که موجب اثبات بی گناهی محکوم علیه یا عدم تقصیر وی باشد.

۲) عدم رعایت اصول دادرسی با درجه ای از اهمیت که منجر به بی اعتباری رأی دادگاه شود.

۳) مجازات مورد حکم، بیش از مجازات مقرر قانونی باشد.

۴) عمل ارتکابی، جرم نباشد.

۱۰۷- درخصوص احضار محکومٌ علیه درصورت تعلیق اجرای مجازات، کدام مورد مطابق با مقررات قانونی است؟

۱) قاضی اجرای احکام کیفری، محکومٌ علیه را احضار و درصورت عدم حضور بدون عذر موجه، اقدام به جلب ایشان می کند.

۲) قاضی اجرای احکام کیفری، محکومٌ علیه را احضار و درصورت عدم حضور بدون عذر موجه، مجدداً احضار می شود.

۳) قاضی اجرای احکام کیفری، محکومٌ علیه را احضار می کند ولی حق جلب او را ندارد.

۴) الزام قانونی جهت احضار محکو مٌعلیه وجود ندارد.

۱۰۸- در کدام یک از مجازات های زیر، با وصول تقاضای اعاده دادرسی و پذیرش اولیه آن، صدور دستور توقف اجرای حکم الزامی نیست؟

۱) سلب حیات

۲) مجازات های بدنی

۳) حبس ابد

۴)  قلع و قمع بنا

۱۰۹- در چه مواردی، امکان بازرسی مکاتبات و مراسلات محکومان وجود دارد؟

۱) درصورت ظن قوی به کشف جرم یا دستیابی به ادله وقوع جرم، با تشخیص بازپرس

۲) در موارد ضروری و با تشخیص قاضی اجرای احکام

۳) در موارد ضروری و با تشخیص دادستان

۴) در موارد ضروری و با تشخیص دادگا

۱۱۰- درمواردی که دادگاه انقلاب با قاضی واحد تشکیل می شود، حضور کدام یک از مقامات قضائی زیر، الزامی است؟

۱) رئیس یا دادرس علی البدل

۲) رئیس یا دادرس علی البدل یا یک مستشار

۳) فقط رئیس

۴) رئیس یا یک مستشار

۱۱۱– پسر ۱۴ ساله ای مرتکب جرم حمل مواد مخدر مستوجب اعدام شود، برای رسیدگی به این جرم، کدام دادگاه صالح است؟

۱) انقلاب با قاضی واحد

۲) اطفال و نوجوانان

۳) کیفری یک ویژه نوجوانان

۴) انقلاب با قضات متعدد

۱۱۲- رسیدگی به جرایم بغی و سب النبی، به ترتیب، در صلاحیت کدام دادگاه است؟

۱) انقلاب ـ کیفری یک

۲) انقلاب ـ انقلاب

۳) کیفری یک ـ کیفری یک

۴) انقلاب ـ کیفری دو

۱۱۳- اگر فردی در مشهد به استاندار اصفهان توهین کند، رسیدگی به این جرم، در صلاحیت کدام دادگاه است؟

۱) کیفری دو اصفهان

۲) کیفری یک تهران

۳) کیفری دو مشهد

۴) کیفری دو تهران

۱۱۴- درخصوص تقسیط جزای نقدی، کدام مورد صحیح نیست؟

۱) دعوای تقسیط جزای نقدی، در هر مورد باید به طور مستقل طرح شود.

۲) درخواست تقسیط جزای نقدی، موجب اسقاط حق تجدیدنظرخواهی نیست.

۳) تقاضای تقسیط جزای نقدی، قبل از قطعیت حکم محکومیت نیز امکان پذیر است.

۴) درصورت عدم پرداخت به موقع اقساط جزای نقدی ،حکم تقسیط به وسیله قاضی اجرای احکام لغو می شود.

۱۱۵– در جرایم در صلاحیت سازمان قضائی نیروهای مسلح و به منظور حفظ نظم و امنیت عمومی و رعایت مصالح نیروهای مسلح، تحت چه شرایطی امکان احاله پرونده به حوزه قضائی دیگر وجود دارد؟

۱) رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح می تواند پرونده را به حوزه قضائی دیگر احاله دهد.

۲) با پیشنهاد رئیس قوه قضائیه یا دادستان کل کشور و تجویز دیوان عالی کشور

۳) با پیشنهاد رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح و تجویز دیوان عالی کشور

۴) با پیشنهاد رئیس قوه قضائیه و تجویز دیوان عالی کشور

۱۱۶- درخصوص قابلیت فرجام آرای جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص، کدام مورد مطابق با مقررات قانونی است؟

۱) صرفاً قابل تجدید نظر است.

۲) اساساً قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور نیست.

۳) درصورتی که میزان دیه تا نصف دیه کامل باشد، قابل فرجام خواهی است.

۴) درصورتی که میزان دیه، نصف دیه کامل یا بیشتر باشد، قابل فرجام خواهی است.

۱۱۷– ضابطان دادگستری برای کشف آلت قتاله، مأموریت بازرسی منزلی مشخص را دارند. درصورت مشاهده ارتکاب کدام یک از جرایم زیر، ضمن حفظ ادله و تنظیم صورت مجلس، بلافاصله باید مراتب را به مرجع قضائی اعلام کنند؟

۱) مطلق ارتکاب جرایم

۲) جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص

۳) جرایم تهدیدکننده امنیت و آسایش عمومی

۴) جرایم موضوع ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری به استثنای جرایم سیاسی و مطبوعاتی

۱۱۸- درخصوص حق شهروندان برای جلوگیری از فرار مرتکب جرم و حفظ صحنه جرم، کدام مورد صحیح است؟

۱) در جرایم مشهود موضوع بندهای «الف»، «ب»، «پ» و «ت» ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری ، درصورت عدم حضور ضابطان دادگستری

۲) در مطلق جرایم مشهود، مشروط به نیاز ضابطان دادگستری، هرچند که درخواست نکرده باشند.

۳) در مطلق جرایم مشهود، مشروط به درخواست ضابطان دادگستری

۴) در تمامی جرایم مشهود، درصورت عدم حضور ضابطان دادگستری

۱۱۹– اعلام کننده جرم، شاهد وقوع آن نباشد، درصورت وجود چه شرایطی، دادستان مکلف به تعقیب متهم شده است؟

۱) صرف گزارش وقوع جرم

۲) فقط ارائه دلیل بر صحت ادعا

۳) ارائه دلیل بر صحت ادعا یا گزارش جرم علیه امنیت داخلی و خارجی

۴) ارائه دلیل بر صحت ادعا یا گزارش جرایم موضوع ماده ۳ ۲ قانون آیین دادرسی کیفری

۱۲۰- بازپرس، ضمن احضاریه ای از متهم می خواهد که ظرف سه روز پس از ابلاغ احضاریه، در شعبه بازپرسی حاضر شود. درخصوص اقدام بازپرس مبنی بر احضار متهم، کدام مورد صحیح است؟

۱) قانونی است و متهم، مکلف به حضور است.

۲) قانونی نیست و درصورت عدم حضور متهم، باید براساس شرایط قانونی احضار شود.

۳) قانونی نیست، اما متهم باید حاضر شود و اگر بدون عذر موجه حاضر نشود، جلب میشود.

۴) قانونی است و درصورت عدم حضور متهم بدون عذر موجه، بازپرس می تواند دستور جلب متهم را صادر کند.

حقوق اساسی:

۱۲۱- برابر اصل ۲۱ قانون اساسی، به ترتیب، دولت موظف است حقوق چه کسی (کسانی) را در تمام جهات و با رعایت کدام یک از موارد زیر، تضمین کند؟

۱) زن ـ موازین اسلامی

۲) شهروند ـ موازین اسلامی

۳) اقشار آسیبپذیر ـ قوانین و مقررات

۴) همه افراد ـ قانون اساسی

۱۲۲- برابر قانون اساسی، تشکیل اجتماعات و راهپیماییها ……………….. به شرط آنکه ……………….. نباشد، آزاد است.

۱) بدون حمل سلاح ـ قواعد آمره

۲) بدون حمل سلاح ـ مخل به مبانی اسلام

۳) با گرفتن مجوز ـ قواعد آمره

۴) با گرفتن مجوز ـ مخل به مبانی اسلام

۱۲۳- برابر قانون اساسی، وظیفه ایجاد شغل توسط دولت، با رعایت کدام یک از موارد زیر است؟

۱) بدون هیچگونه محدودیت

۲) حقوق دیگران و اصل تخصص

۳) با توجه به امکانات دولت

۴) نیاز جامعه و شرایط مساوی

۱۲۴- هیچکس را نمیتوان دستگیر کرد، مگر به حکم و ترتیبی که ……………….. معین میکند. درصورت بازداشت باید حداکثر ظرف مدت ………………..ساعت، پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضائی ارسال و مقدمات محاکمه ……………….. فراهم شود.

۱) قانون ـ ۴۸ ـ در اسرع وقت

۲) قاضی ـ ۴۸ ـ یک هفته

۳) قانون ـ ۲۴ ـ در اسرع وقت

۴) قاضی ـ ۲۴ ـ یک هفته

۱۲۵- حق دسترسی و انتخاب وکیل ،در کدام فصل قانون اساسی و در چه موضوعی آمده است؟

۱) سوم ـ حقوق ملت

۲) اول ـ اصول کلی

۳) سوم ـ حق حاکمیت مردم

۴) یازدهم ـ قوه قضائیه

۱۲۶- کدام مورد درخصوص وظایف قوه قضائیه، صحیح نیست؟

۱) پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین

۲) احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادیهای مشروع

۳) نظارت بر حسن اجرای صحیح قوانین در دستگاه های اداری

۴) رسیدگی به حسابهای دستگاه های اجرایی که هیچ هزینهای از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده باشد.

۱۲۷- مطابق اصل ۲۶ قانون اساسی، عدم نقض کدام مورد زیر، در زمره شرایط و محدودیتهای فعالیت تشکلها نیست؟

۱) استقلال

۲) آزادی

۳) حقوق عمومی

۴) وحدت ملی

۱۲۸- کدام مورد درخصوص علنی بودن رسیدگی در دادگاه ها، صحیح است؟

۱) علنی بودن، برخلاف منافع یکی از طرفین باشد.

۲) تشخیص غیرعلنی نمودن در همه دعاوی، با دادگاه است.

۳) تشخیص دادگاه در غیرعلنی بودن جرایم سیاسی و مطبوعاتی، لازمالاجراست.

۴) در دعاوی خصوصی، طرفین دعوا حق درخواست برگزاری محاکمات غیرعلنی را دارند.

۱۲۹- درخصوص صدور حکم در دادگاه ها، کدام مورد صحیح است؟

۱) احکام دادگاه ها باید مستدل و مستند به قوانین و مقررات یا رویه شعب دیوانعالی کشور باشد.

۲) احکام دادگاه ها باید مستدل و مستند به مواد قانونی و اصولی باشد که براساس آن، حکم صادر شده است.

۳) قاضی موظف است حکم هر دعوا را در قوانین مدونه یا با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر صادر کند.

۴) قاضی نمیتواند به بهانه سکوت یا نقض یا اجمال قوانین مدونه، با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر، حکم قضیه را صادر کند.

۱۳۰- قضات دادگاه ها مکلفند از اجرای ……………….. که مخالف با ……………….. خودداری کنند و هرکس میتواند ابطال این گونه مقررات را از ……………….. تقاضا کند.

۱) قوانین و مقررات ـ قانون اساسی و قوانین و مقررات اسلامی ـ دیوان عدالت اداری

۲) تصویبنامه ها و آییننامه های دولتی ـ قانون اساسی و خارج از حدود اختیارات قوای سه گانه ـ  دیوانعالی کشور

۳) تصویبنامه ها و آییننامه های دولتی ـ قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است ـ دیوان عدالت اداری

۴) قوانین و مقررات ـ سیاستهای کلی نظام و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه ـ رئیس مجلس شورای اسلامی براساس اصل ۱۳۸ قانون اساسی

۱۳۱- کدام مورد درخصوص ابتکار قانونگذاری توسط شورای عالی استانها، صحیح است؟

۱) حق دارد در حدود وظایف خود، طرحهایی تهیه و مستقیماً یا از طریق دولت، به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد کند.

۲) میتواند در کلیه امور، طرحهایی تهیه و مستقیماً یا از طرف دولت یا مجلس شورای اسلامی پیشنهاد کند.

۳) حق دارد در حدود وظایف خود، لوایحی تهیه و به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد کند.

۴) حق دارد در کلیه امور، طرحهای خود را به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد کند.

۱۳۲- مطابق قانون اساسی، درخصوص نظارت شورای نگهبان بر قواعد حقوقی، کدام مورد صحیحتر است؟

۱) نظارت بر قوانین

۲) نظارت بر قوانین و اساسنامه ها

۳) نظارت بر مصوبات مجلس شورای اسلامی

۴) نظارت بر قوانین و مصوبات مجلس شورای اسلامی و مقررات

۱۳۳- اعمال قوه مقننه، از کدام طرق زیر صورت می گیرد؟

۱) مجلس شورای اسلامی، شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی امنیت ملی

۲) مجلس شورای اسلامی و در مسائل بسیار مهم ممکن است از راه همهپرسی

۳) همه پرسی و شوراهای محلی

۴) مجلس شورای اسلامی

۱۳۴- اعمال قوه مجریه، از کدام یک از طرق زیر صورت می گیرد؟

۱) رئیسجمهور، وزیران، استانداران و فرمانداران

۲) رهبری ،رئیسجمهور و وزیران

۳) رئیسجمهور و وزیران

۴) رهبری و رئیس جمهور

۱۳۵- کدام مورد درخصوص برقراری حکومت نظامی و محدودیتهای ضروری، صحیح است؟

۱) برقراری حکومت نظامی ممنوع است، ولی برقراری محدودیتهای ضروری به صورت موقت در حالت جنگ و شرایط اضطراری نظیر آن، حق دولت با تصویب مجلس شورای اسلامی است.

۲) در حالت جنگ و شرایط اضطراری نظیر آن، دولت حق دارد به صورت موقت، حکومت نظامی برقرار سازد.

۳) برقراری حکومت نظامی ممنوع است، لیکن در حالت جنگ و شرایط اضطراری نظیر آن، مجاز است.

۴) برقراری حکومت نظامی بیش از ۳۰ روز ممنوع است.

۱۳۶- درخصوص اصل منع جمع مشاغل، کدام مورد صحیح است؟

۱) کارمند دولت میتواند مدیرعامل شرکت خصوصی باشد.

۲) امکان جمع شغل دولتی و سمت آموزشی در دانشگاه وجود ندارد.

۳) اصل بر عدم امکان جمع یک شغل دولتی و یک شغل خصوصی است.

۴) اصل بر امکان جمع یک شغل دولتی و یک شغل خصوصی و عدم امکان جمع دو شغل دولتی است.

۱۳۷- کدام مورد، صحیح است؟

۱) درخصوص اختلاف نظر یا تداخل در وظایف قانونی دستگاه های دولتی، تصمیم هیئت وزیران مبتنیبر تفسیر قانون، لازمالاجرا است.

۲) در مورد اختلاف نظر یا تداخل وظایف قانونی دستگاه های دولتی، تصمیم هیئت وزیران که با پیشنهاد رئیس جمهور اتخاذ میشود، لازمالاجرا است.

۳) در مورد اختلاف نظر یا تداخل در وظایف قانونی دستگاه های دولتی، درصورتیکه نیاز به تفسیر قانون عادی داشته باشد، در صلاحیت دیوانعالی کشور است.

۴) کلیه دعاوی و اختلاف نظر یا تداخل در وظایف قانونی دستگاه های دولتی، باید در دیوان عدالت اداری زیر نظر رئیس قوه قضائیه طرح و تصمیمگیری شود.

۱۳۸- کدام مورد درخصوص صلاحیتهای دیوانعالی کشور، صحیح است؟

۱) ایجاد تشکیلات قضائی لازم در دادگستری، نظارت بر اجرای صحیح قوانین در دادگاه ها و ایجاد وحدت رویه قضائی

۲) ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری، ایجاد وحدت رویه قضائی و صدور حکم به تخلف رئیس جمهور از وظایف قانونی

۳) نظارت بر اجرای صحیح قوانین در دادگاه ها، ایجاد وحدت رویه قضائی و صدور حکم به تخلف رئیسجمهور از وظایف قانونی

۴) نظارت بر حسن اجرای قوانین در دادگاه ها و دستگاه های اداری، ایجاد وحدت رویه قضائی و مشورت به رئیس قوه قضائیه در تعیین دادستان کل کشور

۱۳۹- قاضی را نمیتوان از مقامی که شاغل آن است ،……………….. .

۱) بدون تأیید دادستان کل کشور معلق کرد

۲) بدون رضای او، به طور موقت یا دائم منفصل کرد یا محل خدمت یا سمتش را تغییر داد

۳) بدون محاکمه و ثبوت جرم یا تخلفی که موجب انفصال است، به طور موقت یا دائم منفصل کرد

۴) بدون رضایت وی و پیشنهاد رئیس دیوانعالی کشور و تأیید رئیس قوه قضائیه برکنار کرد

۱۴۰- برابر قانون اساسی، رئیس جمهور مسئولیت کدامیک از امور زیر را مستقیماً بر عهده دارد؟

۱) اداری، استخدامی، پولی و بانکی

۲) برنامه، بودجه، اداری و استخدامی

۳) برنامه، بودجه و حفاظت از محیط زیست

۴) برنامه و بودجه، ارتباط با دیگر قوا و اجرای قوانین

بیشتر بخوانید:

نمایش بیشتر

یک دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا