رایویژه

نمونه قرار منع تعقیب متهم زرتشتی از اتهام حمل مشروبات الکلی

اتهام: حمل صد و سی وپنج لیتر مشروب الکلی از نوع دست ساز

گردشکار: مرجع انتظا گزارشی علیه متهم آقای… دایر بر حمل صد وسی وپنج لیتر مشروب الکلی از نوع دست ساز مطرح نموده است که پس از اجرای تشریفات قانونی، انجام تحقیقات در دادسرا و صدور قرار جلب به دادرسی و کیفر خواست پرونده به این دادگاه ارجاع گردیده و پس از رسیدگی های لازم و با از سوی این دادگاه به شرح ذیل انشاء رأی گردیده است.

«رأی دادگاه»

در خصوص اتهام… فرزند… ۳۸ ساله، ایرانی، مجرد، زرتشتی، ساکن… متاهل، فاقد سابقه ی محکومیت کیفری، آزاد با قرار کفالت، با وکالت… دائر بر: حمل ۱۳۵ لیترمشروبات الکلی از نوع دست ساز، موضوع گزارش مرجع انتظامی، حسب کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان رودبار، با بررسی اوراق و محتویات پرونده، این دادگاه بزه مذکور را متوجه متهم نمی داند زیرا

اولا حسب اوراق هویتی اخذ شده، متهم از اقلیت های دینی پذیرفته شده در اصل ۱۳ قانون اساسی (دین زرتشت) بوده و مطابق دین وی حرمتی برای نوشیدن مسکرات در نظر گرفته نشده است، چنانکه مطابق نظر شریف مرحوم امام (ره) بدین شرح که ” الکافر إذا تظاهر بشربه یحد، و إذا استتر لم یحد و إذا شرب کنائسهم و بیعهم لم یحد “. ترجمه: غیر مسلمان اگر شراب را علنا بنوشد حد دارد و اما اگر پنهانی بنوشد حد ندارد همچنان که اگر در کلیساها و معابد خود بنوشد حد ندارد. (کتاب تحریر الوسیله، جلد چهارم صفحه ی ۵۵۴، مسأله ۹) این موضوع صراحتاً بیان شده است

بیشتر بخوانید:

مضافاً آن که از مفهوم مخلف ماده ۲۶۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ کتاب حدود و تبصره آن (ماده ۳۶۶: غیر مسلمان تنها در صورت تظاهر به مصرف مسکر، محکوم به حد می شود. تبصره – اگر مصرف مسکر توسط غیر مسلمان علنی نباشد لکن مرتکب در حال مستی در معابر یا اماکن عمومی ظاهر شود به مجازات مقرر برای تظاهر به عمل حرام محکوم می گردد) اینگونه استنباط می گردد که در صورت عدم تظاهر به مصرف مسکر و عدم حضور در معابر و اماکن در حالت مستی از سوی غیر مسلمان، مجازاتی برای عمل وی در نظر گرفته نشده است.

ثانیاً حسب دفاعیات متهم در دادسرا و دادگاه، وی این مقدار مشروبات را جهت مصرف شخصی خود و خانواده زرتشتی خود تهیه نموده و دلیلی نیز دال بر کذب اظهارات وی یافت نگردیده است و اصولاً خرید، حمل یا نگهداری مشروبات، مقدمه ی لازم نوشیدن آن می باشد. فلذا با عنایت به موارد مذکور در ما نحن فیه وقوع جرمی از ناحیه متهم احراز نگردید؛

نتیجتاً نظر به جرم نبودن عمل ارتکابی و حاکمیت اصل کلی برائت مستندا به اصول ۳۷ و ۱۶۷ قانون اساسی و مواد ۴ و ۲۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۹۲ قرار منع تعقیب متهم صادر و اعلام می گردد.

ضمناً وفق نظر مرحوم امام (ره) بدین شرح که ” الاول: لو أتلف على الذمی خمراً أو آله من اللهو و نحوه مما یملکه الذمی فی مذهبه ضمنها المتلف و لو کان مسلما و… ” ترجمه: اگر کسی چیزی از اموال دمی که مسلمان مالک آن می شود. نظیر خمر و آلات لهو را تلف کند ضامن است. هر چند که تلف کننده مسلمان باشد (کتاب تحریر الوسیله، جلد چهارم، صفحه ۸۳۹) و احترام مال کشف شده نسبت به غیر مسلمانان و در راستای اعمال ماده ۲۱۵ از قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ حکم بر استرداد مشروبات مکشوفه به متهم صادر می گردد.

رأی صادره حضوری بوده و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان گیلان می باشد.

دادرس شعبه… دادگاه کیفری دو شهرستان رودبار

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا