ویژهیادداشت

جدول تطبیقی تعرفه حق الوکاله

آیین نامه های مصوب 1398 و مصوب 1385

جدول تطبیقی تعرفه حق الوکاله

در آیین نامه های مصوب ۱۳۹۸ و مصوب ۱۳۸۵

موضوع مادهآیین نامه مصوب ۱۳۹۸مادهآیین نامه مصوب ۱۳۸۵
دعاوی مالی درصورت قطعیت حکم دادگاه بدوی از حیث بهای خواستهماده ۹۱۰ درصد بهای خواستهماده ۳از حداقل ۱۵۰هزار ریال و ۱۰ درصد بهای خواسته و حداکثر تا مبلغ ۳۰۰هزار ریال

دعاوی مالی درصورت عدم قطعیت حکم دادگاه بدوی از حیث بهای خواسته

نسبت به مازاد بر مبلغ ۵۰۰میلیون ریال تا ۲میلیارد ریالبند الف ماده ۹۷ درصد بهای خواستهبند الف ماده ۳تا مبلغ ۱۰۰میلیون ریال ۶ درصد از بهای خواسته و حداکثر ۶میلیون ریال
نسبت به مازاد بر مبلغ ۲میلیارد ریال تا ۱۰میلیارد ریالبند ب ماده ۹۵ درصد بهای خواستهبند ب ماده ۳نسبت به مازاد ۱۰۰میلیون ریال تا یک میلیارد ریال ۴ درصد بهای خواسته و حداکثر تا مبلغ ۴۲میلیون ریال
نسبت به مازاد بر مبلغ ۱۰میلیارد ریال تا سی میلیارد ریالبند الف ماده ۹۴ درصد بهای خواستهبند ج ماده ۳نسبت به مازاد یک میلیارد ریال تا ۵ میلیارد ریال ۳درصد وحداکثرمبلغ ۱۶۲میلیون‌ریال
از مبلغ سی میلیارد ریال به بالابند الف ماده ۹۳ درصد بهای خواستهبند د ماده ۳نسبت به مازاد ۵میلیارد ریال ۲ درصد و حداکثر مبلغ ۲۰۰میلیون ریال

درصورت منجر شدن دعوا به یکی از نتایج زیر:

قرار ابطال دادخواست پیش از پاسخ به دعوا و دفاع از آنبند الف ماده ۱۲یک چهارم حق‌الوکاله مرحله نخستینبند الف ماده ۶یک چهارم حق‌الوکاله مرحله نخستین
قرار رد دادخواست پس از پاسخ به دعوا یا دفاع از آنبند ب ماده ۱۲یک دوم حق‌الوکاله مرحله نخستینبند ب ماده ۶یک دوم حق‌الوکاله مرحله نخستین
قرار عدم استماع یا رد دعوا به دلایلی مانند مرور زمان و اعتبار امر مختوم و رد تقاضای اعاده دادرسیبند پ ماده ۱۲تمام حق‌الوکاله‌ای که برای حکم مقرر استبند هـ ماده ۶تمام حق‌الوکاله‌ای که برای حکم مقرر است
قرار سقوط دعوای تجدیدنظر پیش از پاسخ به دعوا و دفاع از آنبند ت ماده ۱۲یک چهارم حق‌الوکاله مرحله تجدیدنظربند ج ماده ۶یک چهارم حق‌الوکاله مرحله تجدیدنظر
قرار سقوط دعوای تجدیدنظر پس از پاسخ به دعوا و دفاع از آنبند ث ماده ۱۲یک دوم حق الوکاله مرحله تجدید نظربند د ماده ۶یک دوم حق الوکاله مرحله تجدید نظر
اعتراض به قرارهای حقوقی قابل اعتراضبند ج ماده ۱۲حداقل یک میلیون ریال و حداکثر ۱۰۰میلیون ریالبند و ماده ۶نصف حق‌الوکاله همان مرحله
حق الوکاله پس از نقض قرارتبصره ماده ۱۲حق‌الوکاله همان مرحلهماده ۷نصف حق الوکاله همان مرحله

در امور حسبی، دعاوی خانوادگی و غیرمالی

مطلق دعاوی خانوادگی یا دعاوی مالی ناشی از زوجیت و هم‌چنین امور حسبیبند الف ماده ۱۳حداقل ۵ میلیون ریال و حداکثر ۲۰۰میلیون ریال

 

بند الف ماده ۸حداقل ۳۰۰هزار ریال و حداکثر ۴میلیون ریال
دعاوی که خواسته آن ها مالی نیست یا تعیین بهای خواسته به موجب قانون لازم نیستبند ب ماده ۱۳حداقل ۴میلیون ریال و حداکثر ۳۰۰میلیون ریالبند ج ماده ۸حداقل ۳۰۰هزار ریال و حداکثر ۴میلیون ریال

جرایم داخل در صلاحیت رسیدگی به دادگاه‌های کیفری یک، نظامی و انقلاب

جرایم مستوجب مجازات‌های سلب حیات، قطع عضو، حبس ابد یا حبس تعزیری درجه یکبند ۱-الف ماده ۱۴حداقل ۵۰میلیون ریال و حداکثر ۲میلیارد ریال

 

بند ۲-ب ماده ۸در دعاوی مستلزم قصاص نفس، محاربه، حدود مستوجب قتل، دیه نفس، حبس ۱۰ سال و بیشتر حداکثر مبلغ ۱۰میلیون ریال
جرایم مستوجب مجازات‌های تعزیری درجه ۲ و ۳بند ۲-الف ماده ۱۴حداقل سی میلیون ریال و حداکثر یک میلیارد ریال
دیگر جرایمبند ۳-الف ماده ۱۴حداقل ۱۰میلیون ریال و حداکثر ۵۰۰میلیون ریال

جرایم داخل در صلاحیت رسیدگی دادگاه‌های کیفری دو، نظامی ۲و اطفال و نوجوانان

جرایم مستوجب حدود، دیات و تعزیری درجه ۴ و ۵بند ۱-ب ماده ۱۴حداقل ۱۰میلیون ریال و حداکثر ۵۰۰میلیون ریالبند ۱-ب ماده ۸در دعاوی کیفری مستلزم مجازات شلاق، جزای نقدی، سرقت مشمول حد، قصاص عضو و دیه عضو، حبس کمتر از ده سال حداکثر مبلغ ۵میلیون ریال
جرایم مستوجب مجازات‌های تعزیری درجه ۶بند ۲-ب ماده ۱۴حداقل ۵میلیون ریال و حداکثر سیصد میلیون ریال
دیگر جرایمبند ۳-ب ماده ۱۴حداقل ۲میلیون ریال و حداکثر ۲۰۰میلیون ریال
اعتراض به قرارهای قابل اعتراض دادسرابند پ ماده ۱۴حداقل یک میلیون ریال و حداکثر ۱۰۰و ۵۰میلیون ریال
فرجام‌خواهی کیفری، تقاضای اعاده دادرسی و تقاضای اعمال ماده ۴۷۷ آیین دادرسی کیفریبند ت ماده ۱۴حداقل ۲میلیون ریال و حداکثر ۲۰۰میلیون ریالماده ۱۶براساس تعرفه مرحله تجدید نظر
دعاوی که فقط وکلای تبصره ماده ۴۸ آیین دادرسی کیفری می‌توانند در آنها قبول وکالت کنندبند ث ماده ۱۴حداقل ۵۰میلیون ریال و حداکثر ۵۰۰میلیون ریال
نحوه تقسیم حق الوکاله در مراحل مختلف امور کیفریتبصره۱ ماده ۱۴۵۰درصد دادسرا، ۳۰درصد دادگاه بدوی، ۲۰درصد تجدیدنظرخواهی
در مواردی که رسیدگی فاقد مرحله دادسرا است، حق‌الوکاله مرحله دادسرا به حق‌الوکاله مرحله بدوی افزوده می‌گردد و در مواردی که حکم بدوی قطعی است حق‌الوکاله مرحله تجدیدنظر نیز در مرحله بدوی پرداخت می‌گردد
درصورت تعدد عناوین اتهامیتبصره۳ ماده ۱۴تعرفه اتهام دارای جرم اشد و به ازای هر جرم اضافه‌تر ۲۰درصد همان حق‌الوکالهتبصره‌های بند۱و۲ ماده ۸حسب نوع جرایم برای هر عنوان بین ۵۰۰هزار ریال و حداکثر برای سه عنوان مبلغ ۳میلیون ریال به حق‌الوکاله اضافه می‌شود
شوراهای حل اختلاف و محاکم دادگستری در مقام رسیدگی به اعتراض نسبت به آراء شوراهای مذکورماده ۱۵حسب مورد به میزان حق‌الوکاله مرحله نخستین و تجدیدنظر دعاوی کیفری و امور و دعاوی حقوقیماده ۱۰در شورای حل اختلاف به میزان حق‌الوکاله مرحله نخستین
دیوان عالی کشورماده ۱۶در دعاوی مالی و غیرمالی براساس تعرفه تجدیدنظرماده ۱۶در دعاوی مالی ۲۰ درصد از کل رقم حق‌الوکاله و در مورد دعاوی غیرمالی براساس تعرفه تجدید نظر
اعتراض به آراء کیفری که مرجع رسیدگی دیوان عالی کشور استماده ۱۷براساس تعرفه تجدیدنظر
بر عهده گرفتن وکالت پرونده پس از نقض رأیماده ۱۸یک دوم حق‌الوکاله پیش از نقضماده ۷یک دوم حق‌الوکاله پیش از نقض
دادسرا و دادگاه عالی انتظامی قضات و دادسرای دیوان عالی کشور و سایر دادسراها و دادگاه‌های انتظامیماده ۱۹حداکثر  ۲۰میلیون ریال
دیوان عدالت اداری و سازمان تعزیرات حکومتیماده ۲۰حداقل ۴میلیون ریال و حداکثر ۵۰۰میلیون ریالماده ۹طبق تعرفه
مراجع غیرقضایی مانند هیات‌های موضوع قانون کارماده ۲۰حداقل ۴میلیون ریال و حداکثر ۲۰۰میلیون ریالماده ۹طبق تعرفه
افزایش حق الوکالهتبصره ماده ۲۲۱۰درصد افزایش حق الوکاله در صورت صدور گواهی وکالت تخصصی برای وکیلماده ۳افزایش ۵ تا ۲۰درصد حق الوکاله پایه تا سقف حداکثر تعرفه حسب مورد بر اساس درجه تحصیلی، سنوات خدمت و حوزه قضایی محل خدمت
وکالت در امور خارج از دادگستری (مانند داوری) و ختم دعوا به صلح و سازشماده ۲۳حق الوکاله کل دعواماده ۱۰به میزان حق‌الوکاله مرحله نخستین
حق الوکاله در صورت عزل، فوت یا حجر موکل یا استعفای وکیل یا انتفای موضوع وکالت به جهتی از جهات قانونیماده ۲۴چنانچه پرونده آماده صدور رای باشد، تمام حق‌الوکاله آن مرحله و در غیر این صورت میزان حق‌الوکاله به تناسب کار انجام شده، حسب مورد به تشخیص کانون یا مرکزماده ۱۱چنانچه پرونده آماده صدور رای باشد، تمام حق‌الوکاله آن مرحله و در غیر این صورت میزان حق‌الوکاله به تناسب کار انجام شده، حسب مورد به تشخیص کانون یا مرکز
امور اجرایی در اجرای احکام مدنی و دایره اجرای اسناد رسمی اداره ثبتماده ۲۵حداقل ۴ میلیون ریال و حداکثر ۲ درصد مبلغ محکوم‌به یا مورد اجراماده ۱۳حداکثر ۲درصد نسبت به محکوم‌به یا مورد اجرا تا سقف ۵میلیون ریال
امور اجرایی در سایر مراجع به جز اجرای احکام مدنی و اجرای ثبتماده ۲۵حداقل ۴ میلیون ریال و حداکثر تا مبلغ ۱۵۰میلیون ریالماده ۱۳تعیین حق‌الوکاله با نظر دادگاه صالح

ارائه خدمات حقوقی و مشاوره‌ای درصورت عدم تنظیم وکالت‌نامه و عدم توافق طرفین

اموری از قبیل تنظیم دادخواست، شکواییه، لایحه دفاعیه و اظهارنامهبند الف ماده ۲۶حداکثر ۵۰میلیون ریالبندهای الف و ب ماده ۱۴تنظیم دادخواست یا شکوائیه به مبلغ ۲۰۰هزار ریال

تنظیم لایحه تا ۵ صفحه به ازای هر صفحه ۲۰۰هزار ریال و بیشتر از ۵ صفحه تا هر میزان به ازای هر صفحه ۱۰هزار ریال و حداکثر تا ۳۰۰هزار ریال

مشاوره به ازای هر ساعتبند ب ماده ۲۶حداقل ۵۰۰هزار ریال و حداکثر ۵میلیون ریالبند ج ماده ۱۴هر ساعت حداکثر ۵۰هزار ریال
صرف مطالعه پرونده توسط وکیلبند پ ماده ۲۶حداقل ۲میلیون ریال و حداکثر ۵۰میلیون ریالبند د ماده ۱۴حداکثر ۱۵۰هزار ریال
دیگر مواردی که در آیین‌نامه تکلیف نشده باشدماده ۲۸حداقل ۱۰میلیون ریال و حداکثر ۲۵۰میلیون ریال
هزینه مسافرت وکیلماده ۳۰عینا بر عهده موکلماده ۱۷کیلومتری ۵۰۰ ریال برای رفت و برگشت

فوق‌العاده ماموریت برای هر روز سفر وکیل

در سفرهای داخل استان و خارج از حوزه قضایی محل اشتغال وکیلماده ۳۰یک میلیون و ۵۰۰هزار ریالماده ۱۷روزانه ۲۵۰هزار ریال
برای هرروز در سفرهای خارج از استان محل اشتغال وکیل۳میلیون ریال
فوق‌العاده ماموریت برای هرروز سفر خارج از کشورهم‌طراز مدیران کل

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا