ویژهیادداشت

جدول تطبیقی تعرفه حق الوکاله

آیین نامه های مصوب 1398 و مصوب 1385

جدول تطبیقی تعرفه حق الوکاله

در آیین نامه های مصوب ۱۳۹۸ و مصوب ۱۳۸۵

موضوع ماده آیین نامه مصوب ۱۳۹۸ ماده آیین نامه مصوب ۱۳۸۵
دعاوی مالی درصورت قطعیت حکم دادگاه بدوی از حیث بهای خواسته ماده ۹ ۱۰ درصد بهای خواسته ماده ۳ از حداقل ۱۵۰هزار ریال و ۱۰ درصد بهای خواسته و حداکثر تا مبلغ ۳۰۰هزار ریال

دعاوی مالی درصورت عدم قطعیت حکم دادگاه بدوی از حیث بهای خواسته

نسبت به مازاد بر مبلغ ۵۰۰میلیون ریال تا ۲میلیارد ریال بند الف ماده ۹ ۷ درصد بهای خواسته بند الف ماده ۳ تا مبلغ ۱۰۰میلیون ریال ۶ درصد از بهای خواسته و حداکثر ۶میلیون ریال
نسبت به مازاد بر مبلغ ۲میلیارد ریال تا ۱۰میلیارد ریال بند ب ماده ۹ ۵ درصد بهای خواسته بند ب ماده ۳ نسبت به مازاد ۱۰۰میلیون ریال تا یک میلیارد ریال ۴ درصد بهای خواسته و حداکثر تا مبلغ ۴۲میلیون ریال
نسبت به مازاد بر مبلغ ۱۰میلیارد ریال تا سی میلیارد ریال بند الف ماده ۹ ۴ درصد بهای خواسته بند ج ماده ۳ نسبت به مازاد یک میلیارد ریال تا ۵ میلیارد ریال ۳درصد وحداکثرمبلغ ۱۶۲میلیون‌ریال
از مبلغ سی میلیارد ریال به بالا بند الف ماده ۹ ۳ درصد بهای خواسته بند د ماده ۳ نسبت به مازاد ۵میلیارد ریال ۲ درصد و حداکثر مبلغ ۲۰۰میلیون ریال

درصورت منجر شدن دعوا به یکی از نتایج زیر:

قرار ابطال دادخواست پیش از پاسخ به دعوا و دفاع از آن بند الف ماده ۱۲ یک چهارم حق‌الوکاله مرحله نخستین بند الف ماده ۶ یک چهارم حق‌الوکاله مرحله نخستین
قرار رد دادخواست پس از پاسخ به دعوا یا دفاع از آن بند ب ماده ۱۲ یک دوم حق‌الوکاله مرحله نخستین بند ب ماده ۶ یک دوم حق‌الوکاله مرحله نخستین
قرار عدم استماع یا رد دعوا به دلایلی مانند مرور زمان و اعتبار امر مختوم و رد تقاضای اعاده دادرسی بند پ ماده ۱۲ تمام حق‌الوکاله‌ای که برای حکم مقرر است بند هـ ماده ۶ تمام حق‌الوکاله‌ای که برای حکم مقرر است
قرار سقوط دعوای تجدیدنظر پیش از پاسخ به دعوا و دفاع از آن بند ت ماده ۱۲ یک چهارم حق‌الوکاله مرحله تجدیدنظر بند ج ماده ۶ یک چهارم حق‌الوکاله مرحله تجدیدنظر
قرار سقوط دعوای تجدیدنظر پس از پاسخ به دعوا و دفاع از آن بند ث ماده ۱۲ یک دوم حق الوکاله مرحله تجدید نظر بند د ماده ۶ یک دوم حق الوکاله مرحله تجدید نظر
اعتراض به قرارهای حقوقی قابل اعتراض بند ج ماده ۱۲ حداقل یک میلیون ریال و حداکثر ۱۰۰میلیون ریال بند و ماده ۶ نصف حق‌الوکاله همان مرحله
حق الوکاله پس از نقض قرار تبصره ماده ۱۲ حق‌الوکاله همان مرحله ماده ۷ نصف حق الوکاله همان مرحله

در امور حسبی، دعاوی خانوادگی و غیرمالی

مطلق دعاوی خانوادگی یا دعاوی مالی ناشی از زوجیت و هم‌چنین امور حسبی بند الف ماده ۱۳ حداقل ۵ میلیون ریال و حداکثر ۲۰۰میلیون ریال

 

بند الف ماده ۸ حداقل ۳۰۰هزار ریال و حداکثر ۴میلیون ریال
دعاوی که خواسته آن ها مالی نیست یا تعیین بهای خواسته به موجب قانون لازم نیست بند ب ماده ۱۳ حداقل ۴میلیون ریال و حداکثر ۳۰۰میلیون ریال بند ج ماده ۸ حداقل ۳۰۰هزار ریال و حداکثر ۴میلیون ریال

جرایم داخل در صلاحیت رسیدگی به دادگاه‌های کیفری یک، نظامی و انقلاب

جرایم مستوجب مجازات‌های سلب حیات، قطع عضو، حبس ابد یا حبس تعزیری درجه یک بند ۱-الف ماده ۱۴ حداقل ۵۰میلیون ریال و حداکثر ۲میلیارد ریال

 

بند ۲-ب ماده ۸ در دعاوی مستلزم قصاص نفس، محاربه، حدود مستوجب قتل، دیه نفس، حبس ۱۰ سال و بیشتر حداکثر مبلغ ۱۰میلیون ریال
جرایم مستوجب مجازات‌های تعزیری درجه ۲ و ۳ بند ۲-الف ماده ۱۴ حداقل سی میلیون ریال و حداکثر یک میلیارد ریال
دیگر جرایم بند ۳-الف ماده ۱۴ حداقل ۱۰میلیون ریال و حداکثر ۵۰۰میلیون ریال

جرایم داخل در صلاحیت رسیدگی دادگاه‌های کیفری دو، نظامی ۲و اطفال و نوجوانان

جرایم مستوجب حدود، دیات و تعزیری درجه ۴ و ۵ بند ۱-ب ماده ۱۴ حداقل ۱۰میلیون ریال و حداکثر ۵۰۰میلیون ریال بند ۱-ب ماده ۸ در دعاوی کیفری مستلزم مجازات شلاق، جزای نقدی، سرقت مشمول حد، قصاص عضو و دیه عضو، حبس کمتر از ده سال حداکثر مبلغ ۵میلیون ریال
جرایم مستوجب مجازات‌های تعزیری درجه ۶ بند ۲-ب ماده ۱۴ حداقل ۵میلیون ریال و حداکثر سیصد میلیون ریال
دیگر جرایم بند ۳-ب ماده ۱۴ حداقل ۲میلیون ریال و حداکثر ۲۰۰میلیون ریال
اعتراض به قرارهای قابل اعتراض دادسرا بند پ ماده ۱۴ حداقل یک میلیون ریال و حداکثر ۱۰۰و ۵۰میلیون ریال
فرجام‌خواهی کیفری، تقاضای اعاده دادرسی و تقاضای اعمال ماده ۴۷۷ آیین دادرسی کیفری بند ت ماده ۱۴ حداقل ۲میلیون ریال و حداکثر ۲۰۰میلیون ریال ماده ۱۶ براساس تعرفه مرحله تجدید نظر
دعاوی که فقط وکلای تبصره ماده ۴۸ آیین دادرسی کیفری می‌توانند در آنها قبول وکالت کنند بند ث ماده ۱۴ حداقل ۵۰میلیون ریال و حداکثر ۵۰۰میلیون ریال
نحوه تقسیم حق الوکاله در مراحل مختلف امور کیفری تبصره۱ ماده ۱۴ ۵۰درصد دادسرا، ۳۰درصد دادگاه بدوی، ۲۰درصد تجدیدنظرخواهی
در مواردی که رسیدگی فاقد مرحله دادسرا است، حق‌الوکاله مرحله دادسرا به حق‌الوکاله مرحله بدوی افزوده می‌گردد و در مواردی که حکم بدوی قطعی است حق‌الوکاله مرحله تجدیدنظر نیز در مرحله بدوی پرداخت می‌گردد
درصورت تعدد عناوین اتهامی تبصره۳ ماده ۱۴ تعرفه اتهام دارای جرم اشد و به ازای هر جرم اضافه‌تر ۲۰درصد همان حق‌الوکاله تبصره‌های بند۱و۲ ماده ۸ حسب نوع جرایم برای هر عنوان بین ۵۰۰هزار ریال و حداکثر برای سه عنوان مبلغ ۳میلیون ریال به حق‌الوکاله اضافه می‌شود
شوراهای حل اختلاف و محاکم دادگستری در مقام رسیدگی به اعتراض نسبت به آراء شوراهای مذکور ماده ۱۵ حسب مورد به میزان حق‌الوکاله مرحله نخستین و تجدیدنظر دعاوی کیفری و امور و دعاوی حقوقی ماده ۱۰ در شورای حل اختلاف به میزان حق‌الوکاله مرحله نخستین
دیوان عالی کشور ماده ۱۶ در دعاوی مالی و غیرمالی براساس تعرفه تجدیدنظر ماده ۱۶ در دعاوی مالی ۲۰ درصد از کل رقم حق‌الوکاله و در مورد دعاوی غیرمالی براساس تعرفه تجدید نظر
اعتراض به آراء کیفری که مرجع رسیدگی دیوان عالی کشور است ماده ۱۷ براساس تعرفه تجدیدنظر
بر عهده گرفتن وکالت پرونده پس از نقض رأی ماده ۱۸ یک دوم حق‌الوکاله پیش از نقض ماده ۷ یک دوم حق‌الوکاله پیش از نقض
دادسرا و دادگاه عالی انتظامی قضات و دادسرای دیوان عالی کشور و سایر دادسراها و دادگاه‌های انتظامی ماده ۱۹ حداکثر  ۲۰میلیون ریال
دیوان عدالت اداری و سازمان تعزیرات حکومتی ماده ۲۰ حداقل ۴میلیون ریال و حداکثر ۵۰۰میلیون ریال ماده ۹ طبق تعرفه
مراجع غیرقضایی مانند هیات‌های موضوع قانون کار ماده ۲۰ حداقل ۴میلیون ریال و حداکثر ۲۰۰میلیون ریال ماده ۹ طبق تعرفه
افزایش حق الوکاله تبصره ماده ۲۲ ۱۰درصد افزایش حق الوکاله در صورت صدور گواهی وکالت تخصصی برای وکیل ماده ۳ افزایش ۵ تا ۲۰درصد حق الوکاله پایه تا سقف حداکثر تعرفه حسب مورد بر اساس درجه تحصیلی، سنوات خدمت و حوزه قضایی محل خدمت
وکالت در امور خارج از دادگستری (مانند داوری) و ختم دعوا به صلح و سازش ماده ۲۳ حق الوکاله کل دعوا ماده ۱۰ به میزان حق‌الوکاله مرحله نخستین
حق الوکاله در صورت عزل، فوت یا حجر موکل یا استعفای وکیل یا انتفای موضوع وکالت به جهتی از جهات قانونی ماده ۲۴ چنانچه پرونده آماده صدور رای باشد، تمام حق‌الوکاله آن مرحله و در غیر این صورت میزان حق‌الوکاله به تناسب کار انجام شده، حسب مورد به تشخیص کانون یا مرکز ماده ۱۱ چنانچه پرونده آماده صدور رای باشد، تمام حق‌الوکاله آن مرحله و در غیر این صورت میزان حق‌الوکاله به تناسب کار انجام شده، حسب مورد به تشخیص کانون یا مرکز
امور اجرایی در اجرای احکام مدنی و دایره اجرای اسناد رسمی اداره ثبت ماده ۲۵ حداقل ۴ میلیون ریال و حداکثر ۲ درصد مبلغ محکوم‌به یا مورد اجرا ماده ۱۳ حداکثر ۲درصد نسبت به محکوم‌به یا مورد اجرا تا سقف ۵میلیون ریال
امور اجرایی در سایر مراجع به جز اجرای احکام مدنی و اجرای ثبت ماده ۲۵ حداقل ۴ میلیون ریال و حداکثر تا مبلغ ۱۵۰میلیون ریال ماده ۱۳ تعیین حق‌الوکاله با نظر دادگاه صالح

ارائه خدمات حقوقی و مشاوره‌ای درصورت عدم تنظیم وکالت‌نامه و عدم توافق طرفین

اموری از قبیل تنظیم دادخواست، شکواییه، لایحه دفاعیه و اظهارنامه بند الف ماده ۲۶ حداکثر ۵۰میلیون ریال بندهای الف و ب ماده ۱۴ تنظیم دادخواست یا شکوائیه به مبلغ ۲۰۰هزار ریال

تنظیم لایحه تا ۵ صفحه به ازای هر صفحه ۲۰۰هزار ریال و بیشتر از ۵ صفحه تا هر میزان به ازای هر صفحه ۱۰هزار ریال و حداکثر تا ۳۰۰هزار ریال

مشاوره به ازای هر ساعت بند ب ماده ۲۶ حداقل ۵۰۰هزار ریال و حداکثر ۵میلیون ریال بند ج ماده ۱۴ هر ساعت حداکثر ۵۰هزار ریال
صرف مطالعه پرونده توسط وکیل بند پ ماده ۲۶ حداقل ۲میلیون ریال و حداکثر ۵۰میلیون ریال بند د ماده ۱۴ حداکثر ۱۵۰هزار ریال
دیگر مواردی که در آیین‌نامه تکلیف نشده باشد ماده ۲۸ حداقل ۱۰میلیون ریال و حداکثر ۲۵۰میلیون ریال
هزینه مسافرت وکیل ماده ۳۰ عینا بر عهده موکل ماده ۱۷ کیلومتری ۵۰۰ ریال برای رفت و برگشت

فوق‌العاده ماموریت برای هر روز سفر وکیل

در سفرهای داخل استان و خارج از حوزه قضایی محل اشتغال وکیل ماده ۳۰ یک میلیون و ۵۰۰هزار ریال ماده ۱۷ روزانه ۲۵۰هزار ریال
برای هرروز در سفرهای خارج از استان محل اشتغال وکیل ۳میلیون ریال
فوق‌العاده ماموریت برای هرروز سفر خارج از کشور هم‌طراز مدیران کل

 

 

خرید آنلاین کتاب حقوقی و وکالت و قوانین و کتب کاربردی حقوق

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا