بخشنامه

ترتیبات اجرایی صدور گواهی موضوع ماده ۱۸۶ قانون مالیات های مستقیم

دستورالعمل شماره ۵۳۰/ ۱۴۰۱/ ۲۰۰ مورخ ۱۸/ ۴/ ۱۴۰۱ سازمان امور مالیاتی

دستورالعمل شماره ۵۳۰/ ۱۴۰۱/ ۲۰۰ مورخ ۱۸/ ۴/ ۱۴۰۱ سازمان امور مالیاتی

بر مبنای اختیارات حاصل از تبصره (۱) ماده (۲۱۹) قانون مالیات های مستقیم و در راستای تسهیل و تسریع فرآیند صدور گواهی موضوع ماده (۱۸۶) قانون مذکور، ترتیبات اجرایی به شرح زیر مقرر می گردد:

ماده (۱): تعاریف

سازمان: سازمان امور مالیاتی کشور

۲- ق.م.م: قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۰۳ و اصلاحات بعدی آن.

۳- ق.م.ا: قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۰۳/۰۲.

۴- گواهی مالیاتی: گواهی مالیاتی موضوع ماده ۱۸۶ قانون مالیات های مستقیم مبنی بر بلامانع بودن صدور یا تجدید یا تمدید کارت بازرگانی و پروانه کسب یا کار برای اشخاص حقیقی یا حقوقی از طرف مراجع صلاحیت دار

۵- سامانه: سامانه صدور الکترونیکی گواهی های مالیاتی

۶- مراجع قانونی: اتاق های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی، اتاق های تعاون، اتاق های اصناف و سایر مراجع قانونی صلاحیت دار صادر کننده کارت بازرگانی با مجوز کسب یا کار

۷- استعلام: استعلام مراجع قانونی صلاحیت دار از اداره امور مالیاتی ذیربط در اجرای تکلیف مقرر در صدر ماده ۱۸۶ ق م.م.

۸- دفتر امور مودیان: دفتر امور مودیان و خدمات مالیاتی معاونت درآمدهای مالیاتی

۹- بدهی مالیاتی: بدهی قطعی شده اعم از اصل مالیات و عوارض و جرایم متعلقه، وفق قوانین و مقررات مالیاتی اعم از مالیات های مستقیم، مالیات بر ارزش افزوده و سایر قوانین مربوط

۱۰- پنجره واحد: درگاه ملی خدمات الکترونیکی سازمان امور مالیاتی کشور به آدرس My.tax.gov.ir

ماده (۲): تعیین قواعد و مقررات مربوط به صدور گواهی مالیاتی نحوه دریافت و پاسخگویی به استعلام، مواعد زمانی مربوط و وظایف سازمان و ماموران مالیاتی، در این دستورالعمل مقرر شده است. تعیین مقررات، قواعد، ترتیبات و رویه های مربوط به ایجاد و توسعه سامانه نظارت بر بهره برداری از آن، بهبود مستمر فرآیندهای کاری و تدوین دستورالعمل های مربوط بر عهده دفتر امور مودیان می باشد. پیاده سازی، پشتیبانی و به روزآوری سامانه مورد نیاز، بر عهده ادارات کل و دفاتر ذیربط در معاونت فناوری اطلاعات است.

ماده (۳): پیش شرط دریافت استعلام و صدور گواهی مالیاتی با عنایت به قوانین و مقررات مالیاتی از جمله ماده ۱۶۹ ق.م.م و آیین نامه اجرانی مربوط و ماده ۱۶ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان، دریافت استعلام و صدور گواهی مالیاتی برای تمام اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل، منوط به داشتن تشکیل و پرونده فعال در نظام مالیاتی است. ثبت نام مالیاتی اشخاص حقیقی متقاضی کارت بازرگانی، باید به عنوان بازرگان باشد.

ماده (۴): روش های دریافت استعلام تمامی مراحل دریافت استعلام، تهیه پاسخ و ارسال آن به مراجع قانونی، صرفاً باید به صورت الکترونیکی حسب مورد از طریق ارتباط ماشینی بر وب سرویس و یا ایجاد امکان ثبت الکترونیکی استعلام از طریق کارپوشه ای مخصوص در پنجره واحد سازمان. انجام شود. ارسال استعلام غیر الکترونیک، در حکم عدم استعلام بوده و فاقد وجاهت می باشد.

ماده ۵: بدهی مالیات قابل وصول جهت صدور گواهی مالیاتی

۱. در مورد اشخاص حقوقی، تمامی بدهی مالیاتی قطعی شده در سامانه های عملکردی یا وصول و اجراء مربوط به پرونده مالیاتی شخص حقوقی شامل بدهی های مربوط به مالیات بر درآمد، مالیات بر ارزش افزوده، مالیات های تکلیفی و حقوق، مالیات حق تمبر و جرائم مالیاتی متعلقه مقرر در قوانین و مقررات مربوط جهت صدور گواهی مالیاتی باید وصول گردد.

۲. در مورد صاحبان مشاغل، بدهی های مالیاتی در منبع مالیات بر درآمد مشاغل (موضوع فصل چهارم باب سوم ق.م.م)، مالیات بر ارزش افزوده و حسب مورد مالیات های تکلیفی، حقوق و نیز جرائم مالیاتی متعلقه مقرر در قوانین و نقررات مربوط، به تفکیک بدهی های شناسایی شده در سامانه های عملکردی و سامانه وصول و اجرا به ترتیب زیر می بایست وصول گردد:

۱ – ۲. در مورد بدهی های شناسایی شده در سامانه های عملکردی، صرفا بدهی های مالیاتی مربوط به واحد کسبی مورد استعلام، ملاک عمل می باشد

۲ – ۲. در مورد بدهی های شناسایی شده در سامانه وصول و اجرا یا بخش وصول و اجرای سامانه سنیم تمام بدهی های شناسایی شده فارغ از فعالیت کسبی، ملاک عمل می باشد

۳. در مشارکت های مدنی بدهی های مالیاتی مذکور در بند ۲ این ماده برای تمامی شرکا باید ملاک عمل قرار گیرد.

تبصره ۱. بدهی های مالیاتی اشخاص ثالث در محلی که متقاضی به نشانی آن درخواست صدور گواهی مالیاتی را نموده است (جز در صورت وجود تعهد و مسئولیت قانونی برای متقاضی، بر اساس مقررات ماده ۱۸۲ ق.م.م یا قسمت اخیر ماده ۲۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده) مانع صدور گواهی مالیاتی برای متقاضی نیست.

تبصره ۲. در مواردی که مودی از رای قطعی هیات حل اختلاف مالیاتی به شورای عالی مالیاتی یا دیوان عدالت اداری شکایت نماید چنانچه رای مورد شکایت، از طرف این مراجع نقض شده باشد، بدهی مالیاتی تا زمان صدور رای هیات موضوع ماده ۲۵۷ ق.م.م (هیات همعرض) قطعی نبوده و مانع صدور گواهی مالیاتی نخواهد بود.

تبصره ۳. چنانچه مالیات به قطعیت رسیده باشد، لیکن پرونده در شورای عالی مالیاتی در دست رسیدگی باشد، چنانچه مودی به میرگزان مالیات مورد رای وجه نقد یا تضمین بانکی بسپرد و یا وثیقه ملکی معرفی کند و یا ضامن معتبر که اعتبار ضامن مورد قبول اداره امور مالیاتی باشد، معرفی نماید (رعایت مقررات ماده ۲۵۹ ق.م.م) صدور گواهی مالیاتی بلامانع است.

ماده (۶): فرآیند و مواعد پاسخ به استعلام پس از دریافت استعلام مراجع قانونی، بدهی های مالیاتی به صورت سیستمی بررسی و به شرح زیر اقدام خواهد شد:

۱- چنانچه بدهی مالیاتی برای مودی شناسایی نشود. گواهی مالیاتی به صورت سیستمی صادر و برای مراجع ذیربط ارسال می شود

۲- چنانچه بدهی مالیاتی برای مودی شناسایی شود، اقدامات زیر به صورت همزمان انجام می شود؛

۲-۱- مراتب وجود بدهی مالیاتی به صورت سیستمی به مراجع قانونی مربوط اعلام می شود.

۲-۲ مراتب وجود بدهی از طریق پیامک به مودی اعلام و همزمان فهرست بدهی مالیاتی به تفکیک سال، منبع موضوع و مبلغ بدهی مالیاتی در پنجره واحد بارگذاری می گردد.

۳- مودی مکلف است ظرف مدت ۱۰ روز از زمان اعلام بدهی مالیاتی، با مراجعه به پنجره واحد، نسبت به پرداخت ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی اعلام شده یا حسب مورد ارائه مدارک پرداخت های قبلی ثبت نشده در سیستم اقدام نماید. پس از اقدام مودی حداکثر ظرف مدت سه روز کاری بررسی های لازم انجام، گواهی مالیاتی بصورت سیستمی صادر و برای مرجع قانونی استعلام کننده ارسال می شود

۴- چنانچه مودی ظرف مهلت ۱۰ روز اقدامی جهت پرداخت اترتیب پرداخت بدهی های اعلام شده به عمل نیاورد، پاسخ لازم مبنی بر عدم امکان صدور گواهی مالیاتی به صورت سیستمی با ذکر میزان بدهی مالیاتی صادر و برای مراجع قانونی ارسال می شود.

۵- همزمان با صدور پاسخ استعلام برای مراجع قانونی (اعم از صدور گواهی یا اعلام عدم امکان صدور گواهی) مراتب از طریق پیامک به مودی اطلاع رسانی و اطلاعات پاسخ صادره (در قالب فرم استاندارد مربوط) بر روی پنجره واحد برای مودی بارگذاری می شود.

تبصره: در مواردی که طبق قوانین و مقررات مربوط، مواعد زمانی کوتاه تری برای پاسخگویی به استعلام تعیین شده باشد، این مواعد باید ملاک عمل قرار گیرد

ماده (۷): اعتبار گواهی مالیاتی گواهی مالیاتی صادره در اجرای این دستور العمل، به مدت سه ماه از تاریخ صدور دارای اعتبار بوده و صرفاً برای مراجع قانونی استعلام کننده قابل استناد می باشد. این گواهی، مفاصاحساب مالیاتی محسوب نمی شود.

ماده (۸): ابلاغ دستورالعمل این دستورالعمل، در (۸) ماده و (۴) تبصره تهیه شده و از تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۱ لازم الاجرا می باشند

داود منظور

ابلاغیه مورخ ٢٢/ ۴/ ١۴٠١ معاون درآمدهای مالیاتی در خصوص چگونگی “ترتیبات اجرایی صدور گواهی موضوع ماده ۱۸۶ قانون مالیات های مستقیم” در رابطه با دستورالعمل شماره ۵۳۰ مورخ ۱۸/ ۴/ ۱۴۰۱ رئیس کل سازمان امور مالیاتی

ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور

با سلام و احترام

در اجرای مفاد دستورالعمل شماره ۲۰۰/۱۴۰۱/۵۳۰ مورخ ۰۴ / ۱۸ / ۱۴۰۱ موضوع ” ترتیبات اجرایی صدور گواهی موضوع ماده ۱۸۶ قانون مالیات های مستقیم “، نظر به تاکیدات رئیس کل محترم سازمان و به منظور تکریم ارباب رجوع، حذف مراجعات غیر ضرور و افزایش بهره وری ادارات امور مالیاتی، از تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۱ گواهی موصوف بدون ارجاع به واحدهای مالیاتی و بر مبنای اطلاعات مالیاتی مودی در سامانه های سازمان، از جمله سامانه عملکردی، وصول و اجرا، سنیم و… صادر خواهد شد.

بر این اساس، صرفاً مودیانی که به بدهی های شناسایی شده در سیستم معترض باشند، برای تعیین تکلیف به اداره امور مالیاتی مراجعه می نمایند. لذا بدیهی است در صورت به روز بودن اطلاعات پرداخت های مودی در سامانه های سازمان، مراجعات مذکور به حداقل ممکن خواهد رسید.

با عنایت به توضیحات فوق و به منظور ایجاد بستر مناسب برای اجرای دستورالعمل موصوف، مقتضی است ترتیبی اتخاذ نمایید که حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۰ همکاران ذیربط، به ویژه همکاران حوزه کاری حسابداری و واحدهای وصول و اجرا، اقدامات زیر را به عمل آورند:

۱. ثبت و به روز آوری دقیق آخرین اطلاعات مربوط به پرداخت و ترتیب پرداخت بدهی های مودیان در سامانه های مربوط (اعم از پرداخت، تقسیط، بخشودگی جرایم، ثبت چک های دریافتی از مودی)

۲. ارسال اطلاعات بدهی های قطعی پرداخت نشده مودیان به واحدهای وصول و اجرا

۳. به روز آوری اطلاعات پرداخت های مودیان در سامانه وصول و اجرا

با عنایت به اهمیت موضوع و آثار آن، مسئولیت نظارت بر حسن اجرای مفاد این نامه بر عهده مدیران کل محترم می باشد.

محمدتقی پاکدامن معاون در آمدهای مالیاتی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا