اخبار کانون ها

اسامی پذیرفته شدگان آزمون وکالت ۱۴۰۲ کانون وکلای دادگستری مرکزی (اراک)

وکلاپرس- کانون وکلای دادگستری مرکزی (اراک) در اطلاعیه ای اسامی پذیرفته شدگان این کانون در آزمون وکالت ۱۴۰۲ را اعلام کرد.

به گزارش وکلاپرس به نقل از روابط عمومی کانون وکلای دادگستری مرکزی (اراک)، طبق لیست منتشره ۱۵۸ نفر در سهمیه آزاد و ۳۷ نفر در سهمیه ایثارگر پذیرفته شده اند.

درباره زمان و جزئیات ثبت نام هنوز اطلاع رسانی صورت نگرفته است.

بیشتر بخوانید:

روابط عمومی کانون وکلای مرکزی اعلام کرد:

ضمن عرض تبریک به  پذیرفته شدگان آزمون کارآموزان وکالت سال ۱۴۰۲؛  نتایج پذیرفته شدگان آزمون به شرح ذیل اعلام می گردد:

اسامی پذیرفته شدگان آزمون وکالت ۱۴۰۲ کانون وکلای دادگستری مرکزی (اراک)

 اسامی پذیرفته شدگان سهمیه آزاد

 

رتبهنامنام خانوادگینام پدر
۱مهدیفاضلیابوالفضل
۲شقایقمحمدیحسین
۳معصومهاقاخانیاحمد
۴مریممرادیحسین
۵یاسررحمتیعباس
۶سجادعاشورخانیحیدر
۷علیمقدسینصرت اله
۸فاطمهمحمدیحسن
۹میثمعزیزیشکرخدا
۱۰محمدرضاابراهیمیرحمت اله
۱۱وحیدعسگریایرج
۱۲فائزهمرادیمحمدعلی
۱۳زهرافردوسی پورعلی اکبر
۱۴حامدرضائیحمیدرضا
۱۵فرنوشزارعیمجتبی
۱۶کاظمفراهانیمحمدحسن
۱۷احسانقاضی زاهدیمحمد
۱۸مسعودشهبازی منشمحمد
۱۹زهرافرج دنیویعلی
۲۰پیمانبسحاقصفرعلی
۲۱سانازیوسفیعلی
۲۲شیماصادقیابراهیم
۲۳محمددلاوریاحمد
۲۴سعیدحیدریاسماعیل
۲۵زهرااجرلوقربانعلی
۲۶سیدحسنحسینیسیدعین اله
۲۷فاطمهکمال ابادی فراهانیمحمدتقی
۲۸فائزهاحمدیحبیب اله
۲۹بهروزرحیمیجعفر
۳۰مهدییمنیانیوسف
۳۱محمدهاشمیعلیداد
۳۲سمیرازهره وندسبزعلی
۳۳نگینقناتیجعفر
۳۴لیلابسحقکریم
۳۵طاهرهجمالیغلامرضا
۳۶شقایقاهنگرانی فراهانیحسن
۳۷ساراکیامهرعلیرضا
۳۸حسینمهدوی زادهاصغر
۳۹یاسمنهمتی هزاوهمحمدرضا
۴۰نازیلاحدادیکامبیز
۴۱معصومهمهرادسیف الله
۴۲امیرداودابادیعباس
۴۳عاطفهترکمنقدرت اله
۴۴میناخسرویمحمدحسن
۴۵نیوشاسجادی هزاوهکمال
۴۶اکبرکاوسیصفر
۴۷فرهادکاظمیانرحم خدا
۴۸ارزومحمودیمحسن
۴۹سعیداکبریعلیرضا
۵۰مهدیهحاجیجهانگیر
۵۱مژگاننجفیمحمد
۵۲عرفانفدائیعبداله
۵۳سجادقلعه نوئیداود
۵۴وحیدموچانیعلیرضا
۵۵مرضیهشریفیمنصور
۵۶حسنپارساصفرعلی
۵۷فرشتهفلاحتیبدیع اله
۵۸فاطمهقنبریبهرام
۵۹زهرارنجبرصدراله
۶۰محمدحسینرحیمیحجت
۶۱محمدموسی زاده عبیاویمجید
۶۲مرضیهنظریعلی قربان
۶۳سیدمحمدموسویسیدمجید
۶۴عباسشارقعلی محمد
۶۵سپیدهرحیمزادهمسعود
۶۶علی محمدعباسیمحمد
۶۷سعیدهکریمیرسول
۶۸مرجانجعفریحمیدرضا
۶۹حسینارین زادمحسن
۷۰غدیرجعفریقدرت اله
۷۱سیدحسینفتحیسیدغریب
۷۲فروزانجان جانهقنبرعلی
۷۳مرتضیتبرته فراهانیمحمد
۷۴سیدمحمدمیراحمدی بانیسیدعطا
۷۵جوادجمالوابوالقاسم
۷۶تقیقجاوندمحمدرضا
۷۷عرفانهرسولیمحمدرضا
۷۸علی اصغراحمدلوحسین
۷۹محمدرضارحیمیعبداله
۸۰زهرارجبیداراب
۸۱ابوالفضلبهرامی نژادمجتبی
۸۲امیرکمالی منشعباس
۸۳حامدعبدیغلامعلی
۸۴فاطمهشفیعیسیفعلی
۸۵شاهینشجاعیمهدی
۸۶سجاداکبریمرتضی
۸۷سیدامیرهاشمیسیدکریم
۸۸صادقمقدمعباسعلی
۸۹اسمعیلانصاری نیاابراهیم
۹۰رقیهاصغریحسین
۹۱فاطمهدارابیعلی اصغر
۹۲مهتاببرماسیحمید
۹۳فاطمهدیانیعلی
۹۴علی رضایارمحمدیعباسعلی
۹۵علیرضاضامنیمحمدحسین
۹۶مرضیهامیری فردیحیی
۹۷وحیدبسطامیمحمد
۹۸بابکقربانیکریم
۹۹نیمانراقی تقویعلی
۱۰۰مهردادحاتمیمحمدابراهیم
۱۰۱فاطمهکریمیعلی جان
۱۰۲علی اصغرفراهانیاحمد
۱۰۳احمدرضامشایخیهوشنگ
۱۰۴سارانصراللهمحمود
۱۰۵احمدشمسیغلامحسین
۱۰۶فاطمهجلالیغلامرضا
۱۰۷مهدیصادقیعیدی بک
۱۰۸مریمحافظیعلیرضا
۱۰۹زهرافرجیعلی اصغر
۱۱۰محمدفامرینیبهمن
۱۱۱حدیثیوسفیعلیرضا
۱۱۲محمدحسنعسگریعبدالرضا
۱۱۳فائزهصمیمی پورداود
۱۱۴مهدیهاشمینصرت اله
۱۱۵بهنامترابی نژادغلامرضا
۱۱۶محمدتقیصابریحسین علی
۱۱۷مرضیهساروقی نیافرهاد
۱۱۸سجادعلی محمدیابراهیم
۱۱۹اکرمشمشیریحسن
۱۲۰میلادمنصوریابوالفضل
۱۲۱سمانهپاشائیمعصوم
۱۲۲سوگندفراهانیمحمد
۱۲۳علیپیرهادیحسین
۱۲۴فاطمهعابدیهاشم
۱۲۵نیلوفرعلی اکبریقاسم
۱۲۶ملیکامنصوریمحرم
۱۲۷ارزوراضیمحمودرضا
۱۲۸الهاملشنیسیف اله
۱۲۹امیرقاسمیداود
۱۳۰سمیراشهبازیفریدون
۱۳۱مهدیرستمیحسین
۱۳۲مهسامهرداوودیامیدعلی
۱۳۳فاطمهپیربداقیموسی
۱۳۴حجتنورائی مفردجواد
۱۳۵محمدحسینمهریعبداله
۱۳۶زهرااحمدیعربعلی
۱۳۷محموداحمدیحسن
۱۳۸مهدیبخشیمنصور
۱۳۹فاطمهحیدریمحمد
۱۴۰محسنملک حسینیمحمدحسین
۱۴۱مجیدسنجری جیریائیمحمدرضا
۱۴۲شیماصرافیانمسعود
۱۴۳محمدزهره وندپرویز
۱۴۴ساراالماسیکرم
۱۴۵مبینامظفریابراهیم
۱۴۶امیرمسعودرحیمیغلامعلی
۱۴۷فاطمهمحمدخانیروح اله
۱۴۸رضامظفریعلی محمد
۱۴۹مهدیسحرخیزمحمد
۱۵۰سیدجوادعلویسیدعزت اله
۱۵۱اکرمعبدالرضائیفریدون
۱۵۲فریبااله دادیعزت اله
۱۵۳محمودشهبازیامیر
۱۵۴زهرهبریمحمود
۱۵۵الهامجوان بختعباس
۱۵۶مجیدعلی زادهعلی
۱۵۷سیدامیرحسینجلالیسیدعلی
۱۵۸حمیدرضااله وردیداود

 

اسامی پذیرفته شدگان سهمیه ایثارگر

رتبهنامنام خانوادگینام پدر
۱نفیسهشمسحسین
۲نسیممنصوریایت اله
۳احمدارزومندیعباس
۴المیراضیغمیعلی اصغر
۵قاسمرضائیغلامحسین
۶کیمیارحمتیمرتضی
۷علیسهرابیغلامعلی
۸معصومهشیرازیحسن
۹مهشاداسماعیلیمحمدرضا
۱۰فهیمههاشم نژاداقدم خانقاهصمد
۱۱زهرانورائیمحمد
۱۲محسنمحمدیجعفر
۱۳مریمصباغیعباس
۱۴فاطمهعزیزیمحسن
۱۵محمدشمسحسین
۱۶جمالفیروزیجلال
۱۷فاطمهصادقی مزوشیسهراب
۱۸فاطمهقنبری زاده جوشقانیعلی محمد
۱۹پریساهمایونی اشتیانیعلی
۲۰فاطمهعباسیمحمدرضا
۲۱فاطمهولاشجردیتقی
۲۲سمیهاسکندریمحمود
۲۳مجتبیمهدی زاده نراقیعلی محمد
۲۴بهارهجوادیاسداله
۲۵حامدروشنیداود
۲۶فریدنوروزیاسداله
۲۷حسینشایستهابوالفضل
۲۸حسینرضائیابراهیم
۲۹مهدیهعلی مددحسن
۳۰علینادعلی هزاوهمحمد
۳۱فاطمهابراهیمیخلیل اله
۳۲حمیدبالی بیگیحجت اله
۳۳صادقبردبارحسین
۳۴علیشریفیمجید
۳۵جلالاحمدینادر
۳۶سوگندسلیمیعلی
۳۷حسینالماسیابراهیم

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا