اخبار کانون هاویژه

اساسنامه آیین کار صندوق قرض الحسنه کانون وکلای دادگستری کردستان

مصوب جلسه هفدهم هیات مدیره دوره هشتم کانون وکلای کردستان مورخ ۱ بهمن ۱۴۰۱

«آیین کار صندوق قرض الحسنه کانون وکلای استان کردستان»

فصل اول: نام، هدف، مدت و موضوع فعالیت و ارکان صندوق

ماده ۱: صندوق قرض الحسنه وکلا، صندوقی است که فاقد شخصیت حقوقی که با تکیه بر حمایت و همیاری متقابل اعضای آن از طریق تجمیع سرمایه های اعضا برابر با شروط این اساسنامه تأسیس و هدف از تشکیل این صندوق اعطای تسهیلات قرض الحسنه (بدون سود) از محل مبلغ پس انداز پرداختی ماهانه اعضا می باشد.

۱-۱: مدت فعالیت صندوق از تاریخ شروع به فعالیت به مدت نامحدود می باشد.

۲-۱: موضوع فعالیت:

۱-۲-۱: جمع آوری وجوهی که ماهیانه از هر یک از اعضا به عنوان پس انداز دریافت می شود.

۲-۲-۱: انجام قرعه کشی میان اعضا و اعطای تسهیلات بدون بهره (قرض الحسنه) از محل پس انداز اعضای صندوق برابر با شروط این اساسنامه

۳-۱: ارکان صندوق قرض الحسنه وکلا عبارتند از: مؤسسین، هیأت عمومی و هیأت مدیره و بازرس که وظایف و اختیارات و نحوه انتخاب آنها در مواد بعدی خواهد آمد.

فصل دوم: مؤسسین و هیأت مدیره صندوق

ماده ۲: مؤسسین صندوق اعضای هیأت مدیره وقت کانون وکلای دادگستری استان کردستان و آقای هوشیار فیاضی حسینی و خانم نسرین مرادی که عضو کانون وکلای دادگستری کردستان می باشند که به مدت ۲ دوره مالی عضو هیأت مدیره صندوق خواهند بود و حسب شروط این اساسنامه وظایف هیأت مدیره صندوق را بر عهده خواهند داشت.

۱-۲: اولین هیأت مدیره صندوق در اولین جلسه با رأی اکثریت نسبی از میان خود یک رییس، یک نایب رئیس و یک دبیر تعیین می نماید. همچنین با پیشنهاد رییس صندوق و رأی اکثریت اعضا، یک بازرس از میان اعضای صندوق و یا خارج از اعضای هیات مدیره تعیین می گردد.

۲-۲: دو ماه قبل از اتمام دوره هیأت مدیره صندوق، با دعوت رییس صندوق از طریق نصب اعلامیه در کانون وکلای استان کردستان و اعلام در کانال تلگرام کانون وکلای دادگستری و یا سایر طرق، هر یک از متقاضیان شرکت در انتخابات هیأت مدیره صندوق ظرف ۱۰ روز از تاریخ اعلام می توانند در محل کانون ثبت نام نمایند.

۳-۲: هیات مدیره مؤسسین با حضور هفت نفر تشکیل و هیات مدیرههای دور بعد با پنج عضو اصلی و دو عضو علی البدل تشکیل می گردد که دو نفر از اعضای آنها، از صاحبان اصلی مجاز کانون وکلای دادگستری کردستان خواهند بود.

۴-۲: هیأت مدیره صندوق در دورههای بعدی با رای اکثریت نسبی هیأت عمومی صندوق از میان نامزدین واجد صلاحیت به مدت ۳ دوره مالی انتخاب خواهند شد.

۱-۴-۲: انتخاب مجدد اعضا برای عضویت در هیات مدیره صندوق بلامانع میباشد.

۵-۲: شرایط عضویت در هیات مدیره صندوق عبارتند از:

 • عضویت در صندوق
 • نداشتن بدهی معوقه به صندوق
 • عدم ارتکاب تخلف انتظامی یا سوء رفتاری که برخلاف امانت داری باشد.

۶-۲: تأیید صلاحیت نامزدین عضویت در هیات مدیره صندوق با اکثریت اعضای هیأت مدیره وقت خواهد بود، پس از قطعیت اسامی نامزدین، رئیس صندوق لیست اسامی اشخاص واجد شرایط را اعلام و زمان انتخابات را که کمتر از ۱۵ روز و بیشتر از یکماه نخواهد بود تعیین می نماید. انتخابات هیأت مدیره در محل کانون وکلای دادگستری تشکیل و اعضای صندوق یا همان هیأت عمومی حق شرکت در انتخاب را دارند تا زمان آغاز کار هیأت مدیره جدید، هیأت مدیره قبلی، همچنان صندوق را اداره خواهد کرد.

۱-۶-۲: در فرضی که تعداد نامزدین عضویت در هیأت مدیره به حد نصاب لازم نرسد برگزاری انتخابات منتفی و افراد متقاضی بدون برگزاری انتخابات به عنوان هیأت مدیره جدید انتخاب خواهند شد و در فرضی که تعداد نامزدین به حد نصاب مقرر هیأت مدیره نرسد اعضای سابق هیأت مدیره مکلف به ادامه ایفای وظایف مقرر این اساسنامه تا انتهای دوره مالی و برگزاری مجدد انتخاب هیأت مدیره صندوق خواهند بود.

۷-۲: رئیس صندوق وظیفه دعوت هیأت مدیره و هیأت عمومی صندوق را داشته و اداره جلسات مذکور برعهده او می باشد.

۱-۷-۲: در کلیه موارد عدم حضور یا عدم انجام وظیفه توسط رئیس صندوق، نایب رئیس صندوق به جانشینی او اقدام خواهد کرد.

۲-۷-۲: جلسات هیأت مدیره صندوق حداقل هر ماه یک جلسه تشکیل خواهد داد و در مواقع فوق العاده نیز به تشخیص رئیس صندوق یا به درخواست کتبی اکثریت اعضای هیأت مدیره تشکیل جلسه خواهد داد.

۳-۷-۲: جلسات هیأت مدیره صندوق با اکثریت اعضای آن که رئیس یا نایب رئیس صندوق نیز حضور داشته باشند تشکیل می گردد و کلیه تصمیمات با رأی اکثریت اعضا معتبر خواهد بود.

۴-۷-۲: هیأت مدیره صندوق امین محسوب شده و مسئولیت آنان نیز در قبال سرمایه اعضا مسئولیت امین مطابق مقررات قانونی خواهد بود.

۸-۲: در کلیه جلسات صندوق، دبیر صندوق که توسط هیات مدیره انتخاب می گردد، وظیفه تنظیم صورتجلسه و مکتوب نمودن خلاصه مذاکرات و تصمیمات را خواهد داشت که پس از پایان جلسه با امضای اعضای هیأت مدیره خواهد رسید. امتناع هریک از اعضای مذکور از امضای صورتجلسه، توسط دبیر صندوق در صورتجلسه درج خواهد شد.

۱-۸-۲: در صورت بروز تخلف منافی با اصل امانت داری از سوی هیأت مدیره صندوق و اثبات آن، هیأت مدیره صندوق عضو متخلف را عزل و عضو علی البدل جانشین وی خواهد شد.

۲-۸-۲: شرکت اعضای هیأت مدیره در جلسات هیأت مدیره ضروری است و غیبت هریک از اعضا بدون عذر موجه و بدون اطلاع قبلی تا ۳ جلسه متوالی در حکم استعفای عضو غایب خواهد بود. تصمیمات هیات مدیره و حضور و غیاب آنان در صورتجلسه مربوطه ثبت خواهد شد.

۹-۲: دوره فعالیت بازرس همزمان با هیأت مدیره صندوق آغاز و پایان می یابد. همچنین عزل بازرس با رای اکثریت هیأت عمومی و ذکر دلیل آن در صورتجلسه انجام می گیرد.

۱-۹-۲: بازرس حق تحقیق و تفحص در کلیه امورات صندوق را داشته و در جلسات سالیانه هیأت عمومی نتیجه نظارت و بازرسی خود را در خصوص عملکرد هیأت مدیره و صندوق قرائت می نماید.

۲-۹-۲: بازرس بدون داشتن حق رأی میتواند در جلسات هیأت مدیره صندوق شرکت کند و در پایان جلسه نظرات خود را در صورتجلسه قید و امضاء نمایند.

۱۰-۲: وظایف و اختیارات هیأت مدیره:

 • – اجرای دقیق مفاد آیین کار
 • – نمایندگی صندوق از طرف اعضای صندوق
 • – عندللزوم اختصاص یکی از حسابهای کانون وکلای دادگستری جهت اجرای امورات صندوق
 • – تصویب دستورالعملها مربوط به فعالیتهای صندوق
 • – تصویب عضویت اعضای جدید
 • – تهیه تجهیزات و امکانات لازم جهت نگهداری حسابهای صندوق
 • – کنترل پرداختی های اعضا و مسئولیت نگهداری حسابهای صندوق
 • – تعیین سقف مبلغ پس انداز و میزان و تعداد تسهیلات اعطایی برای هر دوره مالی

۱-۱۰-۲: کلیه آیین نامه های داخلی و تغییرات ضروری بعدی پس از تصویب هیأت مدیره برای کلیه اعضای صندوق لازم الاجرا خواهد بود.

۲-۱۰-۲: اعضای هیأت مدیره موظفند که تصمیمات جلسات مربوطه را طی صورتجلسه ای به نحو مقتضی به اطلاع اعضای صندوق برسانند.

۳-۱۰-۲: اعضای هیات مدیره در مقابل کلیه اعضای صندوق مسئول بوده و نسبت به عملکرد خود پاسخگو میباشند.

فصل سوم: هیأت عمومی و اعضای صندوق

ماده ۳: هیأت عمومی صندوق از تمام اعضای صندوق با رای برابر تشکیل و حداقل سالیانه یک بار به دعوت رئیس صندوق جهت گزارش عملکرد صندوق به هیات عمومی تشکیل می شود.

۱-۳: هیأت عمومی صندوق در موارد فوق العاده که به تأیید اکثریت اعضای هیأت مدیره صندوق و یا سه چهارم اعضای صندوق برسد با دعوت رئیس صندوق تشکیل می گردد.

۲-۳: تمام وکلاء، کارآموزان وکالت و کارکنان اداری کانون وکلای استان کردستان می توانند پس از قبول شرایط صندوق به عضویت صندوق در آیند.

۱-۲-۳: پس از تصویب آیین کار صندوق، زمان آغاز ثبت نام در صندوق توسط رئیس صندوق اعلام خواهد شد.

۲-۲-۳: پس از فراخوان ثبت نام و جمع آوری مبلغ پس انداز تعیین شده لیست شرکت کنندگان در دوره اعطای تسهیلات خاتمه می یابد و افراد متقاضی که خواهان ثبت نام در صندوق باشند باید تا پایان دوره اعطای تسهیلات بعدی و آغاز دوره جدید منتظر بماند.

۳-۳: اختیارات هیأت عمومی عبارتند از:

 • ۱. انتخاب اعضای هیأت مدیره صندوق با رأی اکثریت نسبی حاضرین
 • ۲. تغییر و اصلاح مواد آیین نامه با رأی چهار پنجم اعضاء حاضرین
 • ۳. سرمایه گذاری در اموری غیر از اعطای تسهیلات به اعضاء با تصویب چهار پنجم اعضاء
 • ۴. عزل اعضای هیأت مدیره صندوق با رأی دو سوم حاضرین
 • ۵. انحلال صندوق با تصویب چهار پنجم اعضاء حاضرین

۱-۳-۳: جلسات هیأت عمومی با حضور اکثریت اعضا رسمیت می یابد و با رأی اکثریتهای فوق تصمیمات اتخاذ میشود. در صورت عدم حصول اکثریت، جلسه بعدی جهت انتخاب اعضای هیأت مدیره صندوق با هر تعداد اعضا تشکیل خواهد شد. در خصوص موارد بند ۲ و ۴ و ۵ چنانچه در جلسه دوم نیز اکثریت اعضا حاضر نشوند، به معنای عدم تصویب آن موضوع میباشد. در خصوص بند ۳ در هر حال با حصول رأی اکثریت مذکور از میان تمام اعضای صندوق معتبر خواهد بود.

۲-۳-۳: رئیس صندوق یا نایب رئیس و بازرس مکلفند قبل از تشکیل جلسه هیأت عمومی گزارش مالی از دوره های اعطای تسهیلات و تصمیمات هیأت مدیره را تهیه و در جلسه ارایه نمایند.

۳-۳-۲: اعضای صندوق میتوانند دفاتر صندوق و صورتجلسات هیأت مدیره و سایر مدارک را با هماهنگی رئیس صندوق ملاحظه نمایند.

۴-۳: عضویت در صندوق اختیاری است، اما خروج از صندوق تا انتهای دوره اعطای وام ممکن نخواهد بود مگر این که عضو منصرف خروج بخواهد سهم خود را به سایر اعضاء صندوق واگذار نماید که در این صورت با تصویب هیات مدیره و با رعایت مقررات این آیین نامه امکان پذیر خواهد بود.

۱-۴-۳: اگر عضوی بخواهد بدون اعلام جایگزین از صندوق انصراف دهد وجهی که تا آن تاریخ به صورت ماهیانه واریز نموده تا پایان آن دوره اعطای تسهیلات به وی بازپرداخت نخواهد. بدیهی است این عضو در قرعه کشیهای دوره بعد شرکت داده نخواهد شد.

۲-۴-۳: دریافت کننده تسهیلات متعهد است در موعد مقرر اقساط آن را بازپرداخت نماید در غیر این صورت مطابق قرارداد اعطای تسهیلات هیات مدیره نسبت به تصمیم مقتضی اقدام خواهد نمود.

۳-۴-۳: مقررات این ماده در خصوص اشخاصی که فوت مینمایند یا به هر دلیلی عضویت آنها لغو می گردد نیز اجرا می شود.

فصل چهارم: سرمایه و منابع مالی صندوق

ماده ۴: هر دوره مالی جهت تعیین مبلغ پس انداز (قرض الحسنه ثابت)، سقف تسهیلات پرداختی، تعداد امتیازها و بازپرداخت اقساط، زمان انتظار و گروهبندی توسط هیأت مدیره صندوق مشخص می گردد.

۱-۴: شرایط اولین دوره اعطای وام به شرح ذیل است:

 • – مبلغ پس انداز پرداخت ماهیانه هر عضو یک میلیون تومان میباشد
 • – تعداد امتیاز شرکت در دوره اول ۵۰ خواهد بود
 • – سقف وام پرداختی ۲۰ میلیون تومان
 • – تعداد دریافت کننده وام در هر ماه ۴ نفر
 • – در دوره اول هر عضو میتواند حداکثر سه امتیاز خریداری نمایند.

۲-۴: تمام اعضا موظفند تا پنجم هر ماه مبلغ پس انداز (سپرده ثابت) و اقساط خود را به حساب بانکی معرفی شده از طرف صندوق پرداخت نمایند.

۳-۴: اعطای تسهیلات از طریق قرعه کشی از میان اعضای متقاضی جهت شرکت در دوره مالی صورت خواهد گرفت. زمان و مکان قرعه کشی به اطلاع اعضای صندوق خواهد رسید و حضور اعضاء در جلسه مذکور بلامانع خواهد بود. جلسه قرعه کشی باید با حضور اکثریت اعضاء هیأت مدیره صندوق و بازرس برگزار می گردد. در غیر اینصورت جلسه دوم پس از اطلاع به اعضای صندوق ظرف ۵ روز با حضور رئیس یا نایب رئیس هیأت مدیره و بازرس تشکیل خواهد پس از قرعه کشی مراتب صورتجلسه و اسامی برگزیدگان و مبلغ تسهیلات اعطایی آنان قید و به امضای اشخاص مذکور خواهد رسید.

۱-۳-۴: اولین قرعه کشی یک ماه پس از اتمام مدت ثبت نام عضویت صندوق انجام میشود و بعد از آن پس از اتمام هر دوره مالی و ثبت نام اعضا در دورهای بعدی مجددا قرعه کشی برگزار می گردد.

۲-۳-۴: تسهیلات اعطایی صندوق به صورت قرض الحسنه و بدون سود و کارمزد خواهد بود.

۴-۴: بازپرداخت اقساط وامها به صورت ماهیانه و شروع بازپرداخت، یک ماه بعد از دریافت وام خواهد بود.

۵-۴: در صورت موافقت هیات مدیره در هر دوره مالی اعضای صندوق میتواند چند امتیاز برای خود اخذ نموده و به ازای هر سهم خود حق شرکت در قرعه کننده خواهد داشت.

۶-۴: انتقال امتیاز اعضا به یکدیگر با تصویب هیأت مدیره امکان پذیر خواهد بود.

۷-۴: اندوخته صاحب حساب پس از فوت یا حجر بر اساس شرایط اعلامی وی در فرم عضویت، به فردی که وی معین مینماید پرداخت خواهد شد. بدیهی است چنانچه فرد مذکور به صندوق بدهکار باشد فرد معرفی شده مسئولیت بازپرداخت اقساط و تسویه حساب ایشان با صندوق را به عهده می گیرد.

فصل پنجم: سایر مقررات صندوق

ماده ۵: پس از تصویب آیین نامه صندوق، رئیس صندوق یا یکی از اعضای آن اقدام به تشکیل کانال در فضای مجازی نموده و تمام اعضای صندوق را به کانال مذکور دعوت و اضافه خواهد نمود. تمام اخبار و اعلامات صندوق و تذکر و ابلاغ و اخطارهای مندرج در آیین نامه و زمان تشکیل جلسات هیأت عمومی و قرعه کشی و سایر موارد در همین کانال درج خواهد شد و درج مطالب مذکو در کانال به منزله اطلاع کلیه اعضا خواهد بود.

۱-۵: مسئولیت عدم پیگیری اخبار و اعلامات کانال یا عدم دسترسی و تغییر شماره و غیره، برعهده عضو بوده و موارد مذکور را باید کتبا به اطلاع هیأت مدیره صندوق برساند.

۲-۵: در هر موردی که اتخاذ تصمیم یا اقدامی لازم باشد، به جز موارد تصریح شده در این نامه، هیأت مدیره صندوق صالح به تصمیم گیری و اقدام می باشند و تصمیم آنان با اکثریت اعضا معتبر و لازم الاجرا می باشد.

۳-۵: پس از تصویب آیین نامه، هیأت مدیره صندوق اقدام به تهیه فرم عضویت و اعطای تسهیلات به اعضا را که مشتمل بر مشخصات کامل شخص، مبلغ حق عضویت پرداختی و زمان آن، مبلغ تسهیلات اعطایی و زمان و نحوه بازپرداخت و مبلغ اقساط آن و ضمانت اجرای عدم بازپرداخت اقساط و سایر شرایط می باشد خواهد نمود.

۴-۵: صندوق دارای دفاتری از قبیل (دفتر هیأت عمومی، دفتر قرعه کشی، دفتر مالی، دفتر اندیکاتور) جهت ثبت و ضبط امورات راجع به صندوق خواهد بود.

۵-۵: این اساسنامه به عنوان قرارداد لازم الاجرا بین کلیه اعضا معتبر بوده و در موارد سکوت یا اجمال بر اساس روح آن عمل میشود و در صورت اختلاف بین اعضا منحصرا از طریق داوری مرکز داوری کانون وکلای دادگستری کردستان حل و فصل خواهد شد.

۶-۵: این اساسنامه در ۵ ماده در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۱ به تصویب مؤسسین صندوق رسیده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا