رای

احراز عسر و حرج به جهت بیماری مقاربتی زوج

تاریخ رای: 1395/04/08

پیام رای:

ابتلاء زوج به بیماری های مقاربتی واگیردار که قابل درمان قطعی نیست،از مصادیق عسر و حرج بوده که زوجه می تواند با استناد به آن درخواست طلاق مطرح کند.

رأی خلاصه جریان پرونده

در تاریخ ۱۳۹۳/۳/۴ آقای سید ع.الف.ع.پ. به وکالت از خانم ط. ص.ج. باستناد تصاویر رونوشت سند ازدواج- شناسنامه ، کارت شناسایی ملی وکالتنامه دادخواستی بخواسته تقاضای صدور حکم مبنی بر طلاق بدلیل عسر و حرج بطرفیت آقای ع. د. تقدیم و چنین توضیح می دهد: موکله به موجب سند ازدواج شماره … مورخ ۱۳۹۱/۷/۱۳ دفترخانه ازدواج شماره … یاسوج به عقد رسمی و دائمی خوانده محترم دعوی درآمده و با عنایت به اینکه زوج دچار بیماری زگیل تناسلی می باشد و قادر به انجام عمل مقاربت نمی باشد و پزشکان متخصص نیز ایشان را از انجام عمل مقاربت به دلیل اینکه بیماری واگیردار می باشد منع نموده اند فلذا با عنایت به اینکه موکله نیز در عسر و حرج بسر می برد با عنایت به ماده ۱۱۳۰ ق م اصلاحی ۱۳۷۰ و الحاقی ۱۳۸۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام و سایر قوانین و مقررات تقاضای صدور حکم مبنی بر طلاق بدلیل عسر و حرج به علاوه سایر خسارات دادرسی مشروح خواسته مورد استدعاست-

پرونده برای رسیدگی به شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی یاسوج ارجاع میگردد. شعبه مذکور پس از اخذ نظریه سازمان بهزیستی (مرکز اورژانس خدمات اجتماعی) بمنظور ایجاد صلح و سازش پرونده را به شورای حل اختلاف شهرستان یاسوج میفرستد، شورای حل اختلاف یاسوج پس از تشکیل جلسه و استماع اظهارات زوج و زوجه و وکیل خواهان و اظهار نظر دکتر م.ر.ر.الف. پزشک معالج زوج و پاسخ رئیس مرکز معاینات شهرستان بویراحمد مبنی بر اینکه در حال حاضر ضایعه پوستی بیمارگونه در ناحیه تناسلی مشاهده نگردید، به علت عدم توفیق در صلح و سازش زوجین پرونده را بدادگستری عودت که در شعبه ۶ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان یاسوج مطرح میشود

شعبه ششم دادگاه مذکور در تاریخ ۱۳۹۳/۹/۱۸ با حضور طرفین و وکیل خواهان تشکیل جلسه می دهد، خواهان اظهار داشت خواسته بشرح دادخواست تقدیمی است با این توضیح که همسرم مریضی تناسلی دارد و یک فرزند مشترک نیز داریم. خوانده در پاسخ اظهار داشت بیماری ندارم و هر کجا که میخواهید من را معرفی کنید و بنده مشکلی ندارم همسرم را دوست دارم و هرگز حاضر به طلاق نیستم به چه دلیل ایشان از من جدا شود بنده بچه دارم و حاضر نیستم به خاطر پوچی زندگی متلاشی شود، سپس وکیل خواهان اظهار داشت خواسته بشرح دادخواست تقدیمی می باشد و با توجه به اینکه شورای حل اختلاف با هدف صلح و سازش در این پرونده ورود پیدا نموده و بر اساس قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۹۲دعاوی خانوادگی در صلاحیت دادگاه خانواده می باشد و صفحه ۳۰ پرونده حکایت از سابقه بیماری خوانده می نماید که توسط پزشک متخصص تأیید گردیده فلذا نظریه پزشکی قانونی منطبق با واقعیت نبوده و نیست مراتب اعتراض خویش را اعلام و تقاضای معرفی به پزشکی قانونی اصفهان و تهران را دارم ضمناً این بیماری بر اساس اظهارات موکل واگیردار می باشد و در هنگام مقاربت از فردی به فرد دیگر منتقل می گردد

مجدداً خوانده اظهار داشت گواهی از پزشک قانونی مبنی بر عدم بیماری پیوست پرونده می باشد با یکدیگر به پزشک قانونی رفته ایم، دادگاه مجدداً طرفین را جهت معاینه به پزشکی قانونی معرفی می کند – سرپرست مرکز معاینات پزشکی قانونی شهرستان بویراحمد در پاسخ استعلام طی نامه شماره ۱۳۹۳/۰۶۱۲/۰۱/۰۵۶۹۱ -۱۳۹۳/۱۰/۲۲ بدادگاه اعلام می کنند از آقای ع. د. معاینه به عمل آمد نامبرده مبتلا به زگیل ناحیه تناسلی بوده که واگیردار می باشد لیکن تحت درمان دارویی قرار گرفته و در حال حاضر ضایعات بهبودی یافته است لذا در حال حاضر برقراری رابطه جنسی در صورت استفاده همسر از واکسن بلامانع بوده و واگیر دار نمی باشد.

دادگاه قرار ارجاع امر بداوری را صادر می کند. داور زوجه طی نظریه پیوست نظریه خود را بدادگاه تقدیم نموده است داور زوج نیز طی نظریه ثبت شده شماره ۶۹۱- ۱۳۹۴/۴/۷ نظر خود را بدادگاه تقدیم نموده اند ، در اثر اعتراض به نظریه پزشکی قانونی زوج به کمیسیون پزشکی قانونی معرفی میگردد.

کمیسیون پزشکی قانونی استان کهگیلویه و بویراحمد نتیجه نظر کمیسیون را طی نامه شماره ۹۳/۷۴۱/۳/۳۳۳/۱ -۱۳۹۴/۱/۲۳ بدادگاه اعلام می کند، و توضیح میدهد پس از بررسی مشاورات ارائه شده و مصاحبه تخصصی در پاسخ به سوالات مقام محترم قضایی بشرح زیر اعلام می گردد، نامبرده در حال حاضر در معاینه ظاهری بیماری فعال ندارد لازم به توضیح است که علیرغم اینکه این بیماری از مصادیق بیماریهای مقاربتی واگیر دار می باشد لیکن می تواند از طریق غیر جنسی مثل هر گونه تماس سطحی با ویروس نیز منتقل گردد. در صورت فعال بودن بیماری و متظاهر بودن علائم ظاهری آن قابلیت انتقال از طریق جنسی و تماس سطحی به همسر خواهد داشت لیکن در صورت واکسیناسیون همسر (که مبتلا نمی باشد) و برطرف شدن علائم ظاهری بیماری در فرد مبتلا همسر وی قادر به برقراری رابطه زناشویی با همسر خود خواهد بود.

این بیماری بصورت قطعی قابل درمان نیست و ویروس عامل بیماری نهفته باقی خواهد ماند لیکن از عوامل خطر ایجاد سرطان دستگاه تناسلی از زن و مرد محسوب می گردد. مدارک معتبری در خصوص سرایت خونی بیماری در دست نیست آقای م. الف. با تقدیم وکالتنامه ای خود را بعنوان وکیل زوج معرفی می کند و لایحه ای تقدیم که بشماره ۶۰۰۶۳۰- ۱۳۹۴/۳/۲۸ ثبت دفتر لوایح دادگاه میگردد.

بیشتر بخوانید:

دادگاه در تاریخ ۱۳۹۴/۷/۷ در وقت فوق العاده تشکیل جلسه می دهد، و با بررسی پرونده ختم رسیدگی را اعلام و طی دادنامه شماره ۷۳۸- ۱۳۹۴/۷/۱۲ ضمن شرح دعوای خواهان و انعکاس اظهارات خواهان و وکیل وی و احراز رابطه زوجیت چنین رأی می دهد:

به نظر دادگاه با توجه به نظریه شماره ۱۳۹۳/۰۶/۲/۰۱/۰۵۶۹۱ مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۲۲ پزشکی قانونی که اعلام نموده است زوج مبتلا به زگیل تناسلی بوده که واگیر دار می باشد و همچنین نظریه کمیسیون پزشکی قانونی استان طی شماره ۹۳/۷۴۱/۳/۳۳۳/۱ مورخ ۹۴/۱/۲۳ اعلام نموده است که این بیماری مقاربتی واگیر دار می باشد لیکن می تواند از طریق غیر جنسی مثل هر گونه تماس سطحی با ویروس نیز منتقل گردد و این بیماری به صورت قطعی قابل درمان نیست و ویروس عامل بیماری به صورت نهفته باقی خواهد ماند و از عوامل خطر ایجاد سرطان دستگاه تناسلی در زن و مرد محسوب می گردد که با توجه به مراتب از مصادیق بیماری صعب العلاج و زوجه در عسر و حرج می باشد لذا خواسته خواهان وارد دانسته و مستنداً به ماده۱۱۳۰ قانون مدنی حکم به طلاق خواهان به علت عسر و حرج ناشی از بیماری صعب العلاج زوج صادر و اعلام می نماید و زوج را ملزم می نماید که پس از نهایی شدن دادنامه نسبت به مطلقه کردن خواهان اقدام نماید و چنانچه امتناع نماید اجبار می گردد سردفتر طلاق به نمایندگی از دادگاه اجرای صیغه طلاق و در صورت امتناع زوج زوجه را به نحو یک طرفه وارد نوع طلاق بائن و زوج حق رجوع به زوجه را ندارد و زوجه مدخول بها و مستنداً به مواد۱۱۵۰ و ۱۱۵۱ قانون مدنی ملزم به رعایت عده به مدت سه طُهر می باشد و طبق ماده۳۳ قانون حمایت خانواده اعتبار این حکم طلاق شش ماه پس از قطعیت حکم می باشد.

زوجین دارای یک فرزند مشترک بنام الف د. دو ساله می باشند که حضانت فرزند تا سن هفت سالگی به عهده مادر و نفقه فرزند به عهده پدر می باشد و پدر حق دارد هر هفته روزهای پنج شنبه و جمعه فرزند را جهت ملاقات تحویل بگیرد زوجه در این پرونده حقوق مالی خویش را مطالبه ننموده و طی لایحه ای اعلام نموده است در صورت تمایل دادخواست جداگانه مطرح می گردد که دادگاه در این خصوص مواجه با تکلیف نمی باشد.

پس از ابلاغ رأی آقای ع. د. با وکالت آقای م. الف. نسبت به آن اعتراض و تقاضای تجدیدنظرخواهی می کند- شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان کهگیلویه و بویراحمد نسبت به موضوع رسیدگی و در تاریخ ۱۳۹۴/۱۱/۱۸ در وقت فوق العاده تشکیل جلسه داده و با بررسی آن و اعلام پایان رسیدگی طی رأی شماره ۱۳۵۳ -۱۳۹۴/۱۱/۱۹ دادنامه تجدیدنظرخواسته به لحاظ احراز عسر و حرج زوجه باستناد ماده۳۵۸ قانون آئین دادرسی مدنی تأیید و استوار می نماید. این رأی در تاریخ ۱۳۹۴/۱۲/۴ ابلاغ و آقای ع. د. با وکالت آقای م. الف. که خود را وکیل پایه یک دادگستری معرفی نموده اعتراض و تقاضای فرجامخواهی می کند پرونده جهت رسیدگی پس از تبادل لوایح بدیوان عالی کشور ارسال که به این شعبه ارجاع میگردد.

مشروح مفاد لوایح طرفین بهنگام ملاحظه گزارش قرائت خواهد شد با توجه به اینکه وکیل فرجام خوانده طی لوایح ارسالی خود را وکیل پایه یک معرفی کرده است بنظر منعی برای ارسال پاسخ فرجامخواهی نبوده است. هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای حیدرعلی حیدری عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می دهد.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

اعتراض فرجام خواه آقای ع. د. با وکالت آقای م. الف. نسبت به رأی شماره ۱۳۵۳- ۱۳۹۴/۱۱/۱۹ صادره از شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان کهگیویه و بویراحمد با توجه به مندرجات پرونده و رسیدگیهای به عمل آمده وارد نیست رأی دادگاه بنا به جهات و دلائل منعکس در آن و مفاد نظریه های پزشکی قانونی و کمیسیون پزشکی قانونی و اظهارات و توضیحات داده شده و احراز عسر و حرج توسط دادگاهها مخالف قانون نمی باشد فلذا مستنداً به ماده۳۷۰ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال۱۳۷۹ دادنامه فرجام خواسته نتیجتاً ابرام و پرونده عیناً اعاده می گردد.

رئیس شعبه ۱۲دیوان عالی کشورسید قدرت اله طیبی
مستشار: حیدرعلی حیدری

منبع: سامانه ملی آرای قضایی

نمایش بیشتر

‫۴ دیدگاه ها

  1. این بیماری به خاطر داشتن شرکای جنسی متعدد بروز میکنه و زوجه اگر واکسیناسیون کند باز هم قابل پیشگیری نیست . چون واکسن فقط برای چند نوع ازین ویروس تاثیر گذاره . درحالیکه این ویروس انواع مختلفی داره . اون خانم خیلی کار درستی انجام داده . احسنت

    1. به نظر من یقینا صرف این بیماری علت درخواست طلاق زوجه نبوده است، و مشکلات دیگری اعم از عدم تفاهم و عواطف فیمابین زوجین هم بوده که به لحاظ قانونی این راهکار را ترجیح داده اند

      1. سلام .حالا اگر مشکلات دیگه ای هم داشته اند نمیدونم . شوهر خیانتکار باشه حالا به درک . ولی اینکه ازش مریضی هم بگیری که درمان نداره و سیستم ایمنی رو تحت الشعاع قرار میده واقعا قابل قبول نیست و خودش مشکل بزرگیه . خوشحالم که زنان سرزمینم بیدار شده اند . خدا رو شکر . آفرین بر اون وکیل توانمند و قاضی عادل . امیدوارم همه زنان ما در شادی و عدالت زندگی کنند .

  2. احسنت بر وکیل پرونده و قضات صادر کننده رای… وکیل کار خوبی کرد که به نظریه اول پزشک قانونی اعتراض کرد… و زوجه را از عسر و حرج نجات داد. و احسنت بر قاضی پرونده در شعبه بدوی که بجای زن ستیزی، درست و قانونی رای صادر نمود.. البته موارد عسر و حرج زیاد است که متاسفانه برخی قضات با تفکرات زن ستیز به آن بهایی نمی دهند… البته یک قسمت رای اشتباه بوده است…. اینکه در مورد مهریه ظاهرا رای به پرداخت صادر نشده است… طلاق به شرط پرداخت مهریه و حقوق مالی زوجه است… و نیاز به دادخواست جداگانه ندارد.. در این قسمت به نظرم باید وکیل اعتراض می کرد و درخواست حقوق مالی زوجه را می نمود البته گویا خود زوجه گفته حقوق مالی را جداگانه مطالبه خواهد کرد ولی این امر، در اختیار زوجه نبوده بلکه از قواعد آمره است که تکلیف مهریه و حقوق مالی زوجه باید حین رای طلاق مشخص شود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا