قوانین و مقرراتقوانین و مقررات وکالت

آیین ‌نامه نقل و انتقال و تعیین محل اشتغال وکلای عضوکانون وکلای دادگستری فارس و کهگیلویه وبویراحمد

آیین ‌نامه نقل و انتقال و تعیین محل اشتغال وکلای عضو کانون وکلای دادگستری فارس و کهگیلویه و بویراحمد را به صورت PDF از اینجا دانلود کنید.

به استناد بند (ب) ماده ۶ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳ و به منظور تنظیم و تدوین ضوابط و شرایط نقل و انتقال و تغییر و تعیین محل اشتغال وکلا درحوزه کانون وکلای دادگستری فارس و کهگیلویه و بویراحمد آیین نامه زیربه شرح مواد آتی تصویب گردید.

ماده ۱- ازتاریخ تصویب این آیین نامه کلیه نقل و انتقالات و تغییر و تعیین محل اشتغال وکلای شاغل درحوزه کانون وکلای دادگستری فارس و کهگیلویه و بویراحمد و از حوزه های دیگر به منطقه فارس و کهگیلویه و بویراحمد و بالعکس بر اساس ضوابط و شرایط مقرر در این آیین نامه خواهد بود.

تبصره – درخواستهایی که تا کنون منتهـی به تصمیم نهایی نشده است براساس این آیین نامه وبا رعایت حقوق مکتسبه متقاضیان رسیدگی می شود.

ماده ۲- کمیسیون نقل وانتقالات که ازاین پس تحت عنوان کمیسیون نام برده میشود مسئول اجرای این آیین نامه است که درهرسال در۶نوبت هردوماه یکبار نظرخود را دررد یا قبول تقاضاهای مزبوراعلام خواهد کرد.

تبصره ۱- ظرفیت پذیرش انتقال درهردوره ۶ ماهه (فرودین ماه ومهرماه) ازسایرحوزه های قضایی فارس وکهگیلویه وبویراحمد به شهرستان شیراز حداکثر هفت نفر میباشد وظرفیت پذیرش انتقال ازکانونهای وکلای سایر استانها به استان فارس بـــرای هردوره ی ۶ ماهه ۷ نفر میباشد.

تبصره ۲- کمیسیون حسب ضرورت ویا با اعلام کتبی هیأت مدیره به صورت فوق العاده تشکیل جلسه خواهد داد.

ماده ۳- با توجه به اینکه محل اشتغال کارآموزان در طی دوره کارآموزی تابع محل اشتغال وکیل سرپرست آنها است و تصمیم گیری در این خصوص توسط هیأت مدیره و کمیسیون کارآموزی صورت میگیرد لذا نقل وانتقال ، مهمانی و تغییر محل کار آموزی این افراد ازشمول این آیین نامه خارج است.

ماده ۴- به منظور طرح درخواست نقل و انتقال در کمیسیون ، متقاضیان انتقال درحوزه کانون فارس مبلغ ۱,۰۰۰,۰۰۰ریال و متقاضیان انتقال از کانونهای سایر استانها به کانون فارس و بالعکس باید مبلغ ۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال به حساب کانون وکلای دادگستری منطقه فارس واریز و رسید آنرا به پیوست تقاضا تسلیم نمایند.

تبصره- پس ازتسلیم تقاضا و پرداخت وجه فوق ، استرداد آن تحت هیچ عنوان میسرنخواهد بود درصورت رد تقاضای متقاضی درکمیسیون، با رعایت فاصله زمانی ۶ ماه ، تجدید درخواست در سال جاری برای یکبار دیگر میسر خواهد بود.

ماده ۵– نقل و انتقال ، تغییرو تعیین محل اشتغال وکلای سایرکانونها به کانون فارس و کهگیلویه وبویراحمد و بالعکس درصلاحیت هیأت مدیره کانون می‌باشد وبا تصمیم این هیأت براساس شرایط زیرانجام می‌شود.

الف- درخواست متقاضی انتقال ازحوزه کانون فارس و کهگیلویه وبویراحمد به سایرکانونها با ارجاع به کمیسیون و تشکیل پرونده مشتمل برتکیمل فرم تقاضا ، واریز وجه موضوع ماده ۴ این آیین نامه ، ارائه ی موافقت کانون مقصد ، تسلیم مفاصاحساب کامل ازحسابداری ، صندوق حمایت ازوکلا، تعاونی مسکن ، کتابخانه و فروشگاه بدون رعایت نصاب مدت وتعداد جهت اتخاذ تصمیم به نظرهیأت مدیره خواهد رسید.

ب- درخواست انتقال وکلای پایه یک ازسایر کانونها به کانون منطقه فارس به کمیسیون ارجاع تا با تشکیل پرونده مشتمل برتکمیل فرم تقاضا ، اخذ هزینه مقرر، موافقتنامه کانون مبدا، قبل ازماههای اردیبهشت یا آبان هرسال پرونده متقاضیان واجد شرایط مذکوردراین بند براساس تقدم وترتب تاریخ ثبت تقاضا بدون اظهارنظرماهوی جهت اتخاذ تصمیم به نظرهیأت مدیره رسانده شود تا درماههای مذکورمورد بررسی واظهارنظرواقع شوند.

تبصره ۱- عدم اقدام کمیسیون در موعد مقرر مانع رسیدگی و اتخاذ تصمیم هیأت مدیره نخواهد بود.

تبصره ۲- انتقال و اشتغال متقاضیان موضوع این بند در شیراز تابع شرایط و ضوابط مقرر در ماده ۷ این آئین نامه خواهد بود.

ماده ۶- شرایط انتقال ، تعیین وتغییرمحل اشتغال وکلای حوزه قضائی کانون فارس و کهگیلویه وبویراحمد به شرح زیراست:

الف -برای انتقال به مراکزاستان (شیراز)حداقل ۵ سال و(یاسوج) سه سال وبرای سایرحوزه های قضایی دو سال سابقه اشتغال متوالی و مستمر در محل مبدأ و نیاز حوزه قضایی مقصد لازم است.

تبصره- سابقه اشتغال بانوان برای انتقال به شیراز ۳ سال است.

تبصره- سقف پذیرش درشیرازبا رعایت تبصره ۱ ماده ۲ این آیین نامه ودرسایرمحلها به تناسب ظرفیت با تشخیص هیأت مدیره خواهد بود.

ماده ۷- در موارد ذیل رعایت مدت وسقف پیش بینی شده درماده ۶ و تبصره یک ماده ۲ برای متقاضیان انتقال ، تعیین وتغییرمحل اشتغال و طرح آن در کمیسیون الزامی نیست.

الف-وکلای عضو هیأت علمی (رسمی یا آزمایشی ) دانشگاهها به منظور اشتغال در محل دانشگاه متبوع.

ب-بانوان وکیلی که همسرشان درمحل مقصد سکونت و اشتغال دارند ویا سرپرست خانواده هستند وفرزند صغیرویا نیازمند مراقبت دارند.

پ-کارآموزان و وکلایی که به تبع پدر یا مادر یا همسردارای وکالت پایه یک دادگستری درمقصد و بالعکس ، متقاضی انتقال تغییروتعیین محل اشتغال باشند.

ت- وکلایی که خود یا اعضای درجه یک آنها (پدرومادرتحت تکفل – همسروفرزندان ) دچاربیماری صعب العلاج هستند که لزوماً باید درشهرمورد تقاضا تحت معالجه و مراقبت باشند با تشخیص شورای عالی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز .

تبصره- استفاده ازاین امتیازدرخصوص پدرومادرویژه وکلایی است که تنها فرزند خانواده باشند و یا به جهت مقتضیات دیگرسرپرستی برعهده او قرارگرفته باشد .

ث- شاغلین به تحصیل در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی درطی دوره تحصیل برای آن محل بطور موقت (توضیحاً در مقطع کارشناسی ارشد ۲ سال و در مقطع دکتری حداکثر۵ سال اشتغال موقت )

تبصره- افرادی که کمتر از یکسال ازتحصیل آنها باقی مانده باشد نمی توانند ازمزیت بند فوق بهره مند شوند

ماده ۸- درصورتیکه تعداد متقاضیان واجد شرایط تغییر محل اشتغال از شهرستانها به مرکزاستان بیش ازظرفیت موضوع تبصره ۱ ماده ۲ باشد بر اساس امتیازاتی که ذیلاً آمده ، اولویت بندی خواهد شد .

۱/۸-برای هر سال سابقه اشتغال بیش از حد مقرر در تبصره ۱ ماده ۲ (۱۰ امتیاز) بیش از ۹ ماه ۱ سال محسوب شده و برای ۹ ماه وکمترازآن تا کف ۶ ماه ۵ امتیاز منظورمی‌گردد.

۲/۸- تاهل (داشتن همسر۱۰ امتیاز و داشتن فرزند به هرتعداد ۱۰ امتیاز)

۳/۸- همکاری موثر با کانون بنا به تشخیص هیأت مدیره ۱۰ امتیاز.

۴/۸-مفید بودن انتقال متقاضی به مرکز استان به تشخیص هیأت مدیره ۱۰ امتیاز.

۵/۸-داشتن تالیفات به صورت کتاب ۲۰ امتیاز و حداقل دو مقاله چاپ شده در جراید یا نشریات کانون ۱۰ امتیاز.

۶/۸-عدم محکومیت قطعی انتظامی ۱۰ امتیاز.

تبصره- کسانی که واجد شرایط انتقال باشند ولی در رقابت با سایرین ، امتیاز لازم را کسب ننمایند در دوره های بعدی بدون دریافت وجه موضوع ماده ۴ این آیین نامه در امتیاز بندی شرکت داده می‌شوند.

ماده ۹- در خصوص هریک از درخواست‌های وارده چنان‌چه کمیسیون تحقیقی را لازم بداند به نحو مقتضی و یا ازطریق دوایر مختلف کانون به عمل خواهد آورد.

ماده ۱۰- تصمیم کمیسیون در هر مورد باید مستند و مدلل باشد.

ماده ۱۱- تصمیم کمیسیون در موافقت با نقل و انتقال و یا تغییر محل اشتغال مستقیماً جهت اتخاذ تصمیم نهایی به هیأت مدیره ارسال می‌گردد.

ماده ۱۲- تصمیم کمیسیون دایربر رد یا قبول درخواست متقاضی به نحو مقتضی به متقاضی ابلاغ خواهد شد. درصورت موافقت با انتقال، متقاضی مکلف است حداکثر ظرف ۶ ماه از تاریخ ابلاغ نسبت به انجام مراحل بعدی انتقال اقدام نماید درغیر اینصورت انصراف تلقی و تصمیم کمیسیون ملغی خواهد بود.

ماده ۱۳- رد درخواست متقاضی ظرف ده روز پس ازابلاغ قابل اعترض درهیأت مدیره خواهد بود و هیات مدیره با بررسی اعتراض تصمیم قطعی اتخاذ خواهد نمود.

ماده ۱۴-اتخاذ تصمیم درخصوص سایرمواردی که دراین آیین نامه پیش بینی نشده است با هیأت مدیره خواهد بود.

ماده ۱۵- این آیین نامه در۱۵ماده و ۱۱ تبصره در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۴ به تصویب هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری منطقه فارس رسید و کلیه آیین نامه های قبلی نسخ گردید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا