قوانین و مقرراتقوانین و مقررات وکالت

آیین‌نامه نقل و انتقالات وکلای عضو کانون وکلای دادگستری مرکز

 مصوب ١٣٩۴/٠٧/٠۵ هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز با اصلاحیه بعدی

آیین‌نامه نقل و انتقالات وکلای عضو کانون وکلای دادگستری مرکز را به صورت PDF از اینجا دانلود کنید

آیین‌نامه نقل و انتقالات وکلای عضو کانون وکلای دادگستری مرکز

به منظور هماهنگی و ایجاد رویه یکسان در تغییر محل اشتغال وکلای دادگستری و محل کارآموزی کارآموزان وکالت با استفاده از اختیارات حاصل از قسمت اخیر ماده ٢ و ماده ۶ لایحه قانونی استقلال وکلای دادگستری، تغییر محل اشتغال وکلای دادگستری و کارآموزان بر اساس ضوابط زیر و پس از طرح در کمیسیون نقل و انتقالات و تأیید انطباق شرایط متقاضی با مقررات این آیین نامه و با تصویب نهایی هیأت مدیره کانون انجام خواهد شد.

ماده ١- داوطلبان ورود به شغل وکالت می توانند محل کارآموزی یا اشتغال خود را طبق ضوابط و امکانات کانون پیشنهاد کنند ولی به هرحال  تعیین محل اشتغال به وکالت و کارآموزی با هیأت مدیره و جزء اختیارات کانون وکلا است.

ماده ٢- شرط پذیرش درخواست انتقال، وجود و احراز شرایط زیر و موکول به تصویب هیأت مدیره کانون است:

١-٢- وجود ظرفیت در شهر مورد درخواست (مقصد) براساس مصوبه هیأت مدیره و اینکه در شهر محل اشتغال متقاضی (مبدأ) به تعداد لازم، وکلای واجد شرایط اشتغال داشته باشند.

٢-٢- دایر بودن دفتر وکالت در شهر محل اشتغال (مبدأ) و تمرکز فعالیت وکالتی موثر در محل مزبور.

تبصره- فعالیت وکالتی موثر بر اساس تعداد تمبر مالیاتی ابطال شده در محل اشتغال و همچنین گواهی از مراجع مربوط در خصوص انجام وکالتهای معاضدتی و تسخیری که عنداللزوم از طریق استعلام مشخص خواهد شد.

٣-٢- حداقل سابقه مورد نیاز برای طرح درخواست انتقال دائم وکلا به شهر تهران پنج سال و برای انتقال به شهرهای دیگر حوزه قضایی استان تهران سه سال و برای نقل و انتقال از هر یک از شهرستان ها به داخل شهرستان های همان استان دوسال و از شهرستان ها به مرکز همان استان سه سال خواهد بود. در هر حال پذیرش درخواست موکول به تأیید کمیسیون و تصویب هیأت مدیره می باشد.

تبصره ١- درخواست انتقال وکلا از تهران به سایر شهرها و از مراکز استان به شهرستان های همان استان نیازمند رعایت مدت مزبور نیست.

تبصره ٢- درخواست انتقال متقاضیان احصاء شده در موارد آتی، از شرط مدت مذکور معاف هستند.

۴-٢- نداشتن محکومیت انتظامی قطعی از درجه چهار به بالا و نداشتن محکومیت انتظامی به جهت تخلف موضوع ماده ۶ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب سال ١٣٧۶.

تبصره ١-  در صورتی که از پایان اجرای حکم قطعی مربوط به محکومیت های درجه چهار، سه سال و درجه پنج ، چهار سال و از اجرای محکومیت موضوع ماده ۶ قانون کیفیت اخذ پروانه مصوب ١٣٧۶ برای دفعه اول دوسال گذشته باشد، اثر محکومیت های فوق ازنظر این آئین نامه منتفی تلقی خواهد شد.

تبصره ٢- وکلایی که در شهرهای خارج از محل اشتغال دائم خود، برخلاف مفاد بند ٢-٢، فعالیت وکالتی خود را متمرکز کرده باشند درمدت تمرکز و حداقل دو سال بعد از آن نمی‌توانند تقاضای انتقال کنند.

ماده ٣- در ارزیابی تقاضاهای انتقال علاوه بر احراز شرایط مذکور در ماده ٢ ،  موارد زیر مؤثر و مدنظر خواهد بود.

١-  نداشتن سوء شهرت در طول مدت وکالت یا سوابق شغلی قبل از وکالت

٢-  سابقه اشتغال به وکالت

٣-  نداشتن محکومیت جزائی مؤثر

۴-  همکاری با ارگان ها و کمیسیون های کانون

۵-  سنوات اشتغال در شهرهای محروم

۶-  درج مقالات علمی در مجله کانون های وکلا و سایر مجلات تخصصی

٧-  داشتن تألیفات علمی

٨-  شرکت مؤثر در سمینارهای تخصصی

٩- قبول شدن در آزمونهای علمی و تخصصی (در صورتی که برگزاری چنین آزمونهایی از طرف کانون های وکلا و یا اتحادیه باشد)

١٠- کمک های مؤثر در امور رفاهی وکلای دادگستری و کارآموزان وکالت

١١- فعالیت مؤثر در پذیرش و آموزش کارآموزان وکالت

١٢- برگزیده شدن در جشنواره های علمی رسمی

ماده ۴

١-۴- چنانچه متقاضی یا همسر دائمی یا فرزند یا پدر یا مادر یا سایر افراد تحت تکفل وی دچار بیماری صعب العلاج شوند و این بیماری به تأیید پزشکی قانونی برسد و امکان معالجه در استان محل اشتغال فراهم نباشد. نقل و انتقال موضوع این ماده، به صورت موقت و حداکثر به مدت دو سال پذیرفته می شود و در صورت ادامه شرایط  قابل تمدید می باشد.

٢-۴- درصورت پذیرفته شدن وکلا یا کارآموزان وکالت در مقطع دکتری از طریق شرکت در آزمون سراسری و قبولی در آن، پس از ثبت نام و ارائه گواهی اشتغال به تحصیل حضوری از دانشگاه و یا مؤسسه آموزشی و پژوهشی مورد تأیید وزارت علوم و تحقیقات و فن آوری، نسبت به انتقال موقت آنان اقدام خواهد شد. مدت انتقال هر دفعه یک نیم سال می باشد مشروط بر اینکه حداکثر پنج سال از تاریخ شروع به تحصیل برای دوره دکتری تجاوز ننماید.

٣-۴- استخدام و اشتغال رسمی تمام وقت به عنوان هیأت علمی یکی از دانشکده ها یا گروه های حقوق دانشگاه ها ومراکز علمی مورد تأیید وزارت علوم و تحقیقات و فن آوری، در شهر مورد درخواست انتقال در طول مدت استخدام و اشتغال. دوره استخدام پیمانی ، آزمایشی و رسمی تمام وقت نیز مشمول این ماده خواهد بود.

ماده ۵- تغییر محل کارآموزی یا اشتغال یکی از زوجین با نکاح دائم که هردوی آنان وکیل یا کارآموز یا یکی از آنان وکیل و دیگری کارآموز باشد، حسب تقاضای هردو به محل اشتغال دائم یکی از آنان مجاز است.

درخواست انتقال دائم زوجه وکیل به تبع محل اشتغال زوج وکیل در کمیسیون مطرح و مطابق شرایط عمومی آئین نامه بررسی خواهد شد.

تبصره- انتقال به تبع همسر وکیل در صورتی قابل پذیرش است که همسرشان با درخواست انتقال به آن محل منتقل نگردیده باشد و یا سه سال از تاریخ انتقال و با رعایت نوبت گذشته باشد و یا اینکه ازدواج آنها مؤخر بر انتقال باشد.

ماده ۶- پذیرش تقاضای انتقال بانوان وکیل و کارآموز به محل اشتغال زوج با ارائه دلیل ازدواج مؤخر بر شروع وکالت و حکم کارگزینی وزارتخانه ها و سازمانهای دولتی یا امور اداری مؤسسه یا شرکت ذیربط امکان پذیر خواهد بود مشروط بر اینکه:

١-۶- زوج کارمند رسمی وزارتخانه ها و یا موسسات و شرکت ها و نهادهای عمومی و دولتی باشد.

٢-۶- زوج کارمند بخش خصوصی بوده و سه سال سابقه اشتغال به کار مشمول قانون کار و با سابقه تأمین اجتماعی باشد .

تبصره- شرط ازدواج مؤخر بر شروع وکالت شامل کارآموزان وکالت جهت مهمانی در انجام تکالیف کارآموزی نمی شود.

ماده ٧- انتقال وکلا و کارآموزانی که پدر یا مادر یا فرزند آنان وکیل دادگستری باشند، به محل اشتغال یکدیگر بلامانع است.

ماده  ٨- جابجایی کارآموزان خانم فقط برای یک دوره کارآموزی به مرکز استان محل اشتغال به استثناء استان تهران امکان پذیر است.

ماده ٩- کمیسیون نقل و انتقال مرکب از سه عضو منتخب هیأت مدیره می باشد که حداقل هر پانزده روز یکبار تشکیل جلسه خواهند داد. رعایت نوبت در رسیدگی به تقاضاها الزامی است.

تبصره- کمیسیون نقل و انتقال پس از انعکاس شماره ثبت تقاضا و ردیف متقاضی، گزارش کوتاهی تنظیم و سپس نظریه خود را جهت طرح در هیأت مدیره اعلام و ارائه می نماید.

ماده ١٠- در صورتی که تقاضای انتقال از کانون مرکز به سایر کانون ها و یا از شهر تهران به خارج از تهران باشد و همچنین در مواردی که به تشخیص کمیسیون نقل و انتقال نیاز به رسیدگی فوری باشد از قبیل بیماری شخص متقاضی و یا اینکه نقل و انتقال به دلیل اشتغال به تحصیل باشد رسیدگی به تقاضا به صورت خارج از نوبت به عمل خواهد آمد.

ماده ١١- موارد ذیل بدون طرح در کمیسیون، رأسا توسط کمیته یک رسیدگی و اتخاذ تصمیم خواهد شد:

الف- درخواست متقاضیان مشمول تبصره ١ ماده ٢ آئین نامه

ب- درخواست متقاضیان مشمول ماده ٢-۴ آئین نامه

ج- درخواست متقاضیان مشمول صدر ماده ۵ آئین نامه

د- درخواست متقاضیان مشمول ماده ٧ آئین نامه

ه- درخواست متقاضیان مشمول ماده ٨ آئین نامه

و- درخواست انتقال دائم یا موقت وکلا و انجام وظایف کارآموزی به صورت مهمان از استان تهران به هر شهر دیگر کانون مرکز و یا کانون های دیگر به شرط موافقت کانون مقصد.

ز- درخواست انتقال دائم یا موقت وکلا و انجام وظایف کارآموزی به صورت مهمان از مراکز استان به هر یک از شهرهای تابع همان استان.

ماده ١٢- موافقت با انتقال دائم یا موقت محل اشتغال به وکالت یا کارآموزی وکلا و کارآموزان اعم از اینکه مرجع موافقت به آن ، نایب رئیس یا کمیسیون نقل و انتقالات باشد جز در موارد پزشکی مذکور در آئین نامه مشروط بر این است که متقاضی ، تمرکز در غیر محل اشتغال نداشته باشد.

این آئین نامه در ١٢ ماده در جلسه مورخ  ١٣٩۴/٠٧/٠۵ هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز و با اصلاحیه بعدی مورد تصویب قرارگرفت.

از تاریخ تصویب، کلیه آیین نامه ها و مصوبات قبلی هیأت مدیره دوره های پیشین در این خصوص از درجه اعتبار ساقط خواهد بود و کلیه نقل و انتقال اعم از قطعی یا موقت مطروحه یا جدید براساس این آیین نامه مورد رسیدگی و اتخاذ تصمیم قرار خواهد گرفت.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا