مرحله اجرای حکم

بخشنامه شرایط استفاده از آزادی تحت نظارت سامانه الکترونیک ( پابند الکترونیکی )
بخشنامه

بخشنامه شرایط استفاده از آزادی تحت نظارت سامانه الکترونیک ( پابند الکترونیکی )

بخشنامه دادگستری استان تهران درباره شرایط استفاده از آزادی تحت نظارت سامانه الکترونیک ( پابند الکترونیکی )
آیا دادیار اجرای احکام کیفری می‌تواند برای دسترسی به محکوم‌علیه، دستور مسدودی شماره ملی وی را صادر کند؟
نظریه مشورتی

آیا دادیار اجرای احکام کیفری می‌تواند برای دسترسی به محکوم‌علیه، دستور مسدودی شماره ملی وی را صادر کند؟

شماره نظریه: ۷/۱۴۰۱/۱۱۶۶ شماره پرونده: ۱۴۰۱-۳/۱-۱۱۶۶ح تاریخ نظریه: ۱۴۰۱/۱۰/۲۸ استعلام: در نظریه مشورتی شماره ۱۷/۱۴۰۰/۴۵۹ مورخ ۱۴۰۰/۵/۲۰ صادره از آن…
دکمه بازگشت به بالا