درگاه ملی مجوزهای کشور

دیوان عدالت اداری مصوبه الزام سازمان نظام روانشناسی به بارگذاری مجوز در درگاه ملی مجوزها را ابطال کرد
رای

دیوان عدالت اداری مصوبه الزام سازمان نظام روانشناسی به بارگذاری مجوز در درگاه ملی مجوزها را ابطال کرد

ابطال مصوبه الزام سازمان نظام روانشناسی به بارگذاری مجـوزهای صادره در درگاه ملی مجوزها تاریخ دادنامه: ۹/۳/۱۴۰۲       شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۶۰۳۵۷۴ شماره پرونده: ۰۱۰۴۹۳۴…
دکمه بازگشت به بالا