اخبار کانون هاویژه

۱ تا ۲۰ آذر؛ مهلت ثبت‌نام در دوره وکالت تخصصی کانون وکلای دادگستری اصفهان

وکلاپرس- کمـیسـیون وکالت تخصصـی کانون وکلای دادگستری اصفهان در اطلاعـیه ای رشته های وکالت تخصصـی این کانون و زمان ثبت نام را اعلام کرد.

به گزارش وکلاپرس کانون وکلای دادگستری اصفهان با انتشار آیین نامه کمـیسـیون وکالت تخصصـی و اعلام حوزه های تخصصی اعلام کرد: متقاضیان می بایست از تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۰۱ الـی ۱۴۰۱/۰۹/۲۰ به سایت و اتوماسـیون کانون مراجعه و نسبت به ثبت نام و بارگذاری مدارک مربوطه اقدام کنند.

دانلود آئـین نامه کمیسیون وکالت تخصصی کانون وکلای اصفهان

اطلاعیه کانون وکلای دادگتری اصفهان به شرح زیر است:

پـیرو اطلاعـیه های قبلـی و در تکمـیل و توسعه ظرفـیت رشته های اعلام شده و با توجه به انتشار وـیژه نامه وکالت تخصصـی، کمـیسـیون وکالت تخصصـی کانون وکلای دادگسترـی اصفهان در نظر دارد در حوزه های ذیل ثبت نام به عمل آورد:

۱-ﺣﻘﻮﻕ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎ

ﺁ. ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣـی
ﺏ. ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻـی

۲- ﺣﻘﻮﻕ ﻣﺎﻟـی

ﺁ. ﺣﻘﻮﻕ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬﺍﺭی
ﺏ. ﺣﻘﻮﻕ ﺑﻮﺭﻭﺱ ﻭ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﺑﻬﺎﺩﺍﺭ
ﺝ. ﺣﻘﻮﻕ ﺑﺎﻧﻜـی

۳- ﺣﻘﻮﻕ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻣﻌﻨﻮی

ﺁ. ﺣﻘﻮﻕ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺍﺩﺑـی ﻭ ﻫﻨﺮی
ﺏ. ﺣﻘﻮﻕ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺻﻨﻌﺘـی

۴- ﺩﻋﺎﻭی ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﻗﺎﭼﺎﻕ

ﺁ. ﻗﺎﭼﺎﻕ ﻛﺎﻻ ﻭ ﺍﺭﺯ
ﺏ. ﺟﺮﺍﻳﻢ ﻣﻮﺍﺩ ﻣﺨﺪﺭ

۵- ﺣﻘﻮﻕ ﺛﺒﺘـی

ﺁ. ﺍﺟﺮﺍی ﺛﺒﺖ
ﺏ. ﺛﺒﺖ ﺍﻣﻼک
ﭖ. ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﺎﺭﺑﺮی ﺍﻣﻼک
ﺕ. ﺗﻔﻜﻴک ﻭ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺍﻣﻼک

۶- ﺩﻋﺎﻭی ﺗﺠﺎﺭی

ﺁ. ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ
ﺏ. ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺗﺠﺎﺭی
ﭖ. ﻭﺭﺷﻜﺴﺘﮕـی
ﺕ. ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺗﺠﺎﺭی

۷- ﺩﻋﺎﻭی ﺍﺭﺍﺿـی

ﺁ. ﺍﺭﺍﺿـی ﻣﻠـی
ﺏ. ﺍﺭﺍﺿـی ﺷﻬﺮـی

۸- ﺣﻘﻮﻕ ﺣﻤﻞ ﻭ ﻧﻘﻞ

ﺁ. ﺟﺎﺩﻩ ﺍی
ﺏ. ﺩﺭﻳﺎﻳـی
ﭖ. ﻫﻮﺍﺋـی
ﺕ. ﺭﻳﻠـی

۹- ﺣﻘﻮﻕ ﻓﻨﺎﻭﺭی ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ

ﺁ. ﺗﺠﺎﺭﺕ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴک
ﺏ. ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺳﺎﻳﺒﺮی ﻭ ﺭﺍﻳﺎﻧﻪ ﺍی

۱۰- ﺣﻘﻮﻕ ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ ﻭ ﻧﻮﺟﻮﺍﻧﺎﻥ

۱۱- ﺣﻘﻮﻕ ﭘﺰﺷﻜـی

۱۲- ﺣﻘﻮﻕ ﻣﺤﻴﻂ ﺯﻳﺴﺖ

۱۳- ﺣﻘﻮﻕ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗـی

۱۴- ﺍﻣﻮﺭ ﮔﻤﺮﻛـی

۱۵- ﺣﻘﻮﻕ ﺍﺩﺍﺭـی

 ۱۶-ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺳﻴﺎﺳـی ﻭ ﺍﻣﻨﻴﺘـی

۱۷- ﺣﻘﻮﻕ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺕ ﻭ ﺭﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ

۱۸-ﺣﻘﻮﻕ ﻧﻔﺖ ﻭ ﮔﺎﺯ

۱۹- ﺣﻘﻮﻕ ﺁﺏ

۲۰- ﺣﻘﻮﻕ ﻛﺎﺭ ﻭ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋـی

۲۱- ﺣﻘﻮﻕ ﺑﻴﻤﻪ

۲۲- ﺣﻘﻮﻕ ﺧﺎﻧﻮﺩﻩ

۲۳- ﺍﻣﻮﺭ ﺣﺴﺒـی

۲۴- ﺣﻘﻮﻕ ﻛﻴﻔﺮی

۲۵- ﺣﻘﻮﻕ ﻧﻴﺮﻭﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ

۲۶- ﺣﻘﻮﻕ ﻭﺭﺯﺷـی

۲۷-ﺣﻘﻮﻕ ﻓﺮﻫﻨﮕـی ﻭ ﻫﻨﺮی

۲۸- ﺍﻣﻼک ﻭ ﻣﺴﺘﻐﻼﺕ

۲۹- ﺩﻋﺎﻭی ﻣﻮﺟﺮ ﻭ ﻣﺴﺘﺎﺟﺮ

۳۰- ﺩﻋﺎﻭی ﺍﺻﻞ ۴۹ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳـی

۳۱- ﺣﻘﻮﻕ ﻣﻬﺎﺟﺮﺕ ﻭ ﺗﺎﺑﻌﻴﺖ

بدینوسـیله از وکلای دادگستری که حائز شرایط اعلامـی در شـیوه نامه وکالت تخصصـی بوده و تمایل به دریافت گواهـی در یکـی از تخصص های مذکور را دارند دعوت مـی گردد از تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۰۱ الـی ۱۴۰۱/۰۹/۲۰ به سایت و اتوماسـیون کانون مراجعه و نسبت به ثبت نام و بارگذاری مدارک مربوطه اقدام نمایند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا