اخبار اسکودااخبار کانون هاویژه

پیش نویس دستورالعمل نظامات کانون های وکلای دادگستری

پیش نویس دستورالعمل نظامات کانون های وکلای دادگستری

مطابق ماده ۱۶۱ از آیین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۴۰۰/۶/۴ ناظر بر ماده ۱۲۰ از آیین نامه فوق الاشعار که بیان می دارد؛ مجازات انتظامی تخلف از مقررات و نظاماتی که کانون برای وکلای دادگستری تعیین میکند درجه یک و دو است که از طرف رئیس کانون یا به پیشنهاد دادستان انتظامی اعمال میشود. اختیار رئیس کانون در اعمال مجازاتهای مقرر در این ماده مانع از صلاحیت دادگاه انتظامی برای تعیین مجازاتهای انتظامی درجه ۱ و ۲ نمیباشد مواد ذیل بعنوان نظامات مشترک کانون های وکلای دادگستری تعیین و تبیین میگردد؛

۱- کلیه مصوبات هیئت مدیره در تعیین نظامات لازم الاجراست و تخلف از آن مستوجب تعقیب انتظامی و مجازات درجه یک و دو می باشد که از طرف رئیس کانون مستقلا” یا به پیشنهاد دادستان انتظامی تعیین و اجرا می شود و اختیار رئیس کانون مانع صلاحیت دادگاه برای تعیین مجازات درجه یک و دو نخواهد بود.

۲- اعضاء هیئت مدیره کانون و نیز اعضاء کمیسیون ها و ارکان کانون نباید از سمت یا عنوان عضویت خود برای پیشبرد امور وکالتی یا اداری خود استفاده نمایند.

۳- درج عناوین و تخصص ها و سوابق شغلی در تابلو و یا سربرگ وکلا ممنوع است. وکلا موظفند در سربرگ و تابلو خود فقط از عنوان «وکیل دادگستری» با قید پایه وکالت استفاده کنند و اضافه کردن القابی مانند استاد دانشگاه، قاضی سابق، قاضی بازنشسته، دارای سابقه قضایی، دانشجوی دکتری یا کارشناسی ارشد ممنوع است.

تبصره ۱- استفاده از عنوان دکتر صرفا در صورتی مجاز است که وکیل دادگستری مدرک دکتری خود را به کانون وکلا ارائه نموده باشد.

تبصره ۲- استفاده از عنوان هیات علمی صرفا در صورتی مجاز است که وکیل دادگستری عضوهیات علمی یکی از دانشگاههای معتبر کشور باشد.

۴- استفاده از عنوان «مشاور حقوقی» در سربرگ یا تابلو برای وکلایی که سابقه وکالت آنان کمتر از پنج سال است، ممنوع می باشد.

۵- وکلا نمی توانند به عنوان نماینده حقوقی ادارات دولتی در دادگاه حاضر شوند.

۶-کارآموزان حق ارائه مشاوره به طورکلی و نیز اجازه انعقاد قرارداد مشاوره یا وکالت با ادارات دولتی را ندارند.

۷- تبلیغات غیر متعارف وکلا و کارآموزان از هر طریق اعم از نشر آگهی در جراید یا سایت و اینترنت و یا… و نیز پخش کارت و تراکت، بازاریابی و ایجاب و پیشنهاد کار به موکل، شعارهای مبالغه آمیز و برخورد تجاری با امر وکالت، ممنوع است.

۸- وکلا و کارآموزان در مراجعه به مراجع رسمی و قضایی و کانون و جلسات سخنرانی ملزم به استفاده از پوشش مناسب می باشند.

۹- کلیه وکلا و کارآموزان در مراجع قضایی و رسمی ملزم به نصب آرم کانون وکلا بر روی لباس خود (سمت چپ یقه لباس) می باشند.

۱۰- کارآموزان از تأسیس دفتر به صورت مستقل از وکیل سرپرست خود ممنوع هستند.

۱۱- وکلای واجد شرایط سرپرستی کارآموز، نباید بدون عذر موجه از پذیرش کارآموز خودداری نمایند.

۱۲- وکلای سرپرست نباید به طرفیت موکلِ کارآموز خود قبول وکالت کنند و نیز نمی توانند وکالت یک کارآموز خود به طرفیت کارآموز دیگر خود را تأیید و امضا نمایند.

۱۳- فرم وکالتنامه باید بصورت الکترونیک و بدون قلم خوردگی و لاک گرفتگی تنظیم شود. ارائه کپی فرم وکالتنامه به مراجع قضایی بلامانع است.

۱۴- در مواردی که امکان تنظیم وکالتنامه های الکترونیک نیست،استفاده از برگهای دوم و سوم فرم وکالتنامه به جای نسخه اصلی ممنوع است و وکلا باید منحصرا” با ارائه اصل و یا کپی نسخه اصلی اقدام به انجام امور وکالتی نمایند.

۱۵- ارائه اوراق وکالتنامه دستی بصورت محدود فقط به وکلا و کارآموزان کانون با پروانه معتبر امکان پذیر است و وکلا و کارآموزان مسئول سوء استفاده از اوراق وکالتنامه دریافتی خود می باشند.

۱۶- موافقت و امضاء وکالتنامه کارآموز قبل از تکمیل و امضاء موکل، توسط وکیل سرپرست ممنوع است. وکیل سرپرست باید مطابق مقررات مربوط پس از بررسی دقیق موضوع، نسبت به امضاء وکالتنامه کارآموز اقدام نماید.

۱۷- واگذاری فرم وکالتنامه به غیر، از قبیل واسطه ها و موسسات حقوقی غیر مجاز ممنوع است.

۱۸- تشکیل موسسه حقوقی، منوط به اخذ موافقت کانون و ثبت آن مطابق مقررات در اداره ثبت شرکتها و دفتر کانون است. استفاده از عنوان موسسه حقوقی، بدون رعایت این ماده ممنوع است.

 تبصره- هرگونه همکاری وکلا و کارآموزان با موسسات حقوقی که بدون رعایت این ماده ثبت شده باشد، ممنوع است.

۱۹- کارآموزانی که در اختبار پذیرفته می شوند، مکلف به حضور در مراسم تحلیف بوده و باید حداکثر ظرف مدت یکماه پس از ادای سوگند نسبت به دریافت پروانه وکالت پایه یک اقدام نمایند.

۲۰- داشتن پروانه وکالت یا کارآموزی از مرکز مشاوران قوه قضاییه همزمان با داشتن پروانه از کانون وکلا، ویا از دو کانون وکلا ممنوع و تخلف محسوب می گردد.

۲۱- وکلا و کارآموزان مسئول صحت اظهارات و اعلامات خود به کانون هستند و مکلفند نشانی دقیق محل سکونت و دفتر خود ونیز نشانی الکترونیکی خود را کتبا” به کانون اطلاع دهند و در صورت تغییر محل سکونت یا دفتر یا ایمیل باید نشانی جدید را ظرف ده روز به کانون اطلاع دهند. اوراقی که به آخرین نشانی اعلامی ارسال می شود ابلاغ شده محسوب می گردد.

۲۲- وکلا مکلفند در صورت تنظیم لوایح و نوشتجات خود در اوراق سربرگ، نام و نام خانوادگی و درجه وکالت و نشانی دقیق و شماره تلفن دفتر وکالت و شماره پروانه را قید نمایند و حتی الامکان به صورت تایپ شده و یا با خط خوانا به محاکم و کانون تسلیم نمایند. ذکر نشانی دقیق، شماره پروانه و شماره تلفن دفتر در اوراق وکالتنامه نیز الزامی است.

۲۳- وکلا باید در وقت مقرر به اخطاریه ها، احضاریه ها و یا تماسهای تلفنی و پیامک و ایمیل ارسالی از طرف ارکان مختلف کانون پاسخ داده و اقدام مقتضی را انجام دهند.

۲۴- وکیل باید دارای دارالوکاله معین باشد که در هفته سه روز و هر روز حداقل ۴ ساعت جهت پاسخگویی به مراجعین مفتوح و دارای بایگانی منظم و حتی الامکان مکانیزه به نام موکلین باشد.

۲۵- وکلا باید گواهینامه وکالت که مشتمل بر ذکر محل اشتغال آنان است، در دفاتر خود نصب نمایند.

۲۶- وکلا و کارآموزان مکلف به ابطال تمبر در استان محل اشتغال خود هستند مگر موارد خاص و استثنایی که لزوم ابطال تمبر در محل دیگری حادث گردد.

۲۷- وکلا و کارآموزان باید در مقابل هر سندی که از موکل دریافت می کنند، رسیدی مشتمل بر تاریخ و تعداد و نوع سند به موکل بدهند.

۲۸- حفظ پرونده های مختومه موکلین و اسناد و اوراق واجد اعتبار مربوط به موکل تا ده سال پس از تاریخ ختم پرونده اجباری است.

۲۹- این نظامات برای کلیه وکلا و کارآموزان کانون های وکلای دادگستری کشور لازم الرعایه است.

۳۰- این نظامنامه برای موسسات حقوقی که طبق مقررات تشکیل می شوند نیز لازم الرعایه است.

۳۱- علاوه بر این نظامنامه، دستورالعمل مربوط به شرح وظایف کارآموزی به عنوان نظامات برای کلیه کارآموزان لازم الرعایه می باشد.

۳۲- این نظامنامه در ۳۴ ماده و ۲ تبصره در تاریخ………….. به تصویب شورای اجرایی اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری کشور رسید.

یک دیدگاه

  1. جالبه فقط میخوان کار آموز رو هر چقدر که میتونن محدود کنن و اصلا به این فکر نمیکنن که کار آموزان از چه راهی امرار معاش کنن در ضمن شاید کسی در بین کار آموزان باشه و قبلا مشاور یک اداره دولتی باشه اما چون وکیل شده و کار آموز هست اجازه نداره عجب شما کی هستین که با عمر و زندگی یک عده بازی میکنید و فقط سعی میکنید این شغل لوکس رو برای خودتون حفظ کنید خیلی از این کار آموزان از آقایانی که در هیات مدیره هستن با سوادترن از خودشون آزمون بگیری نصفشون مردود هستن همه چی رو برای خودشون میخوان ولی یک روز این رانت هم تموم میشه ……

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا