قوانین و مقررات وکالت

وظایف کارآموزی کانون وکلای دادگستری استان البرز

مصوب 1391 با اصلاحات تا سال 1398

شرح وظایف کارآموزی کانون وکلای دادگستری استان البرز مصوب ۱۳۹۱

فصل اول: کلیات و تعاریف

 ماده ۱) در این شرح وظایف ، اصطلاحات در معانی ذیل استفاده شده است:

الف) اتحادیه: اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران (اسکودا)

ب) صندوق: صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری

پ) پروانه: پروانه کارآموزی وکالت دادگستری

ت) کانون یا کانون متبوع: کانون وکلای دادگستری صادر کننده پروانه

ث) آزمون: آزمون ورودی داوطلبان کارآموزی وکالت

ج) کارآموز: دارنده پروانه کارآموزی معتبر از کانون

چ) کمیسیون: کمیسیون کارآموزی کانون مربوط

ح) دوره یا کارآموزی مدت زمان انجام تکالیف کارآموزی

خ) پروانه معتبر: پروانه ای که با شرایط قانونی صادر و در موعد مقرر تمدید اعتبار شده و از درجه اعتبار ساقط نشده باشد.

د) محل اشتغال: محلی که کانون برای اشتغال به وکالت تعیین می نماید.

ذ) محل کارآموزی: محلی که کانون برای طی دوره کارآموزی تعیین می نماید.

ر) وظایف یا تکالیف: کلیه تکالیفی که کارآموز باید در طی دوره انجام دهد.

ز) پایان یا ختم دوره: اتمام کلیه تکالیف، طبق شرح وظایف در مدت مقرر و اعلام کتبی به کمیسیون

ژ) مدارک: آنچه که نشان دهنده انجام تکالیف است.

س) اختبار: امتحانات کتبی و شفاهی پایان دوره

ماده ۲) کارآموز به محض صدور پروانه، تحت پوشش صندوق قرار می گیرد و باید حق بیمه مقرر را در مهلت معین بپردازد وبه محض پایان دوره کارآموزی موظف است مراتب را جهت صدور فیش های مختص وکلای پایه یک به صندوق اعلام نماید.

ماده ۳) ملاک تعیین محل اشتغال، میانگین نمره اکتسابی داوطلب در آزمون ورودی و اختبار به نسبت دو به یک (آزمون سازمان سنجش با ضریب ۲ و آزمون اختبار با ضریب ۱)

فصل دوم: شروع کارآموزی و مدت آن

ماده ۴) پذیرفته شده آزمون و متقاضی پروانه بعد از ثبت نام ، تکمیل پرونده و تصویب هیأت مدیره ، مدارک ذیل را از دفتر کانون دریافت می کند.

الف) اصل پروانه کارآموزی و کارنامه

ب) چهار برگ معرفی نامه (نسخه اول برای وکیل سرپرست، نسخه دوم برای کارآموز مشتمل بر تأیید وکیل سرپرست با قید تاریخ رویت، نسخه سوم و چهارم مشتمل برگواهی شروع دوره جهت ضبط در پرونده کانون)

پ) سه نسخه معرفی نامه (نسخه اول به دادگستری کل محل کارآموزی جهت معرفی به محاکم که باید حداکثر ظرف مدت ده روز توسط کارآموز ارائه شود، نسخه دوم برای کارآموز و نسخه سوم برای ضبط در پرونده کانون)

ت) نسخه ای از شرح وظایف کارآموزی

تبصره ۱- کارآموز مکلف است بلافاصله پس از اخذ مدارک فوق از کانون ، در دفتر وکیل سرپرست حاضر شده و نسخه سوم معرفی نامه موضوع بند (ب) را پس از گواهی وکیل سرپرست ظرف مدت ۵ روز به کانون اعاده نماید. همچنین کارآموز موظف است که نامه های دریافتی از کانون را جهت شروع دوره کارآموزی ظرف مهلت مقرر تحویل مرجع قضایی نموده و نسبت به شروع دوره اقدام نماید و چنانچه در این خصوص با مشکلی مواجه گردد لازم است فوراً مراتب را به کمیسیون کارآموزی به صورت کتبی اعلام نماید در غیر این صورت چنانچه با وقفه مواجه گردد، مشمول تمدید یا تجدید دوره خواهد بود.

تبصره۲- ظرف (۴۵) روز از شروع دوره، جلسات توجیهی برای آموزش مقررات انتظامی، امور کارآموزی و سایر موضوعات ضروری برگزار می گردد. پس از حضور کارآموز در همه جلسات ، پروانه کارآموزی به وی تسلیم می شود.

ماده ۵) از تاریخ شروع دوره، کارآموز موظف است هجده ماه تمام (به استثنای مواردی که در مقررات مدت دیگری تعیین شده باشد) تکالیف کارآموزی را مستمراً انجام دهد.

تبصره- در صورتی که به عللی؛ِ مانند بیماری، زایمان، فوت اَقربای نسبی و سببی درجه اول از طبقه اول، سفر حج واجب، فرصت مطالعاتی، تحصیل خارج از کشور، وقفه ای در کارآموزی ایجاد شود، کارآموز باید کتباً تقاضای مرخصی خود را حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز قبل از تاریخ وقوع موارد قابل پیش بینی و ظرف مدت ۲۰ روز پس از حدوث موارد غیر قابل پیش بینی با ذکر دلایل موجه برای اتخاذ تصمیم به کمیسیون ارائه دهند.

ماده ۶) در صورتی که کارآموز بدون اخذ مرخصی از انجام مستمر تکالیف خودداری نماید، مدت زمان توقف به انضمام تمام یا قسمتی از کارآموزی قبل از آن، قابل پذیرش نخواهد بود .

تبصره- درصورت پذیرش مرخصی کارآموز باید بلافاصله کارنامه و دفترچه تمبر مالیاتی و نیز پروانه کارآموزی خود را تحویل دفتر کمیسیون دهد و کلیه پرونده های جاری وکالتی خود را ظرف یک ماه تعیین تکلیف نماید. بدیهی است بلا تکلیف قرار دادن پرونده ها موجب مسئولیت انتظامی و مدنی خواهد بود و در طول دوره مرخصی، کارآموز صرفاً مجاز به انجام امور وکالتی پرونده هایی است که قبل از مرخصی اعلام وکالت نموده است.

ماده ۷) کارآموز مکلف است صرفاً در حوزه قضایی که توسط کانون جهت کارآموزی تعیین شده است وظایف خود را تحت نظر وکیل سرپرست در دادگاه های همان حوزه قضایی انجام دهد.

ماده ۸) در صورتی که در اثنای دوره، کانون متبوع کارآموز به طور قطع تغییر کند، نظریه کمیسیون کانون اول در مورد مدت زمان کار آموزی قبلی به کانون دوم ارسال می شود. پذیرش تمام یا قسمتی از مدت مذکور با کمیسیون کانون دوم خواهد بود.

ماده ۹) در صورت وجود شرایط پیش بینی شده در آیین نامه نقل و انتقال، کارآموز می تواند دوره خود را به صورت مهمان در غیر از کانون متبوع خود طی کند.کانون ها (متبوع و میزبان) در رد یا قبول درخواست انتقال مختار هستند.

ماده ۱۰) در صورت پذیرش انتقال، کارآموزی تحت نظـر کانون متبوع و میـزبان به ترتیب ذیل انجام می شود:

الف) امور تحت نظر کانون متبوع:

۱- صدور و تمدید پروانه

۲- موافقت ابتدایی با معرفی کارآموز به کانون میزبان

۳- بررسی نهایی مدارک و عنداللزوم اعطای مجوز شرکت در اختبار

۴- برگزاری اختبار، اعلام نتیجه و حسب مورد صدور پروانه وکالت، تمدید یا تجدید دوره

۵- هرگونه تصمیم گیری در خصوص کارآموز به استثنای مواردی که در بند ب خواهد آمد.

ب) امور تحت نظر کانون میزبان:

۱. موافقت با انتقال دوره به کانون میزبان با قید مدّت

۲. تعیین وکیل سرپرست و معرفی کارآموز به وی

۳. صدور کارنامه

۴. معرفی به دادگستری کل محل کارآموزی

۵. تعیین نحوه حضور در جلسات سخنرانی و کارگاه های آموزشی

۶. تعیین عنوان کار تحقیقی، دریافت ، بررسی، تأیید یا رد آن در صورتی که مطابق مقررات کانون متبوع ارائه کار تحقیقی الزامی باشد.

۷. اتخاذ تصمیم در خصوص اعطای مرخصی به کارآموز مطابق مقررات تبصره ماده ۵

۸. بررسی ابتدایی مدارک و اعلام نتیجه به کانون متبوع حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ تحویل توسط کارآموز

۹. تشخیص و اعلام هرگونه اقدام خلاف حسن رفتار و اخلاق کارآموز و سایر تخلفات انتظامی کارآموز، مخالفت قطعی با ادامه کارآموزی و معرفی کارآموز به کانون متبوع جهت هرگونه تصمیم گیری از جمله در خصوص اعمال تبصره ۳ ماده ۶ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری

تبصره ۱- انتقال محل کارآموزی)به صورت مهمان) به کانون میزبان برای یک دوره کامل است. در صورت تجدید یا تمدید دوره ، انتقال مجدد منوط به موافقت کانون های متبوع و میزبان است. در صورت تجدید یا تمدید دوره، معرفی وکیل سرپرست جدید یا ابقای وکیل سرپرست سابق الزامی است.

تبصره ۲- پرونده اداری کارآموز در کانون متبوع نگه داری و بدل مفید آن به کانون میزبان ارسال می گردد.

ماده ۱۱) چنانـچه در اثنای دوره، انتقال به صورت مهمان تحقق یابد، کانون متبوع باقی مانده، مدت کار آموزی را تعیین و به کانون میزبان اعلام می نماید.

ماده ۱۲) چنانچه کارآموز در اثنای کارآموزی انجام تکالیف را بدون عذر موجه متوقف نماید، اتخاذ تصمیم در مورد باقی مانده کارآموزی یا تجدید یا تمدید دوره با کانون متبوع است.

فصل سوم: تکالیف دوره کارآموزی

ماده ۱۳) کارآموز موظف است وظایف ذیل را در دوره کارآموزی تحت نظر کانون انجام دهد.

الف) انجام اموری که از طرف کانون ارجاع می شود؛ مانند کار در دادسرا، دادگاه، اداره معاضدت و…

ب) طی دوره آموزش رایانه که به تشخیص یا توسط کانون برگزار می گردد و یا ارائه گواهی مراکز آموزشی مورد تأیید کانون

پ) مطالعه قوانین و متون حقوقی

ت) انجام کارها و پی گیری پرونده های مرتبط با کارآموزی تحت نظر و راهنمایی های وکیل سرپرست و تسلیم گزارش به وی

تبصره ۱- کارآموز باید کلیه امور وکالتی را که خود قبول می کند یا توسط وکیل سرپرست ارجاع می شود؛ مانند، تنظیم وکالت نامه ، دادخواست ، شکوائیه ، لایحه و… را با نظارت وکیل سرپرست انجام دهد به نحوی که در هر مورد، رسیدگی به امور وکالتی کارآموز به وسیله وکیل سرپرست و مقامات کانون به سهولت امکان پذیر باشد. بدیهی است قبول پرونده متفقاً یا منفرداً با کارآموزان و یا وکلای عضو کانون وکلا در حدود صلاحیت با موافقت وکیل سرپرست بلامانع است.

تبصره ۲- کارآموز از تأسیس هر گونه دفتر یا موسسه منفرداً یا متفقاً با کارآموزان یا وکلای دیگر ممنوع بوده و مکلّف است در دفتر وکیل سرپرست حاضر شود. تخطّی از این امر تخلف انتظامی محسوب می شود.

تبصره ۳ نشانی کارآموز منحصراً نشانی وکیل سرپرست است که باید جهت ابلاغ هر گونه اوراق ارسالی از کانون یا اوراق قضایی ، در وکالتنامه ، سربرگ ، کارت ویزیت و مکاتبات قید نماید. کارآموز مؤظف است نشانی و تلفن منزل خود را به کانون و وکیل سرپرست اعلام نماید تا در صورت لزوم، مکاتبات به همان آدرس ارسال گردد و در صورت تغییر باید نشانی جدید را به وکیل سرپرست وکانون اعلام نماید. در غیر این صورت ارسال اوراق به نشانی قبلی معتبر است و هیچ عذری از کارآموز پذیرفته نخواهد شد.

تبصره ۴- کارآموز باید گزارش عملکرد خود را که حاوی حضور در جلسات دادگاه، سخنرانی و کارگاه آموزشی است، در پایان هر سه ماه، به وکیل سرپرست ارائه دهد. وکیل سرپرست نیز باید پس از ملاحظه گزارش مذکور، حداکثر ظرف یک هفته، نظر خود را در کارنامه کارآموز منعکس نماید.

ث) شرکت در جلسات سخنرانی و کارگاه های آموزشی که از طرف کانون برگزار می شود.

تبصره ۱- عدم حضور کارآموز درهر یک از جلسات سخنرانی یا کارگاه های آموزشی، به ترتیب، موجب لحاظ ۲ و ۳ نمره منفی از نمره ارزیابی خواهد شد.

تبصره ۲- عدم حضور در بیش از (دو سوم) جلسات، موجب تجدید دوره خواهد شد. اعضای هیأت علمی رشته حقوق دانشگاه ها از حضور در جلسات سخنرانی و کارگاه های آموزشی معاف می باشند.

تبصره ۳- جلسات سخنرانی و کارگاه های آموزشی باید با ذکر دقیق تاریخ، موضوع و نام سخنران به طور متوالی در کارنامه درج و به مهر و امضای نماینده کمیسیون برسد.

تبصره ۴- همراه نداشتن کارنامه، تأخیر بیش از پانزده دقیقه یا ترک جلسه پیش از اتمام آن به منزله غیبت خواهد بود.

ج) شرکت در جلسات دادرسی محاکم و تهیه گزارش از پرونده های مذکور حداقل دو مرتبه در هر ماه بر اساس زمان بندی و ترتیبی که کمیسیون در هنگام معرفی کارآموز به دادگستری تعیین می کند.

تبصره ۱- حضور در جلسات محاکم، بدین منظور است که کارآموز با روش استناد وکلا و طرفین دعوا به قوانین موضوعه ، نحوه برخورد قضات محاکم با موضوع پرونده و دلایل رد یا قبول استدلالات و مستندات طرفین آشنا شود. برای آموزش بهتر، کارآموز باید حتی الامکان در جلسات محاکم با موضوعات متنوع شرکت کرده و از تهیه گزارش با موضوعات تکراری و مشابه خودداری کند .

تبصره ۲- در محاکمات کیفری، کارآموز باید در جلسه دادرسی حضور داشته و گزارش جامعی از پرونده؛ شامل شکوائیه، تحقیقات مقدماتی، قرار اخذ تأمین کیفری، قرار جلب به دادرسی، کیفرخواست و رسیدگی در دادگاه اعم از کیفیت ابلاغ و احضار، نوع اتهام، اظهارات طرفین و وکلای آن ها و عندالاقتضا رأی یا تصمیم دادگاه تهیه نماید.

تبصره ۳- شرکت در محاکمات حقوقی در صورتی قابل قبول است که جلسه رسیدگی تشکیل و دادرسی انجام شود ، اعم از این که منجر به ختم آن شود یا خیر، حضور در جلسه دادگاهی که بدون محاکمه تجدید شود، انجام وظیفه کارآموزی محسوب نمی شود. از پرونده ای که در جلسه مورد نظر رسیدگی شده است، باید گزارش کاملی؛ شامل، متن دادخواست، ادله و مستندات آن، کیفیت ابلاغ، جریان دادرسی، اظهارات اصحاب دعوا و وکلای ایشان و از رأی یا تصمیم کامل دادگاه در صورت صدور آن تهیه شود.

تبصره ۴ تهیه گزارش از موضوعاتی که مستلزم تشکیل جلسه دادرسی نیست؛ مانند، برخی از مسائل امور حسبی، دستور موقت، تأمین خواسته، تأمین دلیل و پرونده های اجرایی و همچنین تهیه گزارش از روند تحقیقات مقدماتی دادسرا در پرونده های کیفری انجام تکلیف مقرّر محسوب نمی شود.

تبصره ۵- گزارش ها باید حداکثر ظرف دو هفته از تاریخ جلسه دادگاه، به صورت منظم جمع آوری، تایپ یا پاک نویس شده و در مواعد اعلامی، تسلیم کمیسیون شود. عدم ارائه تکالیف به کمیسیون در طول دوره و گزارش عضو کمیسیون سه نمره منفی خواهد داشت. شماره گذاری صفحات و تنظیم فهرست و کدگذاری برای گزارش ها ضروری است. منظور از کد گذاری عبارت از اختصاص شماره به گزارش ها و لزوم مراعات هماهنگی با کارنامه و رعایت ترتیب تاریخ گزارش است.

 تبصره ۶- کارآموز باید در پایان هر یک از گزارش ها، نظر استنباطی خود را نسبت به موضوع پرونده ، گردش کار، اظهارات طرفین و تصمیم محاکم، به صورت مستدل بیان کند. گزارش ها و اظهار نظر کارآموز، توسط اعضای کمیسیون ارزیابی می شود.

تبصره ۷- کارآموز حداقل ماهیانه باید در دو جلسه دادرسی دادگاه ها شرکت نماید و کسری حضور در جلسات دادگاه در هر ماه از طریق شرکت بیش از دو جلسه در ماه های دیگر قابل جبران نیست.

تبصره ۸  در صورت لزوم و به تشخیص کمیسیون، نصاب حضور در جلسات دادگاه اضافه خواهد شد.

تبصره ۹- کارآموز باید هر نیمه از ماه در یک جلسه دادگاه شرکت کند. در ماه های فروردین و اسفند، شرکت در دو جلسه در یک نیمه از ماه بلامانع است. کارآموز در صورت حدوث وقفه در انجام این تکلیف، موظف است مراتب را با ذکر علت به کمیسیون اعلام و کمیسیون حداکثر ظرف مدت یک ماه تعیین تکلیف خواهد کرد.

تبصره ۱۰- کارنامه باید از حیث حضور در جلسات دادگاه ها، منظم و از نظر ردیف و تقدم و تأخر تاریخ، متوالی و بدون هر گونه خط خوردگی و لاک گرفتگی باشد. کارنامه هایی که این ترتیب در آن ها رعایت نشود، از نظر کمیسیون قابل پذیرش نیست. مگر این که هر گونه خط خوردگی یا لاک گرفتگی مورد تأیید مکتوب ریاست دادگاه قرار گیرد.

تبصره ۱۱- کلیه ردیف ها و قسمت های مربوط به حضور در جلسات محاکم، باید در روزجلسه دادرسی تنظیم و توسط دادگاه گواهی شود. ردیف ها و قسمت های فاقد این شرایط، توسط کمیسیون ابطال می شود.

تبصره ۱۲- تهیه گزارش از پرونده هایی که کارآموز در آن وکالت دارد، قابل پذیرش نیست.

تبصره ۱۳- کارنامه و گزارش های تهیه شده، دلیل عمده و ملاک انجام تکالیف است، لذا باید درحفظ و نگه داری کارنامه و گزارش ها کمال دقت و مواظبت به عمل آید.

تبصره ۱۴- صفحات کارنامه در دو نسخه تهیه می شود. کارآموز پس از تکمیل هر صفحه باید نسخه دوم را جدا کرده و در بایگانی خود نگه داری نماید. در صورت فقدان یا از بین رفتن کارنامه، نسخه دوم جایگزین آن می شود. عدم ارائه نسخه دوم در موعد اعلامی، به منزله عدم انجام تکالیف تلقی می گردد و کمیسیون حسب مورد نسبت به آن اتخاذ تصمیم خواهد نمود.

چ) حضور در اداره معاضدت قضایی و آموزش لازم با توجه به امکانات کانون و تصمیم کمیسیون و ارائه گواهی مذکور در پایان دوره

فصل چهارم: پایان دوره و اختبار

ماده ۱۴) کارآموز مکلف است حداکثر ظرف بیست روز پس از پایان دوره کارآموزی، ختم دوره خودرا به صورت کتبی اعلام و مدارک انجام تکالیف را به شرح ذیل تسلیم کمیسیون نماید:

الف) کارنامه کارآموزی

ب) گزارش ها

پ) گواهی حضور در کارگاه ها و دوره های آموزشی و ارائه مدرک آموزش رایانه

ت) گواهی انجام دوره آموزش در اداره معاضدت قضایی و گواهی انجام امور محوله ارجاع شده از جانب سایر نهادهای کانون

ث) چنانچه از کارآموز در مجلات حقوقی معتبر؛ مانند، مجلات علمی – پژوهشی یا علمی- ترویجی در حین کارآموزی، ترجمه یا مقاله ای چاپ شود و همچنین درج مقالات حقوقی از کارآموزان در سایت کانون البرز نیز به تشخیص کمیسیون کارآموزی موجب اعطای امتیاز مثبت است.

ماده ۱۵) کمیسیون بعد از بررسی و اظهار نظر در خصوص مدارک و تکالیف کارآموزان متقاضی شرکت در اختبار، اسامی واجدین شرایط را حداقل دو هفته قبل از اختبار در تابلو اعلانات، سایت و کانال اطلاع رسانی کانون اعلام می کند و اعلانات مذکور به منزله ابلاغ محسوب می گردد.

ماده ۱۶) کمیسیون در مورد کارآموزانی که در موعد مقرر، کارآموزی را شروع ننموده و یا به طور کلی مواعد را مراعات نکرده و یا اعلام ختم دوره ننموده یا مدارک خود را کلاً یا جزئاً تسلیم ننموده اند یا مدارک ایشان قابل قبول نباشد، تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد کرد.

ماده ۱۷) کمیسیون در ارزیابی و ممیزی تکالیف کارآموزان واجد شرایط شرکت در اختبار، یکی از درجات ذیل را اعمال می نماید:

الف) قابل قبول

ب) خوب

پ) بسیارخوب

ت) عالی

برای درجات خوب، بسیارخوب و عالی به ترتیب نمرات یک، دو و سه منظور می شود. این نمره با مجموع نمرات نهایی اکتسابی کارآموز در اختبار جمع و سپس معدل کل تعیین می شود.

تبصره- در صورت وجود نقص یا ایراد در تکالیف کارآموزی، نمره منفی تعیین می شود و در صورتی که جمع نمرات منفی، از منفی ۲۰ نمره بیشتر شود، تکالیف کارآموزی غیرقابل قبول بوده و کارآموز نمی تواند در اختبار شرکت نماید.

بارم نمرات منفی به شرح ذیل تعیین می شود:

الف) کسری گزارش های ماهانه (کسری هر گزارش ۳ نمره)

ب) کامل نبودن هر گزارش ۱ نمره

پ) عدم شرکت در هر یک از کلاس های آموزشی ۲ نمره

ت) عدم انجام امور ارجاعی از طرف کانون ۱ نمره

ث) کسری شرکت در هر جلسه دادگاه و یا مخدوش بودن تاریخ ۱ نمره

ج) غیبت در هر جلسه سخنرانی ۳ نمره

چ) تأخیر در حضور یا تعجیل در ترک جلسه سخنرانی ۱ نمره

ح) عدم رعایت سایر مقررات به تشخیص کمیسیون حداکثر تا ۵ نمره

ماده ۱۸) چنانچه در انجام تکالیف ، بدون عذر موجه نقصی وجود داشته باشد که از موارد تجدید دوره محسوب نشود، دوره با انجام تمام یا بعضی از تکالیف به مدتی که از یک سال بیشتر نباشد، توسط کمیسیون تمدید می شود. در صورت وجود عذر موجه، کارآموز موظف به تکمیل دوره و رفع نقص از تکالیف، طبق نظر کمیسیون خواهد بود.

تبصره- چنانچه کارآموز به تصمیم کمیسیون مبنی بر تمدید دوره معترض باشد، می تواند ظرف سه روز از تاریخ ابلاغ، اعتراض خود را به کمیسیون تقدیم نماید. مرجع رسیدگی به این اعتراض هیأت مدیره خواهد بود که باید ظرف یک هفته نظر خود را اعلام نماید.

ماده ۱۹) کارآموزی که برای عدم شرکت در جلسه اختبار عذر موجه داشته باشد، باید قبل از جلسه و در مورد حوادث غیر مترقبه، حداکثر ظرف ۱۰ روز بعد از جلسه، موضوع را به صورت کتبی شخصاً یا توسط نماینده قانونی با ارائه دلایل به کمیسیون اعلام کند. در صورت تشخیص موجه بودن عذر، کارآموز موظف به شرکت در کلیه مراحل و مواد درسی اختبار بعدی خواهد بود و از انجام تکالیف به استثنای وظایف محوله از سوی کانون و وکیل سرپرست معاف است.

تبصره ١- بیماری با گواهی پزشک متخصص، زایمان، فوت اقربای نسبی و سببی درجه اول از طبقه اول و سفر حج واجب از جمله معاذیر موجه محسوب می شوند و تشخیص موجه بودن سایر معاذیر با نظر کمیسیون می باشد.

تبصره ٢- استفاده از حکم این ماده در هر شرایطی بیش از دو بار امکان پذیر نیست.

ماده ۲۰) کمیسیون حداقل یک بار در سال اختبار برگزار می کند. آگهی اختبار متضمن زمان و مکان برگزاری در محل کانون الصاق و در سایت کانون به آدرس www.alborzbar.com منعکس می شود و این اعلام به منزله ابلاغ به تمامی کارآموزان واجد شرایط برای اختبار است.

تبصره ۱- پس از انتشار آگهی مذکور هیچ کارآموزی نمی تواند مدعی عدم اطلاع از زمان و مکان برگزاری اختبار باشد.

تبصره ۲ مواد درسی اختبار عبارتند از: حقوق مدنی، حقوق جزا، حقوق تجارت، آیین دادرسی مدنی و قوانین و مقررات وکالت، آیین دادرسی کیفری، حقوق ثبت و امور حسبی

تبصره ۳- نوشتن اسم و مشخصات کارآموز در سربرگ امتحانی لازم است. نوشتن اسم و مشخصات یا امضا کردن و یا درج هرگونه علامت و نوشتن یادداشت اضافی در برگه امتحان ممنوع است و در صورت مشاهده موارد فوق، نمره درس مزبور صفر محسوب می گردد. در صورت مشاهده موارد مشکوک توسط اعضای کمیسیون یا مراقبین، موضوع به صورت مکتوب جهت طرح در کمیسیون و اتخاذ تصمیم مطرح خواهد شد.

تبصره ۴- حضور در جلسات برگزاری اختبار اعم از کتبی یا شفاهی بدون اذن رئیس کانون، برای افراد غیر از مسئولین کمیسیون کارآموزی و هیأت مدیره ممنوع است.

ماده ۲۱) حداقل نمره قبولی در اختبار معدل ده از بیست است. چنانچه معدل کل بین ده تا دوازده باشد، یک نمره کمتر از هفت و در صورتی که بالاتر از دوازده باشد، دو نمره کمتر از هفت قابل پذیرش است.

تبصره ۱- در معدل گیری هر درس، ضریب نمره اختبار کتبی سه و شفاهی یک خواهد بود.

تبصره ۲- کمیسیون می تواند تا ۱۰ درصد نمره کل کارآموز را به مقالات چاپ شده در مجلات علمی- پژوهشی یا علمی – ترویجی یا سخنرانی کارآموز در جلسه ماهیانه کارآموزان اختصاص دهد.

ماده ۲۲) پس از اتمام اختبار، نتیجه اولیه توسط کمیسیون جهت تصویب در هیأت مدیره و برگزاری تحلیف و صدور پروانه به ریاست کانون گزارش می شود و سپس در محل کانون و سایت اینترنتی کانون البرز درج می شود.

ماده ۲۳) معترضان می توانند از تاریخ اعلام، حداکثر ظرف سه روز اعتراض خود را کتباً با ذکر دلیل به کمیسیون ارائه نمایند، کمیسیون مکلف است ظرف یک ماه نسبت به موضوع رسیدگی نموده و ظرف یک هفته پس از پایان مهلت رسیدگی به اعتراض، نتیجه نهایی را جهت تصویب هیأت مدیره به ریاست کانون گزارش دهد.

ماده ۲۴) کارآموز در صورت شرکت در اختبار تا اعلام قبولی و برگزاری مراسم تحلیف، مکلف است امور مربوط به وکالت را کماکان تحت نظارت وکیل سرپرست انجام دهد.

فصل پنجم: تجدید دوره و انتفای کارآموزی

ماده ۲۵) تجدید دوره به این معنا است که کارآموز باید یک دوره دیگر تمام تکالیف را انجام دهد.

تبصره- تجدید دوره جز با تصویب هیأت مدیره فقط برای یک دوره امکان پذیر است و مدت آن برای مردودین علمی دو سوم مدت قانونی کارآموزی و در سایر موارد یک دوره کامل کارآموزی است.

ماده ۲۶) موارد تجدید دوره به قرار ذیل است:

الف) عدم حضور در بیش از دو سوم جلسات سخنرانی یا کارگاه ها

ب) ایجاد وقفه در طی دوره به مدت یک سال متوالی و یا دو سال متناوب

پ) عدم اعلام ختم دوره و عدم تسلیم مدارک ظرف ۲۰ روز بدون عذر موجه

ت) عدم شرکت در اختبار بدون عذر موجه

ث) عدم شرکت در جلسات آزمون شفاهی با وجود شرکت در جلسات کتبی اختبار بدون عذر موجه

ج) مردود شدن کارآموز در اولین اختبار

چ) کارآموزی که به تشخیص کمیسیون، تکالیف خود را به نحو کامل انجام نداده و امکان رفع نقص از آن نیز وجود نداشته باشد یا در صورت امکان رفع نقص، در موعد مقرر اقدام به رفع نقص نکند.

ح) عدم شرکت کارآموز مشمولِ تمدیدِ دوره که در اختبار شرکت نکند.

ماده ۲۷) انتفای کارآموزی به این معنا است که با نظر کمیسیون و تصویب هیأت مدیره، پروانه کارآموزی ابطال می شود و پذیرش مجدد منوط به قبولی در آزمون ورودی خواهد بود.

ماده ۲۸) موارد انتفای کارآموزی عبارت است از:

الف) اصرار بر عدم رعایت شئونات وکالت یا اخلاق حرفه ای یا تکرار تخلف از شرح وظایف به نحوی که استمرار کارآموزی به تشخیص کمیسیون مصلحت نباشد.

ب) عدم شروع دوره و یا وقفه غیر موجه در انجام تکالیف به مدت بیش از یک سال متوالی و یا بیش از دو سال متناوب از تاریخ صدور پروانه یا تجدید یا تمدید دوره.

پ) کارآموزی که در پایان دوره تجدید شده، از حضور در اختبار خودداری کرده و مشمول تمدید دوره نباشد یا در صورت شرکت در اختبار ، مردود علمی شود.

تبصره ۱- در صورت قطعیت تصمیم کمیسیون مبنی بر انتفای کارآموزی، تصمیم قطعی کمیسیون به کارآموز اعلام و برای وکیل سرپرست وی، ریاست کل دادگستری استان و اتحادیه ارسال می گردد. پس از ابلاغ به کارآموز، استفاده از پروانه و عنوان کارآموزی ممنوع و از مصادیق تظاهر به وکالت موضوع ماده ۵۵ قانون وکالت است.

تبصره ۲- کمیسیون می تواند قبل از تصمیم به انتفای دوره، مراتب را به وکیل سرپرست کارآموز ابلاغ و یا از وی اخذ توضیح نماید.

تبصره ۳- تصمیم کمیسیون دایر بر انتفای کارآموزی ظرف مهلت ۱۰ روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در هیأت مدیره است.

ماده ۲۹) از جمله مصادیق بند الف ماده ۲۸ عبارتند از:

الف) نقض قوانین و مقررات مرتبط با امر وکالت

ب) رفتار و گفتار برخلاف شرافت وکالت و قضاوت

پ) بی حرمتی به مقامات قضایی، اداری، وکلا و کارآموزان

ت) بی حرمتی و عدم رعایت ادب و نزاکت نسبت به اعضای کانون، مسئولان و ارکان آن

ث) تعامل غیرمتعارف با اشخاص حقیقی یا حقوقی در امور وکالت

ج) محکومیت های قطعی متعدد انتظامی

چ) عدم توجه به دعوت نامه ها و اخطاریه های کانون

تبصره- تشخیص «اصرار» بر موارد فوق با کمیسیون کارآموزی است.

فصل ششم: وظایف وکلای سرپرست

ماده ۳۰) پذیرفته شدگان کارآموزی برای تعیین وکیل سرپرست، موافقت کتبی وکیل واجد شرایط را اخذ و تسلیم کمیسیون می کنند.

تبصره ۱- وکیل سرپرست در مرکز استان باید هفت سال سابقه وکالت و در شهرهای غیر مرکز استان باید پنج سال سابقه وکالت داشته باشد.

تبصره ۲- ملاک سابقه وکالت، تاریخ صدور پروانه وکالت پایه یک است.

تبصره ۳- وکیل سرپرست نباید محکومیت انتظامی درجه چهار و بالاتر داشته باشد.

تبصره ۴- وکلای سرپرست نمی توانند همزمان بیش از شش کارآموز داشته باشند. این حد نصاب شامل کارآموزان در انتظار اختبار یا برگزاری مراسم تحلیف نمی شود.

ماده ۳۱) امور ذیل از جمله وظایف وکیل سرپرست است:

الف) نظارت مستمر بر عملکرد وکالتی کارآموز و راهنمایی وی در کلیه مراحل؛ شامل، تنظیم قرارداد وکالت با موکل، نحوه طرح دعوا و شکایت، تنظیم دادخواست و شکوائیه، امور مربوط به حق الزحمه و پرداخت هزینه های قانونی توسط کارآموز، تدارک دفاع و تنظیم لوایح دفاعی

ب) آموزش مستمر کارآموز جهت آشنایی با وظایف و اختیارات وکیل دادگستری، فن دفاع، اخلاق حرفه ای، نحوه تعامل با همکاران، قضات، کارمندان اداری و موکل

پ) نظارت و بررسی دقیق انجام تکالیف

ت) همکاری مستمر با کمیسیون جهت اجرای برنامه های آموزشی

ث) نظارت بر تهیه گزارش های سه ماهه و اعلام نظر به کمیسیون

ج) اعلام تخلف احتمالی یا نداشتن حسن اخلاق و رفتار کارآموز به کمیسیون

چ) اعلام شروع به کارآموزی و اظهار نظر پیرامون نحوه انجام تکالیف در پایان دوره

ح) تأیید وکالت نامه تنظیمی بین کارآموز و موکلین وی با توجه به صلاحیت علمی، عملی و قانونی کارآموز

خ) ارائه مشاوره به کارآموز در خصوص سؤالات و موارد ابهام وی

د) اتخاذ تدابیر عملی برای حضور کارآموز حداقل دو روز در هفته در دفتر، به نحوی که کلیه امور مربوط به وکالت تحت نظارت وکیل سرپرست انجام شود.

ماده ۳۲) تغییر وکیل سرپرست در طی دوره ، فقط برای یک بار امکان پذیر و منوط است به درخواست کتبی کارآموز با ذکر دلایل موجه ، ارائه موافقت کتبی وکیل سرپرست وقت یا موافقت کمیسیون و وکیل سرپرست مورد نظر بعدی و تأیید رئیس کانون

تبصره ۱- در مورد کارآموزانی که در اثنای دوره به کانون دیگر منتقل می شوند ، تغییر وکیل سرپرست کلاً دوبار در طول دوره مجاز است. در صورت انتقال کارآموز ، مراتب به وکیل سرپرست وی به صورت مکتوب اعلام می شود.

تبصره ۲- در صورت تجدید دوره ، موافقت مکتوب وکیل سرپرست قبلی جهت ادامه سرپرستی ضروری است. در صورت عدم موافقت یا هرگونه مانع دیگر باید وکیل سرپرست جدید تعیین شود .

ماده ۳۳) در صورت فوت، ممنوع شدن از شغل وکالت، تعلیق یا تودیع پروانه وکالت و انتقال محل اشتغال وکیل سرپرست یا انصراف وی از سرپرستی با ارائه دلایل موجه، کارآموز باید وکیل واجد شرایط دیگری را به کانون معرفی کند.

تبصره- در صورتی که بنا به معاذیری؛ مانند، بیماری یا مسافرت، وقفه ای در امور سرپرستی ایجاد شود، سرپرستی موقت کارآموز با ریاست کمیسیون یا وکیلی که از طرف وی تعیین می شود، خواهد بود. در این صورت کارآموز موظف است پس از رفع معاذیر، مراتب را به کمیسیون اعلام یا در صورت تعذّر ادامه سرپرستی، وکیل سرپرست جدید خود را به کمیسیون معرفی نماید.

ماده ۳۴) وکیل سرپرست از قبول وکالت یا ارائه مشاوره به طرف مقابل کارآموز خود یا تأیید وکالت یا ارائه مشاوره به یکی از کارآموزان در مقابل کارآموز دیگر خود ممنوع است. برای جلوگیری از حدوث چنین مواردی لازم است کارآموز مشخصات دقیق اصحاب دعوی خود را به وکیل سرپرست اعلام نماید.

ماده ۳۵) در اختیار قراردادن وکالت نامه سفید امضا توسط وکیل سرپرست به کارآموز ممنوع و تخلف از نظامات تلقی می شود.

فصل هفتم: مقررات انضباطی و انتظامی

ماده ۳۶) رعایت نزاکت و ادب در رفتار، نگارش دادخواست، لوایح و مکاتبات نسبت به مقامات قضایی، اداری، اصحاب دعوا و وکلای آن ها و نیز پیروی از آداب و اصول اخلاقی و داشتن پوشش مناسب و آراسته (استفاده از کت و شلوار برای آقایان کارآموز و رعایت حجاب مناسب برای خانم های کارآموز) برای کارآموز الزامی است.

تبصره- استفاده از آرم کانون و همراه داشتن پروانه در مراجع رسمی و قضایی برای کارآموز الزامی است.

ماده ۳۷) اعتبار پروانه، آبان ماه هر سال منقضی می شود. کارآموز باید در آبان ماه هرسال برای تمدید پروانه به کانون مراجعه کند. در صورت عدم تمدید پروانه، کارآموز تحت هیچ عنوان حق قبول وکالت به تنهایی یا با کارآموز یا وکیل دیگر حتی با وکیل سرپرست خود را ندارد.

تبصره- انجام تکالیف کارآموزی بدون تمدید پروانه، فاقد اعتبار است.

ماده ۳۸) کارآموز منفرداً یا متفقاً به همراه وکیل سرپرست خود یا وکلای دیگر، حق قبول وکالت در پرونده های ذیل را ندارد:

الف) در پرونده های کیفری که مرجع تجدیدنظر آنها دیوان عالی کشور است. (باستناد ذیل تبصره ۳ ماده ۶ قانون کیفیت اخذ پروانه)

ب) قبول وکالت در مرحله فرجام در دعاوی قابل فرجام خواهی

تبصره- قبول وکالت صرفاً جهت مطالعه پرونده ، مشمول این ماده نیست.

ماده ۳۹) هرگونه دخل و تصرف در مدارک کارآموزی؛ از قبیل، تغییر، پاک کردن اعداد و عبارات آن یا الحاق، قطع نظر از وصف کیفری، از نظر کانون تخلف محسوب و موجب تعقیب انتظامی و عدم پذیرش مدارک و کارنامه خواهد بود.

ماده ۴۰) کارآموز در طول دوره و تا زمان تحلیف ، حق استفاده از عنوان وکیل دادگستری را ندارد. ذکر عنوان کارآموز وکالت بعد از نام و نام خانوادگی ( اعم از فارسی یا لاتین) و درج شماره پروانه و نشانی وکیل سرپرست در کلیه موارد؛ مانند، سربرگ ، کارت ویزیت و نیز درج شماره پروانه و عنوان کارآموز در مهر ضروری است. استفاده از عباراتی؛ نظیر عضو کانون وکلا ، وکیل دعاوی ، قبول وکالت و… ممنوع است.

ماده ۴۱) قبول کار وکالتی منوط به استمرار انجام وظایف کارآموزی است و کارآموز باید منحصراً با موافقت و امضای وکیل سرپرست در وکالت نامه و در حدود صلاحیت کارآموزان قبول وکالت کند.

تبصره- کارآموز باید از وکالت نامه های مخصوص کارآموزان استفاده کند که پس از ثبت شماره سریال در دفتر کانون به کارآموز تحویل می شود و مسئولیت هر نوع سوءاستفاده احتمالی از وکالت نامه های مذکور متوجه شخص کارآموز خواهد بود.

ماده ۴۲) کارآموز باید نسخه ای از وکالت نامه را به موکل و نسخه دیگر را نزد خود نگه داری نموده و تصویر آن را به وکیل سرپرست تحویل دهد.

ماده ۴۳) کارآموز مکلف است کلیه امور ارجاعی از سوی کانون را در اسرع وقت و به نحو شایسته انجام داده و گزارش آن را به موقع تسلیم کند و در امور محرمانه؛ مانند، ارجاعات دادسرا ، دادگاه انتظامی یا بازرسی ، رازداری را رعایت کند.

ماده ۴۴) کارآموز مسئول صحت اعلامات و اظهارات خود به کانون و وکیل سرپرست خود است. در صورت کشف خلاف، کمیسیون بررسی و اتخاذ تصمیم خواهد کرد.

ماده ۴۵) کارآموز از هرگونه تبلیغ یا اقدامات غیرمتعارف ممنوع است.

ماده ۴۶) اخبار و آگهـی های کمیسیون کارآموزی و جلسات سخنرانی در تابلو، سایت و کانال خبری کانــون اعلام می شود و کارآموز موظف است مستمراً پیگیر اخبار کمیسیون کارآموزی و تکالیف خود از طرق مزبور باشد. چنانچه ابلاغ اخطاریه یا ارسال دعوتنامه ای برای کارآموز ضروری باشد به نشانی وکیل سرپرست وی ارسال خواهد شد و وکیل سرپرست مکلف است موضوع را به اطلاع کارآموز برساند

تبصره ۱- در صورت ضرورت، کمیسیون می تواند از وکیل سرپرست در مورد کارآموز و نحوه انجام تکالیف وی ، اخذ توضیح نماید.

ماده ۴۷) این آیین نامه در ۴۷ ماده و ۵۵ تبصره در تاریخ ۱/۴/۱۳۹۱ تصویب و در تاریخ های ۲/۲/۱۳۹۲ و ۱۸/۰۱/۱۳۹۸ اصلاح و به تصویب هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری البرز رسیده است.

یک دیدگاه

  1. سلام،در نظام‌ های خود تنظیم بر پایه همکاری است متاسفانه آیین نامه کانون البرز به این مهم عنایت نداشته وبر اساس اطاعت پذیری تدوین شده این رویکرد محل انتقاد است وخاصه نظام ارعابی ماضی مطرود میباشد جا دارد کانون اصلاحاتی اساسی را در آیین نامه اعمال‌ نماید واز تخیف کار آموزان وهمکارن مبتدی مجموعه بازنگری نماید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا