رای

نمونه رای دادگاه با موضوع خواسته اثبات مالکیت مشاعی یک دستگاه کامیون

وکلاپرس- یک قاضی دادگستری استان چهارمحال بختیاری نمونه رای دادگاهی را با موضوع خواسته اثبات مالکیت در صفحه اینستاگرام خود منتشر کرده است.

به گزارش وکلاپرس، مجید کیانی، قاضی دادگستری شهرستان فارسان، در رای منتشره دادخواست خواهان مبتنی بر اثبات مالکیت سه دانگ از شش دانگ کامیون بنز مایلر را با استناد به شهادت شهود و اقرار خوانده و عدم ارائه دلیل از سوی خوانده برای خرید مال شریک خود پذیرفته است.

بیشتر بخوانید:

متن کامل رای به شرح زیر است:

نمونه رای دادگاه با موضوع خواسته اثبات مالکیت یک دستگاه کامیون بنز

پرونده کلاسه… شعبه اول دادگاه عمومی (حقوقی) دادگستری شهرستان فارسان تصمیم نهایی شماره …

خواهان: آقای… جونقانی فرزند… با وکالت آقای… شهرستان شهر کرد – شهر کرد – خیابان سعدی

خوانده: آقای… فرزند… به نشانی استان چهارمحال وبختیاری – شهرستان فارسان – شهر جونقان

خواسته: اثبات مالکیت (مالی)

بسمه تعالی

به تاریخ ۱۴۰۰/۳/۲۴ در وقت فوق العاده جلسه شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان فارسان به تصدی امضا کننده ذیل تشکیل است پرونده کلاسه… تحت نظر است. دادگاه با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده ختم دادرسی را اعلام و با استعانت از خداوند قادر و متعال و با تکیه بر وجدان به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.

 گردش کار:

در خصوص دعوای آقای… فرزند… با وکالت آقای… به طرفیت آقای… فرزند… خواسته اثبات مالکیت نسبت به سه دانگ از شش دانگ کامیون بنز مایلر به شماره انتظامی… به صورت سه دانگ سه دانگ با خوانده شریک می باشم که این امر در پرونده کلاسه ۹۸۱۵۱۹ مختومه در شعبه اول دادگاه عمومی و حقوقی شهرستان فارسان مورد تایید خوانده قرار گرفته است و لیکن خوانده ادعا نموده است که اواخر سال ۹۴ کامیون را از اینجانب خریداری نموده است در صورتی که هیچ دلیلی جهت اثبات این ادعا از جمله رسید پرداخت ثمن معامله ارائه ننموده است، حالیه با عنایت مراتب پیش گفت استدعای مطالبه ی پرونده ی استنادی جهت بهره برداری قضایی و عنداللزوم استماع شهادت شهود تعرفه شده و مالا رسیدگی و صدور حکم به شرح دادخواست تقدیمی را از محضر عالی تقاضا دارم.

دادگاه اقدام به تعیین وقت رسیدگی و دعوت از طرفین نمود. طرفین على رغم ابلاغ و انتظار کافی در جلسه رسیدگی حاضر نشدند لکن وکیل خواهان حاضر و بیان داشتند که خواسته موکل به شرح دادخواست تقدیمی می باشد با این توضیح که منشاء مالکیت موکل عقد بیع می باشد که با خوانده به صورت شراکتی در سال ۹۱ خریدار نموده اند و من فروشنده را نمی شناسم. مبایعه نامه خرید به نام خوانده می باشد.

لکن ایشان در پرونده کلاسه ۹۸۱۵۱۹ اقرار به مالکیت موکل به نسبت سه دانگ نموده اند و دلیل موکل هم اقرار خوانده در پرونده استنادی و شهادت شهود می باشد.

دادگاه با عنایت به استناد خواهان به شهادت شهود، اقدام به تعیین وقت رسیدگی و دعوت از طرفین نمود و پس از صدور قرار استماع گواهی گواهان، اظهارات شهود تعرقه شده را اخذ نمودند.

شاهد اول به هویت آقای… فرزند… پس از تفهیم مجازات شرعی و قانونی شهادت کذب و همچنین اتیان سوگند شرعی بیان داشتند که خواهان برادرم هستند و در سال ۹۱ با خوانده اقدام به خرید یک دستگاه مایلر از آقای… که اسم دقیق آن را نمی دانم، نمودند و هر کدام مالک نصف این خودرو شدند و از سال ۹۱ در ید آقای خاقانی بود و من خودم موقع خریدن خودرو حضور نداشتم و از خواهان شنیدم که این خودرو را به صورت شراکتی خریداری نمودند و نمی دانم که در مبایعه نامه اسم چه کسی به عنوان خریدار قید شده است و تا سال ۹۷ با هم کار می کردند و اگر خوانده سال ۹۵ سهم خواهان را خریده بود تا سال ۹۷ بیان می کردند. سال ۹۶ و ۹۷ با همین مایلر در نائین کار می کردیم.

شاهد دوم به هویت آقای… فرزند… نیز پس از تفهیم مجازات شرعی و قانونی شهادت کذب و همچنین اتیان سوگند شرعی بیان داشتند که خواهان برادرم هستند و تا جایی که خبر دارم فکر کنم سال ۹۱ بود که با هم به صورت شراکتی اقدام به خرید یک دستگاه خودروی مایلر از آقای… نمودند که موقع خرید من حضور نداشتم و من از خواهان و خواهرزاده آقای… شنیدم که خواهان و خوانده با هم مایلر خریداری نمودند و نمیدانم در مبایعه نامه اسم چه کسی به عنوان خریدار قید شده است و من اطلاع ندارم که آیا خوانده در سال ۹۵ سهم خواهان را خریداری نموده اند یا خیر.

بعد از استماع اظهارات شهود، خوانده بیان داشتند که من قبول دارم که سال ۹۱ با خواهان به صورت شراکتی این مایلر را خریداری نمودم. و در سال ۹۵ من سهم خواهان را خریدم و پول آن را به ایشان دادم و دلیل من این است که به خواهان پول داده ام و نمیدانم چقدر پول داده ام و ما دو نفر، نه قرارداد شراکتی داشته ایم و نه موقعی که سهم ایشان را خریدم قراردادی نوشتیم و همه چیز شفاهی بود.

رای دادگاه

نظر به اظهارات خواهان و دادخواست تقدیمی ایشان و مفاد اظهارات شهود تعرفه شده از سوی خواهان و همچنین با توجه به اقرار خوانده که بیان داشته اند در سال ۹۱ به صورت شراکتی اقدام به خریدن مایلر موضوع دعوا نموده ایم لکن دلیلی مبنی بر اثبات ادعای خود که بیان داشته اند در سال ۹۵ سهم خواهان را خریداری نموده ام، ارائه نداده اند.

لذا دادگاه ضمن استصحاب مالکیت خواهان به میزان سه دانگ مشاعی، دعوای ایشان را وارد دانسته و مستند به مواد ۱۹۸، ۵۰۳ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی و مواد ۱۰ و ۱۲۵۸ قانونی مدنی حکم به اثبات مالکیت خواهان نسبت به سه دانگ (مشاع) از شش دانگ کامیون بنز مایلر به شماره انتظامی ایران … مدل ۱۳۸۳ و همچنین محکومیت خوانده به پرداخت خسارات دادرسی (اعم از هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل) مطابق با تعرفه قانونی در حق خواهان صادر و اعلام می نماید.

حکم صادره حضوری و ظرف مهلت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان چهار محال و بختیاری می باشد.

مجید کیانی
دادرس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان فارسان

منبع: اینستاگرام قاضی کیانی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا