رای

نمونه رای خواسته اثبات مالکیت مال غیرمنقول به استناد صلح‌نامه عادی

وکلاپرس ـ قاضی مجید کیانی در حساب اینستاگرامی‌ خود رأیی را با خواسته اثبات مالکیت مال غیرمنقول به استناد صلحنامه عادی را منتشر کرده است.

بیشتر بخوانید:

پرونده کلاسه ۹۹۰۹۹۸۳۸۲۱۴۰۰۷۷۰ شعبه اول دادگاه عمومی (حقوقی) دادگستری شهرستان فارسان تصمیم نهایی شماره به نشانی استان چهارمحال به نشانی استان چهارمحال وبختیاری – شهرستان فارسان – چلیچه ۱۴۰۰۳۲۳۹۰۰۰۰۴۳۸۶۵۸

خواهان: خانم … فرزند … با وکالت خانم … فرزند … به نشانی استان چهار محال وبختیاری – شهرستان شهرکرد – شهر شهرکرد –

خواندگان:

۱. آقای … فرزند … به نشانی استان چهار محال وبختیاری – شهرستان فارسان – چلیچه

۲. آقای … فرزند …به نشانی استان چهار محال وبختیاری – شهرستان فارسان – چلیچه

خواسته: اثبات مالکیت (مالی غیرمنقول)

بسمه تعالی

به تاریخ ۱۴۰۰/۳/۳۰ در وقت فوق العاده جلسه شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان فارسان به تصدی امضا کننده ذیل تشکیل است پرونده کلاسه …. تحت نظر است دادگاه با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده ختم دادرسی را اعلام و با استعانت از خداوند قادر و متعال و با تکیه بر وجدان به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید

گردش کار:

در خصوص در خواست خانم … فرزند … با وکالت خانم … فرزند … ۱. آقای … فرزند … و ۲. آقای … فرزند … به طرفیت به خواسته اثبات مالکیت نسبت به دو دانگ از طبقه دوم عمارت مسکونی واقع در چلیچه -خیابان آب مراد با احتساب کلیه خسارات ناشی از دادرسی از باب قاعده تـسبیب بدین شرح که خواهان در شرح دادخواست مدعی است خواندگان در تاریخ ۱۳۹۵/۰۴/۳۱ دو دانگ از یک دانگ ساختمان مسکونی واقع در چلیچه خیابان آپ مراد را به اینجانب صلح نموده اند .

لذا ہموجب دادخواست از انجایی که ملک مذکور دارای سند رسمی نبوده و نظر به اصل صحت قرارداد قراردادها از محضر دادگاه محترم تقاضای رسیدگی و صدور حکم به شرح ستون خواسته مورد استدعاست و در جلسه رسیدگی وکیل خواهان اظهار داشتند به شرح دادخواست تقدیمی است، آقای … دفاع اظهار داشتند، در زمان خواستگاری از من خواستند که دو دانگ خانه به نام وی بزنم که گفتم ملکی ندارم. این خانه پدرم می باشد و این صلح نامه را سر عقد آوردند و من بدون اینکه مالک باشم امضا زدم. خانه مال پدرم می باشد و ملک چهار طبقه است.

آقای … خوانده ردیف دوم نیز اظهار داشتند:

اول اینکه ایرادات وارده به دادخواست این است که در ستون خواسته آمده دو دانگ از کل عمارت مسکونی و در متن دادخواست آمده دو دانگ از یک دانگ ساختمان مسکونی این ساختمان چهار طبقه است. اصلا معلوم نیست خواسته چیست؟

دوما پسر من مالک نبوده که بخواهد صلح کند؟ من به عنوان شاهد امضا کردم. در ضمن در همین صلح نامه ای که پیوست است آمده دو دانگ از طبقه دوم چطور می شود دو دانگ از کل ساختمان را میخواهد

ثالثا در زمان عقد من به عنوان شاهد امضا کردم و اصلا رضایتی نداشتم مطابق ماده ۳۴۹ قانون مدنی من اصلا نمی دانستم چه را امضا می کنم. سر عقد گفتند امضا کن به عنوان شاهد؛ اگر می دانستم صلح است بعنوان شاهد هم امضا نمی کردم

گفتند اگر در آینده پسرت خانه خرید دو دانگ بزند به نام همسرش قضیه این بود و من هم بعنوان شاهد امضا کردم من مصالح نبودم پـسرم هم که صلح کرده مالک نبوده است یک طبقه هم متعلق به پسرم (…) است که روی آن وام گرفته است، شهود نیز دارم.

وکیل خواهان اظهار داشتند: در دادخواست اشتباه تایپی بوده و خواسته موکل اثبات مالکیت نسبت به دو دانگ از طبقه دوم عمارت مسکونی واقع در چلیچه خیابان اب مراد است. در ضمن خواندگان امضائات متعلق به خودشان را قبول دارند و ماده مورد استناد خوانده ردیف دوم در خصوص سکوت است نه امضاء. در ضمن، موکل دارای شاهد می باشد.

دادگاه با عنایت استناد خواهان و خوانده ردیف دوم به شهادت شهود اقدام به تعیین وقت رسیدگی و دعوت از طرفین نمود.

استماع شهادت شهود

شاهد اول خواهان به هویت آقای …. فرزند … پس از تفهیم مجازات شرعی و قانونی شهادت کذب و همچنین اتیان سوگند شرعی بیان داشتند که خواهان دختر من هستند و موقعی که با خوانده ردیف اول عقد نکاح منعقد نمودند حضور داشتم. و در مجلسی که صلح نامه تنظیم شد حضور داشتم و محل انعقاد آن منزل خودم بود و چون پدرم که پدر بزرگ عروس می شد حضور داشتند و بزرگ ما و بودند من حرفی نمی زدم و آقای … به عوان مالک ذیل صلح نامه را امضا کردند و ادعای ایشان که شاهد بوده اند صحیح نمی باشد .

شاهد اول خوانده ردیف دوم به هویت آقای … فرزند … پس از تفهیم مجازات شرعی و قانونی شهادت کذب و همچنین اتیان سوگند شرعی بیان داشتند که خوانده ردیف دوم برادرم هستند و خوانده ردیف اول هم برادرزاده من می باشند. و من موقعی که صلح نامه تنظیم شد حضور نداشتم ، و من شنیده ام که … دو دانگ از منزلش را به خانم … واگذار کرده اند و در خصوص واگذاری آقای … من چیزی نشنیدم

شاهد دوم خوانده ردیف دوم به هویت آقای … فرزند … پس از تفهیم مجازات شرعی و قانونی شهادت کذب و همچنین اتیان سوگند شرعی بیان داشتند که خوانده ردیف اول خواهر زاده من هستند و موقعی که صلح نامه مورخ ۹۵/۴/۳۱ تنظیم شد بنده حضور نداشتم ، ولی چیزی که بعدا من شنیدم این بود که … گفته بودند اگر خانم … زندگی کنند، خانه را به ایشان داده ام، من منزل را به ایشان داده ام که زندگی کنند ، و برداشت خودم این است که آقای … دو دانگ از منزلش را به خواهان داده است .

شاهد سوم خوانده ردیف دوم به هویت آقای … فرزند … نیز پس از تفهیم مجازات شرعی و قانونی شهادت کذب و همچنین اتیان سوگند شرعی بیان داشتند که من شوهر خواهر خوانده ردیف دوم هستم و موقعی که صلح نامه مورخ ۹۵/۴/۳۱ تنظیم شد حضور داشتم و این صلح نامه در منزل آقای … (پدربزرگ خواهان) تنظیم شد و من نمیدانم که آقای … دو دانگ منزل به خواهان دادند یا آقای … و همچنین نمی دانمکه آقای به عنوان شاهد امضا کردند یا به عنوان مالک.

رای دادگاه

با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده و نظر به اظهارات احد از شهود تعرفه شده خواهان به هویت آقای … همچنین اظهارات احد از شهود خوانده ردیف دوم به هویت آقای… که مفادا دلالت بر این امر دارد که خوانده ردیف دوم به هویت آقای … به عنوان مالک ذیل صلح نامه استنادی خواهان را امضا نموده اند

و از سوی دیگر بر فرض اینکه صلح نامه موصوف از سوی خوانده ردیف اول و در خصوص ملک خوانده ردیف دوم (به صورت فضولی) منعقد شده باشد با توجه به اینکه خوانده ردیف دوم ذیل صلح نامه را امضا نموده اند و این امر دلالت بر تنفیذ صلح نامه داشته و ادعای خوانده موصوف که بیان داشته اند بنده به عنوان شاهد ذیل صلح نامه را امضا کرده ام مطابق واقع نمی باشد؛

لذا دادگاه ضمن استصحاب مالکیت خواهان دعوای ایشان را وارد دانسته و مستند به مواد ۱۹۸ و ۵۰۳ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی و مواد ۱۰ و ۳۵ و ۱۳۵۸ قانونی مدنی حکم به اثبات مالکیت (مشاعی) خواهان نسبت به دو دانگ از طبقه دوم عمارت مسکونی واقع در چلیچه -خیابان آب مراد حسب صلح نامه مورخ ۱۳۹۵/۴/۳۱ و همچنین محکومیت بالسویه خواندگان به پرداخت خسارات دادرسی (اعم از هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل) مطابق با تعرفه قانونی در حق خواهان صادر و اعلام می نماید. حکم صادره حضوری و ظرف مهلت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان چهار محال و بختیاری می باشد

مجید کیانی

دادرس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان فارسان

منبع: اینستاگرام قاضی کیانی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا