رای

نمونه رای با موضوع بطلان دعوای مطالبه وجه به استناد شهادت و سند عادی

وکلاپرس- یک قاضی دادگستری در حساب رسمی اینستاگرامش رایی با موضوع مطالبه وجه و تامین خواسته منتشر کرده است که دادگاه به دلیل عدم حضور ادله کافی حکم به بطلان خواسته صادر کرده است.

به گزارش وکلاپرس، بر اساس رأیی که در حساب اینستاگرامی قاضی مجید کیانی منتشر شده است، خواهان مدعی شده است که طبق یک تعهد نامه خوانده می بایست مبلغی را در موعد مقرر واریز کند که از پرداخت آن استنکاف نموده است.

قاضی به استناد ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی و به شرح ذیل حکم به بطلان دعوای خواهان داده است

بیشتر بخوانید:

 خواهان: آقای… فرزند … به نشانی …

خوانده: آقای … فرزند … به وکالت … به نشانی …

مطالبه:

  1. خسارت تاخیر تادیه
  2. مطالبه وجه بابت …
  3. مطالبه خسارت دادرسی
  4. تامین خواسته

بسمه تعالی

به تاریخ ۹۹/۷/۱۳ در وقت فوق العاده جلسه شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان فارسان به تصدی امضا کننده ذیل تشکیل است. پرونده کلاسه ۹۸۱۱۸۱ تحت نظر است دادگاه با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده ختم دادرسی اعلام و با استعانت از خداوند قادر و متعال و با تکیه بر وجدان به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.

گردش کار:

در خصوص دعوای آقای … فرزند … به طرفیت آفای … فرزند … به وکالت … و وکالت توکیلی آقای … آبادی به خواسته : «مطالبه وجه ۳۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال قید شده در تعهد نامه پیوست بانضمام کلیه خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه»، بدین شرح که خواهان در شرح دادخواست مدعی است طی تعهد نامه و اقرار در حضور شاهدان و جلسه که در تهران گذاشته شد و آقای … متعهد گردید در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۵ مبلغ قید شده در تعهدنامه را برای آقای … واریز گردد که در همین تاریخ از اجرای تعهد نامه خود سرباز زده است و طی تماس تلفنی هم اقدام به تهدید نموده است.

لذا از آن دادگاه محترم خواستار رسیدگی و صدور حکم به شرح دستور خواسته همچنین بدوا صدور قرار تأمین خواسته مورد استدعاست.

و در جلسه رسیدگی خواهان اظهار داشته اند که من مبلغ ۳۵ میلیون تومان از آقای طلب داشتم و خوانده قبول کردند که این مبلغ را در تاریخ ۹۸/۱۲/۲۵ پرداخت نمایند که تاکنون پرداخت نکرده اند.

وکیل خوانده (آقای …) در دفاع اظهار داشته اند موکل تعهدی به پرداخت پول نداشته است بلکه تعهد موکل این بوده است که از آقای … پول را می گیرند و به خواهان می دهند و من تقاضای ارائه اصل سند عادی خواهان را دارم.

خواهان اظهار نمودند که من اصل تعهدنامه را به همراه ندارم، وکیل خوانده در ادامه بیان داشتند که نسبت به امضاء موکل اظهار انکار دارم و امضا منتسب به موکل نمی باشد.

دادگاه در ادامه جهت اخذ اظهارات شهود خواهان وقت رسیدگی تعیین نمود که خواهان أحد از شهود خود را حاضر نمودند و شاهد به هویت آقای … پس از تفهیم مجازات شرعی و قانونی شهادت کذب و پس از اتیان سوگند شرعی بیان داشتند که خواهان پسرم می باشد و ایشان از یک نفر تهرانی طلبکار بودند که فرد تهرانی پول را به آقای … داده بودند که پول را به خواهان بدهد.

پول را به پسرم (خواهان) ندادند و آقای واسطه شدند و آمدند جلوی منزل من در شهرکرد و گفتند که میخواهیم مشکل پرت و را حل کنیم، و با هم به تهران منزل بدهکار اولیه رفتیم و آقای آنجا (در تهران) گفتند من خودم پول داده بودند که پول را به خواهان بدهند و … پول را به پسرم (خواهان) ندادند.

آقای … واسطه شدند و آمدند جلوی منزل من در شهرکرد و گفتند می خواهیم مشکل پسرت و … را حل کنیم و با هم به تهران به منزل بدهکار اولیه رفتیم و و آقای … آنجا در تهران گفتند من خودم پول را می‌دهم و وکیل … هستم و دیگر کاری به … نداشته باشید و … قرار بود که ۳۵ میلیون تومان به خواهان بدهند و ۱۰ میلیون هم به آقای … در تهران بدهد و آقای … به من گفتند پول … دست من می باشد و تصمیم‌گیرنده من هستم و با من طرف هستید و من هم به آقای … شماره کارت دادم و می‌خواستم موضوع حل شود و آقای … گفتند از مرقد امام رد نشده پول را به حساب شما واریز می کنم ولی آقای … پول را واریز نکرده اند و امروز و فردا می کردند تا اینکه یک روز رفتم جونقان درب منزل ایشان و چند نفر جونقانی هم طلبکار بودند و جلوی منزل ایشان بودند و همان جا یک نوشته با خط خودم تنظیم کردم و ایشان هم امضا کردند و قرار شد ۹۸/۱۲/۲۵ پول را به پسرم (خواهان) بدهند. و پـسرم بابت وثیقه گذاشتن منزلم برای یک تهرانی از ایشان طلبکار شده بود و منزل هم به نام پسرم می باشد. و آقای … پولی که پسرم طلبگار بود را گرفتند و به آقای … داده بودند و علت اینکه من شماره کارت خودم را دادم این بود که به همدیگر اعتمادی نداشتند. و موقعی که صورت جلسه تنظیم شد … (خواهان) حضور داشتند و من خودم دل خواه صورت جلسه را به ایشان ندادم امضاء کنند. ولی به عملی که من انجام داده بودم راضی بودند. و من در درگیری با آقای نبودم و با هیچکدام پرونده ای ندارم.

وکیل خوانده آقای … بعد از استماع اظهارات شاهد بیان داشتند که

اولا بنابر افرار شاهد در همین جلسه و همانگونه که قبل از بیان اظهار شاهد به عرض رسید وی ذی نفع در موضوع می باشد به چند دلیل اول اینکه آنچه بنای اختلاف اولیه ایشان با آقای … بوده بنا بر اظهار صریح خودشان بابت اجاره سند بایت فردی تهرانی بوده که بر خلاف آنچه اظهار گردید سند به نام شخص شاهد بوده است. م

طلب دیگر افرار صریح شاهد به اینکه قرار بود وجه به حساب شخص ایشان واریز گردد حداقل متعهد له بودن وی را در صورت اثبات اصل تعهد مشخص می نماید

ثانیاً آقای … به عنوان شاهد هم با آقای …، و هم با آقای … خصومت دنیوی دارند و دلیل آن دو مطلب است یکی وجود پرونده کیفری بین ایشان و آقای … و دیگری رفتار و جبهه گیری ایشان در همین دادگاه به گونه ای که خود را منعی قضیه نشان داده اند تا شاهد. و با توجه به آنچه که عنوان گردید صرف نظر از اینکه ایراد جرح مطرح شده و چه نتیجه ای حاصل شود موکل هیچگونه بدهی به خواهان ندارد و از طرف دیگر بنابر ادعای خواهان موکل، وکیل آقای … که قرار بود بدهی آقای … را به خواهان پرداخت نماید و از طرفی آقای … هیچگونه بدهی به خواهان ندارند و به تبع آن موکل چه به عنوان ضامن و چه به عنوان وکیل هیچگونه بدهکاری به خواهان ندارند چون بدهی اصلی وجود ندارد که بدهی تبعی ایجاد شود و هیچگونه دلیلی در این راستا ارائه نشده است.

خواهان نیز بعد از استماع اظهارات شاهد و وکیل خوانده بیان نمودند که قرار بود که پول به حساب پدرم واریز شود چون با هم توافق کرده بودند و به من گفتند برو بیرون و آقای نوروزی با پسرم صحبت کردند که آقای … به من گفتند حل شده و برو. و اصل این پول بابت این بود که من سندم را وثیقه پرونده کیفری یک تهرانی گذاشتم و آقای … واسطه بودند و ایشان به من گفتند با من طرف هستی و وقتی فرد تهرانی پول را به … دادند ایشان پول را به من ندادند.

و آقایان … و آقای … با اسحله در شهرکرد آمدند سراغ من که در حال حاضر پرونده کیفری داریم و من و شاهدم هیچکدام با آقای … پرونده نداریم ولی پدرم و من با آقای … پرونده داریم

«رای دادگاه»

در این خصوص با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده و نظر به اینکه

۱. ادله استنادی خواهان عبارت از یک فقره سند عادی و اظهارات دو نفر شاهد می باشد.

.۲. سند استنادی خواهان عادی بوده که خواهان حسب تکلیف مقرر در ماده ۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی سند موصوف را در جلسه اول رسیدگی به همراه نداشته اند.

۳. وکیل خوانده در جلسه اول رسیدگی تقاضای ارائه اصل سند را نموده که با توجه به اینکه خواهان سند موصوف را به همراه نداشتند، اقدام به تعرض (اظهار انکار) به اصالت سند نموده است که نتیجتا سند مذکور (حسب ماده ۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی) از اعداد دلایل ایشان خارج می گردد،

۴، خواهان هر دو شاهد خود را در جلسه دوم رسیدگی (که جهت اخذ اظهارات شهود تشکیل گردیده بود) حاضر نکرده اند و فقط یکی از شهود ایشان اقدام به ادای شهادت نموده اند.

۵. حسب ماده ۲۳۰ قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص دعاوی مالی دو نفر شاهد مرد یا یک مرد و دو زن به ضمیمه سوگند خواهان اقدام به ادای شهادت نمایند که چنین ترتیبی در مانحن فیه رعایت نگردیده است

بنابراین دادگاه با این اوصاف دعوای خواهان را وارد ندانسته و مستند به ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی حکم به بطلان دعوای ایشان صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان چهار محال و بختیاری می باشد.

مجید کیانی
دادرس شعبه دوم دادگاه (عمومی) حقوقی شهرستان فارسان

منبع: اینستاگرام قاضی کیانی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا