رای

نمونه رای با موضوع مطالبه نفقه

نمونه رای با موضوع مطالبه نفقه

 • تاریخ تنظیم: ۱۴۰۲/۰۶/۲۹
 • خواهان: عاطفه…
 • خوانده: مجتبی…
 • خواسته: مطالبه نفقه

بنام خدا

به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۹ در وقت فوق العاده شعبه ۹ دادگاه عمومی حقوقی گرگان به تصدی اینجانب امضاء کننده ذیل تشکیل است کلاسه فوق الذکر تحت نظر است ملاحظه شد دادگاه با توجه به محتوای پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح ذیل انشاء رای می نماید.

رای دادگاه

آغاز رسیدگی به پرونده اینکه دعوایی از سوی مجتبی… به خواسته تجدیدنظرخواهی نسبت به دادنامه شماره …. صادر شده از شعبه ۴ شورای حل اختلاف شهرستان گرگان به طرفیت عاطفه… مطرح شده بدین شرح که دعوایی به خواسته مطالبه نفقه مطرح شده و مرجع بدوی رای بر محکومیت خوانده بدوی به پرداخت ۸۱/۴۵۰/۰۰۰ ریال از باب نفقه ۳۱/۰۳/۱۴۰۲ صادر شده است.

اینک خوانده بدوی در قامت تجدید نظرخواه مراتب اعتراض خویش را اعلام داشته و نقض دادنامه معترض عنه را خواستار شده است.

با توجه به اینکه رای معترض عنه از سوی شورای حل اختلاف گرگان صادر شده است و در راستای ماده ۲۷ قانون شورای حل اختلاف صلاحیت محلی و ذاتی این مرجع محرز است.

خلاصه محتویات پرونده اینکه خواهان مبادرت به طرح دعوای مطالبه نفقه از تاریخ ۲۵/۱۰/۱۴۰۱ لغایت ۳۱/۰۳/۱۴۰۲ نمود مرجع بدوی دعوای خواهان را وارد دانست اینک عمده مطالب تجدید نظرخواه اینکه مقداری وجه و مقدار ۲۵ کیلوگرم برنج از باب نفقه به ایشان تحویل دادم همچنین رای بر عدم تمکین ایشان صادر شده است و ایشان در تمکین بنده نیست و نفقه ای به ایشان تعلق نخواهد گرفت.

دادگاه پرونده را مورد بررسی قرار داد آنچه بر این محکمه استنباط میگردد اینکه:

۱)رای تمکین جنبه تاسیسی دارد نه اعلامی؛ بنابرین دست کم پیش از تاریخ تقدیم دادخواست تمکین دادنامه تحصیل یافته پیرامون تمکین اثر بخش نخواهد بود بنابرین دست کم دادنامه تمکین از تاریخ تقدیم دادخواست در تعلق نفقه موثر بوده و تاریخ انقطاع نفقه همانا تاریخ تقدیم دادخواست تمکین خواهد بود. لازم به توضیح اینکه تاریخ تقدیم دادخواست مورخ ۸/۱۱/۱۴۰۱ می باشد.

۲) پرداخت مقداری از نفقه به صورت وجه و همچنین تحویل میزانی برنج نیز قرینه ای بر آن خواهد بود که زوج نظر بر تمکین دارد به عبارت دیگر رفتار اجتماعی زوج حکایت از تمکین زوجه دارد چه انکه اگر معتقد به نشوز زوجه می بود اساسا پرداخت مقداری وجه به ایشان موضوعا منتفی میگردد حال آنکه زوج در قسمتی از دفاع خود مدعی پرداخت مقداری وجه به زوجه شده است در نتیجه به قرینه عملکرد زوج در پرداخت نفقه (ولو در حد ادعا) تمکین زوجه به دلالت التزامی پیش از تقدیم دادخواست تمکین مفروض است.

۳)ارقام و اموال پرداختی مورد ادعای خواهان قاعدتا در نظریه کارشناسی لحاظ گردیده و به ویژه اینکه بنا به شرایط اقتصادی حاکم بر جامعه رقم اعلامی از سوی کارشناس با واقعیت های جامعه همسو نیست نتیجه اینکه دادگاه ارقام پرداختی را مستغرق در آن می داند.

علی کل حال دادگاه بنا به مطالب فوق و در راستای مواد ۱۹۷ و ۳۵۸ قانون ایین دادرسی مدنی نسبت به تاریخ ۰۸/۱۱/۱۴۰۱ دادنامه را شایسته تایید نمیداند لذا حکم بر نقض آن و نهایتا بطلان دعوای خواهان صادر و اعلام میدارد نسبت به مابقی آن دادنامه صادر شده از شورای حل اختلاف خالی از ایراد است النهایه به استناد ماده ۳۵۸ قانون ایین دادرسی مدنی رای بر تایید دادنامه مورد اعتراض صادر و اعلام می دارد.

رای صادره حضوری و قطعی است. پرونده به موجب تصمیم فوق مختومه گردید.

صابر جعفرنیا اسبویی-رییس شعبه ۹ دادگاه عمومی حقوقی گرگان

بیشتر بخوانید:

نمونه رای با موضوع مطالبه نفقه
نمونه رای با موضوع مطالبه نفقه

منبع: کانال تلگرام صابر جعفرنیا

یک دیدگاه

 1. اگر رای دادگاه مبنی بر لزوم تمکین زوجه ماهیت تاسیسی دارد-که اینگونه نیز است-، منطقا اثر رای نیز باید از زمان قطعیت ان تحقق پیدا کند. بنابراین زوج تا زمان قطعیت رای مبنی بر الزام زوجه به تمکین تکلیف به پرداخت نفقه دارد. لذا بخشی از رای شعبه ۹ دادگاه عمومی حقوقی مبنی بر نقض دادنامه شورای حل اختلاف نسبت به تاریخ ۸-۱۱-۱۴۰۱ به بعد(تاریخ تقدیم دادخواست الزام به تمکین) صحیح به نظر نمی رسد.

  لازم به ذکر است
  برخی از محاکم فراابتدایی نیز در ارا خود چنین عقیده ایی را منعکس نموده اند.
  از جمله شعبه ۲۵۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران در دادنامه به شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۰۴۶۶ صادره در مورخه ۳۰ خرداد ماه ۱۳۹۵، ادعای تجدیدنظرخواه را مبنی بر صدور دادنامه مبنی بر الزام زوجه به تمکین و لزوم صدور رای بر بی حقی در مقطع زمانی بعد از نشوز، با این استدلال که
  “حکم الزام به تمکین از تاریخ قطعیت بر حق زوجه نسبت به نفقه اثرگذار است، در صورت امتناع زوجه از تمکین، از تاریخ قطعیت رای مذکور، وی مستحق دریافت نفقه نخواهد بود”
  رد نموده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا