رایویژه

دادنامه محکومیت مریم بنی رضی به جرم تظاهر به فعل حرام از طریق کشف حجاب

شماره پرونده:………..

شماره بایگانی شعبه:…………

پرونده های کلاسه…………

تجدید نظرخواه و تجدید نظرخوانده:

 • ۱- خانم مریم بنی رضی مطلق فرزند علی با وکالت آقای سید محمدرضا رضوی فرد فرزند سیدمهدی به نشانی…
 • ۲-………..
 • ۳-………..
 • ۴-………..

 

اتهام ها:

 • ۱- ممانعت از حق (از اجرای امر به معروف و نهی از منکر)
 • ۲- جریحه دار نمودن عفت عمومی (کشف حجاب)
 • ۳- ممانعت از حق (از اجرای امر به معروف و نهی از منکر)
 • ۴- اخلال در نظم و آسایش عمومی

به تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۴ در وقت فوق العاده………. استان قم به تصدی امضاء کنندگان ذیل تشکیل است. پرونده کلاسه های………. تحت نظر است. دادگاه با اعلام ختم رسیدگی به شرح زیر مبادرت به صدور رای مینماید:

*(( رأی دادگاه ))*

در خصوص تجدیدنظر خواهی آقای سید مهدی رضوی با وکالت از خانم مریم بنی رضی مطلق و تجدید نظر خواهی آقای……….نسبت به دادنامه شماره……….مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۱صادره از شعبه……….و در پرونده……….که به موجب آن و به جهات و دلایل مرقوم تحدید نظرخواه خانم مریم بنی رضی مطلق به اتهام تظاهر به فعل حرام در مکان عمومی و جریحه دار کردن عفت و اخلاق عمومی به ۷۴ ضربه شلاق تعزیری و از حیث کشف حجاب خارج از حریم خصوصی به سی میلیون ریال جزای نقدی جایگرین ده روز حبس و به اتهام اخلال در نظم عمومی و حرکات غیر متعارف منجر به اخلال به هشت ماه حبس تعریری و ۷۴ ضربه شلاق تعزیری محکوم و تجدید نظر خواهانهای دیگر به اتهام ممانعت از اجرای امر به معروف و نهی از منکر به شصت میلیون ریال جزای نقدی جایگزین نود و یک روز حبس در حق صندوق دولت و همه تجدیدنظر خواهانها را از باب تکمیل مجازات به جهت عدم تاثیر مجازات تعیین شده در اصلاح و تنبه آنان به دو سال انفصال از خدمات دولتی و عمومی محکوم مینماید.

پس از ابلاغ دادنامه و در فرجه قانونی متقاضیان تجدید نظر نسبت به آن تقاضای تجدید نظر خواهی معمول و پرونده جهت رسیدگی به موضوع به دادگاه تجدید نظر ارسال و به این شعبه ارجاع و به کلاسه های……….ثبت میگردد.

ملخص محتویات پرونده دلالت دارد به مراجعه خانم مریم… در مورخ ۱۴۰۱/۹/۳ به شعبه بانک ملت شهرک قدس در حالی که پوشش روی سر خود به عنوان حجاب نداشته است با ورود به داخل بانک آقا و خانومی که زن و شوهر بودند به این خانم تذکر میدهند که پوشش سر خود را درست کند و روسری خود را به سر بیندازد او هیچ توجهی به تذکر آنان نمیدهد این دو نفر از رئیس بانک میخواهند که از ارائه خدمات نسبت به فرد بی حجاب خودداری کند که رئیس پاسخ میدهد که دستور العملی در این خصوص نداریم و دستور میدهد به کارمند بانک سریع تر کار را اندازی نموده و ایشان از بانک خارج شود که در این فاصله توسط فرد نامشخص از این اتفاقات فیلم گرفته و در فضای مجازی منتشر میشود در فیلم مشخص میشود که افرادی در بانک به این دو نفری که امر به معروف و ناهی از منکر بوده اعتراض مینمایند.

پس از انتشار این فیلم رئیس پلیس امنیت اخلاقی مراتب را به معاون محترم داستان اعلام و کسب تکلیف می نماید و با دستور مقام قضایی دادسرای عمومی و انقلاب قم و بازبینی فیلم افراد شناسایی و بازجویی و پس از تفهیم اتهام و صدور کیفرخواست پرونده به دادگاه کیفری دو ارسال که منجر به صدور رأی معترض عنه می شود.

بیشتر بخوانید:

اینک هیئت دادرسان این دادگاه با توجه مجموع اوراق و محتویات پرونده و بازبینی فیلم دوربین مداربسته در بانک و مداقه در اظهارات و دفاعیات تجدید نظر خواهانها و وکلای آنان دادنامه تجدید نظرخواسته در موضوع اتهامی تجدید نظرخواه در موضوع اتهامی خانم مریم… مبنی بر تظاهر به فعل حرام از طریق کشف حجاب منجر به جریحه دار نمودن عفت عمومی ( مفاد کیفرخواست)  و کشف حجاب در انظار عمومی صحیحاً اصدار یافته است با قابلیت اجرای مجازات اشد دفاع وی که این عمل او عمدی نبوده است وارد نیست و دفاع وکیل وی………. به صورت عادی بدون آرایش ظاهر شده و وضعیت وی با توجه به شرایط سنی و ظاهری او موجب جریحه دار شدن عفت عمومی نشده است وارد نیست رفتار وی به عدم رعایت حجاب و بی اعتنایی به ضرورت دین و واجب شرعی با برهنه نمودن سرخود باعث جریحه دار شدن عفت و اخلاق عمومی گردیده…………باید با دقت مواظب حجاب خود میبود

بنابراین با رد تجدید نظر خواهی تجدید نظرخواه مستندا به بند الف ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری دادنامه تجدید نظر خواسته تایید میگردد.

النهایه با توجه به فقدان سابقه کیفری و اینکه سرپرست خانوار میباشد و از رفتار خود اظهار پشیمانی نموده است مستنداً به مواد ۴۰ و ۴۶ و ۵۲ قانون مجازات اسلامی اجرای مجازات شلاق وی را به مدت دو سال تعلیق مینماید چنانچه در مدت تعلیق اجرای مجازات مرتکب جرم جدید شود موضوع ماده ۵۲ قانون مذکور علاوه بر تحمل مجازات جرم جدید این مجازات نیز اجرا خواهد شد.

لکن دادنامه تجدید نظرخواسته نسبت به تجدید نظرخواه خانم… با موضوع اتهامی اخلال در نظم عمومی و اتهام بقیه متهمان تجدید نظرخواه با عنوان اتهامی ممانعت از اجرای امر به معروف و نهی از منکر صحیحاً اصدار نیافته است و قابل تأیید نیست زیرا رفتار تجدید نظرخواه خانم… منجر به اخلال نظم بانک نشده است برابر فیلم ارائه شده و پیوست پرونده که مورد بازبینی این دادگاه قرار گرفت خدمات رسانی در بانک عادی بوده است و منجر به بازداشتن مردم از کسب و کار نشده است تجدید نظرخواهان ها ردیف دوم و سوم و چهارم نیز باعث باز داشتن و ممانعت از امر به معروف و نهی از منکر نشده اند آمران به معروف و ناهیان از منکر تا آخر به وظیفه خود عمل کرده اند لکن مرتکب جرم بسیار عادی آرام به تذکرات بی توجه بوده شرح مذکور با حذف مجازات تکمیلی براى تجدید نظرخواه ردیف اول خانم… و با غیر قابل تأیید دانستن دادنامه نسبت به وی با موضوع اتهام اخلال در نظم عمومی و غیر قابل تأیید دانستن دادنامه نسبت به تجدید نظر خواهانهای دیگر با موضوع اتهامی ممانعت از اجرای امر به معروف و نهی از منکر موضوع ماده ۹ قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر مستنداً به بند ب ماده ۴۵۵ قانون آئین دادرسی کیفری دادنامه تجدید نظرخواسته نقض و به استناد ماده ۴ قانون مذکور و ماده ۱۲۰ قانون مجازات اسلامی و اصل ۳۷ قانون اساسی حکم بر برائت متهمان صادر و اعلام مینماید. این رأی قطعی است.

 

‫۱۵ دیدگاه ها

 1. تا نباشد چوب تر فرمان نبرنند ..
  اصلا بحث دین و فرهنگ و .. را در نظر نگیریم
  از هر نظر نگاه کنیم
  واقعا دیگه یک عدّه شورتش را درآورده اند ..
  لباس های حال بهم زن
  آرایش های زننده
  رفتارهای قبیح
  زنان و دخترانی بی ادب
  بی عفت کلام

  خیابان که میروی
  هم از یک عده زن ومرد بی عفت وبیغیرت اعصابت خورد میشه
  هم از بی عرضه گی و این همه مماشات مسئولین

  انگار یک عدّه از قافله مد عقب نمانند. روز بروز هم رنگ جماعت وقیح میشوند

  بلاخره کاسه صبر ملت مسلمان و با غیرت سر میاد
  دیگه مثل جماعت زن وزندگی که نیستن متعصبین
  ممکن است آشوب های بسیار بدتر وغیرکنترل تر در کشور ایجاد کنند
  خدای نکرده مانند اوّل انقلاب
  موضوع اسیدپاشی و .. پیش بیاید
  این آرامش قبل از طوفان
  را جدّی بگیرید
  مردمی را میبینم که میگویند صدها هزار شهید واین همه صبر و سختی معیشتی کشیدیم .که کشور درست بشود . امّا امروز بی حیا ها بیشتر عزیز کرده شده اند
  کشور را قبضه کرده اند
  بظاهر حکومت اسلامی
  امّا باطن جامعه شده .‌.؟!

  1. منم وقتی اداره ای میرم از اینکه مدیر و مسیول اونجا بدون هیچ ترسی ازم زیرمیزی میخواد ناراحت میشم.از اینکه میبینم افرادی به خاطر خون شهیداشون منصبی گرفتن و دارن خون مردمو تو شیشه میکنن خونم به جوش میاد.از اینکه با اسم شهید و حزب اله جیباشون رو پر میکنن انگار همه این اموال رو میخوان با خودشون ببرن جهنم.باید ترسید از زمانی که مردم صبرشون تموم بشه

  2. حرف دل میلیونها نفر و همچنین خانواده های معطم شهدای واقعی
   (نه تیر شیطان خورده ) کسی که واقعا خانواده شهید آست با عبرت است ولا عیر

 2. زن رو به خاطر زیباییش می‌کشند. شلاق و زندان که چیزی نیست .جالبه که رئیس بانک و مردم همه با هم متحد هستند و رو سیاهیش میمونه واسه اون زن و شوهر بد ذات .

 3. اجرای بدون تبعیض قانون و برخورد با مسئولان اداری نفوذی خواسته مردمه. با مسئولان ترویج کننده بی حجابی و بی عفتی و سلبریتی ها که در واقع کارخانه تولید بی حیایی هستن بدون ترحم و تبعیض برخورد قانونی بازدارنده بشه بخش بسیار بزرگی از داستان بی حجابی رفع میشه.

 4. مگر جرم ایجاد مزاحمت برای مردم کمتر است، دادگاه از کجا تشخیص داده، ایجاد مزاحمت توسط این اشخاص بخاطر مسایل قبلی نبوده است. اگر اینها دنبال صواب هستند، حداقل مزاحم مردم نشوند.

 5. کاش فکری هم برای اصلاح قوه قضاییه میشد .
  تا بعضی از قضات فاسد و … که باسفارش و رابطه و… رای ناحق می دهند و جای حق و ناحق را عوض میکنند هم تنبیه شوند .

 6. بدانید و آگاه باشید که طبیعت، مسیر طبیعی و غریزی خود را طی خواهد کرد و مطمئن باشید که هرگونه ظلم به موجودات زنده از طرف خداوند بی پاسخ نخواهد ماند.خداوند بر همه هستی آگاه و دانا و توانا است و آنچه را که صلاح و عدالت بداند، اجرا خواهد کرد .و بدانید که هرگونه ظلم و جفا به مخلوقات پروردگار، در سرانجام نهایی،تاثیری نخواهد گذاشت.

 7. اونوقت اون دوتا زنو شوهر که ابروی اون زن بیچاره رو بردن با فیلم گرفتن ازش و دخالت توی چیزی که بهشون ربطی نداره چی مجازات اونا چیه؟

  1. مجازات ندارن . به جاش شغل رئیس بانک رو میدن به اون ششم ابتدایی ها . من نمیدونم دیگران رو از نون خوردن انداختن چه ثوابی داره ؟ خصوصا رئیس بانک که کلی زحمت کشیده و درس خونده . آیا خود پیامبر ص و امام حسین ع هم راضی به این کارها هستن ؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا