رای

نمونه رای با موضوع اصلاح سند ازدواج از شرط مهریه عند المطالبه به مهریه عند الاستطاعه

خواهان: آقای … فرزند … با وکالت آقای …

خواندگان:

  • خانم … فرزند … به نشانی …
  • آقای … فرزند …  به نشانی …

خواسته: ابطال سند (موضوع سند مالی نیست)

رای دادگاه

در خصوص دادخواست آقای … فرزند …  با وکالت آقای … به طرفیت ۱- خانم … فرزند … ۲- آقای … فرزند … سر دفتر ازدواج شماره… به خواسته ابطال سند و اصلاح عبارت عند المطالبه بودن مهریه به عند الاستطاعه بودن مهریه در سند ازدواج به شرح و متن دادخواست دادگاه با توجه به محتویات پرونده و نظر به این که خواهان اظهار داشته ابتدا در حرم مطهر صیغه ازدواج دائم خوانده شده و در آنجا مهریه عند الاستطاعه ذکر شده و پس از آمدن به دفترخانه چون ایام کرونا بوده ابتدا سند ازدواج و دفتر اقدام به پر نمودن سند و دفتر نموده و چون ایام کرونا بوده و جهت جلوگیری از ازدحام افراد ابتدا سند و دفتر ازدواج نوشته شده لاکن در موقع جاری شدن صیغه توسط دفترخانه متوجه شدیم که مهریه عندالمطالبه ذکر شده که موضوع را به مسئول دفترخانه تذکر دادیم و ایشان در هنگام اجرای صیغه گفته مهریه عند المحضر و اینکه در خصوص موضوع قرار استماع شهادت شهود صادر و شهود اعلام نموده اند که در هنگام عقد در حرم مطهر مهریه عند الاستطاعه ذکر شده و خوانده ردیف دوم اظهار داشته وقتی در حرم مطهر صیغه نکاح جاری شود در دفترخانه صیغه نکاح جاری نمیشود لاکن بنا به رعایت مسائل ظاهری مجدداً در دفترخانه صیغه را میخوانیم و اینکه چون مهریه در سندهای ازدواج معمولاً عند المطالبه می باشد همکارم بنا به سایر موارد عند المطالبه نوشته که در هنگام اجرای صیغه در دفترخانه پس از گفتن عند المطالبه افراد اعتراض نمودند لذا ایشان مهریه را گفته عند المحضر.

علیهذا با توجه به مراتب فوق الذکر و نظر به اینکه ملاک برای شرایط نکاح آنچه در عقد اولیه ذکر شده می باشد و نیز ملاحظه سی دی مراسم اجرای صیغه نکاح در دفترخانه توسط اینجانب و قاضی محترم مشاور که در آن هنگام اجرای صیغه پس از ذکر عند المطالبه بودن سر و صدا میشود و فیلم قطع میشود، لذا دادگاه ضمن لحاظ نمودن نظر قاضی محترم مشاور دعوی خواهان را در قسمت اصلاح سند وارد تشخیص و مستندا به مواد ۱۲۵۸ و ۱۳۱۵ و ۱۳۱۶ قانون مدنی حکم به اصلاح سند ازدواج و مقید نمودن مهریه به عند الاستطاعه صادر و اعلام مینماید و در خصوص ابطال سند نظر به اینکه دلیل و مدرکی ارائه نگردیده حکم به رد دعوی صادر مینماید.

رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در شعب تجدیدنظر می باشد.

رییس شعبه دادگاه خانواده
مهدی اکبری

بیشتر بخوانید:

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا