رای

نمونه رای با موضوع اعلام بطلان معامله به علت فروش دوباره یک ملک به مالک

وکلاپرس- قاضی کیانی رایی در صفحه اینستاگرامش با خواسته اعلام بطلان معامله منتشر کرده است که در آن خواهان مدعی شده که ملکی را دو بار به او فروخته اند.

بیشتر بخوانید:

خواهان: آقای …. فرزند … با وکالت آقای …

خواندگان: ۱- … فرزند … با وکالت … و ۲- آقای … فرزند …

خواسته: اعلام بطلان معامله

بسمه تعالی

به تاریخ ۱۴۰۰/۳/۸ در وقت فوق العاده جلسه شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان فارسان به تصدی امضا کننده ذیل تشکیل است پرونده کلاسه ۹۹۰۱۳۴۱ تحت نظر است دادگاه با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده ختم دادرسی را اعلام و با استعانت از خداوند قادر و متعال و با تکیه بر وجدان به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.

درخصوص دعوای آقای … فرزند … با وکالت آقای … به طرفیت آقایان ۱- … فرزند … با وکالت … و ۲- آقای … فرزند … به خواسته رسیدگی و صدور حکم مبنی بر ابطال قرار داد مورخه ۱۳۶۹/۰۹/۰۱ مقوم به ۱۰۰۰۰۰۰ ۳ ریال و مطالبه سه میلیون ریال به انضمام مطلق خسارات و هزینه های دادرسی و ثمن پرداختی با احتساب غرامات وارده و پرداخت بر اساس شاخص، بدین شرح که خواهان در شرح دادخواست مدعی است به موجب قرار داد عادی مورخه ۱۳۵۴/۰۴/۰۱ یک باب منزل واقع در فارسان خیابان بهشتی خریداری نمودم و خواندگان به موجب قرار داد مورخه ۱۳۶۹/۰۹/۰۱ مجددا همان ملک را در حالی که مالک آن خود من بوده ام به بنده فروخته اند فلذا نظر به اینکه معامله صورت گرفته به دلیل عدم مالکیت فروشندگان محکوم به بطلان است صدور حکم مبنی بر ستون خواسته را استدعا دارم،

دادگاه اقدام به تعیین وقت رسیدگی و دعوت از طرفین نمود. وکیل خواهان در جلسه رسیدگی اظهار داشتند خواسته به شرح دادخواست تقدیمی است. در راستای ستون خواسته مبنی بر اعلام بطلان معامله مبایعه نامه مورخ ۶۹/۹/۹ دال بر خرید چهار دانگ از یک منزل مسکونی با محدودات مشخص از خواندگان، قابل ذکر است که ملک موضوع دعوی سابقا در مورخ ۵۴۱۶/۱ به موکل فروخته شده بوده و چون اصل مبایعه نامه در دسترس موکل نبود خواندگان طی مبایعه نامه مورخه ۶۹/۹/۱ اقدام به فروش ۳ دانگ از منزل مسکونی خود مجددا به موکل نمودند و وجوهاتی را دریافت نمودند لذا با توجه به عدم مالکیت خواندگان در فروش مبایعه سال ۶۹ و مستحق للغیر بودن موضوع آن تقاضای رسیدگی در راستای ستون خواسته را دارم و علت انجام بیع مجددا توسط موکل، عدم دسترسی به مبایعه نامه مورخ ۵۴/۶/۱ و وجود رابطه نسبی فی ما بین طرفین پرونده بوده است.

آقای … به وکالت … از آقای … در دفاع از موکل خود اظهار داشتند: دفاعیات به شرع لایحه است آقای … نیز به عنوان خوانده بیان داشتند:

اولا از این قولنامه پدرم به صورت صوری جهت اخذ وام به همه ما داده است. خودم دارم، برادر بزرگم ( …) هم دارد لذا قولنامه سال ۵۴ صوری بوده است و آقای … حاضر به ادای گواهی هست

ثانیا در سال ۶۹ من فقط دو دانگ زمین فروختم به قیمت ۱۵۰ هزار تومان که بابت آن دو عدد قالی به قیمت ۱۷ هزار تومان از خواهان گرفتم بابت بخشی از ثمن و دیگر هیچگونه ثمنی از معامله سال ۶۹ تاکنون دریافت نکردم فقط بخاطر اعتماد برادری نوشتم نقدا دریافت نمودم، آقای … در این خصوص حاضر به گواهی است. و در صورت مقتضی دعوی مربوطه را مطرح خواهیم نمود.

دادگاه با عنایت به استناد خواندگان به شهادت شهود، اقدام به تعیین وقت رسیدگی و دعوت از طرفین نمود و پس از صدور قرار اظهارات گواهان را اخذ نمود. شاهد اول به هویت آقای … فرزند … پس از تفهیم مجازات شرعی و قانونی شهادت کتب و همچنین اتیان سوگند شرعی بیان داشتند که طرفین پدر و برادرانم هستند. و من اطلاع دارم که سند مورخ سال ۵۴ بین پدرم و برادرم صوری بوده است و موقع تنظیم آن من حضور داشتم و چون می خواست وام بگیرد این نوشته تنظیم شد و این سند راجع به یک باب منزل مسکونی واقع در خیابان شهید بهشتی می باشد. و سند هم در سال ۵۴ تنظیم نشده است بلکه در دهه شصت تنظیم شده است و تاریخ آن سال ۵۴ قید شده است، و قبل از اینکه مالک رسمی ملک شود این سند (سند مورخ سال ۵۴) تنظیم شده است.

شاهد دوم به هویت آقای … فرزند … نیز پس از تفهیم مجازات شرعی و قانونی شهادت کذب و همچنین اتیان سوگند شرعی بیان داشتند که طرفین پرونده پدر بزرگ و عموهای من هستند و سند تنظیمی سال ۵۴ سوری می باشد و من زمان تنظیم سند سنی نداشتم و بارها از پدربرگم این مطلب را شنیدم که گفتند این سند صوری می باشد. و اطلاع ندارم تاریخ دقیق تنظیم این سند چه زمانی بوده است.

وکیل خواهان بعد از استماع شهادت شهود اظهار می دارند که آقای … سابقا در شورای حل اختلاف اقدام به ادای شهادت نموده اند که رونوشت آن تقدیم می گردد و بیان داشته اند قولنامه مورخ سال ۶۹ جعلی می باشد و در واقع مبایعه نامه سال ۵۴ را که هم اکنون به موجب دادخواست حاضر منکر شده اند را قبول داشته اند لذا اظهارات ایشان با اظهارات سابق وی در تعارض کامل است. و موکل در سال ۵۴ این ملک را خریدند و مجددا به علت مفقودی مبایعه نامه سال ۵۴ در سال ۶۹ اقدام به خرید چهار دانگ همین ملک از خواندگان شدند تا اینکه اصل مبایعه نامه سال ۵۴ پیدا شد.

رای دادگاه

نظر به اینکه

۱، خواهان در زمان تنظیم مبایعه نامه مورخ ۱۳۵۴/۶/۱ به سن رشد (که در آن زمان حسب ماده ۱۳۱۰ قانون مدنی ۱۸ سال بود و این ماده در آن تاریخ اصلاح نشده بود و سن ۱۸ سال را اماره رشد می دانست) نرسیده بودند.

۲. فارق از اظهارات احد از شهود به هویت آقای … در شورای حل اختلاف که صرفا نسبت به امضاء خود ذیل سند مورخ ۱۳۶۹/۹/۱ ادعای جعل نموده اند و ارتباطی به سند مورخ سال ۱۳۵۴ ندارد، اظهارات ایشان و شاهد دیگر خواندگان در جلسه رسیدگی به صراحت دلالت بر صوری بودن سند مورخ ۱۳۵۴/۶/۱ دارد،

۳، عرفا و منطقا بعید به نظر می رسد که فردی دو بار اقدام به خرید یک ملک نمایند ولو اینکه قرارداد اولیه را مفقود نموده باشند خصوصا اینکه خواهان و وکیل ایشان ادعا دارند که بابت مبایعه نامه دوم، مبلغ ۳۰۰ هزار تومان پرداخت نموده است. این در حالی است که بر فرض اینکه به علت مفقودی قرارداد اولیه، خواهان مجبور به انعقاد معامله دوم شده باشد نباید پولی را پرداخت می نمودند.

۴. حسب نظریه کارشناس دادگستری که مصون از تعرض موجه طرفین باقی مانده است. تاریخ مندرج در بالای سند (۱۳۵۴/۶/۱) واقعی نبوده و متن موصوف در زمانی موخر بر تاریخ مندرج نگارش یافته است که این موضوع نیز آماره ای بر صوری بودن سند مورد ادعای خواهان مبنی بر مالکیت ایشان است.

النهایه دادگاه با این اوصاف دعوای خواهان را وارد ندانسته و مستند به ماده ۱۳۵۷ قانون مدنی حکم به بطلان دعوای مطروحه صادر و اعلام می نماید، حکم صادره حضوری و طرف مهلت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان چهار محال و بختیاری می باشد

مجید کیانی
دادرس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان فارسان

بیشتر بخوانید:

منبع: اینستاگرام قاضی کیانی

یک دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا