رای

نمونه دادنامه رد «درخواست الزام به تمکین زوجه» به سبب عدم امنیت جانی همسر ناشی از بیماری روانی زوج

رای دادگاه

تاریخ صدور رای: ۱۴۰۲/۳/۲۰

در خصوص دادخواست آقای ع… فرزند… به طرفیت خانم ف…  فرزند …، به خواسته تقاضای الزام خوانده به تمکین عام و خاص؛ بدین شرح که خواهان بیان داشته:

به موجب سند ازدواج تقدیمی خوانده همسر دائمی وی می باشد که مدتی است بدون عذر شرعی از انجام تکالیف قانونی خود امتناع و منزل مشترک را ترک نموده و علیرغم درخواست های مکرر و وساطت بستگان حاضر به بازگشت و تمکین نمی باشد لذا درخواست رسیدگی و صدور حکم وفق خواسته را دارد.

خوانده در مقام دفاع اظهار نموده: دعوی خواهان را قبول ندارم، خواهان بنده رامورد کتک کاری قرار داده و مورد تهدید قرار داده و نهایتا چون امنیت جانی جهت حضور در منزل نداشتم، از منزل مشترک خارج شدم لذا با عنایت به مراتب فوق تقاضای رد دعوی خواهان را دارم. ضمنا پرونده ای با موضوع مطالبه نفقه در همین دادگاه مطرح است و دفاعیات خودم را در آن پرونده مفصلا درخصوص سوءرفتار خواهان بیان داشته ام، بنده دیگر تحت هیچ شرایطی حاضر به ادامه زندگی مشترک با خواهان نیستم.

خواهان متقابلا بیان داشته: دفاعیات خوانده را قبول ندارم ، بنده کتک کاری نسبت به ایشان نداشته ام و خوانده بدون دلیل و جهت موجه خانه را ترک نموده و برادرش وی را از خانه برده است و در پرونده نفقه نیز اظهارات خودم را بیان داشته ام لذا با عنایت به مراتب فوق نهایتا تقاضای صدور حکم شایسته از ناحیه دادگاه را دارد.

علی کل حال دادگاه با عنایت به محتوی پرونده، نظر به اینکه سابقا دعوی دیگری با موضوع مطالبه نفقه از ناحیه زوجه علیه زوج در همین دادگاه مطرح که مفاد پرونده مذکور و استماع اظهارات شهود و مستندات ارائه شده حکایت از این دارد که زوج دارای بیماری سایکوز و افسردگی شدید بوده و خود نیز به این موضوع اذعان داشته و حتی بررسی محتوی پیامک های رد و بدل شده بین طرفین بعضا متضمن تهدید زوجه توسط زوج می باشد، علیهذا نظر به مراتب فوق به عقیده دادگاه در حال حاضر با توجه به اظهار زوجه مبنی بر عدم امنیت جانی جهت حضورردر منزل مشترک که قرائن و امارات موجود مؤید ادعای مشارالیها و سوءرفتار زوج بوده و ادعای زوجه منطبق بر ماده ۱۱۱۵ می باشد،

علیهذا دادگاه دعوی خواهان را وارد ندانسته و مستندا به ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی و ماده ۱۹۷ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم بر بطلان دعوی نامبرده صادر و اعلام می گردد. رای صادره ظرف مهلت ۲۰ روز از ابلاغ قابل تجدید نظر در محاکم محترم تجدید نظر استان خراسان جنوبی می باشد.

علیرضا صلح دوست

دادرس شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی(خانواده) شهرستان قاین

بیشتر بخوانید:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا