رایویژه

نمونه دادنامه دادگاه تجدیدنظر درباره پذیرش لغو عضویت وکیل از صندوق حمایت وکلا

وکلاپرس ـ شعبه اول دادگاه تجدیدنظر تهران در سال ۹۹ در یک رأی با نقض دادنامه بدوی، حکم به لغو عضویت اجباری وکیل دادگستری از صندوق حمایت از وکلا داده است.

به گزارش وکلاپرس، مستشاران شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان تهران با استناد به تبصره ماده ۱ قانون تشکیل صندوق حمایت از وکلا و کارگشایان دادگستری تقاضای وکیل تجدیدنظر خواه را صحیح اعلام کرده و حکم به لغو عضویت اجباری وی داده‌اند.

بیشتر بخوانید:

تجدیدنظرخواه: خانم زهرا…

تجدید نظر خواندگان: ۱ هیئت مدیره صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری ۲. صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری

تجدیدنظرخواهی از دادنامه شماره… مورخ ۹۸/۱۱/۱۲ صادره از شعبه ۸۱ دادگاه حقوقی تهران

بسمه تعالی

گردش کار: به تاریخ ۹۹/۴/۲۴ در وقت فوق العاده شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان تهران به تصدی امضاء کنندگان دیل تشکیل است، پرونده کلاسه… تحت نظر می باشد، دادگاه با استعانت از خداوند متعال و با بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح ذیل مبادرت به انشاء رأی می نماید.

«رای دادگاه»

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم زهرا … به طرفیت مدیرعامل و هیات مدیره صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری از دادنامه شماره… مورخ ۹۸/۱۱/۱۲ صادره از شعبه ۸۱ دادگاه حقوقی تهران که به موجب آن دعوای الزام به لغو عضویت اجباری در صندوق حمایت از وکلا و کارگشایان دادگستری و استرداد وجوه پرداختی و خسارات دادرسی متعلقه موضوع دادخواست تجدیدنظرخواه به شرح استدلال منعکس در دادنامه تجدیدنظرخواسته به قرار رد دعوا انجامیده است.

نظر به اینکه دعاوی ذکر شده توجهی به تجدیدنظر خواندگان ندارد. زیرا شخصیت حقوقی صندوق حمایت وکلا و کارگشایان مستقل از شخصیت تجدیدنظر خواندگان که عنوان مدیران آن را به عهده دارند متفاوت میباشند. بنابراین اعتراض تجدید نظر خواه در این بخش بلاوجه تلقی شده در نتیجه با استناد به صدر ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی با رد اعتراض تجدیدنظرخواه قرار تجدیدنظرخواسته را تایید و اعلام می نماید

و درخصوص تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه به و طرفیت صندوق حمایت از وکلا و کارگشایان دادگستری نسبت به دادنامه تجدیدنظرخواسته به حکم بطلان دعوای یاد شده تجدیدنظرخواه شده است.

نظر به اینکه اجباری بودن عضویت وکلا و کارگشایان دادگستری نزد صندوق تجدیدنظر خوانده شامل وکلا و کارگشایانی است که در نزد سایر صندوق ها سابقه بیمه ای نداشته باشند زیرا این الزام در مقام حمایت از وکلا و کارگشایان در قبال حوادث و از کار افتادگی و بیماری و پیری و امثال آن بوده است.

به خصوص آنکه ماهیت وجودی صندوق غیر انتفاعی بوده و از محل اندوخته اعضا نسبت به حمایت های بیمه ای آنان می پردازد. بنابراین دادگاه تجدیدنظر با پذیرس اعتراض تجدیدنظرخواه دادنامه تجدیدنظرخواسته را با استناد به قرار ابتدایی ماده ۱۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی نقض نموده و به استناد ماده ۱۹۸ همین قانون و تبصره ماده یک قانون تشکیل صندوق حمایت از وکلا و کارگشایان دادگستری که به لغو عضویت تجدید نظر خواه در صندوق مزبور صادر و اعلام می نماید،

و در مورد دعوای الزام به استرداد وجوه پرداختی نظر به اینکه تجدیدنظر خواه دادخواست خود را در این قسمت استرداد نموده است، بنابراین دادگاه تجدیدنظر با استاد به صدر ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی را تجدید نظر خواسته را نقض نموده و به استناد ماده ۳۵۶ ناظر بر بند ج ماده ۹ قانون ابر قرار سقوط دعوای تجدید نظرخواه را صادر و اعلام می نماید در مورد مطالبه خسارت دادرسی نظریه اینکه رابطه سببیت بین خسارت مورد خواسته و فعل تجدید نظر خواه احرار نمی گردد زیرا تجدیدنظرخوانده صرفا در مقام انجام وظایف بوده و بدون اظهار نظر قضایی راسا حق تمکین به تقاضای تجدید نظرخواه را نداشته است، بنابراین اعتراض تجدید نظر خواه غیر موجه تلقی و به استاد قسمت اخیر ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدید نظر خواسته را در این قسمت تایید می نماید. رای صادره قطعی است

مستشاران شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان تهران

رفیع خدایاری

احمد لاهوتی

بیشتر بخوانید:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا