اخبار کانون هاویژه

نتیجه انتخابات هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز + اسامی و تعداد آرا

وکلاپرس ـ هیأت نظارت بر انتخابات کانون وکلای مرکز نتیجه انتخابات سی و دومین دوره هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز را به صورت رسمی اعلام کرد.

به گزارش وکلاپرس، نتیجه انتخابات سی و دومین دوره هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز به ترتیب تعداد آرا از سوی هیأت نظارت بر انتخابات این نهاد منتشر و اعلام شد.

بیشتر بخوانید:

نتیجه رسمی انتخابات ساعت دو بامداد اعلام و بر روی درگاه رسمی کانون مرکز منتشر شد.

به گزارش روابط عمومی کانون مذکور، نتیجه انتخابات سی و دومین دوره هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز به ترتیب تعداد آرا به شرح زیر می باشد:

نام خانوادگینامشماره پروانهتعداد رای
طالعحسین٩١١٩٢٢٧١
نظریسهیل١٢٣٢٠٢٠٨٧
پورنوریدکتر منصور١٩٨٢۵١٧٧٣
حسینیسیدکاظم١۶٨۴٧١۶١٢
غفاری فردوئیمحمدتقی٧١٧٢١۵٩٢
سنائیالتفات۵٨٨٢١۵۴٢
طاهریدکترسهیل١١٨٨٣١۴٩٣
شاه محمدیدکتر محمد٨۴٣٠١۴٩٠
حبیب زاده مؤمندکتر بهنام١٠٩٢٠١۴٨٢
قاسمی عهدوحید١٣٢٣۵١٣٩٣
یاراحمدیعلی٩٩٩۶١٣٠٨
پاشاامیریدکتر امین١١١١٧١٢۵٢
صدری خانلوعلی٧١٨٨١١۵٢
امینیدکتر غلامرضا۵٨۵٢١١٠۶
فارسانیفرشاد١۵۶١٠١٠٧٢
فرحناکیانفرشید١٢١١۴١٠٧٢
صفادوستحسن١٣۵١٧٩٩٩
سرداری زادهاکبر۴١١٣٩۵٩
بهنامیریحانه١٩۵٩۵٩٢٨
حسینیسیدعلیرضا٢۵١٣٢٩٢۵
کریمی لاریمیعلیرضا۶٩٢۴٩١۵
عبدیمهران٢١٠۶۴٨۴۵
عبدالهی لاشکیدکترعارف٧٢٠٨٨٠٢
تعالیزینب١٣۶٨٧٧۶٨
رجب پورسهیلا۶٠٣۶٧۶١
سرتیپیحسین١١١٨١٧٠١
فیروزمندلیلا١٨٣٢۶۶۶٩
ریاضتدکتر زینب١٩٠٣٣۶٣٧
اسدیرضا٨٣٠٩۶١۶
محبی نوگورانیاباذر۶٢۴١۵٧١
صیادیاناحمد۶۶٩١۵۴٠
ساعتچی یزدیحسین۶۵٢٢۵٣۵
ساعدمحمد جعفر١٢۶٠۴۵٠٨
شجاععلیرضا٢١١٩٠۴٨٨
غلامیابوالفضل١٩٩٧۶۴۶٧
حنیف زادگانامیرفرهاد١٨٣٧١۴۴١
شاهنظری کرباسراییعلی اکبر١١۵٨٠۴١۴
رسول زاده فرساددکتر علی۶٠٩٠۴٠۵
کاظمییاشار١۵٩۶٣۴٠٣
خرمشاهیبابک١٣٧٨۶٣۵۵
براتی طرقیمجید١٣۴۵٢٣٣۶
حجازیسیدامرالدین٩٧٩۶٣٣۵
سلوکیاسماعیل٩٧٢٣٣٢۶
مددیصادق٨٨٢۶٣٢۶
جلیلوندمحسن١٢٩٧۴٣١٣
سالارکیامحمود٢٠۴٠٧٣٠۶
مرکزیحسین١٣١۴٠٣٠١
جعفر پوردکتر کوروش١۵۶٨۶٢٩۴
رسولیحسن٢٠٢٩٠٢۵۵
شفیعی برزیمیثم١٣٢١٣٢۵٠
مهرورزبیژن۶۶١٨٢۴۶
عباسی فرج زادهرضوان١٩٧٠٠٢٣٣
حسن پور اله حقحسین١١٠۵۴٢٢٣
صادقی سراجیمهران۵٩٣٩٢١۶
لطفی زاده اطهروجیه اله٧۵٨٠٢١٠
سلطان احمدیجلال٨۶٧٨٢٠۶
سلمانیمجید۵۵٩٠١۶٣
امینیسیدحجت الله٢۶۴٢٣١۵۶
توسلی کجانیحمید٢٠٩۵٢١۵٣
خوارزمیدکتر لیلا١۶۶٣۶١۴٨
عربیمحمدرضا١٣٣٢١١۴۴
مجیدی زنگ ابادیمهدیه١۴٧٠٠١۴۴
حجتی سعیدیامیررضا١٣٨١٠١۴٣
کریمی فارسیسیدمهدی١٨۵۴٧١۴٣
امامیباقر١٢٢٠٣١۴١
میرزاحسینیحبیب اله٩٢۶١١٣٨
موسویطاهره سادات٢٠٣۶٢١٣۴
شاکرمیمحسن٢٨٢١٢١٢٧
مختاریمجید٨١٣۶١٠٧
وکیلی اجودعباس٧٠٢۵١٠۴
میرصانعسیدمسعود١۶٨۵٠١٠٣
نوابیزهرا٩٩۴٧١٠٣
مجیدآبادیفرهاد١۵٠٨٠٨٧
عوضی فردبهناز٢١۴۵٩٧۴
درویشدکترعلیرضا١۵١۴٢۴۴
اعتماد نیامجتبی١٧۶٧۵۴٣
وحیدیدکترغلامحسین٩٧٠١۴١
محمدی تشکریآرش١٢١١٧٢۵

یک دیدگاه

  1. منتخبینی که رای آوردن به هیچ عنوانی تجربه اداره کانون روندارن وخدابه فریاد وکلای مرکزبرسه گرچه مادیگه باکانون کاری نداریم اصلا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا