رایویژه

محکومیت کانون وکلای زنجان به صدور پروانه کارآموزی وکالت علی‌رغم مخالفت مرجع امنیتی + تصویر دادنامه

تاریخ رسیدگی: ۱۳۹۹/۹/۲۳

خلاصه جریان پرونده

خانم… دارای مدرک کارشناسی در رشته حقوق که در تاریخ … از دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان فارغ التحصیل گردیده است در تاریخ آموزی وکالت دادگستری سال ۱۳۹۸ کانون وکلای دادگستری زنجان شرکت و با احراز رتبه… پذیرفته شده است.

حسب اعلام تاریخ آزمون ورودی کارآموزی وکالت سال ۱۳۹۸ که مبادرت به اقدام جهت صدور پروانه کار آموزی را می‌نماید کانون وکلای زنجان استعلامات لازم را از دوایر و سازمانهای مربوطه به عمل آورده است که حسب پاسخ استعلام های واصل شده نامبرده فاقد سوء پیشینه کیفری بوده نتیجه حسب گواهی شماره … سرپرست واحد سجل قضایی دادسرای عمومی و انقلاب زنجان و بموجب نامه شماره … ابتلاء به مواد مخدر نداشتم و نیز بموجب نامه شماره … دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنچان خانم… در رشته حقوق در تاریخ… دارای مدک کارشناسی در رشته حقوق که از دانشگاه… فارغ التحصیل گردیده است در آزمون پذیرش کار سرپرست واحد سجل قضایی دادسرای اداره کل پزشکی قانونی استان زنجـان دانشگاه آزاد اسلامی واحـد زنجـان در مقطع کارشناسی فارغ التحصیل گردیده است و اداره کل اطلاعات استان زنجان بموجب نامه شماره… در تاریخ … بعنوان کانون وکلای داداگستری زنجان اعلام داشته از نظر این اداره کل خانم… فاقد صلاحیت جهت اخذ پروانه کارآموزی وکالت می‌باشد.

همچنین بموجـب نـامـه شـماره… کانون وکلای زنجان طی نامه شماره بعنـوان خـانـم… اعلام داشته است پیرو اعلام نتایج آزمون پذیرفته شدگان کارآموزی وکالت سال ۹۸ موضوع آگهی این کانون برابر پاسخ استعلام شماره … مورخ … و شماره … مورخه … مراجع صلاحیتدار قانونی صدور پروانه کارآموزی برای شما امکان‌پذیر نمی‌باشد مراتـب جـهـت اطلاع اعلام و ابلاغ می گردد.

خانم… در مقام اعتراض نسبت به تصمیم کانون وکلای دادگستری زنجان طی لایحه تقدیمی به دادگاه عالی انتظامی قضات در اجرای ماده ۳۴ آئین‌نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری بر آمده و بموجب لایحه تقدیمی و مستندات پیوست تقاضای نقض تصمیم مزبور و صدور حکم برا الزام کانون وکلای دادگستری زنجان به صدور پروانه کارآموزی وکالت می‌نماید که به تاریخ… ثبت دبیرخانه دادگاه عالی انتظامی قضات گردیده است.

دبیرخانه طی نامـه شـماره … به پیوست نسخه دوم اعتراض معترض به کانون وکلای دادگستری زنجان اعلام داشته ضمن اظهارنظر پرونده مربوطه را ارسال نمایند.

کانون مزبور بموجـب نـامـه شـماره… در مقام پاسخگویی اظهار داشته خانم… در آزمون پذیرش کار آموزی وکالت سال ۱۳۹۸ کانون وکلای دادگستری زنجان پذیرفته شده است در اجرای تبصره ۱ ماده ۳ قانون ثبـت اخـذ پروانه استعلام‌های لازم از مراجع قانونی برای ثبت نام و صدور پروانه کارآموزی برای نامبرده انجـام شـده و پاسخ آنها شکایت از وجود شرایط عمومی برای صدور پروانه بوده است در همین راستا اداره کل اطلاعات استان مشارالیها را فاقد صلاحیت جهت اخذ پروانه کارآموزی وکالت شناخته و اعلام نموده است و به پیوست پرونده مربوطه را ارسال نموده است که مندرجات لوایح طرفین به هنگام شـور مـورد مداقـه قـرار خواهد گرفت که پس از وصول حسب دستور مقام محترم پرونده جهت رسیدگی به شعبه عالی انتظامی قضات ارجاع می‌شود و به کلاسه… ثبت این شعبه گردیده است.

هیأت دادگاه به تاریخ فوق تشکیل است پس از قرائت گزارش پرونده و انجـام مشـاوره بـه شـرح آتی اتخاذ دادگاه تصمیم می‌شود:

رای دادگاه

نظر به اینکه معترض در آزمون پذیرش کار آموزی وکالت سال ۱۳۹۸ کانون وکلای دادگستری زنجان شرکت پذیرفته شده است و با احراز … پذیرفته شده است و حسب مندرجات پرونده کلیه شرایط مندرج در ماده ۲ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب ۱۳۷۶ را واجد بوده … و با توجه به اینکه در پاسخ استعلام‌های واصله هیچ گونه عنوان و دلیل و یا مدرکی بر عدم شرایط مقرر در ماده ۲ مرقوم اعلام و ابراز و اقامه نگردیده است؛

لذا دادگاه با قبول اعتراض بعمل آمده حکم بر الزام کانون وکلای دادگستری محترم استان زنجان بر صدور پروانه کار آموزی وکالت دادگستری به نام خانم… صادر و اعلام می‌شود.

رای صادره قطعی است.

شعبه… دادگاه عالی انتظامی قضات

رییس دادگاه… مستشار دادگاه…      عضو معاون…

تصویر دادنامه دادگاه عالی انتظامی قضات

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا