اخبار مجلس شورای اسلامی

متن کامل لایحه عفاف و حجاب مصوب کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس

نام جدید « لایحه حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب »

لایحه حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب

فصل اول- کلیات

ماده ۱ خانواده، به عنوان کانون اصلی رشد و تعالی انسان و آرامش او اصالت دارد و هر رفتاری که به ترویج برهنگی، بی عفتی، بی حجابی، بدپوششی و اعمال خلاف عفت عمومی که منجر به برهم زدن آرامش زن و مرد در خانواده، رواج ازدواج دیرهنگام، گسترش طلاق و آسیبهای اجتماعی و زدودن ارزش خانواده میشود، نقض بندهای (۱) و (۷) اصول سوم و دهم قانون اساسی است و مطابق احکام این قانون و سایر قوانین ممنوع میباشد.

ماده ۲ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است با همکاری دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی تأثیر اجرای این قانون را رصد و سالانه به مجلس شورای اسلامی گزارش نماید. این گزارش در کمیسیونهای فرهنگی و قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی ارزیابی و نتیجه تغییر شاخص وضعیت عفاف و حجاب جهت قرائت به صحن علنی ارسال میشود.

این حکم مانع از نظارت سازمان بازرسی کل کشور و سایر نهادهای نظارتی مسؤول در انجام وظایف قانونی نیست.

ماده ۳ ایجاد هماهنگی، پیشبینی سازوکار لازم و نظارت بر عملکرد دستگاه ها و نهادها در اجرای این قانون و مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی بر عهده وزارت کشور است که با استفاده از همه ظرفیتها و امکانات و منابع و تشکیل ستاد هماهنگی و راهبری اجرای مصوبه عفاف و حجاب اقدام مینماید و گزارش آن را به صورت سالانه به شورای عالی انقلاب فرهنگی و مجلس شورای اسلامی ارائه میکند.

تبصره- دستگاه های اجرائی و نهادهای مذکور در این قانون مکلفند گزارش عملکرد سالانه خود را تا ابتدای مهرماه هر سال به وزارت کشور ارائه دهند. عدم ارائه گزارش یا ارائه گزارش خلاف واقع موجب مجازات مسؤول مستقیم و بالاترین مقام دستگاه مربوط به مجازات مذکور در ماده (۴۷) این قانون میشود.

فصل دوم- وظایف عمومی دستگاه های اجرائی

ماده ۴ کلیه دستگاه های مذکور در ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴/۱۲/۱۳۹۵ و ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ و ماده (۵) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱/۶/۱۳۶۶ و تبصره ماده (۲) قانون دیوان محاسبات کشور مصوب ۱۱/۱۱/۱۳۶۱ مکلفند در دوره های آموزش ضمن خدمت کارکنان، نسبت به آموزش سبک زندگی اسلامی مبتنی بر تعهد زوجین به یکدیگر و ترویج فرهنگ عفاف و حجاب اقدام کنند.

 تبصره۱ – سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است با همکاری مدیریت حوزه های علمیه، حداکثر ظرف سه ماه پس از لازمالاجرا شدن این قانون محتوای آموزشی موضوع این ماده را تهیه کند و حداکثر ظرف یکماه به تایید دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی برساند.

تبصره۲- دستگاه های اجرائی موضوع این ماده مکلفند با همکاری سازمان تبلیغات اسلامی برنامه هایی جهت تبیین سبک زندگی اسلامی خانواده محور و فرهنگ عفاف و حجاب با بهره گیری از شیوه های مناسب هنری و اجرائی برای خانواده-های کارکنان خود طراحی و برگزار نمایند.

ماده ۵– دستگاه های مذکور در این قانون مکلفند ظرف سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون شاخصهای ارزیابی عملیاتی خود را در چهارچوب اسناد و قوانین بالادستی، مطابق با وظایف تخصصی تعیین شده در مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در عرصه عفاف و حجاب و این قانون، تهیه و جهت تایید به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارسال کنند.

دستگاه های مذکور موظفند برنامه اقدام سالانه خود را در چهارچوب شاخصهای تایید شده به ستاد هماهنگی و راهبری اجرای مصوبه عفاف و حجاب در وزارت کشور جهت تصویب و نظارت بر اجرای آن ارائه نمایند.

 ماده ۶– مصوبات کارگروه ساماندهی مد و لباس که به تصویب وزرای عضو کارگروه میرسد در راستای اجرای اینقانون برای کلیه دستگاه های اجرائی موضوع ماده (۴) این قانون لازمالاجراست.

تبصره- کارگروه ساماندهی مد و لباس موظف است براساس معیارهای مصوب شورای فرهنگ عمومی، دستورالعمل طراحی، تولید و عرضه لباس و استانداردهای واردات لباس متناسب با «سبک زندگی اسلامی خانواده محور و فرهنگ عفاف و حجاب» را سالانه به دستگاه های اجرائی و کلیه صنوف و صنایع مرتبط ابلاغ نماید.

ماده ۷ اقلام مرتبط با عفاف و حجاب و ملزومات آن کالای فرهنگی محسوب میشود و وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، صنایع و معادن، بازرگانی و فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان صدا و سیما موظفند در اعطای مشوقها، تسهیلات و خدمات، وضع معافیتها، تخفیف های تبلیغاتی، کاهش هزینه تأمین مواد اولیه تولید، کاهش هزینه های گمرکی و ایجاد فرصتهای مناسب برای عرضه عمومی پوشاک متناسب با «سبک زندگی اسلامی خانواده محور و فرهنگ عفاف و حجاب» به عنوان کالای فرهنگی تعرفه گذاری و حمایت نماید.

تبصره- پوشاکی که دارای شناسه یکپارچه ایرانی (شیما) نباشد مشمول حمایتهای مندرج در این ماده نمیشود.

ماده ۸ وزارت امور خارجه موظف است با همکاری سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی مقدمات انعقاد پیمانها و تأسیس و تقویت جنبشهای جهانی برای حفظ و دفاع از کیان خانواده در برابر جریان انحرافات جنسی و اخلاقی در میان کشورهای جهان را فراهم نماید.

 فصل سوم- تکالیف اختصاصی دستگاه های اجرائی

ماده۹ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، به منظور تحقق اهداف این قانون، مکلف به وظایف زیر است:

 1. نظام جامع رتبه بندی محتوای محصولات و تولیدات فرهنگی را بر مبنای تطابق با شاخصها و اولویتهای محتوایی حوزه عفاف و حجاب مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی ظرف مدت سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون تنظیم و هرگونه حمایت مادی و معنوی و میزان برخورداری از امتیازات و یارانه ها را متناسب با نظام جامع رتبه بندی محتوایی اعمال نماید.
 2. ممنوعیت صدور مجوز و پخش آثار مغایر با شاخصها و اهداف این قانون و سیاستهای شورای عالی انقلاب فرهنگی؛

ماده ۱۰سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به منظور تحقق اهداف این قانون، مکلف به وظایف زیر است:

 1. تهیه و پخش برنامه های تلویزیونی در جهت معرفی و ترویج نمادها و الگوهای سبک زندگی اسلامی خانواده محور و فرهنگ عفاف و حجاب با تأکید بر مخاطبین کودک و نوجوان و پرهیز از ترویج الگوهای فردگرایانه و ضد خانواده در پخش برنامه های سیما
 2. آگاه سازی و روشنگری درباره جریان هایی که علیه بنیان خانواده فعال بوده یا فردگرایی، برهنگی، هرزه نگاری، همجنس بازی یا سایر مفاسد مخل بنیان خانواده را ترویج میکنند.
 3. پخش رایگان برنامه های تخصصی تهیه شده توسط دستگاه های اجرائی و نهادهای غیردولتی و سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی فعال در عرصه عفاف و حجاب مطابق استانداردهای تولید و پخش سازمان صدا و سیما
 4. ترغیب و تشویق هنرمندان و تولیدکنندگان آثار فرهنگی فاخر به منظور ارائه راهکارهای بدیع و جذاب در راستای تعمیق و توسعه فرهنگ عفاف و حجاب
 5. ممنوعیت دعوت و انعقاد قرارداد با اشخاصی که به ترویج برهنگی، بی عفتی، بی حجابی، بدپوششی یا مقابلهباحجاب و عفاف مبادرت کرده یا سبک زندگی آنها مغایر فرهنگ حجاب و عفاف است.
 6. استفاده از الگوهای مورد تایید کارگروه ساماندهی مد و لباس برای الگوسازی پوشش متناسب با سبک زندگی اسلامی خانواده محور و فرهنگ عفاف و حجاب در محصولات تولیدی و پرهیز از استفاده الگوهای نامناسب
 7. تهیه ضوابط محتوای صوت و تصویر فراگیر در حوزه سبک زندگی اسلامی خانواده محور و فرهنگ عفاف و حجاب به تفکیک برای صدا و سیما و شبکه نمایش خانگی ظرف مدت دو ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون و تایید آن در شورای عالی انقلاب فرهنگی
 8. سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر صدا و سیما (ساترا) موظف است از تولید و پخش محتوای صوت و تصویر فراگیر مروج فساد، برهنگی، بی عفتی، بی حجابی و بدپوششی در شبکه نمایش خانگی جلوگیری نماید.
 9. سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر صدا و سیما (ساترا) موظف است سیاستهای و ضوابط تولید و پخش محتوای صوت و تصویر فراگیر در سکوهای انتشار را جهت تأمین اهداف این قانون ظرف مدت سه ماه تهیه و ابلاغ و بر آن نظارت کند.
 10. تهیه و ابلاغ دستورالعمل به کارگیری، نگهداشت و تعالی حرفهای مجریان در راستای تحکیم خانواده و فرهنگ عفاف و حجاب
 11. تهیه و ابلاغ دستور العمل حمایتی معرفی، ترویج و تبلیغ پوشاک عفیفانه و ملزومات حجاب به عنوان کالای فرهنگی
 12. تولید و پخش فیلمهای و سریالهای (الف) ویژه در حوزه سبک زندگی اسلامی خانواده محور و فرهنگ عفاف و حجاب
 13. اطلاع رسانی مناسب درخصوص احکام این قانون و پیگیری رسانه ای میزان تحقق و رفع موانع آن

 ماده ۱۱ سازمان تبلیغات اسلامی به منظور تحقق اهداف این قانون، مکلف به وظایف زیر است:

 1.  برنامه ریزی برای استفاده از ظرفیت مساجد، هیأت ها و تشکلهای مذهبی و هیأت های اندیشه ورزی نخبگان حوزوی و دانشگاهی در امر سبک زندگی اسلامی خانواده محور و فرهنگ عفاف و حجاب
 2. حمایت از تولید محصولات فرهنگی، هنری، سینمایی، نمایشی، تجسمی، کتاب، رمان و مانند آن برای کودکان و بزرگسالان در زمینه بسط فرهنگ عفاف و حجاب
 3. توسعه فضای پرسش و پاسخ مانند برگزاری میزگرد و انجام مناظره در زمینه فرهنگ عفاف و ضوابط شرعی حجاب با بهکارگیری ابزارهای مختلف تبلیغی
 4. برگزاری مسابقات فرهنگی، هنری و علمی باهدف آگاه سازی نسل جوان با موضوع علت مقرره گذاری در حوزه سبک زندگی اسلامی خانواده محور و فرهنگ عفاف و حجاب و آثار آن بر خانواده
 5. فرهنگسازی، تبیین شعائر دینی، تأسیس، شبکه سازی و سرمایه گذاری در راستای مفاهیم عفاف و حجاب با استفاده از ظرفیت تبلیغی

ماده ۱۲ وزارت آموزش و پرورش به منظور تحقق اهداف این قانون، مکلف به وظایف زیر است:

 1. ترویج سبک زندگی اسلامی خانواده محور و فرهنگ عفاف و حجاب در کلیه مقاطع تحصیلی مبتنی بر سن و جنسیت در قالب بسته های یادگیری به ویژه برنامه ها و متون درسی، تولیدات و رویدادها، جشنواره ها و اردوهای فرهنگی و تربیتی، محتوای چند رسانه ای به صورت تعاملی و برخط با بهره گیری از ظرفیت زیست بوم های فناورانه در بستر فضای مجازی
 2. فرهنگ سازی عفاف و حجاب و سبک زندگی اسلامی مبتنی بر تعهد زوجین به یکدیگر از طریق برگزاری دوره ها و کارگاه های آموزشی و ارائه متون آموزشی برای خانواده ها و معلمین
 3. تهیه آیین نامه الگوی پوشش مناسب، زیبا، آراسته و عفیف مبتنی بر فرهنگ اسلامی-ایرانی متناسب با شرایط سنی،اقلیمی و جغرافیایی بهویژه مناطق روستایی و عشایری به تفکیک برای دانش آموزان، معلمان و کارکنان با همکاری کارگروه ساماندهی مد و لباس و تایید آن در شورای عالی انقلاب فرهنگی ظرف مدت سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون
 4.  اقدام نسبت به اعمال گزینش بدو خدمت و استمرار صلاحیتهای بدو گزینش در طول سنوات خدمتی و صلاحیتهای عمومی و نیز رعایت فرهنگ عفاف و حجاب برای کلیه معلمان، دانشجو معلمان و کارکنان اعم از رسمی، پیمانی یا قراردادی یا خرید خدمات
 5. تهیه آیین نامه انضباطی معلمان، مدیران و دانشجو معلمان ظرف شش ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون و ارسال به شورای عالی انقلاب فرهنگی جهت تصویب

تبصره- از زمان لازم الاجراء شدن این آیین نامه، به تخلفات معلمان و مدیران مطابق آیین نامه مذکور رسیدگی میشود و قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۲ درخصوص معلمان، مدیران و دانشجو معلمان موقوف الاجراء میشود.

 • در اختیار قرار دادن فضاهای مدارس، هنرستانها و فضاهای آموزشی و ورزشی در ساعات غیر آموزشی و ایام تعطیل برای فعالیتهای فرهنگی و تربیتی مساجد، مراکز و مجموعه های تربیتی به قیمت تمام شده

ماده ۱۳وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به منظور تحقق اهداف این قانون، مکلف به وظایف زیر است:

 1.  اولویت بخشی به طرحهای پژوهشی کلان و میان رشته ای در زمینه راهبردهای گسترش فرهنگ خانواده محوری و تعهد زوجین به یکدیگر، سبک زندگی اسلامی خانواده محور و فرهنگ عفاف و حجاب با در نظر گرفتن امتیاز ویژه پژوهشی یا فرهنگی
 2. بازنگری، اصلاح و اجرای دستورالعملها و توصیه نامه های لازم در راستای گسترش فرهنگ عفاف و حجاب در سطح دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی و تدوین دستورالعملهای جدید بر اساس این قانون
 3. ترویج سبک زندگی اسلامی خانواده محور و فرهنگ عفاف و حجاب از طریق تهیه دستورالعملهای معیار (استاندارد) لباس اجتماعی در محیطهای دانشگاهی با همکاری کارگروه ساماندهی مد و لباس.
 4. افزایش اعطای تسهیلات برای ازدواج دانشجویی و اولویت دادن به ساخت خوابگاه های متأهلی
 5. اختصاص بخشی از ظرفیت دروس عمومی و معارف اسلامی به ترویج و تبیین مبانی و اصول فرهنگ عفاف و حجاب پس از تایید شورای اسلامی شدن دانشگاه ها ظرف ششماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون
 6. راه اندازی و گسترش دانشگاه ها و پردیسهای دانشگاهی مختص بانوان با سطح کیفی بالاتر از سایر دانشگاه ها و ارائه خدمات یارانهای به این پردیسها
 7. در نظر گرفتن امتیاز منفی برای مرتکبین جرائم موضوع این قانون، بر مبنای تشخیص کمیته انضباطی دانشگاه در فرآیند معرفی دانشجوی نمونه.
 8. طراحی، تهیه و اجرای نظام جامع تربیتی و ایجاد کارپوشه فعالیتهای فرهنگی دانشجویان با تایید شورای اسلامی شدن دانشگاه ها ظرف شش ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون

 ماده ۱۴ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به منظور تحقق اهداف این قانون، مکلف به وظایف زیر است:

 1. بازنگری، اصلاح و اجرای دستورالعملهای رفتاری و آیین نامه نحوه پوشش اساتید، دانشجویان و کارکنان همگن و غیرهمگن (اعم از پزشکان، کارکنان مراکز درمانی و ارائه دهندگان خدمات بهداشتی و درمانی و مراکز دانشگاهی و مراکز تابعه آن (اعم از بیمارستان، درمانگاه، داروخانه، آزمایشگاه و…) در بخشهای تشخیص و درمان در خصوص رعایت عفاف و حجاب و اجرای کامل قانون انطباق امور پزشکی و بازنگری و کارآمدسازی شاخصها و مراعات اصول آن در فرایند اعتباربخشی بیمارستانها و مراکز بهداشتی مطابق احکام این قانون
 2. ابلاغ و نظارت بر دستورالعملهای اجرائی جهت رعایت عفاف و حجاب و حفظ حریم اخلاقی بیماران و همراهان در محیط های آموزشی یا درمانی دولتی و غیردولتی
 3. طراحی چیدمان اداری در ساختمانهای ستادی بیمارستانها، دانشگاه ها و سایر مراکز مربوط به وزارت بهداشت براساس حفظ حدود حریم شرعی بین کارمندان زن و مرد و ایجاد محیط اختصاصی جهت ارائه خدمات پزشکی جز در موارد استثنا که حضور نامحرم در آنها ناگزیر است.
 4. افزایش اعطای تسهیلات برای ازدواج دانشجویی و اولویت دادن به ساخت خوابگاه های متأهلی
 5. در نظر گرفتن امتیاز منفی برای مرتکبین جرائم موضوع این قانون، بر مبنای تشخیص کمیته انضباطی دانشگاه در فرآیند معرفی دانشجوی نمونه.
 6. طراحی، تهیه و اجرای نظام جامع تربیتی و ایجاد کارپوشه فعالیتهای فرهنگی دانشجویان با تایید شورای اسلامی شدن دانشگاه ها ظرف شش ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون

ماده ۱۵ معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری به منظور تحقق اهداف این قانون، مکلف به وظایف زیر است:

 1. تهیه دستورالعملهای لازم جهت رعایت فرهنگ عفاف و حجاب در فعالیتهای شرکتهای دانش بنیان، پارکهای علم و فناوری، مراکز رشد، کارخانه های نوآوری، خانه های خلاق و سایر مراکز تحت نظر معاونت و همچنین در تولیدات و محصولات آنها، جهت تصویب در هیئت وزیران
 2. پذیرش، همکاری و اعطای تسهیلات به اشخاص حقیقی و حقوقی مشروط به رعایت ماده (۳۴) این قانون
 3. تهیه دستورالعملهای رفتاری و آیین نامه نحوه حضور پژوهشگران در مراکز، کارخانه های نوآوری، پارکهای علم و فناوری، مراکز رشد، خانه های خلاق و سایر مراکز مربوطه جهت تصویب در هیئت وزیران
 4. بازنگری در ادامه همکاری و حمایت قانونی از شرکتهای دانشبنیان، پارکهای علم و فناوری، مراکز رشد، کارخانه های نوآوری، خانه های خلاق و سایر مراکز تحت نظر معاونت که به هر نحو برهنگی، بیعفتی، بی حجابی، بدپوششی و اعمال خلاف عفت عمومی را ترویج نموده یا مدیران، کارکنان و پژوهشگران آنها مرتکب رفتارهای مذکور میشوند.
 5. نظارت بر اجرای این قانون در مراکز تحت نظر و ارائه گزارش جرائم و تخلفات به مراجع ذیصلاح
 6. حمایت از مجموعه هایی که در صنایع خلاق و فناوریهای نرم و محصولات دانشبینان در خصوص سبک زندگی اسلامی خانواده محور و فرهنگ عفاف و حجاب مشغول فعالیت بوده یا محصولی تولید میکنند.

 ماده ۱۶– وزارت کشور به منظور تحقق اهداف این قانون، مکلف به وظایف زیر است:

 1. تصویب برنامه های اقدام سالانه بر مبنای شاخصهای ارزیابی عملیاتی دستگاه های موضوع این قانون از طریق ستاد هماهنگی و راهبری اجرای مصوبه عفاف و حجاب وزارت کشور
 2. تهیه شناسنامه اجتماعی بر مبنای منطقه و آمایش سرزمینی با توجه به تنوع فرهنگها، اعتقادات جهت تقویت سبک زندگی اسلامی خانواده محور و فرهنگ عفاف و حجاب متناسب با آداب و رسوم
 3. ارائه گزارش های ادواری و موردی از اجرای این قانون با همکاری استانداران و فرمانداران و گزارش از وضعیت عفاف و حجاب در سطح جامعه
 4. ارائه راهکارهای ارتقای فرهنگ عفاف و رعایت حجاب متناسب با آداب و رسوم هر منطقه از کشور به تفکیک استان و مناطق شهری و روستایی به شورای اجتماعی کشور
 5. اطلاع رسانی قوانین و مقررات حوزه عفاف و حجاب به اتباع بیگانه و نظارت بر رعایت آنها
 6. تسریع در روند صدور مجوز برای تشکلهای اجتماعی موضوع عفاف و حجاب و حمایت از آنها

ماده ۱۷ ستاد هماهنگی و راهبری اجرای مصوبه عفاف و حجاب وزارت کشور به منظور تحقق اهداف این قانون، مکلف است وظایف زیر را با همکاری مرکز مدیریت حوزه های علمیه انجام دهد:

 1. ایجاد سازوکارهای مناسب در فضای حقیقی و مجازی برای دسترسی آسان پژوهشگران و مجریان به نتایج مطالعات و تحقیقات در حوزه عفاف و حجاب و تبین نظریه اسلام در اصالت خانواده
 2. پژوهش، تولید و نشر مؤثر محتوای تبیینی و اقناعی جذاب و پاسخ به شبهات و سؤالات
 3. آگاهسازی متناسب با اقشار اجتماعی از پیامدها و تبعات در فضای مجازی و حقیقی بهویژه برای نسل جوان،
 4. تبیین تکالیف فردی و اجتماعی آحاد جامعه، دولت و حاکمیت با تأکید بر روشهای اقناعی
 5. استفاده از ظرفیتهای مبلغان دینی در راستای گسترش فرهنگ عفاف و حجاب در کشور
 6. آموزش و تربیت تخصصی طلاب و روحانیون مبلغ ویژه عفاف و حجاب برای محیط های آموزشی، اداری، تجاری، شهر، روستا با استفاده از روشهای نوین تبلیغی و تأکید بر روش اقناعی و ترویج اصالت خانواده
 7. آسیب شناسی، بازنگری و به روز رسانی مستمر شیوه های ترویج عفاف و حجاب با بهره گیری از دانش متخصصان رشته های گوناگون و نیز تجارب میدانی فعالین حوزه پوشش و عفاف و حجاب و مطالعه راهکارهای توسعه فرهنگ عفاف و حجاب در نظام تبلیغی دینی و ایجاد نوآوری در این زمینه
 8. گسترش و تقویت مراکز مشاوره حضوری و مجازی با محوریت سبک زندگی اسلامی خانواده محور و توانمندسازی و پاسخ به سؤالات عفاف و حجاب

ماده ۱۸ شهرداری ها و دهیاری های سراسر کشور با همکاری شوراهای اسلامی شهر و روستا و دستگاه های ذیربط مانند سازمان تبلیغات اسلامی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان صدا و سیما، به منظور تحقق اهداف این قانون، مکلف به وظایف زیر هستند:

 1. ایجاد یا تخصیص مراکز تفریحی و ورزشی مخصوص بانوان با طراحی مناسب جهت آزادی عمل بانوان (محرم سازی محیط) در محیطهای شهری و روستای
 2. تخصیص حداقل بیست درصد (۲۰%) از بوستان ها و پارکها برای استفاده بانوان
 3. گسترش ساخت مناطق ویژه شنای بانوان و آقایان و پروژه سالم سازی محیط سواحل دریا توسط شهرداری شهرهای ساحلی در راستای افزایش آسایش و امنیت اخلاقی در مناطق ساحلی؛ این وظیفه در خصوص سواحل خارج محدوده شهرها به عهده استانداری است.
 4.  تخصیص حداقل ده درصد (۱۰%) تابلوهای تبلیغاتی فرهنگی متعلق به شهرداری یا دهیاری به امر ترویج سبک زندگی اسلامی خانواده محور و فرهنگ عفاف و حجاب
 5.  ایجاد غرفه های سبک زندگی اسلامی خانواده محور و فرهنگ عفاف و حجاب در مترو، بوستان ها و مراکز خرید وابسته شهرداریها و دهیاریها
 6. جلوگیری از تبلیغ کالاهای فرهنگی و تجاری مغایر با سبک زندگی اسلامی خانواده محور و فرهنگ عفاف و حجاب
 7.  افزایش وسایل حمل و نقل عمومی شهری ویژه بانوان به منظور تأمین آسایش بیشتر آنان و ممانعت از ورود آقایان به بخش اختصاصی بانوان

 ماده ۱۹ سازمان بهزیستی کشور به منظور تحقق اهداف این قانون، مکلف به وظایف زیر است:

 1. توسعه، تقویت و ارتقای کیفیت خدمات مراکز فوریتهای اجتماعی و مراکز مشاوره در تمامی استانها و شهرستانها به منظور ارائه خدمات مشاورهای لازم در راستای حمایت و گسترش فرهنگ پوشش، عفاف و حجاب به جامعه هدف
 2. شناسایی، حمایت و مراقبت از زنان آسیبدیده و در معرض آسیب و توانمندسازی آنان به منظور پیشگیری ازارتکاب رفتارهای نابهنجار و غیراخلاقی
 3. گزینش متقاضیان دریافت مجوز، صدور و تمدید مراکز مشاوره و سایر مراکز تحت پوشش سازمان بر اساس صلاحیت های عمومی، اخلاقی و رفتاری و گذراندن دوره های آموزشی مبتنی بر عفاف و حجاب با همکاری سازمان تبلیغات اسلامی

 ماده ۲۰ وزارت ورزش و جوانان به منظور تحقق اهداف این قانون، مکلف به وظایف زیر است:

 1. حمایت از سازمانها، تشکلها و انجمنهای مردمی و غیردولتی فعال در گسترش فرهنگ عفاف و حجاب از طریق تسهیلات مالی و غیرمالی
 2. طراحی لباسهای مناسب برای ورزشکاران و ملی پوشان زن و مرد در راستای حفظ حریم عفاف و حجاب با همکاری کارگروه مد و لباس
 3. تجلیل و تشویق ورزشکاران مروج فرهنگ عفاف و حجاب و پوشش مناسب

 ماده ۲۱وزارت امور اقتصاد و دارایی به منظور تحقق اهداف این قانون، مکلف به وظایف زیر است:

 1. ممانعت از ورود البسه ممنوعه و مجسمه ها، عروسکها، مانکنها و تابلوها و محصولات مروج برهنگی، بی عفتی، بی حجابی و بدپوششی نظیر نقاشی، فرش از مبادی گمرکی، مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی
 2. اولویت دهی به طراحان، واحدها و شبکه های تجاری و مؤسسات فعال در حوزه محصولات عفاف و حجاب در ارائه تسهیلات بانکی مناسب و حمایت از آنان با معرفی ستاد هماهنگی و راهبری اجرای مصوبه عفاف و حجاب وزارت کشور
 3.  هزینه های تولید و عرضه محصولات و خدمات فرهنگی و هنری که با محوریت عفاف و حجاب و ارائه الگوهای موفق زنان محجبه از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی انجام شده و تایید ستاد هماهنگی و راهبری اجرای مصوبه عفاف و حجاب وزارت کشور را دارد، به عنوان هزینه قابلقبول مالیاتی محسوب نماید.
 4. استفاده از ظرفیتهای قانونی مالیاتی در جهت تشویق مراکز تجاری و تولیدی و خدماتی مروج «سبک زندگی اسلامی خانواده محور و فرهنگ عفاف و حجاب» و پیشنهاد لایحه قانونی مرتبط در صورت لزوم
 5. بازنگری و تسهیل در صدور مجوزهای کسب و کار خانگی در جهت تحکیم نهاد خانواده

 ماده ۲۲ وزارت صنعت، معدن و تجارت به منظور تحقق اهداف این قانون، مکلف به وظایف زیر است:

 1.  برنامه ریزی در جهت تولید منسوجات از مواد اولیه با کیفیت استاندارد به منظور جلب اقبال مردمی به مصرف منسوجات و پوشاک اسلامی – ملی تولید داخلی
 2. فراهم کردن امکان ارتباط مؤثر طراحان پارچه و لباسهای اسلامی با کارخانه های نساجی و تولیدکنندگان لباس و تسهیل گری آن
 3.  حمایت از کارخانه ها و تولیدکنندگان لباسهای منطبق با «سبک زندگی اسلامی خانواده محور و فرهنگ عفاف و حجاب» بهخصوص چادر با کیفیت
 4.  حمایت از متقاضیان تأسیس واحدهای تولید صنعتی لباس و پارچه بهویژه پارچه چادری
 5.  حمایت از واحدهای تولیدی پوشاک مورد تایید کارگروه ساماندهی مد و لباس
 6.  نظارت مستمر و مؤثر بر عملکرد واحدهای تولیدی پوشاک بهویژه در مرحله طراحی و تولید از طریق سازمانهای مربوطه و برخورد با اصناف خاطی و ترویج کننده پوشاک فاقد شاخصهای اعلامی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و کارگروه ساماندهی مد و لباس از طریق اتحادیه ها و اتاق اصناف و نهادهای قضایی و نظارتی
  1.  تبصره – وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتاقهای بازرگانی و اصناف مکلفند ضمن حمایت از راه اندازی فروشگاه های دائمی عرضه ملزومات حجاب با کیفیت متناسب و رعایت فرهنگ ایرانی اسلامی و سازوکارهای عینی تشویقی از قبیل اولویت حضور در نمایشگاه ها، تخفیف در هزینه شرکت در نمایشگاه ها، حجم فضای تخصیصی نمایشگاه ها، برای واحدهای صنفی فعال و مؤثر در عرصه عفاف و حجاب پیشبینی، اعمال و از صدور مجوز برای واحدهای متخلف خودداری نمایند.
 7. نظارت بر رعایت اصل عفاف در نوع بسته بندی و عدم استفاده از تصویرهای مغایر فرهنگ عفاف و حجاب در تبلیغات تجاری کالا.
 8.  برگزاری دوره ها و کارگاه های آموزشی با محوریت تبیین احکام و قوانین مرتبط با سبک زندگی اسلامی خانواده محور و فرهنگ عفاف و حجاب برای اصناف پیش از اعطای مجوز فعالیت با همکاری سازمان تبلیغات اسلامی / بسیج اصناف
 9. پیگیری و حمایت از راه اندازی فروشگاه های دائمی عرضه ملزومات حجاب با کیفیت متناسب و رعایت فرهنگ ایرانی اسلامی با همکاری شهرداریها و صنوف ظرف سه ماه پس از این قانون در مراکز استانها و شهرهای بزرگ به قیمت تمام شده

ماده ۲۳ وزارت راه و شهرسازی در راستای اهداف این قانون مکلف به انجام وظایف زیر است:

 1. برنامه ریزی، طراحی و اقدام برای ایجاد محیط و زیرساختهای لازم به منظور احداث و گسترش فضاهای مناسب سازی شده برای بانوان، حفاظت از حریم خانواده و تامین فضای باز بدون اشراف برای خانه ها، کمک به تسهیل ازدواج و تشکیل خانواده از طریق تامین زمین آماده سازی شده برای جوانان در سن ازدواج
 2. ارائه خدمات فرهنگی به مسافران به منظور اشاعه فرهنگ پوشش و عفاف و حجاب به همراه نصب تابلوهای تبلیغی و اثرگذار

 ماده ۲۴وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در راستای اهداف این قانون مکلف به وظایف زیر است:

 1. سرعت بخشیدن به راه اندازی شبکه ملی اطلاعات ب راساس مصوبات شورای عالی فضای مجازی تحت نظارت آن شورا
 2. توسعه فضای ایمن و سالم و مفید خانواده محور برای خانواده ها و کودکان و نوجوانان در فضای مجازی با رعایت فرهنگ عفاف و حجاب
 3. حمایت از کسبوکارها و سکوهای مروج عفاف و حجاب و محصولات و ملزومات حجاب مطابق با سبک زندگی اسلامی خانواده محور و فرهنگ عفاف و حجاب در فضای مجازی

 ماده ۲۵ وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در راستای اهداف این قانون مکلف به وظایف زیر است:

 1. سیاستگذاری فرهنگی گردشگری اسلامی و طراحی الگوهای اسلامی – ایرانی در برگزاری همه انواع گشتهای سیاحتی
 2. نظارت از طریق تهیه و تدوین دستورالعمل اجرایی جهت دفاتر خدمات سیاحتی و گردشگری، اماکن اقامتی و پذیرایی، موزه ها و بناهای تاریخی به منظور ترویج فرهنگ عفاف و حجاب در اماکن تحت نظارت و استفاده از ظرفیت تشکلهای حرفهای گردشگری
 3. بررسی صلاحیت عمومی و تخصصی متقاضیان فعالیت در مراکز تحت پوشش وزارت اعم از مدیران، متصدیان و شاغلین دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری، مراکز اقامتی و پذیرایی، راهنمایان گردشگران توسط حراست وزارت به منظور پیشگیری از ورود افراد فاقد صلاحیت بر مسند مشاغل مذکور در جهت تأمین امنیت اخلاقی برای خانواده ها در این مراکز و اصلاح مقررات مربوط بر اساس این قانون
 4. اطلاع رسانی به گردشگران نسب به قوانین جمهوری اسلامی ایران در خصوص شئون اسلامی و فرهنگی و نظارت بر گروه های گردشگران خارجی به منظور رعایت شئون اسلامی
 5. طراحی و اجرای آموزشهای سبک زندگی اسلامی خانواده محور و فرهنگ عفاف و حجاب در سرفصل های دوره های عمومی گردشگری با همکاری سازمان تبلیغات اسلامی برای مؤسسات تحت پوشش
 6. استقرار نهاد سفر و گردشگری خانواده محور با بهره گیری از سامانه هوشمند یکپارچه گردشگری به منظورعمومیسازی گردشگری و استفاده از امکانات و خدمات رفاهی دستگاه های مختلف به گونه ای که سالانه حداقل چهل درصد (%۴۰) اماکن در اختیار زوجین در دوسال اول ازدواج، خانواده های دارای سه فرزند و بیشتر و اشخاص و خانواده های معرفی شده از سوی نهادهای ذی ربط قرار گیرد.
 7. نظارت، شناسایی و جلوگیری از فعالیتهای غیرمجاز در فضای حقیقی و مجازی گردشگری و تفریحی با همکاری فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) و معرفی آنها به مرجع قضائی

 ماده ۲۶ وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه و سازمان اطلاعات فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) به منظور رصد اطلاعاتی جرائم سازمانیافته و جلوگیری از گسترش فرهنگ برهنگی، بی عفتی، بی حجابی و بدپوششی در کشور، مکلف به وظایف زیر هستند:

 1. رصد و تجزیهوتحلیل مداخلات بیگانگان و جنگ شناختی دشمن در امر عفاف و حجاب و خانواده و شناسایی عوامل و عناصر، مراکز و کشف توطئه ها و فعالیتهای سازمانیافته در ترویج فحشا و فرهنگ بیبندوباری و فردگرایی
 2. آموزش، هوشیارسازی و مصونیت بخشی مدیران و کارکنان دستگاه ها و سازمانهای اجرائی کشور در خصوص نفوذ عناصر فاسد و توطئه ها و تهدیدات اخلاقی و رفتاری دشمن
 3. اقدام به شناسایی اشخاصی که با همکاری دولتها، شبکه ها، رسانه ها، گروه ها یا سازمانهای خارجی یا معاند یا به صورت سازمان یافته در ترویج فرهنگ برهنگی، بی عفتی، بی حجابی یا بدپوششی از طریق فعالیت در فضای مجازی یا غیرمجازی، ارسال فیلم، عکس، تصویر و معرفی اشخاص مذکور به مرجع صالح قضائی

 ماده ۲۷ سازمان برنامهوبودجه کشور به منظور تحقق اهداف این قانون مکلف به وظایف زیر است:

 1. توجه ویژه به سیاستها و آموزه های فرهنگ عفاف و حجاب در تدوین لوایح برنامه پنجساله
 2. ارزیابی و نظارت بر حسن اجرای عملکرد دستگاه ها در اعتبارات اختصاصیافته در زمینه عفاف و حجاب و جلوگیری از هزینهکرد بودجه های سنواتی مصوب در حوزه های دیگر
 3. پیشبینی اعتبارات لازم برای اجرای برنامه های اقدام مصوب دستگاه های موضوع این قانون در لوایح بودجه سنواتی و تخصیص صد درصدی اعتبارات مصوب در قوانین بودجه سنواتی
 4.  پیشبینی ساز و کارهای لازم جهت اعطا و تضمین تسهیلات بانکی برای سرمایهگذاری در تولید پارچه چادر مشکی در لوایح بودجه سنواتی

 ماده ۲۸ سازمان اداری و استخدامی کشور به منظور تحقق اهداف این قانون، مکلف به وظایف زیر است:

 1. ایجاد یا تقویت ساختار و سازمان مناسب دستگاه های موضوع این قانون برای اجرای تکالیف تعیین شده در این قانون و تکالیف اختصاصی درحوزه سبک زندگی اسلامی خانواده محور و فرهنگ عفاف و حجاب در مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی با استفاده از منابع و ظرفیت موجود دستگاه ها و عدم توسعه ساختار
 2. اصلاح و تنظیم دستورالعمل مربوط به حوزه عفاف و حجاب در جذب و بهکارگیری داوطلبان استخدام در دستگاه های دولتی بر اساس مقررات اسلامی
 3.  تدوین شاخص و ارزیابی مرتبط با فرهنگسازی حجاب و عفاف و سبک زندگی خانواده محور برای دستگاه ها در جشنواره شهید رجائی

ماده ۲۹ معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری به منظور تحقق اهداف این قانون، مکلف به وظایف زیر است:

 1. تشویق و حمایت از سازمانهای مردم نهاد فعال در عرصه ترویج سبک زندگی اسلامی خانواده محور و فرهنگعفاف و حجاب با تایید ستاد هماهنگی و راهبری اجرای مصوبه عفاف و حجاب در وزارت کشور
 2. همکاری با سازمان صدا و سیما و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در خصوص ترویج سبک زندگی اسلامی خانواده محور و نمادها و الگوهای لباسهای بومی ایرانی و تشویق و حمایت از مراکز تولید و توزیع لباسهای ملی و اسلامی
 3. پیگیری برای گسترش سبک زندگی اسلامی خانواده محور و فرهنگ عفاف و حجاب در مورد زنان آسیب دیده ودر معرض آسیب

 ماده ۳۰فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در راستای تحقق اهداف این قانون مکلف به وظایف زیر است:

 1. ایجاد و تقویت سامانه های هوشمند شناسایی مرتکبین رفتارهای خلاف قانون با استفاده از ابزارهایی از قبیل دوربینهای ثابت و سیار
 2. شناسایی کانونهای عمومی آسیبزا و پرخطر در حوزه عفاف و حجاب و اتخاذ تدابیر لازم برای امکان مداخله فوری در مواجه ه با گروه های سازمانیافته ترویج ناهنجارهای خلاف عفت عمومی
 3. -آموزش و به کارگیری نیروهای مورد اطمینان و استفاده از مأمورین و سایر اشخاص مورد وثوق در مأموریتها و تکالیف تعیین شده در این قانون در معابر، اماکن، واحدهای صنفی، وسایل نقلیه و فضای مجازی
 4. مقابله با هنجارشکنی و عادیسازی رفتارهای خلاف عفت در فضای مجازی
 5. ایجاد سامانهای برای اعتراض اشخاص نسبت به جریمه های اعلامی توسط فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا)

ماده ۳۱ قوه قضائیه در راستای تحقق اهداف این قانون مکلف به وظایف زیر است:

 1. اختصاص شعب تخصصی و رسیدگی خارج از نوبت برای رسیدگی به جرائم موضوع این قانون
 2. احیای حقوق عامه در حفظ و گسترش سبک زندگی اسلامی خانواده محور و فرهنگ عفاف و حجاب از طریق دادستانهای سراسر کشور
 3. نظارت بر حسن اجرای قوانین حوزه عفاف و حجاب و احکام این قانون توسط دستگاه های اجرائی که در این قانون برای آنها تکلیف تعیین شده است از طریق سازمان بازرسی کل کشور و اعلامجرم در محاکم
 4. جلوگیری از ورود اشخاص بدون رعایت حجاب شرعی به محیط دادگاه ها و دادسراها

ماده ۳۲ بسیج مستضعفین در راستای اهداف این قانون مکلف به وظایف زیر است:

 1. آموزش عمومی امر به معروف و نهی از منکر لسانی به بسیجیان برای گسترش فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر
 2.  ساماندهی و گسترش توانمندیهای بسیج در جهت گسترش فرهنگ عفاف و حجاب در فضای حقیقی و مجازی

ماده ۳۳ ستاد امر به معروف و نهی از منکر به منظور تحقق اهداف این قانون، مکلف به وظایف زیر است:

 1. فرهنگسازی در خصوص نحوه امر به معروف و نهی از منکر در حوزه عفاف و حجاب در قالب آموزشهای مکتوب، صوتی و تصویری برای ارائه در فضای مجازی و غیرمجازی و صدا و سیما و تدوین برنامه های آموزش عمومی برای مجریان فریضه امربهمعروف و نهی از منکر با همکاری حوزه های علمیه و نهادهای فرهنگی
 2. حمایت از گروه های مردمی که در حوزه عفاف و حجاب فعالیت میکنند و صدور مجوز فعالیت آنها و آموزش و ارائه گواهینامه آموزش برای آنها و نظارت بر کار ایشان مطابق قوانین و مقررات. دستورالعمل اجرائی این بند ظرف مدت سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون به تصویب ستاد امربهمعروف و نهی از منکر کشور میرسد.

فصل چهارم- وظایف عمومی و مسئولیت اجتماعی

ماده ۳۴– التزام عملی به عفاف و حجاب شرط جذب، به کارگیری، استخدام، ارتقا، ترفیع، رتبه بندی، انتصابات و برخورداری از امتیازات استخدامی در دستگاه های اجرائی موضوع ماده (۴) این قانون و نیز مراکز آموزشی و پژوهشی اعم از دولتی و غیردولتی و دانشگاه آزاد اسلامی بوده، مسؤولان ذیربط موظفند بر اساس گزارش مستند مراجع نظارتی و ضابطاناقدام نمایند.

ماده ۳۵ در اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و احیای امور تربیتی و در راستای حمایت از عفاف وحجاب، وزارت آموزش و پرورش و سازمان اداری و استخدامی و سازمان برنامه و بودجه کشور مکلفند ضمن تدوین برنامهاحیای امور پرورشی و تربیتی مدارس که به تصویب شورای عالی آموزش و پرورش می رسد، نسبت به جذب و استخدامنیروی انسانی مورد نیاز در این خصوص مطابق قانون احیای معاونت پرورشی و تربیت بدنی مصوب ۷/۳/۱۳۸۵ و سایر قوانینو مقررات خاص جذب مربی و معلم در آموزش و پرورش اقدام نمایند.

ماده ۳۶– مردم در صورتی که توسط فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) آموزش دیده و گواهی لازم را دریافت کرده باشند و کلیه ضابطان می توانند در خصوص عدم رعایت حجاب شرعی یا بی حجابی و بدپوششی تصویر فرد را به سامانه اختصاصی که توسط فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) تهیه می شود گزارش کنند. پخش تصویر یا فیلم مذکور در فضای مجازی یا ارسال آن به دیگران مستوجب جزای نقدی درجه شش است.

 ماده ۳۷– شهروندان می توانند گزارش ارتکاب جرائم صاحبان حرف، مشاغل و کسب و کارها و عدم رعایت این قانون توسط دستگاه هایی که در این قانون برای آنها تکالیفی تعیین شده است را به سامانه مردمی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) گزارش کنند.

فصل پنجم- جرائم و تخلفات

 ماده ۳۸ هر شخص با همکاری دولتها، شبکه ها، رسانه ها، گروه ها یا سازمانهای خارجی یا معاند و یا به صورت سازمان یافته مرتکب ترویج برهنگی، بی عفتی، بی حجابی یا بدپوششی گردد به حبس و جزای نقدی درجه چهار محکوم میشود مگر جرم او مشمول ماده (۲۸۶) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ گردد. در صورت شمول مقررات تخفیف، مجازاتهای تعزیری فوق صرفاً یک درجه قابل تخفیف است.

تبصره- درصورتی که ارتکاب جرم سازمان یافته بوده و با همکاری دولتها، شبکه ها، رسانه ها، گروه ها یا سازمانهای خارجی یا معاند نباشد و گروه سازمان یافته اغفال شده باشد، مجازات موضوع این ماده تا سه درجه قابل تخفیف است.

 ماده ۳۹– هر شخص در فضای مجازی یا غیر مجازی به اصل حجاب توهین کند یا برهنگی، بی عفتی، بی حجابی یا بدپوششی را ترویج کند یا هر رفتاری انجام دهد که نوعاً ترویج آنها محسوب شود، مرتکب در مرتبه اول به جزای نقدی درجه چهار و به تشخیص مقام قضائی ممنوعیت از خروج از کشور و ممنوعیت از فعالیت عمومی در فضای مجازی از شش ماه تا دو سال و حذف محتواهای سابِقِ ناقض قانون محکوم میشود و در صورت تکرار، جزای نقدی یک درجه تشدید و سایر مجازاتهای مرتبه اول نیز اعمال میشود..

تبصره – ضابطان مطابق صلاحیتهای قانونی مکلفند برای حداکثر مدت بیست و چهار ساعت گذرنامه، حسابهای کاربری داخلی و صفحات متناظر و پایگاه اطلاع رسانی مرتکب را توقیف و پرونده را جهت تعیین تکلیف به مرجع قضائی ارسال کنند. احکام این تبصره در خصوص مواد (۴۱)، (۴۲)، (۴۳) و تبصره ماده (۴۵) نیز جاری است.

ماده ۴۰– سفارش کار یا سفارش تبلیغات به اشخاص حقیقی یا حقوقی که در داخل یا خارج از کشور در فضای مجازی یا رسانه ای فعال بوده و فعالیت آنها نوعاً ترویج برهنگی، بی عفتی، بی حجابی یا بدپوششی است ممنوع و مرتکب به جزای نقدی درجه سه یا چهار برابر هزینه پرداخت شده برای تبلیغات هرکدام که بیشتر باشد، محکوم میشود و درصورت تکرار مجازات به دوبرابر افزایش مییابد.

 تبصره – ضابطان دادگستری مکلفند مستندات مربوط به جرائم مذکور در این ماده و ماده (۳۹) این قانون را جهت اعمال قانون و مقررات به دادسرای مربوطه ارسال کنند.

ماده ۴۱– صاحبان حرف، مشاغل و کسب و کارهای مجازی و غیرمجازی در صورتی که در محل کسب یا حرفه یاشغل، به هر ترتیب برهنگی، بی عفتی، بی حجابی یا بدپوششی را ترویج کنند، در مرتبه اول به جزای نقدی درجه سه یا پرداختسه ماه سود ناشی از درآمد آن شغل (هر کدام بیشتر باشد) و به تشخیص قاضی ممنوعیت از خروج از کشور شش ماه تا دوسال و ممنوعیت از فعالیت عمومی در فضای مجازی از شش ماه تا دو سال و حذف محتواهای سابِقِ ناقض قانون و در مراتببعدی به جزای نقدی درجه دو یا پرداخت شش ماه سود ناشی از درآمد آن (شغل هر کدام بیشتر باشد) و ممنوعیت از خروج از کشور دو تا پنج سال و ممنوعیت از فعالیت عمومی در فضای مجازی از شش ماه تا دو سال و حذف محتواهای سابقِ ناقض قانون محکوم میگردد.

 ماده ۴۲– درصورتی که در محل کسب، حرفه یا شغل، صاحبان یا کارکنان آنها به هر ترتیب مرتکب برهنگی، بی عفتی، بی حجابی یا بدپوششی شوند، علاوه بر اعمال مجازات مقرر برای مرتکب، صاحب حرفه یا شغل در مرتبه اول به جزای نقدی درجه پنج یا دو ماه سود ناشی از درآمد آن شغل هر کدام بیشتر باشد و به تشخیص قاضی ممنوعیت از خروج از کشور شش ماه تا دو سال و در مراتب بعدی به جزای نقدی درجه چهار یا چهار ماه سود ناشی از درآمد آن شغل هر کدام بیشتر باشد و ممنوعیت از خروج از کشور شش ماه تا دو سال محکوم میگردد.

تبصره- مسیرها و محلهای گردشگری به عنوان محل کسب و کار مسئولان یا متصدیان یا صاحبان گروه ها و تورهای گردشگری اعم از رسمی یا غیر رسمی محسوب میشود.

ماده ۴۳– هرگاه شخصی که دارای شهرت یا تأثیرگذاری اجتماعی است، در فضای مجازی یا غیرمجازی مرتکب جرائم موضوع این قانون شود، علاوه بر محکومیت به مجازات مقرر درخصوص جرم ارتکابی، به جزای نقدی درجه دو یا ده درصد (%۱۰) از کل دارایی (به جز مستثنیات دِِین) هر کدام که بیشتر باشد و محرومیت از فعالیتهای شغلی یا حرفهای به مدت شش ماه تا پنج سال و به تشخیص قاضی به ممنوعیت خروج از کشور به مدت دو سال و ممنوعیت از فعالیت عمومی در فضای مجازی از شش ماه تا دو سال و حذف محتواهای سابقِ ناقض قانون و لغو کلیه امتیازات، تخفیفات و معافیتهای اعطایی و در مراتب بعدی جزای نقدی درجه یک یا ده درصد (۱۰%) از کل دارایی (به جز مستثنیات دِِین) هر کدام که بیشتر باشد و محرومیت از فعالیتهای شغلی یا حرفهای به مدت پنج تا پانزده سال و ممنوعیت خروج از کشور به مدت دو سال و ممنوعیت از فعالیت عمومی در فضای مجازی از شش ماه تا دو سال و حذف محتواهای سابقِ ناقض قانون و لغو کلیه امتیازات، تخفیفات و معافیتهای اعطایی محکوم میشود.

 تبصره۱- صداوسیما نمیتواند اشخاصی را که به دلیل ارتکاب جرائم موضوع این ماده پرونده آنها در محاکم در حال رسیدگی است یا محکوم شدهاند، تا پایان مدت محرومیت، به برنامه های تلویزیونی دعوت کرده یا با آنها قرارداد منعقد کند.

همچنین صدا و سیما و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی حسب مورد موظفند از پخش و تولید محتواهای صوت و تصویری که در تولید آنها با اشخاص مذکور پس از محکومیت تا قبل از پایان مدت محرومیت یا در زمان رسیدگی به پرونده در محاکم، قرارداد منعقد شده است، در صدا و سیما و شبکه نمایش خانگی و مشابه آنها جلوگیری نماید، مشروط به اینکه محتوا قابل اصلاح نباشد. قوه قضائیه حسب مورد با اعلام صداوسیما یا وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در صورتی که محصولات قابل اصلاح نباشد، قرار توقف پخش را حداکثر ظرف مدت یک هفته صادر میکند.

تبصره۲- هر شخصی محتوای صوت و تصویر فراگیر که به نحوی برهنگی، بی عفتی، بی حجابی یا بدپوششی را ترویج کند، در فضای مجازی و غیرمجازی پخش نماید، مشمول مجازاتهای این ماده میشود. صدا و سیما و وزرات ارشاد حسب مورد مکلفند از پخش محتوای مذکور ممانعت کنند، قوه قضائیه موظف است با اعلام دستگاه های مذکور حداکثر ظرف مدت یک هفته قرار توقف پخش محتواهای مذکور را صادر نماید.مستنکفین از اجرای این حکم مشمول مجازات ماده (۴۷) این قانون میشوند.

ماده۴۴– همه سکوهای کاربرمحور موظفند سازوکارهای انسانی و هوشمند تعدیل محتوا را مطابق مصوبات شورای عالی فضای مجازی، پیادهسازی و اجرا نمایند و از این طریق مانع انتشار محتوای مروج برهنگی، بی عفتی، بی حجابی یابدپوششی شوند و محتواهای مزبور را حذف نمایند. در صورت اهمال در پیادهسازی و اجرای این سازوکارها یا عدم توجه بهگزارشهای کاربران برای حذف محتواهای مذکور، مالک یا مالکان به جزای نقدی معادل یک تا پنج درصد سود حاصل ازدرآمد سالانه سکو محکوم می شوند.

ماده ۴۵ واردات، تولید یا توزیع یا فروش البسه ممنوعه که توسط کارگروه ساماندهی مد و لباس تعیین میشود، ممنوع است.مرتکب در مرتبه اول به حداکثر جزای نقدی درجه چهار یا دوبرابر ارزش عرفی مال هر کدام که بیشتر باشد و در مراتب بعدی به حداکثر جزای نقدی درجه سه یا چهار برابر ارزش عرفی مال هر کدام که بیشتر باشد محکوم میشود.

تبصره۱- طراحی و تبلیغ لباسهای ممنوعه موضوع این ماده ممنوع است و مرتکب در مرتبه اول به حداکثر جزای نقدی درجه چهار یا دوبرابر درآمدهای حاصل از ارتکاب جرم هر کدام که بیشتر باشد و به تشخیص قاضی به ممنوعیت از فعالیت عمومی در فضای مجازی از شش ماه تا دو سال و حذف محتواهای سابقِ ناقض قانون و در مراتب بعدی به حداکثر جزای نقدی درجه سه یا سه برابر درآمدهای حاصل از ارتکاب جرم هر کدام که بیشتر و به ممنوعیت از فعالیت عمومی در فضای مجازی از شش ماه تا دو سال و حذف محتواهای سابقِ ناقض قانون محکوم میشود.

تبصره۲- در صورتی که جرائم موضوع این ماده و تبصره (۱) آن به صورت سازمان یافته ارتکاب یابد، مجازات مرتکبان یک درجه تشدید میشود.

 ماده ۴۶ چنانچه هر یک از کارکنان دستگاه های اجرائی موضوع ماده (۴) این قانون و نیز اشخاصی که در مراکز آموزشی و پژوهشی اعم از دولتی، غیردولتی و دانشگاه آزاد اسلامی مشغول به تدریس و یا به هر نحوی در آن مراجع شاغل و یا به طور موقت مشغول به کار هستند در داخل یا خارج از دستگاه متبوع خود مرتکب جرائم موضوع این قانون شوند، واحدهای نظارتی از قبیل حراست یا بازرسی مکلفند ضمن اعلام مراتب به فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) جهت ارسال پرونده برای انجام تکالیف پیشبینی شده در این قانون، مراتب را حسب مورد به هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان، هیأتهای رسیدگی به تخلفات اعضای هیات علمی، کمیته های انضباطی کارکنان یا دادسراهای انتظامی مربوط اعلام کنند.

تبصره ۱- هیأتهای رسیدگی به تخلفات، کمیته های انضباطی یا دادسراهای انتظامی حسب مورد موظفند به شکایت یا گزارشهای واصله علیه مرتکبین جرائم و تخلفات موضوع این قانون در داخل یا خارج از دستگاه متبوع خود، مطابق قوانین و مقررات مربوط رسیدگی و حکم انتظامی صادر کنند.

تبصره ۲- مرجع قضائی مکلف است مشمولین این ماده را که مرتکب جرائم موضوع این قانون، شوند، علاوه بر مجازاتهای مقرر در این قانون، به انفصال از خدمات دولتی و عمومی از شش ماه تا دو سال محکوم کند.

تبصره۳- فضاهای اقامتی، تفریحی و گردشگری وابسته به دستگاه های مذکور در این ماده از ارائه خدمت به افراد بدپوشش، بی حجاب ممنوعند.در صورت تخلف از اجرای این حکم مستوجب اعمال مجازات ماده (۴۷) مسئول مستقیم در دستگاه ها میشود.

تبصره ۴- قوه قضائیه و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) موظفند علاوه بر انجام تکالیف قانونی خود نسبت به معرفی اشخاص مشمول این ماده به دستگاه های متبوع جهت رسیدگی هیأتهای رسیدگی به تخلفات، کمیته های انضباطی یا دادسراهای انتظامی مذکور در تبصره (۱) این ماده اقدام نمایند.

تبصره ۵- در خصوص محصلین و دانشجویان مراکز آموزشی که در داخل مراکز مرتکب بد پوششی یا کشف حجاب یا عدم رعایت حجاب شرعی شوند برای سه بار تعدد یا تکرار، کمیته انضباطی مرکز آموزشی صالح به رسیدگی بوده و مقررات انضباطی درباره آنها اجرا می شود و بار چهارم توسط کمیته انضباطی یا حراست مرکز آموزشی به فراجا جهت اعمال مقررات این قانون معرفی میگردند.

 ماده ۴۷ مسؤول مستقیم در دستگاه های موضوع این قانون، چنانچه وظایف تعیین شده را اجراء نکند مستنکف از اجرای قانون تلقی شده و به انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی و اشتغال به حرفه مربوط به مدت شش ماه تا دو سال محکوم میشود.نظارت بر این امر و شکایت در محاکم به عهده سازمان بازرسی کل کشور است. این امر مانع از تعقیب مرتکب حسب مورد در هیأتها رسیدگی به تخلفات اداری، کمیته های انضباطی یا دادسراهای انتظامی نیست.

 ماده ۴۸– دادگاه صادرکننده حکم در مواردی که بر اساس سود ناشی از درآمد جزای نقدی تعیین میگردد، میزان سود ناشی از درآمد را براساس درآمد سال قبل که از اداره مالیات شهر مربوطه استعلام میکند، تعیین مینماید. اداره مالیات موظف است استعلام فوق را ظرف پانزده روز کاری پاسخ دهند.

ماده ۴۹ هرکس در انظار یا اماکن عمومی یا معابر مرتکب بدپوششی شود در مرتبه اول معادل حداکثر جزای نقدی درجه شش و در مراتب بعدی به جزای نقدی درجه پنج محکوم میشود.

 تبصره ۱- بدپوششی در مورد زنان عبارت است از پوشیدن لباسی که خلاف عفت عمومی است از قبیل لباس بدننما یا تنگ یا لباسی که قسمتی از بدن پایین تر از گردن یا بالاتر از مچ پا یا بالاتر از ساعد دستها دیده شود.

 تبصره ۲- بدپوششی در مورد مردان عبارت است از پوشیدن لباسی که خلاف عفت عمومی است از قبیل لباس بدننما یا لباسی که قسمتی از بدن پایینتر از سینه یا بالاتر از ساق پا یا سرشانه فرد دیده شود.

 ماده ۵۰ هرشخصی در انظار یا اماکن عمومی یا معابر اقدام به برهنگی یا نیمه برهنگی نماید یا با پوششی ظاهر شود که عرفاً برهنگی محسوب میشود، بلافاصله توسط ضابط بازداشت و از طریق ضابطان ذیصلاح به مرجع قضائی تحویل میشود و به مجازات حبس درجه چهار یا جزای نقدی درجه سه محکوم میگردد و در صورت تکرار مجازات حبس یا جزای نقدی یک درجه تشدید میشود.ضابطان موضوع این ماده کلیه نیروهای فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) و ضابطان عام و خاص دادگستری هستند.

در صورت عدم حضور ضابط، تبصره (۱) ماده (۴۵) قانون آیین دادرسی کیفری قابل اعمال است.

ماده ۵۱– هر زنی در انظار یا اماکن عمومی یا معابر کشف حجاب کند به نحوی که چادر یا مقنعه یا روسری یا شال بر سر نداشته باشد، در مرتبه اول معادل جزای نقدی درجه شش و در مراتب بعدی به جزای نقدی درجه پنج محکوم میشود.

درصورت تکرار بیش از چهار بار، مرتکب به مجازات تکرار جرم موضوع ماده (۳۹) این قانون محکوم می گردد.

ماده ۵۲– در صورت ارتکاب جرائم موضوع مواد (۴۹)، (۵۰) و (۵۱) این قانون در مراسم عمومی یا اجتماعات موجب تشدید مجازاتهای مقرر به میزان یک درجه میشود.

ماده ۵۳-در صورتی که مرتکب جرائم موضوع این قانون تبعه خارجی باشد، علاوه بر اعمال مجازاتهای مقرر در این قانون با تشخیص قاضی محکوم به حکم مذکور در بند (خ) ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی میشود.

 ماده ۵۴ هرکس در حال رانندگی با وسایل نقلیه موتوری مرتکب بی عفتی، کشف حجاب، بی حجابی یا بدپوششی شود یا فردی سوار کرده که مرتکب جرائم مذکور شود، توسط پلیس راهنمایی و رانندگی پنج میلیون ریال جریمه می شود.همچنین صدور برگ جریمه برای وسیله نقلیه مذکور نافی اعمال مجازاتهای مقرر برای مرتکب نیست. حکم این ماده در خصوص تاکسی ها و مسافر برهای اینترنتی نیز جاری میشود. در خصوص موتورسیکلت در صورت ارتکاب در مرتبه دوم، وسیله نقلیه به مدت سه ماه توقیف میگردد. ثبت اولین تخلف موجب عدم ثبت تخلفات بعدی از لحاظ زمانی نبوده و جریمه هاجمع میشود.

تبصره۱- درصورتی که راکب یا سرنشین موتورسیکلت برهنه یا نیمه برهنه باشد، وسیله نقلیه توسط پلیس راهنمایی ورانندگی بلافاصله به مدت سه ماه توقیف و به مبلغ دویست میلیون ریال جریمه میشود و حکم ماده (۵۰) این قانون درخصوص راکب یا سرنشین برهنه یا نیمه برهنه اعمال میشود.

تبصره ۲- در صورتی که مرتکب، پلاک وسیله نقلیه موتوری را مخدوش یا ناخوانا کرده یا آنرا بپوشاند، علاوه بر مجازاتهای مقرر در این قانون، جریمه مذکور در این ماده و تبصره (۱) آن به دو برابر افزایش مییابد.

ماده ۵۵ مدیر یا بالاترین مقام یا مسؤول مستقیم شرکتها و موسسات حمل و نقل زمینی، هوایی، دریایی و ریلی مکلف به تجهیز وسایل نقلیه تحت مدیریت خود به ابزارهای شناسایی مرتکبین جرائم این قانون هستند. وزارت راه و شهرسازی موظف به نظارت بر اجرای حکم این ماده است.

 ماده ۵۶– جریمه یا جزای نقدی مستند به رأی قطعی لازمالاجراء حسب مورد توسط قوه قضائیه یا فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) به بانک مرکزی اعلام، تا از حساب بانکی متخلف یا محکومٌ علیه برداشت و به خزانه داری کل کشور واریز شود. در صورتی که موجودی حساب وی کفایت پرداخت وجه را نداشته باشد، موجودی حساب کسر و مبلغ باقیمانده به عنوان بدهی وی در سامانه بانک مرکزی ثبت و در اولین زمان ممکن از حساب فرد برداشت و به حساب خزانه داری کل کشور واریز میشود. حکم این ماده مانع اجرای ماده (۵۲۹) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی نیست.

 ماده ۵۷– در صورتی که مرتکب جرائم موضوع این قانون، همسر یا فرزند مسؤولان مقامات موضوع ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری باشد، مشمول اعمال تخفیف و تعلیق و تعویق مجازات نمیشود.

 ماده ۵۸– هرشخصی در اماکن عمومی یا معابر متعرض بانوان محجبه شود، توسط ضابطان عام و خاص قوه قضائیه بازداشت و به حداکثر مجازات مندرج در ماده (۶۱۹) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی محکوم میگردد.

تبصره- هرشخص با هرگونه رفتاری اعم از فعل و ترک فعل به علت حجاب به زنان توهین کرده یا افترا ببندد به مجازات این ماده محکوم میگردد.

 ماده ۵۹ در صورت تعدد و تکرار جرائم موضوع این قانون، مجازاتهای نقدی با هم جمع میشود. احکام قانونی مرور زمان درباره مجازات نقدی مندرج در این قانون اجرا نمیشود.

تبصره۱- مبالغ جریمه ها و جزاهای نقدی معادل مبلغ تعدیل شده زمان وصول اخذ میشود.

 تبصره ۲- کلیه مبالغ مذکور در این قانون در مورد تمام جرائم و تخلفات در ابتدای هر سال به تناسب نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی با بخشنامه رئیس قوه قضاییه تعدیل میشود.

 ماده ۶۰ دادگاه میتواند حسب مورد مرتکبین جرائم موضوع این قانون را علاوه بر اعمال مجازاتهای مقرر در این قانون، به برخی از موارد مندرج در مواد (۲۳) و (۲۶) قانون مجازات اسلامی متناسب با رفتار ارتکابی محکوم نماید.

ماده ۶۱ کلیه دستگاه های اجرائی موضوع ماده (۴) این قانون و اشخاص حقوقی و حقیقی متولی ارائه خدمات به مردم از قبیل بانکهای غیردولتی یا شرکتهای حمل و نقل مسافر یا فروشگاه ها و صاحبان حرف و مشاغل و مسئولین محوطه شهرک ها یا مجتمع ها موظفند تصاویر دوربینهای خود را جهت شناسایی افراد ناقض این قانون در اختیار فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) قرار دهند. در صورت امتناع از اجرای این حکم، در خصوص کارکنان دستگاه های اجرائی مسئول مربوطه به شش ماه تا پنج سال انفصال از خدمات دولتی و عمومی و صاحبان مشاغل و حرف و کسب و کارها به جزای نقدی معادل دو تا ششماه سود ناشی از درآمد شغل و سایر افراد به جزای نقدی درجه چهار محکوم میگردند. اشخاص مذکور موظفندحداقل بیست روز تصاویر دوربینهای خود را نگهداری کنند.

تبصره۱- وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و نیروهای مسلح با رعایت ملاحظات حفاظتی و امنیتی مفاد این ماده را اجراء مینمایند.

 تبصره ۲- به منظور گسترش پوشش سامانه های الکترونیکی و رسیدن به هویت قطعی مرتکبین و احصاء شناسه ملی آنان، کلیه دستگاه های موضوع این ماده موظفند شرایط اتصال برخط فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) را به کلیه بانکهای اطلاعاتی از قبیل سامانه ثبت احوال کشور، بانک شاهکار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، بانک رمزینه (QRcode) واحدهای صنفی وزارت صمت، بانک مستخدمین رسمی و غیررسمی کشوری، بانک دانش آموزان و دانشجویان و حسابهای مالی و سامانه های بانک مرکزی و اطلاعات کارکنان موسسات غیردولتی از طریق سامانه های سازمانها و صندوقهای بیمه گر فراهم کنند.

 ماده ۶۲ درصورتیکه فردی مرتکب جرائم موضوع این قانون بهجز در موارد مندرج در مواد (۳۸) و (۵۰) این قانون گردد با ارائه مستندات تصویری فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا)، توسط دادسرا صرفاً احضار میگردد. چنانچه در دادسرا و دادگاه حضور پیدا نکند روند دادرسی طی شده و حکم به صورت غیابی صادر میشود.

ماده۶۳– ضابطین مستنکف از تکالیف مقرر در این قانون به انفصال موقت از شش ماه تا پنج سال محکوم میگردند.

ماده ۶۴ – مطابق مبانی شرعی و اصل هشتم قانون اساسی امربه معروف و نهی از منکر لسانی در حوزه پوشش و حجاب وظیفه اجتماعی همه مردم است و هیچکس را نمی توان به علت انجام واجب شرعی مؤاخذه نمود. امربه معروف و نهی از منکر در این حوزه باید با مهربانی و با رفق و مدارا و با رعایت شروط آن از جمله نداشتن مفسده و احتمال تأثیر باشد. هرکس در امر به معروف و نهی از منکرِ عدم رعایت حجاب شرعی یا بی حجابی یا بدپوششی، مرتکب توهین یا افترا گردد به مجازات مقرر قانونی محکوم میگردد. در صورتی که فردی امر و نهی را با پرخاش و دعوا همراه کند به جزای نقدی درجه شش محکوم میگردد.

ماده ۶۵– هرکس در مقابل امر به معروف و نهی از منکر شرعی و قانونی درخصوص عفاف و حجاب، حرکات غیرمتعارف انجام داده یا توهین یا پرخاش کند، به جزای نقدی درجه پنج محکوم میگردد.

 ماده ۶۶ هرگونه تعرض، تمرد، مزاحمت و اخلال در مراحل اجرای این قانون ممنوع بوده و ضمن توقیف ابزار و تجهیزات مربوط در صورتی که رفتار ارتکابی در قانون دارای مجازات بالاتری نباشد مرتکب به حبس درجه شش یا جزای نقدی درجه پنج محکوم میشود.

ماده ۶۷ – به منظور اجرای این قانون، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) مجاز است، از سایر مأمورین و اشخاص آموزش دیده و مورد وثوق در خصوص تهیه مستندات جرائم موضوع این قانون در معابر، اماکن، واحدهای صنفی، وسایل نقلیه و فضای مجازی استفاده نماید.

ماده ۶۸اجرای مواد این فصل با رعایت فصل دهم بخش دوم کتاب اول قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۴ است.

 ماده ۶۹– از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، جزای نقدی و جریمه های حاصل از کشفیات واردات غیرقانونی پوشاک و لوازمآرایشی ده درصد (۱۰%) افزایش مییابد. مبالغ حاصل از افزایش فوق به حساب خاصی نزد خزانه داری کل کشور واریز و در قالب بودجه سنواتی پنجاه درصد (۵۰%) آن به وزارت صنعت و معدن و تجارت جهت انجام وظایف مندرج در این قانون و پنجاه درصد (۵۰%) دیگر جهت حمایت از طراحان و انجام مأموریتها به کارگروه ساماندهی مد و لباس تخصیص مییابد.

ماده ۷۰ دولت موظف است هر ساله در بودجه های سنواتی منابع لازم برای اجرای این قانون را پیش بینی نماید.

تبصره۱- دولت موظف است از محل ردیف………. قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور حداقل………. ریال برای اجرای این قانون در سال ۱۴۰۲ تخصیص دهد.

تبصره۲- منابع حاصل از اجرای این قانون به حساب خزانه داری کل کشور واریز و در قالب بودجه سنواتی برای رفع آسیبهای اجتماعی، فرهنگ سازی عفاف و حجاب و ازدواج و مسکن جوانان و اوقات فراغت خانواده محور اختصاص خواهد یافت.

‫۱۶ دیدگاه ها

 1. ارنستو چگوارا : از نظر گرگ ها ، سگ ها گرگ هایی هستند که تن به بردگی داده اند تا در رفاه و آسایش باشند .
  همه خانومها مثل هم‌ نیستند. شما که حجاب رو اجباری کردید چند تا استخر و پارک سرباز مخصوص خانومها ساختید ؟چند تا زمین چمن سرباز و باشگاه مخصوص بانوان ساختید ؟ حالا هی بنشینید نقشه بکشید . اصلا به محجبه ها دکترای یک شبه بدید . من که دیگه از پارسال شال و روسری نخریدم.

  1. سلام خانم حسین پور، شما تو کدوم شهری زندگی می کنین که پارک بانوان و سونا جکوزی بانوان،ورزشگاه تایم بانوان،مترو واگن بانوان و…نداره؟
   خدمت سربازی که نمیرین،تمام آزمونهای استخدامی رو بدون وقفه خدمت وظیفه و حین فارغ التحصیلی از دانشگاه با آمادگی کامل علمی میدین و تمام ادارات رو پر کردین،جای مرد نان آور خانه رو توی مشاغل خصوصی و دولتی گرفتین دو قورت و نیمتون هم باقیه؟
   هشتاد درصد محبوسین محکومیت های مالی واسه مهریه اونجان خبر دارین از این موارد؟

   1. سلام . به پای آقازادگان و مستضعفان! الهیه و سعادت آباد که نمیرسیم . ولی الحمدلله در یکی از خوش آب و هوا ترین نقطه تهران هستم. وای به حال اونایی که خودتون میگید شهرهای دیگه امکانات ندارند . ۲ تا واگن مترو هم وظیفه شون هست که به ما بدن . درسته که حجاب نداریم ولی عفاف داریم . در مورد سربازی اجباری حق با شماست .

   2. خب خدمت سربازی نرن. مثل اینه ک بیان به تو بگن تو که ۹ ماه بچه حمل نمی کنی!
    در ضمن میشه خدمت سربازی رو تخصصی کرد و این امکان رو فراهم آورد که زنان هم بتونن خدمت برن.
    اون مال ۱۰۰۰ سال پیش بود که مرد نان آور خونه بود. این تفکرا مال مرداییه که میخوان زنان رو تو خونه حبس کنن.
    آمار های واقعی نشون دهنده ی اینه که مردان بیشتر از زنان، شاغلند.
    در رابطه با مهریه هم گرچه قانون ظالمانه ای است، اما در مقابل، زن به شیوه های مختلف در انقیاد مرد قرار داده شده. (از حق طلاق و خروج از کشور و حضانت بگیر تا حقوق دیگه) – در واقع شما با پرداخت مهریه و زندان رفتن در صورت عدم پرداختش، هزینه ی به انقیاد در آوردن زن رو می پردازید. پس اتفاقا شمایی که تفکر سنتی داشته و معتقدی که مرد باید نان آور باشه و زن تحت کنترلش باشه، نه تنها حقته که مهریه ی سنگین بدی، بلکه در صورت عدم پرداختش، قطعا باید به زندان بیفتی.

    1. شیوه نگارش و موضع گیری های زنانه تان نشون میده زن هستید.
     شیوه جذب و استخدام کشور بیمار هست،دختران مجرد بلافاصله بعد از فارغ التحصیلی با آمادگی علمی جذب ادارات دولتی و نهادهای خصوصی می شوند و چون خود را مستقل حس می کنند به ازدواج روی نمی آورند از دیگر سو پسری که می بایست مطابق قانون مدنی مسئولیت خانواده را بر عهده بگیرد بعد از دو سال خدمت اجباری و فراموش کردن آموخته ها از جذب و استخدام محروم شده و نمی تواند خانواده تشکیل دهد.این مورد مهمترین عامل پیری جمعیت در این روزهاست.
     شما نه ماه باردار می شوید در ازای آن از تکلیف پرداخت نفقه(خوراک پوشاک مسکن پزشک و..) که مستلزم کار و مواجهه با خطرات مختلف هست معاف می باشید،در حالیکه بارداری در اغلب موارد خودخواسته و برای درک لذت مادر شدن هست نه اجبار جامعه یا زوج.
     در این کشور کسانی که باید به تبعیض اعتراض کنند پسرها و مردان هستند نه زنان و دختران.
     قبلا اعتراضتون به تنصیف دیه بود که اونم الحمدلله به لطف صندوق خسارات بدنی جبران شد.
     ضمنا به قول کارل مارکس قرار نیست در بدبختی مردان سهیم شده و به کارکردن برای سیر شدن تن دهید،ازدواج کنید و از خوردن و خوابیدن لذت ببرید!

     1. اتفاقا بر عکس، من مرد هستم. طبیعیه که در جامعه ای که بعضی از مردان تفکرات بیمار مردسالارانه دارند، اگر مردی از حقوق ابتدایی زنان دفاع کند، زن قلمداد شده و یا با صفات زنانه تخریب شود.
      در رابطه با قانون، حتی قانون اساسی شما هم مورد قبول اکثریت نسل فعلی نیست چه برسه به قوانین مدنی. البته من اینجا نمی تونم خیلی دلایلش رو باز کنم چرا که احتمالا کامنتم بر اساس قوانین شما قابل انتشار نباشه اما در هر حال این رو گفتم که بگم از قوانین خودتون صحبت نکنید چرا که برای ما اهمیتی نداره.
      باردار شدن زنان رو صرفا به عنوان یک مثال در مقابل مثالی که زدی مطرح کردم.
      ایدئولوژی کمونیستی و مارکسیسمت رو هم برای خودت نگه دار. دوره ی سرکوب جامعه از طریق انقیاد زنان به سر اومده.

    2. نفرمایین جناب آزادی خواه،مگه آدم با صفات زنانه تخریب میشه؟ این حرف شما خودش توهین بزرگی به مقام زن در جامعه هست.
     شما که میگین قانون رو قبول ندارم،اتفاقاً قانون هم شما رو قبول نداره!
     یگانه ایدئولوژی ما توحید(کتاب و سنت) هست.چون این نظر مارکس با ایدئولوژی ما می خوند عرض کردم و الا مارکس کیلو چنده

     1. خب طبیعیه هر کسی از نسبت دادن صفات جنس مخالف خوشش نمیاد . مثلا اگر به یک خانم بگن تو زمختی صد در صد ناراحت میشه.

 2. آره همین خوبه ان شاءالله شورا هم تایید کنه.این لایحه می تونه مرهمی بر زخم های بی حساب خانواده شهدای امنیت باشه.

  1. بی شک مادران داغدار ستار بهشتی و محسن شکاری و ‌.. پناه و مرهمی جز خدا ندارند . شما هم برای مرهم گذاشتن روی زخم هاتون به این جرثومه های فساد و ریا پناه نبرید .

 3. براساس اطلاع رسانی رسانه ها واینکه اکثرالایحه عفاف وحجاب راناقص بازنشرکرده انددرآخرین رصدانجام شده این لایحه پنج فصل دارد
  فصل اول کلیات که ازماده ۱الی۳شرح داده است
  فصل دوم :وظایف عمومی دستگاههای اجرایی
  ازماده۴الی۸شرح داده شده است
  فصل سوم:تکالیف اختصاصی دستگاههای اجراییازماده ۹الی۳۳شرح می دهد
  فصل چهارم:وظایف عمومی ومسئولیت اجتماعی
  ازماده ۳۵الی ۳۷شرح می دهد
  فصل پنجم:جرائم وتخلفات
  ازماده ۳۹الی ۷۰شرح می دهد
  درتبصره۲ماده ۷۰ آمده است
  منابع حاصل ازاجرای این قانون به حساب خزانه داری کل کشورواریزودرقالب بودجه
  سازی عفاف وحجاب وازدواج ومسکن جوانان
  واوقات فراغت خانواده محوراختصاص خواهدیافت
  پ.ن:
  باهمه زحماتی که دست اندرکاران زحمت کشیده انداماهنوزنواقص تقنینی وحقوقی
  بسیاری مواجه هستیم که بدلیل مطول بودن
  شرح لایحه درصفحه بعدشرح داده می شود

 4. بسم الله الرحمن الرحیم

  در آیه ۳۳ سوره مائده آمده است:

  «إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِینَ یُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَیَسْعَوْنَ فِی الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ یُقَتَّلُوا أَوْ یُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَیْدِیهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ یُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِکَ لَهُمْ خِزْیٌ فِی الدُّنْیَا وَلَهُمْ فِی الْآخِرَهِ عَذَابٌ عَظِیمٌ»

  ترجمه مستقیم و تحت‌اللفظی آیه این است: سزاى کسانى که با (دوستداران) خدا و پیامبر او مى‌جنگند و در زمین به فساد مى‌‏کوشند جز این نیست که کشته شوند یا بر دار آویخته گردند یا دست و پایشان در خلاف جهت‏ یکدیگر بریده شود یا از آن سرزمین تبعید شوند. این رسوایى آنان در دنیاست و در آخرت عذابى بزرگ خواهند داشت

  پیشگفتار:

  اتفاقات اغتشاشات شهریور۱۴۰۱که بافوت مهساامینی که باتحریک خانواده آغازو
  باحضورسلبریتی های هنری وورزشی
  داخلی وخارجی شعله ورنمودکه ریشه در زخم‌های فرهنگی و اجتماعی دارد

  یکی از بازیگران اصلی صحنه اغتشاشات، ورزشکاران و هنرمندان شاخص یا به قول مشهور سلبریتی ها بودند. هر چند همه سلبریتی ها در این پروسه وارد نشدند، اما همان تعداد که در حمایت از اغتشاشات موضع گیری کردند، به دلیل ضریب نفوذ بالایی که در جامعه، خصوصاً در نسل جوان داشتند، متأسفانه در شعله ور تر کردن آتش اغتشاشات مؤثر بودند. مباحث مربوط به سلبریتی‌ها از سال‌ها پیش در فضای رسانه‌ای و افکار عمومی ایران مطرح شده بود؛ از زمانی که به شکلی فراگیر از مشارکت این افراد در صحنه‌های سیاسی استفاده شد. متأسفانه برخی از سلبریتی ها علی رغم هیچ سواد و اطلاعی از موضوعات سیاسی و حتی گاهی فرهنگی و اجتماعی و بدون تحقیق و مطالعه صرفاً بر مبنای منافع شخصی پشت پرده، به اظهار نظرهای صریح در بزنگاه‌ها یا حوادث سیاسی پرداختند و مطابق با خواست جریانات خاص به افکار عمومی جامعه جهت دادند. با وجود مقابله‌های جسته و گریخته در فضای رسانه‌ای کشور با این پدیده که البته در دنیا کم نظیر است، اما مشاهده می‌شد که رسانه‌های ماهواره‌ای ضد انقلاب تلاش زیادی را برای برجسته سازی این شخصیت‌ها انجام دادند و البته نتیجه این سرمایه گذاری که رد پای سرویس‌های اطلاعاتی متخاصم را نیز در دل خود دارد، در سال ۱۴۰۱ به کمک این فتنه امنیتی آمد.

  زخم فرهنگی یعنی با وجود تمام‌ رسانه‌ها، تشکیلات،مسجد و مدرسه‌ای که داریم، نتوانستیم اهداف فرهنگی را محقق کنیم.

  مسئله امروز مانند هر مسئله دیگری چندبعدی است. بعد اطلاعات و امنیت آن به متخصصان مربوط است که باید به جمع‌بندی هر چه واقع‌بینانه‌­تر و دقیق‌تر برسند تا معلوم شود کجا کار دشمن است کجا ریشه در کار خودمان دارد.

  دشمن در هر زمان و مکانی که بتواند ضربه می­زند ولی نباید آن را محکوم کرد، بلکه باید قوی و مجهز ظاهر شد و آسیب­ پذیری­‌ها را کم کرد. اما هنگامی دشمن می‌تواند سوار موج شود و یک مشکل را به بحران و یک سوال را به خشونت و اغتشاش تبدیل کند که ما مشکلی داشته باشیم و آن را به موقع نشناخته یا شناخته و حل نکنیم.

  تا زخمی به وجود نیاید و عفونت نکند مگس روی آن نمی‌­شیند. با بی‌توجهی به زخم و ادامه ­دار شدن آن، درد حس می­شود و رسیدگی به آن لازم می­‌شود. این درد زنگ خطر پیش از مرگ است. شک و سوال اگر نباشد ما متوجه مشکل ذهن نمی­شویم

  این شک بخش تاریک ذهن است که باید روشن شود.

  تمام این توطئه‌­ها تا پیش از این بوده پس از این هم خواهد بود، اما تهمت­‌ها و شایعات و طوفان رسانه‌­ای دشمن تا به الان کارساز نبوده، چون دشمن بسیاری مطالب را مطرح کرده است، اما به دلیل نداشتن زمینه،­ شنیده نشده است.

  در همین ۱۳ آبان، حدود ۱۵ میلیون نفر از مردم حضور داشتند. باید ریشه ­یابی شود که چرا بخشی از جامعه که به اندازه جمعیت راهپیمایی‌کنندگان ۱۳ آبان یک شهرستان کوچک هم نیستند، با بهانه‌­ای مانند حجاب و مرحوم شدن خانم مهسا امینی و بهانه­‌های پیش و پس از آن چنین اتفاقاتی را رقم زدند.

  بی‌اعتمادها می­‌گویند هرچه گفته می­‌شود، دروغ است. در همان قضیه شاهچراغ برخی گفتند که کار خودشان بوده است.

  برخی از افرادی که چنین صحبت‌هایی را مطرح می‌کنند، مریض اند اما بقیه بی‌اعتماد اند. در اعتراضات اکثرا بچه بودند و طبق گزارشات،

  در جیب یک سوم آنان گل پیدا شده است. در اعتراضاتی که در دانشگاه‌ها شکل گرفت، صحنه‌هایی دیده شد که در ایران و دنیا بی‌سابقه بود. حدود ۹۸ درصد دستگیرشدگان، همان ابتدا ابراز ندامت می‌کردند.

  افرادی که اعتراضات اخیر را به اغتشاش کشیدند، توسط دشمن تطمیع شده بودند، گفت: اصل مسئله معترضین حجاب نبود اکثر کسانی که حجاب ناقص دارند، کشف حجاب می­‌کنند اما چنین نشد. اکنون اگر فردی بخواهد کشف حجاب کند، می‌تواند، اما مردم نمی‌خواهند.(پایان صفحه اول)

 5. اتفاقات اخیر ریشه در زخم‌های  فرهنگی و اجتماعی دارد؛ زخم فرهنگی یعنی با وجود تمام‌ رسانه‌ها، تشکیلات؛مسجد و مدرسه‌ای که داریم، نتوانستیم اهداف فرهنگی را محقق کنیم. اگر نهادهای فرهنگی کم‌کاری داشته باشند، باید مورد بازخواست قرار گیرند.

  طرز تفکری در جامعه وجود دارد که تنها با پارتی می‌توان کار خود را در ادارات دولتی به پیش برد. اینکه این مشکل به طور مطلق در تمام ادارات وجود دارد، با عقل جور در نمی‌آید، اما همان درصدی که وجود دارد، باعث اعتراض و نارضایتی مردم شده است.

  معاونت مردم به مردم طبق مصوبه جلسه مورخ ۱۶مرداد۱۴۰۲جهت تهیه نقطه نظرات تخصصی وتقنینی موضوع لایحه عفاف وحجاب بامشارکت:

  برادران آقایان:

  دکترمحمدحسن قدیری ابیانه ونادرفرهنگ اقدام نموده
  ومتعاقبا مراتب به ستادمرکزی مجمع رهروان امربه معروف ونهی ازمنکرانعکاس
  خواهدشدوپس ازتصویب درشورای مرکزی
  مجمع به سران قوای سه گانه انعکاس تا
  نسبت به افزون برمصوبات لایحه عفاف وحجاب اقدامات مقتضی رابعمل آورند

  پیشنهادات تجمیع شده بشرح ذیل اعلام
  می گردد

  ✅ محل هزینه کردن جرایم هنجارشکنی‌ها

  جرایم اخذ شده از هنجارشکنی‌ها و کشف حجاب‌ها باید اختصاصا برای حمایت از امر به معروف و نهی از منکر و گسترش عفاف و حجاب هزینه شود و نه واریز به خزانه یا برای امور فرهنگی.

  یعنی به:

  ۱️⃣ فقط آن بخش از نیروی انتظامی که مسئول امنیت اخلاقی است.

  ۲️⃣ستاد امر به معروف و نهی از منکر

  ۳️⃣تشکل‌های غیردولتی امر به معروف و نهی از منکر

  ۴️⃣و افرادی که در این موارد گزارشات مستند ارائه دهند.

  ✅برای هنجارشکنان بدترین حالت این است که جریمه‌های اخذ شده از آنان مستقیما برای امر به معروف و نهی از منکر و گسترش عفاف و حجاب اختصاص یابد!

  ⚖️ نیازمند قانون مجازات اغتشاشگران و دریافت خسارات وارده از آنها هستیم.

  مناسب است قانونی تصویب گردد که هر کس در اعتراضات یا اغتشاشات غیرقانونی شرکت کند ضمن اینکه نفس شرکت، جرم تلقی شود، کلیه خسارات وارده مستقیم و غیرمستقیم درطول اغتشاش، از اغتشاشگران دریافت گردد؛ جدا از اینکه شخص خودش آسیب رسانده باشد یا نه. بلکه نفس شرکت در اعتراض یا اغتشاش باید مسئولیت‌آور تلقی گردد.

  مناسب است هرچه زودتر چنین قانونی تصویب گردد و در صورت بروز اغتشاش با جدیت و سرعت اجرا شود.

  چنانچه کسانی که قبلا در اغتشاش شرکت کرده و بخشیده شده باشند، در صورت تکرار، باید مجازات سنگین‌تری را متحمل گردند.

  در اغتشاش سال‌ گذشته گفته شد که ۱۷ هزار میلیارد خسارت وارد شد که. متاسفانه از بیت‌المال عمومی جبران گردید!

  پیگیری واشدمجازات ازجریانات سیاسی کشورچه حقیقی وحقوقی که دشنام وانگشت اتهام به نظام بستندکه فوت مهسا امینی وسایرکشته شدگان دراغتشاشات عمدی بودومقصرنظام راجلوه دادند

  هتاکین وفحاشان به نظام پس ازدستگیری
  جهت بازجویی واظهارندامت خصوص بانوان
  راباچهره پوشیده ملبس به چادرنشان داده
  نشودکه این نوعی جسارت وبی حرمتی به
  اقشارمتدینه وبانوان محجبه باچادرتلقی نگردد
  دراغتشاشات وتخریب اموال بیت المال همه کسانی که بازداشت ودربازجویی اعتراف به تخریب می نمایندضمن جبران خسارت وارده وازمحرکین اصلی که افرادرا
  تحریک وتهییج می نمایندقوه قضائیه باشدت وحدت وبراساس قوانین موجودکشوربرخوردنمایند

  ازمحرکین ومخربین که دعوت به تعطیلی اماکن تجاری وفروشگاه درسطح بازارتهران
  وپاساژو…باتهدیدوارعاب موجب وحشت رامهیامی نمایندبااشدمجازات برخوردشود

  هنگام دستگیری اغتشاشاگران ومخربین
  اماکن عمومی ودولتی یگان های امنیتی و
  نیروی انتظامی کارت هویت افرادرااخذتادر
  محاکم قضایی دراسرع زمان ممکنه آدرس منزل اقامت وشناسایی دارایی واموال منقول وغیرمنقول شناسایی وجبران خسارت تعیین شود(پایان صفحه دوم)

 6. ۵️⃣_آیادرلایحه جدیدکسانی که خودرابه روان پریشی وشیرین عقلی می زنندچه تمهیداتی دیده شده است

  ۶️⃣_تفسیرحکم سب النبی که صراحتا افرادجاهل وجوگیرفحاشی می نمایند
  طبق فتاوای اکثرمراجع معززفاعل سخن
  مرتدوحکم آن اعدام است؟

  آیادرلایحه جدیدتفسیرآن بعهده قضات گذاشته شده است یامغفول مانده است

  ۷️⃣_درچه شرایطی هتاکین به شرع مقدس اسلام حکم اعدام صادرمی شود

  ۸️⃣_ترک فعل سران قواوکلیه دستگاههای دولتی که ازوظایف ذاتی قانونی خودتبعیت نکنندو افرادطاغی وفحاش وهتاک
  بعهده کدام مرجع درقانون اساسی تفسیر
  شده است(درلایحه پیش بینی شده است)

  ۹️⃣_لایحه عفاف وحجاب بایدآنقدرشفاف و
  قانونمندباشدکه هیچ دستگاه نظارتی وامنیتی وقضات تفسیربه رای نکنند

  ۰️⃣۱️⃣_آیاجرایم دریافت نقدی ازهنجارشکنان وجه آن به حساب کدام دستگاه واریزونحوه هزینه وبرداشت آن چگونه خواهدبود

  ۱️⃣۱️⃣_نظارت برحسن انجام صدوررای قضات باقاضی القاضات قوه قضائیه
  خواهدبود
  آیادرلایحه جدیدپیش بینی شده است

  ۲️⃣۱️⃣_طبق قانون اساسی ساختارهرسه قوا مستقل تعریف شده است ارتباط ساختاری دولت+مجلس+قوه قضائیه
  درلایحه عفاف وحجاب چگونه تفسیر
  خواهدشد

  ۳️⃣۱️⃣_نقش حوزه علمیه ودانشگاه وستادانقلاب فرهنگی و۲۸دستگاه فرهنگی وتبلیغات چه وظایفی راعهده دارخواهندشد

  ۴️⃣۱️⃣_تجربه تلخ بعضی ازقوانین که تاکنون به بوته فراموشی سپرده شده
  است(اصل ۳/۳۰+۸+۲۰+۱۵۱واصل ۱۱۰بند۷حل اختلاف وتنظیم روابط
  قوای سه گانه ازاختیارات
  رهبرمعظم انقلاب تعریف شده است)

  درخاتمه توصیه وپیشنهادمی گرددکه قبل ازتصویب لایحه عفاف وحجاب درمجلس شورای اسلامی کل قانون دررسانه هاتکثیروانتشارگردد

  که همه صاحبان اهل قلم وبصیرت ونخبگان حوزه ودانشگاه خصوصا حقوق دانان بین الملل نظرات کارشناسی خودراابرازنمایندکه جلوگیری هرگونه ضرروزیان احتمالی مترتب برقانون
  پیشگیری بعمل آیدودرروابط بین الملل بابیش از۱۹۴کشوردنیاامکان تحلیل ناصواب راسلب نموده وباافتخاراعلام نمائیم که کلیات لایحه عفاف وحجاب برگرفته ازمتون
  فقهی وشیعی وانطباق باقانون اساسی کشورتهیه وتدوین شده است(صفحه سوم)

 7. این مباحث کارشناسی شده برمبنای تجارب
  دوصاحب نظردرحوزه فرهنگ ورسانه تهیه وتدوین شده است
  شایسته وزیبنده است که کلیه صاحبان اهل قلم واندیشه ودغدغه منددرلایحه عفاف وحجاب هستندخصوصا حوزه ودانشگاه وصاحبنظران حقوق بین الملل نقاط ضعف وقوت راشناسایی وقبل ازتصویب آن جمع بندی نهایی صورت پذیرد
  امضاء کنندگان طرح لایحه عفاف وحجاب
  دکترمحمدحسن قدیری ابیانه
  نادرفرهنگ
  ۱۸مرداد۱۴۰۲

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا