قوانین و مقررات

متن بخش اول قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور

قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور (بخش اول)
سقف منابع عمومی دولت و مفروضات منابع و مصارف

ماده واحده – بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور از حیث منابع و مصارف بالغ بر شصت و چهار میلیون و پانصد و هشتاد و هفت هزار و یکصد و بیست و سه میلیارد و نهصد و نود و هفت میلیون (۹۹۷،۰۰۰،۰۰۰، ۱۲۳، ۵۸۷، ۱۴) ریال به شرح زیر است:

الف- منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری دارایی های سرمایه ای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه ها و تملک دارایی های سرمایه ای و مالی بالغ بر بیست و هشت میلیون و سیصد و هفتاد و یک هزار و چهارصد میلیارد (۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰، ۲۸،۳۷۱) ریال شامل:

۱- منابع عمومی بالغ بر بیست و پنج میلیون و ششصد و بیست هزار و چهارصد میلیارد (۲۵.۶۲۰.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال

۲- درآمد اختصاصی وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی بالغ بر دو میلیون و هفتصد و پنجاه و یک هزار میلیارد (۲،۷۵۱٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰) ریال

ب- بودجه شرکت های دولتی بانک ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار بالغ بر سی و هفت میلیون و چهارصد و پانزده هزار و هفتصد و بیست و سه میلیارد و نهصد و نود و هفت میلیون (۹۹۷،۰۰۰،۰۰۰، ۷۲۳، ۳۷،۴۱۵) ریال و از حیث هزینه ها و سایر پرداخت ها بالغ بر سی و هفت میلیون و چهارصد و پانزده هزار و هفتصد و بیست و سه میلیارد و نهصد و نود و هفت میلیون (۹۹۷،۰۰۰،۰۰۰، ۷۲۳، ۴۱۵، ۳۷) ریال که مبلغ یک میلیون و دویست هزار میلیارد (۱،۲۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰) ریال مبالغ دوبار منظور شده از سرجمع بودجه کل کشور کسر می‌شود.

تبصره ۱-

در راستای سیاست های کلی برنامه هفتم در سال ۱۴۰۳ با رعایت قوانین و مقررات و موازین شرعی:

الف- به شرکت های دولتی از جمله شرکت هایی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آن ها مستلزم ذکر یا تصریح نام است اجازه داده می‌شود تا سقف پانزده درصد (۱۵) سرمایه گذاری مصوب در بودجه سنواتی خود را اوراق مالی اسلامی ریالی با تضمین و بازپرداخت اصل و سود توسط خود منتشر و با اولویت بهینه سازی مصرف انرژی و در راستای سیاست های کلی برنامه هفتم در حوزه طرح پروژه های پیشران و طرح های تعریف شده ذیل سند راهبرد ملی پیشرفت صنعتی و ارتقای زنجیره های ارزش کشور که به تصویب هیأت وزیران می رسد مصرف کنند.

ب- به شهرداری های کشور و سازمان های وابسته به آن ها اجازه داده می شود:

۱- به منظور توسعه حمل و نقل عمومی و تأمین خدمت (سرویس) ایاب و ذهاب دانش آموزان دارای معلولیت جسمی حرکتی و ذهنی و مناسب سازی و دسترس پذیری تمامی پایانه ها ایستگاه ها تأسیسات سامانه ها و ناوگان حمل و نقل خط آهن (ریلی) درون شهری دسترس پذیری سامانه های حمل و نقل عمومی برای انطباق با قوانین داخلی و معیار (استاندارد های بین المللی افراد دارای معلولیت با هماهنگی وزارت کشور تا سقف سیصد هزار میلیارد ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال اوراق مالی اسلامی ریالی منتشر کنند. حداقل هفتاد درصد (۷۰) منابع موضوع این جزء به احداث تکمیل و بهره برداری خطوط قطار شهری اختصاص می یابد تضمین بازپرداخت اصل و سود این اوراق برای طرح های قطار شهری و حمل و نقل شهری به نسبت پنجاه درصد (۵۰) دولت و پنجاه درصد (۵۰) شهرداری ها صورت می گیرد.

وزارت کشور موظف است فهرست و میزان سهمیه شهرداری ها از اوراق موضوع این بند را حداکثر تا پایان شهریورماه به سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای صدور مجوز انتشار اوراق ارسال نماید وزارت کشور مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند از جمله میزان انتشار اوراق مذکور و میزان تخصیص داده شده به قطار شهری را در سه ماهه سوم و چهارم به کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات اقتصادی امور داخلی کشور و شوراها و عمران مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

۲- بابت توسعه حمل و نقل عمومی و زیر ساخت های شهری و نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی به ویژه در کلان شهر های دچار آلودگی هوا، تأمین ماشین آلات برای شهر های مناطق محروم مدیریت پسماند و نیروگاه های زباله سوز و بازسازی بافت های فرسوده با تأیید وزارت کشور تا سقف یکصد و بیست هزار میلیارد (۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال اوراق مشارکت با تضمین خود با اولویت به کارگیری محصولات دانش بنیان منتشر نمایند. در مواردی که هزینه کرد شهرداری ها از محل مجوز این جزء با تأیید وزارت نفت منجر به کاهش مصرف سوخت می‌شود تضمین بازپرداخت اصل و سود این اوراق سی درصد (۳۰) از طریق ساز و کار گواهی های صرفه جویی و از منابع حساب بهینه سازی مصرف انرژی و هفتاد درصد (۷۰) توسط شهرداری ها صورت می گیرد.

پ- به منظور تسریع در تأمین اعتبار طرح های تملک دارایی های سرمایه ای به ویژه برای مناطق سردسیر به وزارت امور اقتصادی و دارایی خزانه داری کل کشور اجازه داده می‌شود با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از طریق اسناد اعتباری و اوراق مالی اسلامی با استفاده از ظرفیت نظام بانکی کشور با اتکا به منابع موضوع ماده (۱۲۵) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶/۶/١ در سقف اعتبارات ردیف های مربوط در این قانون تجهیز و تا سقف پنجاه درصد (۵۰) ردیف های اعتباری طرح های تملک دارایی های سرمایه ای را با تخصیص سازمان مذکور پرداخت نماید این اسناد قابلیت تسویه مطالبات مالیاتی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی را دارد. در صورت استفاده خزانه داری کل کشور از وجوه موضوع ماده (۱۲۵) قانون محاسبات عمومی کشور وجوه مزبور باید در سال ۱۴۰۳ مسترد شود. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند از جمله میزان انتشار اوراق و تخصیص منابع حاصله و عناوین طرح های مشمول به تفکیک سردسیری و گرمسیری را هر سه ماه یکبار به کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادی و عمران مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

ت- وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است از تمامی روش های انتشار اولیه اوراق از جمله تحویل اوراق به طلبکاران، عرضه تدریجی، حراج، فروش اوراق به کسر کمتر از قیمت اسمی و پذیره نویسی در بازارها استفاده کند.

ث- اوراق مالی اسلامی دولت و کارمزد تعهد پذیره نویسی و کارمزد معامله گران اولیه اوراق مالی اسلامی دولت و شهرداری ها منتشر شده در سال (١۴۰۳) مشمول مالیات به نرخ صفر می‌شود. همچنین معاملات بین ارکان انتشار و دریافت ها و پرداخت های مربوط به انتشار اوراق موضوع این تبصره صرف نظر از استفاده یا عدم استفاده از نهاد های واسط مشمول معافیت ها و مستثنیات حکم ماده (١۴) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/٢/١ می‌شود انتشار تمامی انواع اوراق مالی اسلامی دولت اعم از اسناد خزانه اسلامی و اوراق مرابحه عام مشمول حکم ماده (۲۷) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴/۹/۱ است.

ج- مهلت واگذاری اوراق مالی اسلامی غیر نقدی تحویل به طلبکاران منتشر شده در سال ۱۴۰۳، برای تمامی دستگاه های اجرائی از جمله دستگاه های اجرائی موضوع ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ تابع مواد (۶٣) و (۶۴) قانون محاسبات عمومی کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی است.

چ- سقف تسهیلات مالی خارجی برای طرح های دولتی و غیر دولتی در سال ١۴۰۳ معادل سی میلیارد (۳۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) یورو تعیین می‌شود شورای اقتصاد مجوز استفاده طرح های بخش دولتی که دارای توجیه فنی اقتصادی مالی و زیست محیطی باشند و همچنین طرح های غیر دولتی متقاضی تضمین دولت را پس از اخذ تضمین از بانک عامل صادر می کند. پانزده درصد (۱۵) سهم آورده گشایش تأمین منابع مالی خارجی (اعتبار فاینانس) برای
طرح های موضوع پیوست شماره (۱) این قانون با پیشنهاد دستگاه ذی ربط و تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور از محل سرجمع اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای قابل پرداخت است.

در مواردی که استفاده از تسهیلات مالی خارجی منوط به تضمین دولت جمهوری اسلامی ایران مبنی بر بازپرداخت اصل و هزینه های تسهیلات مالی اخذ شده از منابع تأمین کنندگان مالی بانک های کارگزار خارجی و بانک ها و مؤسسات مالی و توسعه ای بین المللی باشد وزیر امور اقتصادی و دارایی مجاز است به نمایندگی از طرف دولت ضمانت نامه های کلی یا اختصاصی لازم را حداکثر ظرف یک ماه پس از تصویب طرح های مذکور در شورای اقتصاد صادر نماید.

وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند از جمله فهرست تضامین صادر شده را هر شش ماه یک بار به مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

ح- به منظور تسریع در جذب تسهیلات تصویب شده از بانک های توسعه ای خارجی دستگاه های استفاده کننده از تسهیلات مذکور مجازند در سقف بند «ج» این تبصره پس از موافقت سازمان برنامه و بودجه کشور در چهارچوب سقف اعتبارات پیش بینی شده برای اجرای طرح های با پسوند وامی مندرج در پیوست شماره (۱) این قانون نسبت به هزینه کرد آن در چهارچوب موافقت نامه متبادله با سازمان مذکور اقدام کنند.

خ- دولت مجاز است در سقف تعیین شده در جدول شماره (۳) این قانون موضوع واگذاری دارایی های سرمایه ای علاوه بر شیوه فروش یا اعطای اعتبار معادل برای شرکت در مزایده اموال غیر منقول دولتی با امکان تقسیط مازاد وجه معامله در بازه زمانی زیر یک سال نسبت به تسویه و تهاتر بدهی های ناشی از اجرای طرح های تملک دارایی های سرمایه ای و نیز بدهی خود به شهرداری ها با اموال غیر منقول خود به صورت جمعی – خرجی اقدام نماید.

وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه کشور آیین نامه اجرائی این بند را ظرف یک ماه از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه نموده و به تصویب هیأت وزیران برسانند.

وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند را هر سه ماه یک بار به کمیسیون های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات ارائه نماید.

د- تمامی شرکت های صادر کننده خدمات فنی مهندسی که برای استفاده از منابع بین المللی در سقف بند «ج» این تبصره برای اجرای طرح در خارج از کشور با مشکل ضمانتنامه مواجه هستند، با تأیید سازمان توسعه تجارت ایران مشمول تسهیلات این تبصره خواهند بود. بانک های عامل مکلفند در ازای اخذ وثایق مورد تأیید بانکی از شرکت های متقاضی تسهیلات خارجی نسبت به صدور گواهی اخذ وثیقه و اعلام آن به وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدام نمایند. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است پس از دریافت گواهی وثیقه بانکی نسبت به صدور ضمانتنامه دولتی برای شرکت متقاضی و به ذی نفعی دولت کشور مقصد، اقدام و نسخه ای از آن را به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارسال نماید.

وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران آیین نامه اجرائی این بند را حداکثر ظرف یک ماه از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه و جهت تصویب به هیأت وزیران ارائه نماید. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند را هر سه ماه یکبار به کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات اقتصادی و عمران مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

تبصره۲-

به منظور حمایت از تولید و اشتغال پایدار و رشد تولید ملی از روش های مختلف از جمله افزایش سرمایه گذاری ارتقای بهره وری تکمیل طرح های تولیدی نیمه تمام و احیای واحد های تولیدی راکد بازسازی و نوسازی واحد های تولیدی استفاده از ظرفیت های خالی بنگاه های تولیدی کمک به اشتغال های حاصل از ایجاد کسب و کار های خانگی موضوع ماده (۲) قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی مصوب ۱۳۸۹/۲/۲۲ و کارگاه های خرد و کوچک به ترتیب کمتر از چهار و نه نفر (کارگر) با اولویت مناطق محروم و روستایی و مطالعات منظومه های روستایی و تکمیل زنجیره ارزش تولید منابع مالی موضوع این تبصره با تأکید بر یکپارچه سازی حمایت های دولت و بسط عدالت سرزمینی در راستای رشد و پیشرفت استان های کشور و سند راهبرد ملی پیشرفت صنعتی و ارتقای زنجیره های ارزش کشور که بر اساس سیاست های کلی نظام و قوانین بالادستی به تصویب هیأت وزیران می رسد با اولویت طرح های تولیدی مبتنی بر دانش بنیان و پیشران به شرح زیر تأمین و اختصاص می یابد

الف- منابع مالی:

۱- مبلغ سیصد و ده هزار میلیارد (۳۱۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال علاوه بر مانده سال های قبل از محل ردیف ذی ربط مندرج در جدول شماره (۹) این قانون توسط خزانه داری کل کشور به صورت حداقل ماهانه یک دوازدهم پرداخت می‌شود که به حساب ملی پیشرفت و عدالت نزد خزانه داری کل کشور به نام وزارت امور اقتصادی و دارایی واریز می‌شود

۲- باقی مانده مبلغ مندرج در ردیف (٢۶) مصارف جدول تبصره (١۴) قانون بودجه سال ١۴٠١ کل کشور در سقف منابع و مصارف بودجه به حساب ملی پیشرفت و عدالت نزد خزانه داری کل کشور به نام وزارت امور اقتصادی و دارایی واریز می‌شود سازمان هدفمندسازی یارانه ها موظف است مبالغ این جزء را رأساً و بدون سازوکار ابلاغ و تخصیص اعتبار، حداقل به صورت ماهانه یک دوازدهم و حداکثر تا پایان آذر سال ۱۴۰۳ به حساب مذکور واریز نماید.

۳- بازگشتی اصل و فرع منابع بند «الف» تبصره (۱۸) قوانین بودجه سنوات گذشته کل کشور به حساب ملی پیشرفت و عدالت نزد خزانه داری کل کشور به نام وزارت امور اقتصادی و دارایی واریز می‌شود.

۴- منابع بازگشتی بند (و) تبصره (١۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور به حساب ملی پیشرفت و عدالت نزد خزانه داری کل کشور به نام وزارت امور اقتصادی و دارایی واریز می‌شود.

۵- مانده و بازگشتی منابع مالی تسهیلات موضوع قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی مصوب ١٣٩۶/۵/٣١ به حساب ملی پیشرفت و عدالت نزد خزانه داری کل کشور به نام وزارت امور اقتصادی و دارایی واریز می‌شود.

۶- مبلغ یک میلیون میلیارد (۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال تسهیلات قرض الحسنه مطابق اجزای (۳) و (۴) بند «ب» این تبصره اختصاص می یابد.

ب- مصارف

۱- تا سی درصد (۳۰) منابع مالی اجزای (۱) و (۲) بند «الف» این تبصره جهت پرداخت تسهیلات به برنامه های حمایت از تولید و اشتغال در سطح ملی بر اساس برنامه پیشنهادی دستگاه های اجرائی اختصاص می یابد.

۲- حداقل هفتاد درصد (۷۰) منابع مالی اجزای (۱) و (۲) بند «الف» این تبصره جهت پرداخت تسهیلات به برنامه های حمایت از تولید و اشتغال در سطح استانی با تصویب شورای برنامه ریزی و توسعه استان اختصاص می یابد.

۳- معادل چهارصد هزار میلیارد ( ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال از تسهیلات موضوع جزء (۶) بند «الف» این تبصره به طور مساوی در اختیار هیأت امنای حساب های استانی پیشرفت و عدالت قرار خواهد گرفت.

۴- با هدف حمایت از اشتغال در چهارچوب مصوبات هیأت امنای حساب پیشرفت و عدالت معادل ششصد هزار میلیارد (۶٠٠,٠٠٠,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال تسهیلات جزء (۶) بند «الف» این تبصره بر اساس قوانین مربوط به شرح ذیل اختصاص می یابد:

کمیته امداد امام خمینی(ره) معادل سیصد هزار میلیارد ( ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال؛

سازمان بهزیستی کشور معادل یکصد و بیست هزار میلیارد ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال

بنیاد شهید و امور ایثارگران معادل سی و دو هزار میلیارد ( ۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال؛

بنیاد برکت ستاد اجرائی فرمان حضرت امام(ره) معادل سی و دو هزار میلیارد (۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال

صندوق نوآوری و شکوفایی معادل سی و دو هزار میلیارد (۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال

سازمان بسیج سازندگی معادل سی و دو هزار میلیارد ۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال؛

بنیاد علوی معادل بیست و چهار هزار میلیارد (٢۴,٠٠٠,٠٠٠,۰۰۰,۰۰۰) ریال

مراکز نیکوکاری وابسته به نهادها و سازمان های خیریه ای و سایر مؤسسات و مراکز نیکوکاری گروه های جهادی سازمان های مردم نهاد و بخش خصوصی برای توسعه کسب و کار ده هزار میلیارد (۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال

و سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور بخش دولتی و بخش غیر دولتی وابسته و دانشگاه فنی و حرفه ای و هنرستان های فنی و حرفه ای برای تجهیز کارگاه های خود مبلغ هجده هزار میلیارد (۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است سهم بانک ها از تأمین منابع مالی جزء (۶) بند «الف» این تبصره را ظرف یک ماه از لازم الاجرا شدن این قانون مشخص نماید. نهاد های موضوع این جزء می توانند در قالب تفاهم نامه با دستگاه های اجرائی استانی نسبت به تلفیق منابع در اختیار خود و در اختیار استان ها اقدام نمایند و هیأت امنای حساب پیشرفت و عدالت مجاز است مانده سهمیه جذب نشده اشخاص ذکر شده در این جزء را به اشخاصی که سهمیه خود را جذب نموده اند اختصاص دهد.

۵- حداقل هفتاد درصد (۷۰) مبلغ سیصد و ده هزار میلیارد (۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال موضوع جزء (۲) این بند به صورت مساوی به استان ها به صورت صددرصد (۱۰۰) تخصیص یافته اختصاص می یابد و ماهانه حداقل به صورت یک دوازدهم پرداخت می‌شود.

۶- تا ده درصد (۱۰) از منابع اجزای (۱) تا (۵) بند «الف» این تبصره تا سقف پنجاه هزار میلیارد (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به صورت کمک فنی و اعتباری و یارانه سود بر اساس چهارچوب تعیین شده توسط هیأت امنای حساب ملی پیشرفت و عدالت موضوع جزء (۳) بند «ج» تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور قابل هزینه کرد است. استفاده از منابع بند «الف» این تبصره برای هزینه های جاری و پشتیبانی دستگاه های ذی ربط تحت هر عنوان ممنوع است.

۷- توزیع تسهیلات جزء (۶) بند «الف» این تبصره بر اساس این بند و مقررات مربوط مطابق دستورالعمل اجرائی این تبصره خواهد بود.

۸- تا ده درصد (۱۰) از منابع مالی جزء (۱) بند «الف» این تبصره به منظور پرداخت تسهیلات حمایت از تولید و اشتغال جهت تأمین زیر ساخت های تولید و اشتغال در مناطق محروم کشور اختصاص می یابد.

۹- منابع مالی جزء (۵) بند «الف» این تبصره جهت ادامه اجرای پرداخت تسهیلات موضوع قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی اختصاص می یابد.

۱۰ – تا بیست درصد (۲۰) منابع مالی جزء (۵) بند (ذ) تبصره (۶) این قانون پس از تأیید هیأت امنای حساب پیشرفت و عدالت صرف برنامه های پیشنهادی وزارت ورزش و جوانان در خصوص اشتغال جوانان می‌شود.

پ- سازوکار اجرائی

۱- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است حساب هایی تحت عنوان حساب ملی و حساب های استانی پیشرفت و عدالت از طریق خزانه داری کل کشور جهت واریزی منابع به نام خود افتتاح نماید.

۲- مانده حساب های ملی و استانی پیشرفت و عدالت با رعایت قوانین و درج در بودجه سال بعد به سال بعد منتقل می‌شود.

۳- دستور العمل اجرائی این تبصره شامل شرایط و نحوه توزیع آن بخش از تسهیلات جزء (۶) بند «الف» این تبصره که در اختیار هیأت امنای حساب های استانی است و همچنین توزیع آن بخش از منابعی که محل مصرف آن در این تبصره تصریح نشده است و تعیین نرخ سود تسهیلات و نرخ سود سپرده گذاری منابع اجزای (۱) تا (۵) بند «الف» این تبصره توسط هیأت امنای حساب ملی پیشرفت و عدالت موضوع جزء (۳) بند (ج) تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور به تصویب میرسد. شورای برنامه ریزی و توسعه استان هیأت امنای حساب استانی پیشرفت و عدالت است و استاندار ریاست این هیأت امنا را بر عهده دارد.

۴- منابع اجزای (۱) تا (۵) بند «الف» این تبصره از طریق سپرده گذاری در بانک ها با اولویت بانک های توسعه ای و تخصصی و صندوق کارآفرینی امید به عنوان عامل به منظور سرمایه گذاری برای تولید و اشتغال و کارآفرینی و تکمیل طرح های نیمه تمام و ظرفیت های خالی بنگاه ها با اولویت فعالیت های صادرات محور با سازوکار تسهیلات تلفیقی با منابع بانکی و منابع در اختیار دستگاه اجرائی مرتبط با نرخ ترجیحی تخصیص خواهد یافت. همچنین استفاده از منابع صندوق توسعه ملی با رعایت اساسنامه آن مجاز است.

۵- نرخ سود سپرده گذاری منابع مذکور در بانک های عامل و نهاد های مالی حداقل یک درصد (۱) و نرخ سود تسهیلات اعطائی متناسب با میزان مشارکت منابع نظام بانکی، صندوق کارآفرینی امید و صندوق توسعه ملی تعیین می گردد منابع قرض الحسنه استانی موضوع این تبصره با رعایت موازین شرعی قابلیت تجمیع یا هم افزایی با سایر منابع را دارد.

ت- سازوکار نظارت

۱- مسؤولیت نظارت میدانی بر اجرای این تبصره بر عهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.

۲- خزانه داری کل کشور مکلف است ماهانه گزارش پرداختی جزء (۱) بند «الف» این تبصره را به مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

۳- وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور مکلفند ماهانه گزارش عملکرد جزء (۲) بند «الف» این تبصره را به مجلس شورای اسلامی ارسال نمایند.

۴- وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلفند ماهانه گزارش عملکرد جزء (۶) بند «الف» این تبصره را به مجلس شورای اسلامی ارسال نمایند.

۵- وزارت کشور مکلف است هر سه ماه یک بار گزارش نحوه هزینه کرد منابع جزء (۳) بند «ب» این تبصره را به مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

۶- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است هر سه ماه یک بار گزارش نحوه هزینه کرد منابع اجزای (۶) و (۹) بند «ب» این تبصره را به مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

۷- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این تبصره را هر سه ماه یک بار به کمیسیون های ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی برنامه و بودجه و محاسبات اقتصادی و اجتماعی و معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

ث- در اجرای ماده (۸) قانون اساسنامه سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور به منظور توانمندسازی نیروی انسانی و اشتغال افراد جویای کار دولت مکلف است علاوه بر انعقاد موافقت نامه با سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور برای هزینه نمودن حداکثر نیم در هزار اعتبار هر طرح تملک دارایی سرمایه ای؛ دو درصد (۲) از منابع حاصل از فروش کالای قاچاق توسط سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی به استثنای موارد مندرج در تبصره (۱) ماده (۵۳) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲/۱۰/۳ را در قالب ردیف هزینه ای مشخص در اختیار سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور قرار دهد. همچنین به منظور مهارت آموزی مستمر معادل یک در هزار مزد کارگران در هر ماه توسط کارفرمایان صاحبان صنایع و بنگاه های اقتصادی طبق صورت های ماهانه ارسالی به سازمان تأمین اجتماعی در قالب ردیف هزینه ای مشخص و پس از واریز به خزانه داری کل کشور در اختیار سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور قرار میگیرد.

آیین نامه اجرائی و نحوه دریافت وجوه موضوع این بند توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند از جمله میزان تخصیص و هزینه ردیف هزینه ای مربوط و تعداد مهارت آموزان را هر سه ماه یک بار به کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات اقتصادی و اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

تبصره ۳-

الف-

۱- تعیین دستگاه اجرائی ردیف های متفرقه مندرج در جدول (۹) این قانون که فاقد دستگاه اجرائی مشخص هستند متناسب با موضوع ردیف و شرح وظایف مصوب دستگاه ها به عهده سازمان برنامه و بودجه کشور می باشد.

۲- جابه جایی اعتبار هر یک از دستگاه های اجرائی از اعتبارات هزینه ای به اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای با پیشنهاد دستگاه اجرائی و تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور و برای طرح های مصوب خود مجاز است.

ب- تمامی دستگاه های اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ از جمله دستگاه ها و شرکت های مستلزم ذکر نام یا تصریح نام مانند شرکت های اصلی و تابعه وزارت نفت بجز سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) و سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون، صندوق ضمانت صادرات و صندوق های حمایت از سرمایه گذاری وزارت صنعت معدن و تجارت مکلفند تمامی حساب های فرعی خود را مسدود نموده و تمام حساب های ریالی و ارزی خود (درآمدی و هزینه ای) را صرفاً از طریق خزانه داری کل کشور و نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح کنند. دستگاه های یاد شده موظفند تمامی دریافتها و پرداخت های خود را فقط از طریق حساب های افتتاح شده نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انجام دهند. نگهداری هر گونه حساب توسط دستگاه های یادشده در بانکی غیر از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در حکم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی است نهاد های عمومی غیر دولتی در رابطه با آن بخش از منابع خود که از محل منابع عمومی یا کمک های مردمی تأمین می شود مشمول حکم این بند می شوند اجرای این حکم در خصوص نیرو های مسلح و دستگاه هایی که مستقیماً زیر نظر مقام معظم رهبری (مدظله العالی) اداره میشوند منوط به اذن ایشان است. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف به پیگیری اجرای این بند و مسدود نمودن حساب های فرعی دستگاه های اجرائی مذکور و ارسال گزارش ماهانه به کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی میباشد.

پ- مرجع رسیدگی و تأیید بدهی ها و مطالبات دولت شامل بدهی ها و مطالباتی که مربوط به دستگاه اجرائی خاصی نباشد (اقلام فرا دستگاهی) وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور تعیین می‌شود.

ت- شرکت های دولتی که در فهرست واگذاری سال ۱۴۰۳ قرار دارند، مشمول حکم ماده (۴) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۴ می باشند.

ث – درآمد های اختصاصی هر دستگاه وفق موافقت نامه مبادله شده با سازمان برنامه و بودجه کشور در حد وصولی تخصیص یافته محسوب می‌شود و مازاد بر ارقام مصوب با تأیید این سازمان در راستای موافقت نامه مبادله شده قابل تخصیص است.

ج- شورا های برنامه ریزی و توسعه استانها موظفند حداقل پنج درصد (۵) از اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استانی را به منظور توسعه زیر ساخت های گردشگری و مرمت بافت های تاریخی حوزه ها و مصلی های نیمه تمام اردوگاه های کشوری و استانی وزارت آموزش و پرورش مساجد و کتابخانه های نیمه تمام استان پاسگاه های فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران حوزه ها و پایگاه های مقاومت بسیج و خوابگاه های متأهلی و اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب ١۴٠٠/٧/٢۴ هزینه نمایند سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند را هر شش ماه یکبار به کمیسیون های آموزش تحقیقات و فناوری و فرهنگی و اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

چ-

۱- دولت مکلف است پیوست شماره (۳) این قانون را که مشتمل بر منابع و مصارف سالانه هر یک از شرکت های دولتی می باشد در بخش دوم لایحه بودجه به صورت برنامه محور شامل برنامه های اجرائی بودجه سالانه و اهداف کمی قابل تحقق در سال ١۴٠٣ و مأموریت های اصلی و قانونی شرکت تهیه و همزمان با تقدیم جداول بودجه به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. این برنامه ها مبنای پرداخت در شرکت بوده و نظارت و ارزیابی دیوان محاسبات کشور در تفریغ بودجه سالانه شرکت ها می باشد.

۲- دولت مکلف است آیین نامه انتظام بخشی شرکت های دولتی را که با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی حداکثر ظرف یک ماه از لازم الاجرا مدیره و ارزیابی شدن این قانون ارائه میگردد به نحوی اصلاح نماید که مشتمل بر چگونگی ارزیابی شاخص های بهره وری بهبود نسبت های مالی کاهش زیان انباشته افزایش سودآوری و مولد سازی دارایی های شرکت و چگونگی نظام پرداخت و پاداش هیأت عملکرد سالانه شرکت ها باشد و حداکثر تا پایان خرداد سال ۱۴۰۳ ابلاغ گردد.

۳- هیأت مدیره شرکت های دولتی مکلفند گزارش عملکرد منابع و مصارف بودجه و گزارش تحقق اهداف کمی مصوب شرکت در پیوست شماره (۳) این قانون را هر شش ماه یک بار به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی سازمان برنامه و بودجه کشور و دیوان محاسبات کشور ارسال نمایند.

ح-

۱- تمامی مؤسسات انتفاعی دولتی شرکت های دولتی از جمله شرکت های مستلزم ذکر یا تصریح نام و شرکت ها و یا سازمان های توسعه ای شرکت هایی که دولت یا شرکت های تابعه و ذی ربط مؤسسات و نهاد های عمومی غیر دولتی و سایر دستگاه های اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و سازمان های مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی کل کشور مستقیماً یا با یک یا دو واسطه بیش از پنجاه درصد (۵۰) سهام آن ها را در اختیار دارند و نیز شرکت هایی که دولت در آن ها سهامدار عمده نبوده اما انتخاب اکثر اعضای هیأت مدیره یا مدیر عامل بر اساس نظر دولت انجام می‌شود در سال ۱۴۰۳ مشمول نظارت دیوان محاسبات کشور خواهند بود. وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است صورت های مالی حسابرسی شده شرکت های مذکور را سالانه و میان دوره ای به صورت عمومی در سامانه جامع اطلاع رسانی ناشران (کدال) منتشر کند. صورت های مالی شرکت های دولتی تابعه وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو های مسلح و سازمان انرژی اتمی ایران مشمول انتشار عمومی نخواهند بود. سازمان حسابرسی و دیوان محاسبات کشور مکلف به بررسی صورت های مالی شرکت های مذکور و ارسال گزارش بررسی صورت های مالی این شرکت ها به صورت هر چهار ماه یکبار به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی هستند. شرکت های تابعه و ذی ربط مؤسسات و نهاد های عمومی غیر دولتی فقط به میزان استفاده از بودجه عمومی با رعایت اصل پنجاه و پنجم (۵۵) قانون اساسی مشمول نظارت دیوان محاسبات کشور می گردند.

۲- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است صورت جلسات مجامع عمومی تصویب صورت های مالی و عملکرد شرکت های دولتی اصلی و مادر تخصصی را به صورت عمومی و در سامانه جامع اطلاع رسانی ناشران (کدال) منتشر کند صورت جلسات مجامع عمومی شرکت های دولتی تابعه وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو های مسلح و سازمان انرژی اتمی ایران مشمول انتشار عمومی نخواهند بود.

خ

۱- تمامی شرکت های دولتی بانک ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره (۳) این قانون شامل شرکت ها و مؤسسات دولتی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آن ها مستلزم ذکر یا تصریح نام است نظیر شرکت ملی نفت ایران شرکت ملی گاز ایران شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شرکت های تابعه آن ها و مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و دانشگاه آزاد اسلامی مکلفند از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون با رعایت قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی هر سه ماه یک بار نسبت به ثبت و به روز رسانی اطلاعات خود و شرکت ها و مؤسسات تابعه و وابسته در سامانه یکپارچه اطلاعات شرکت های دولتی و نهاد های عمومی غیر دولتی مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدام کنند.

وزارت امور اقتصادی و دارایی سازمان برنامه و بودجه کشور سازمان اداری و استخدامی کشور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان بورس و اوراق بهادار مکلفند اقدامات لازم را برای برقراری ارتباط سامانه های الکترونیکی مرتبط اعم از سامانه جامع بودجه پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری (پاکنا) سامانه ملی مدیریت ساختار دستگاه های اجرائی کشور سامانه حقوق و مزایا و سامانه شناسه ملی اشخاص حقوقی کشور با سامانه یکپارچه اطلاعات شرکت های دولتی و نهاد های عمومی غیر دولتی و تبادل اطلاعات به عمل آورند.

شرکت های موضوع این جزء مکلفند اطلاعات طرح های سرمایه گذاری خود (اعم از طرح های سرمایه ای از محل منابع داخلی یا اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای) از جمله سال آغاز و پایان پیشرفت فیزیکی اعتبار صرف شده و پیش بینی اعتبار مورد نیاز تا اتمام طرح را در سامانه موضوع این جزء حداکثر تا پایان شهریور سال ۱۴۰۳ بارگذاری نمایند. هزینه کرد هرگونه اعتبار از جمله منابع داخلی در طرح های مذکور منوط به ثبت اطلاعات در این سامانه خواهد بود.

۲- تمامی شرکت های دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت شامل شرکت ها و مؤسسات دولتی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آن ها مستلزم ذکر یا تصریح نام است نظیر شرکت ملی نفت ایران شرکت ملی گاز ایران شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و شرکت های تابعه آن ها مکلفند تا پایان شهریور سال ۱۴۰۳ ضمن ثبت شرکت در اداره کل ثبت شرکت ها و مؤسسات غیر تجاری در صورت نداشتن شناسه ملی صادر شده از سوی مرجع مزبور نسبت به اخذ آن از همان مرجع اقدام نمایند. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اداره کل ثبت شرکت ها و مؤسسات غیر تجاری موظف است فهرست شرکت های دولتی که نسبت به ثبت خود یا اخذ شناسه ملی اقدام ننموده اند را تا پایان مهر سال ۱۴۰۳ به دیوان محاسبات کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کند. شرکت های موضوع این بند مکلفند تمامی صورت جلسات مجامع عمومی خود را نزد مرجع یادشده ثبت نمایند.

وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد اجزای (۱) و (۲) این بند را هر سه ماه یک بار به کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات اقتصادی و اجتماعی مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارسال نماید.

د- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است صورتحساب عملکرد بودجه سال ١۴٠٣ کل کشور موضوع ماده (۱۰۳) قانون محاسبات عمومی کشور را حداکثر تا پایان شهریور سال ١۴٠۴ پس از تصویب در هیأت وزیران به دیوان محاسبات کشور ارسال کند.

ذ- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است از ابتدای سال ۱۴۰۳ گزارش کلیه پرداخت های صورت گرفته از محل های بودجه عمومی و هدفمندسازی یارانه ها را به تفکیک ردیف های مصوب در جداول شماره های ۷۰۶، ۸ (۹ و (۱۰) و پیوست شماره (۱) این قانون به صورت برخط (آنلاین) و در موارد استثنا حداکثر ظرف هفت روز کاری به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید تا در اختیار نمایندگان قرار گیرد.

ر- کلیه اعتبارات مجلس شورای اسلامی طی مبادله موافقت نامه بین رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی تخصیص می یابد و هزینه کرد آن با رعایت ماده (۶۶) قانون محاسبات عمومی کشور بر مبنای این موافقت نامه است.

ز- دستگاه های اجرائی موظفند برنامه های اجرائی خود را به تأیید دستگاه سیاستگذار ذی ربط دستگاه های موضوع صدر بند «ب» ماده (۱۸۲) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی رسانده و متعاقباً تا پایان خردادماه نسبت به مبادله موافقت نامه با سازمان برنامه و بودجه کشور اقدام نمایند.

ژ- در راستای اجرای کامل حسابداری تعهدی مهلت تعهد و پرداخت اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای و مالی اعم از اینکه از محل منابع بودجه عمومی یا اختصاصی تأمین شده باشد و تا پایان سال مالی توسط خزانه داری کل کشور به حساب های مربوط دستگاه های ذی ربط واریز گردیده باشد تا پایان همان سال می باشد. مانده وجوه مصرف نشده پایان سال به سال بعد منتقل و تا پایان مهلت های تعیین شده در مواد (۶۳) و (۶۴) قانون محاسبات عمومی کشور قابل مصرف خواهد بود عملکرد این وجوه در صورتحساب عملکرد بودجه سال ١۴٠۴ درج خواهد شد.

س-آخرین مهلت تهیه و ارائه صورتحساب دریافت و پرداخت نهائی موضوع مواد (۹۵) (۹۹) و (۱۰۰) قانون محاسبات عمومی کشور تا پایان اردیبهشت سال ١۴٠۴ است. ارسال صورت های مالی شرکت های دولتی موضوع ماده (۹۸) قانون مذکور نیز پس از تهیه به همراه گواهی هیأت مدیره یا هیأت عامل حسب مورد حداکثر تا پایان اردیبهشت سال ١۴٠۴ الزامی است.

تبصره ۴-

الف- سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت میعانات گازی و خالص صادرات گاز چهل و پنج درصد (۴۵) تعیین شده و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است در طول سال و متناسب با وصول منابع بلافاصله نسبت به واریز این وجوه و سهم على الحساب شرکت ملی نفت ایران از کل صادرات نفت و میعانات گازی معاف از تقسیم سود سهام دولت و مالیات با نرخ (صفر به میزان چهارده و نیم درصد (١۴/۵٪) و نیز سهم چهارده و نیم درصد (١۴/۵) شرکت دولتی ذی ربط وزارت نفت در امور گاز از محل خالص صادرات گاز معاف از تقسیم سود سهام دولت و مالیات با نرخ (صفر) و همچنین سهم سه درصد (۳) مناطق نفت خیز گازخیز و توسعه نیافته اقدام کند.

در خصوص سهم صندوق توسعه ملی از درآمد های حاصل از صادرات فراورده های نفتی مطابق تبصره (۸) این قانون عمل می شود.

شرکت های دولتی یاد شده مکلفند درآمد های حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی را به حساب های ارزی معرفی شده از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است اطلاعات مربوط به صورت حساب های فروش شامل مبلغ میزان زمان تحویل و زمان تسویه را به صورت روزانه به خزانه داری کل کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه نموده و در حساب های ارزی خزانه داری کل کشور اعمال حساب نماید. مدیریت حساب ارزی مذکور بر اساس قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر عهده این بانک است.

این مبالغ به صورت ماهانه واریز و تسویه حساب قطعی با شرکت های تابعه مذکور وزارت نفت از ماه یازدهم سال صورت می گیرد. شرکت ملی نفت ایران موظف است حداقل سی درصد (۳۰) از این منابع را برای نگهداشت تولید و توسعه میادین هزینه نماید.

به منظور تشویق شرکت های تابعه وزارت نفت برای تحقق سیاست های کلی برنامه هفتم افزایش تولید نفت خام و گاز و تبدیل شدن ایران به مرکز (هاب) انرژی منطقه در صورت افزایش تولید صیانتی نفت خام به بیش از سه میلیون و پانصد هزار بشکه روزانه و همچنین افزایش صادرات گاز طبیعی به میزان بیش از بیست میلیارد متر مکعب در سال سهم شرکت های تابعه ذی ربط وزارت نفت از محل صادرات نفت خام و گاز طبیعی نسبت به مازاد مذکور دو برابر سهم مشخص شده در صدر این بند تعیین می‌شود منابع حاصل شده صرفاً برای سرمایه گذاری جهت توسعه میادین نفتی و گازی هزینه می گردد.

دولت و دستگاه های موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ از جمله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجازند سیزده میلیارد و ششصد میلیون (١٣,۶٠٠,٠٠٠,٠٠٠) یورو برای واردات صرفاً کالاهای اساسی کشاورزی دارو و مواد اولیه آن و تجهیزات مصرفی پزشکی که فهرست آن تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۳ به تصویب هیأت وزیران می رسد به تخصیص فروش تهاتر و یا مبادله منابع ارزی حاصل از صادرات نفت گاز و میعانات گازی به نرخ ترجیحی اقدام کنند. در خصوص این کالاها کارگروهی مرکب از معاون اول رئیس جمهور (رئیس کارگروه)، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (دبیر کارگروه)، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر جهاد کشاورزی وزیر صنعت، معدن و تجارت و وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و بالاترین مقام دستگاه اجرائی ذی ربط موظفند سیاستگذاری و فرایند تخصیص، توزیع و موارد مصرف ارز ترجیحی را به گونه ای اجرا و نظارت کنند که کالاها و خدمات مشمول به هنگام به اندازه و با قیمت متناسب با نرخ ترجیحی ارز به مصرف کننده ن هایی برسد.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است با همکاری دستگاه های یادشده به صورت ماهانه گزارش اجرای این بند از جمله تصریح بر موارد مصرف و دریافت کنندگان ارز ترجیحی، میزان ارز پرداختی میزان کالا های وارداتی با ارز ترجیحی و قیمت آن ها را تهیه و به کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات اقتصادی کشاورزی آب منابع طبیعی و محیط زیست و صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ارائه کند و برای اطلاع عموم در تارنمای خود منتشر نماید. مازاد درآمد های ارزی دولت حاصل از صادرات نفت گاز و میعانات گازی فراورده های نفتی و مشابه آن، نسبت به مبلغ مندرج در این حکم با نرخ ارز حواله اعلامی مرکز مبادله ارز و طلای ایران تسعیر خواهد شد.

دولت (سازمان برنامه و بودجه کشور) و وزارت نفت مکلفند پیش بینی درآمد حاصل از فروش نفت خام میعانات گازی، گاز و فراورده های اصلی و فرعی نفتی و گازی و ارز حاصل و میزان واردات گاز و فراورده های نفتی و ارز پرداختی بابت آن و نیز سهم هر یک از ذی نفعان را در قالب جدولی به همراه جداول کلان منابع و مصارف شرکت های ذی نفع تابعه وزارت نفت در لایحه جداول تفصیلی قانون بودجه (بخش دوم) ارائه نموده و گزارش تفصیلی عملکرد آن را هر چهار ماه یکبار به کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارسال نمایند.

ب- به منظور تقویت بنیه دفاعی نیرو های مسلح دولت مکلف است از طریق شرکت ملی نفت ایران مبلغ یک میلیون و سیصد و شصت و هشت هزار و پانصد و هفتاد میلیارد (۱.۳۶۸.۵۷۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال سهم بودجه تقویت بنیه دفاعی را از محل تحویل انواع نفت خام و میعانات گازی به صورت ماهانه و به طور منظم به ستاد کل نیرو های مسلح جمهوری اسلامی ایران بر اساس قیمت روز صادراتی شرکت ملی نفت ایران پس از گردش خزانه تسویه و از طریق منابع و مصارف عمومی دولت و بر اساس جدول شماره (۲۱) این قانون با خزانه داری کل کشور اعمال حساب نماید.

همچنین معادل ریالی مبلغ یک میلیارد و هشتصد میلیون (۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰) یورو نفت خام و میعانات گازی از محل مازاد تولید نفت سهم دولت از بند «الف» این تبصره و نیز این بند به صورت ماهانه برای توسعه امنیت پایدار علاوه بر مبلغ مذکو بابت طرح های ویژه اختصاص می یابد.

پ- به منظور تأمین فراورده های نفتی مورد نیاز کشور به شرکت های دولتی تابعه ذی ربط وزارت نفت اجازه داده می‌شود با رعایت اصل پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ضمن بکارگیری راهکار های بهینه سازی مصرف و کاهش نیاز به واردات فراورده های نفتی مطابق آیین نامه اجرائی این بند به شرح زیر اقدام کنند:

۱- خرید و معاوضه و یا تهاتر فراورده های نفتی وارداتی با فراورده های نفتی صادراتی تا سقف هشتصد هزار میلیارد (۰۰,۰۰۰ ۸۰۰,۰۰۰,۰) ریال از طریق منابع تبصره (۸) این قانون

۲-خرید و فروش معاوضه و یا تهاتر فراورده های نفتی دریافتی از واحد های تولید داخلی فراورده های نفتی با خوراک تحویلی به آن ها تا سقف ششصد هزار میلیارد (۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال در قالب ردیف درآمدی و هزینه ای مشخص

آیین نامه اجرائی این بند با الزام به صدور و مبادله استاد تسویه داخلی به صورت سه ماهه و همچنین مقادیر حجم فراورده های نفتی و خوراک تحویلی و اعمال حساب به صورت جمعی – خرجی توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) با همکاری مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت نفت حداکثر دو ماه از لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب هیأت وزیران می رسد.

وزارت نفت مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند را هر سه ماه یک بار به کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید. دیوان محاسبات کشور مکلف است گزارش نظارتی نحوه اجرای این بند را به صورت فصلی به کمیسیون های مذکور ارائه دهد.

ت- وزارت نفت مکلف است از محل منابع حساب سرمایه گذاری نفت و گاز کشور نسبت به سرمایه گذاری در طرح پروژه های اولویت دار زیر اقدام نماید:

۱- از طریق شرکت ملی نفت ایران به میزان هفتاد درصد (۷۰) به منظور فشار افزایی میدان گازی پارس جنوبی، توسعه و تولید میدان های گازی کیش دی، طوس، خارتنگ و ارم

۲- از طریق شرکت تابعه ذی ربط در امور گاز به میزان ده درصد (۱۰) جهت افزایش ظرفیت ذخیر سازی گاز طبیعی کشور

۳- از طریق شرکت های تابعه ذی ربط به میزان پنج درصد (۵) جهت پیاده سازی سامانه یکپارچه اندازه گیری و پایش لحظه ای مبادله مواد نفتی

۴- از طریق شرکت ملی نفت ایران و سایر شرکت های دولتی تابعه ذی ربط به میزان پانزده درصد (۱۵) به منظور احداث مقاوم سازی نوسازی و بازسازی زیرساخت های اساسی مورد نیاز برای ذخیره سازی انتقال توزیع و صادرات نفت خام و تکمیل خطوط انتقال فرآورده های نفتی

همچنین باقی مانده عواید ناشی از فروش داخلی کلیه محصولات فرعی گازی از جمله اتان پروپان بوتان پنتان و گوگرد و مایعات گازی به تشخیص وزارت مزبور صرفاً در چهارچوب بودجه مصوب این شرکت ها برای پالایش انتقال و توزیع گاز طبیعی و نگهداشت تأسیسات مربوط و نیز گازرسانی به شهرها و روستا های باقی مانده کشور هزینه می‌شود.

وزارت نفت مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند را هر سه ماه یک بار به کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

ث-

۱- وزارت نفت مکلف است سهمیه اعتباری نفت گاز تمامی وسایل نقلیه برون شهری را بر اساس میزان پیمایش هر وسیله نقلیه در دوره زمانی مشخص و متناسب با شرایط اقلیمی محاسبه و تعیین کند. مبنای محاسبه پیمایش هر خودرو بر اساس اطلاعات دریافتی از بارنامه الکترونیکی برخط و مسافت طی شده مورد تأیید وزارت راه و شهرسازی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) خواهد بود. وزارت راه و شهرسازی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) مکلفند با رعایت قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی تمامی داده های مورد نیاز برای راستی آزمایی پیمایش خودرو های مشمول این جزء از جمله اطلاعات دوربین های پایش (کنترل) شد آمد (ترافیک) بین شهری را در اختیار شرکت تابعه وزارت نفت قرار دهند. همچنین وزارت راه و شهرسازی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلفند حسب مورد تمام تجهیزات مورد نیاز برای اجرای حکم این جزء را فراهم کنند.

آیین نامه اجرائی این جزء توسط وزارت نفت با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور وزارت راه و شهرسازی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

۲- معادل حق العمل جایگاه های عرضه فراورده های نفتی و سی ان جی سهمیه اعتباری بنزین و یا سایر فراورده های نفتی در منابع و مصارف تبصره (۸) این قانون محاسبه نشده و مبالغ مذکور حسب مورد از محل فروش سوخت برداشت می‌شود پرداخت هر گونه مبلغی تحت عنوان شرکت های زنجیره ای (برند) یا هر عنوان دیگری که صرفاً واسطه بین شرکت پخش فراورده های نفتی و جایگاه های عرضه فراورده های نفتی و گاز طبیعی فشرده (سی ان جی) می باشد، ممنوع است.

۳- فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است با همکاری وزارت نفت حداکثر تا پایان تیرماه ۱۴۰۳ دوره تحویل کارت هوشمند سوخت به متقاضیان را به کمتر از یک هفته کاهش دهد. پس از تحقق این امر وزارت نفت مکلف است از طریق شرکت تابعه ذی ربط تصمیمی اتخاذ نماید که حداقل نود و پنج درصد (۹۵) خودرو های بنزین سوز و نفت گازسوز صرفاً از کارت های سوخت مختص خودرو استفاده نمایند.

ج

۱- دولت مکلف است یک درصد (۱) از منابع حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی و پنج درصد (۵) از سود شرکت های تابعه وزارتخانه های نفت و نیرو به صورت علی الحساب) و نیز ده درصد (۱۰) از منابع حاصل از عواید فروش پروپان و بوتان (گازمایع) و مایعات گازی شرکت های تابعه وزارت نفت را به صورت ماهانه به حساب بهینه سازی مصرف انرژی واریز نماید. همچنین وزارت نفت مکلف است نسبت به پرداخت عوارض معادل پنج هزار (۵,۰۰۰) ریال به ازای هر متر مکعب گاز مشعل از محل منابع داخلی شرکت های تابعه ذی ربط خود به حساب بهینه سازی مصرف انرژی به صورت ماهانه اقدام نماید.

۲- به منظور شکل گیری بازار بهینه سازی مصرف انرژی دولت مکلف است نسبت به صدور گواهی صرفه جویی انرژی با اولویت گواهی های مربوط به صرفه جویی مردم و همچنین طرح پروژه های بهینه سازی انرژی به شرح زیر اقدام نماید

۲-۱- از طریق وزارت کشور با همکاری شهرداری های کشور تا سقف پنجاه هزار میلیارد (۵۰،۰۰۰،۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال در قالب ارتقا و نوسازی ناوگان حمل و نقل درون شهری

۲-۲- از طریق وزارت نیرو تا سقف چهل هزار میلیارد (۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰) ریال در طرح های تولید برق تجدیدپذیر و همچنین طرح های تعویض خنک کننده کولر های آبی و گازی فرسوده با خنک کننده کولر های کم مصرف

۲-۳- از طریق وزارت صنعت، معدن و تجارت تا سقف سی هزار میلیارد ( ۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال در طرح های اسقاط خودرو های فرسوده و جایگزینی با خودرو های کم مصرف برقی – بنزینی (هیبریدی) و برقی

۴-٢- از طریق وزارت راه و شهرسازی با همکاری وزارت کشور تا سقف پنجاه هزار میلیارد (۵۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال در طرح های نوسازی ناوگان فرسوده برون شهری

۲-۵- از طریق وزارت نفت تا سقف چهل هزار میلیارد (۴۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال در طرح های جایگزینی و نصب بخاری کم مصرف و بهسازی سامانه (سیستم) گرمایشی در موتورخانه های موجود (با اولویت مدارس و مراکز نیرو های مسلح)

سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند را هر شش ماه یک بار به کمیسیون های انرژی برنامه و بودجه و محاسبات کشاورزی آب منابع طبیعی و محیط زیست و امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

تبصره ۵

الف- سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است از محل اعتبارات موضوع بند «م» ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) تا مبلغ پنجاه هزار میلیارد (۵۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال به جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران، تا مبلغ یک هزار میلیارد (۱،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال به سازمان دامپزشکی کشور بابت مهار بیماری های واگیر دامی و مشترک بین انسان و دام و پایش باقی مانده های دارو سموم و فلزات سنگین در فراورده های خام دامی، تا مبلغ یک هزار و پانصد میلیارد (۱،۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال به سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور و وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو های مسلح هر کدام پنجاه درصد (۵۰) برای پیشگیری و اطفای حریق جنگل ها و مراتع کشور، تا مبلغ دو هزار میلیارد (۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال به مؤسسات تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی و انستیتو پاستور ایران بابت تولید و ارتقای کیفیت انواع ایمن ساز واکسن های مورد نیاز انسان، دام و طیور و مبلغ دو هزار میلیارد (۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال به وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی (سازمان فوریت های پیش بیمارستانی اورژانس کشور) و مبلغ پنجاه هزار میلیارد (۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال بابت خرید و نصب تجهیزات هوشمند جهت انسداد الکترونیکی مرزها از طریق سامانه (سیستم) های هوشمند به وزارت اطلاعات در قالب اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای جهت هزینه در موارد مندرج در بند «م» ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) اقدام نماید. سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند از جمله میزان تخصیص و پرداخت به هر یک از دستگاه ها و نهاد های فوق را هر سه ماه یکبار به مجلس شورای اسلامی ارسال نماید. همچنین دستگاه های دریافت کننده اعتبار مکلفند گزارش عملکرد و فهرست اقدامات صورت گرفته خود را هر سه ماه یک بار به مجلس شورای اسلامی ارسال نمایند.

ب- در اجرای بند (۷) ماده (۶١) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و تبصره ذیل ماده (۴٩) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور به دولت اجازه داده می‌شود از محل منابع تنخواه گردان موضوع بند (م) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مبلغ شصت هزار میلیارد (۶۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال جهت پرداخت سهم دولت به صندوق بیمه محصولات کشاورزی به صورت نقدی یا اسناد خزانه اسلامی (یکساله) با تضمین از سوی دولت اقدام نماید.

پ- به دولت اجازه داده می‌شود تا سقف دو میلیارد (۲،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) یورو، کمک های بلاعوض بین المللی از سوی مؤسسات و سازمان های بین المللی برای جبران خسارت و پیشگیری از حوادثی مانند زلزله،سیل سرمازدگی مقابله با گردوغبار، بیابان زدایی، حفاظت از تالاب ها و مبارزه با آفات و بیماری های دامی و گیاهی و همچنین تأمین ماشین آلات و تجهیزات مربوط تجهیزات مورد نیاز بالگرد های امدادی ارتش جمهوری اسلامی ایران (آجا)، اجرای طرح های توسعه ای و زیربنایی کشور و طرح های موضوع صندوق ملی محیط زیست ساماندهی و مرمت آثار تاریخی و موزه ها و توسعه گردشگری و صنایع دستی و امور مربوط به پناهندگان و اتباع خارجی و تأمین تجهیزات و مواد مصرفی بانک ژن شناسی ایرانیان، دریافت و پس از تسعیر و واریز آن به خزانه داری کل کشور صرف هزینه های مرتبط نماید. دستگاه های اجرائی دریافت کننده مکلفند گزارش تفصیلی عملکرد از جمله نحوه هزینه کرد کمک های دریافتی را هر شش ماه یکبار به سازمان برنامه و بودجه کشور و کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات اقتصادی و عمران مجلس شورای اسلامی ارسال نمایند.

ت- در اجرای ماده (۴) قانون تأسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی مصوب ۱۳۹۹/۸/۵، دولت مکلف است تا مبلغ هفتاد هزار میلیارد (۷۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) بابت حق بیمه پایه سهم دولت و همچنین کل حق بیمه پایه مالکان واحد های مسکونی که تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) یا سازمان بهزیستی کشور هستند یا سایر افراد ناتوان و رزمندگان معسر از پرداخت از محل اعتبار ماده (۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ و اعتبارات مواد (١۶) و (۱۷) قانون مدیریت بحران کشور مصوب ۱۳۹۸/۵/۷، تأمین و در ابتدای سال توسط خزانه داری کل کشور به حساب صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان واریز نماید. سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند را هر سه ماه یک بار به کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات اقتصادی و اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

ث- به جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و سازمان فوریت های پیش بیمارستانی اورژانس کشور اجازه داده می‌شود به ترتیب جهت خرید (۱,۵۰۰) دستگاه خودرو امداد و نجات و (۱,۵۰۰) دستگاه آمبولانس اقدام نمایند اعتبار مورد نیاز از محل عوارض یک درصد (۱) از فروش خودرو و موتورسیکلت داخلی و وارداتی اخذ و به ردیف درآمدی مربوط نزد خزانه داری کل کشور واریز می‌شود و از محل ردیف هزینه ای مربوط به جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و سازمان فوریت های پیش بیمارستانی اورژانس کشور اختصاص می یابد. این آمبولانس ها صرفاً در پایگاه های امداد جاده ای جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و پایگاه های اورژانس (۱۱۵) بکار گرفته می شوند.

ج – دولت مکلف است حداکثر ظرف دو ماه از لازم الاجرا شدن این قانون جدول توزیع منابع موضوع بند «م» ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) که بر مبنای سند ملی مدیریت بحران کشور برنامه ملی و استانی کاهش خطر حوادث و سوانح و آسیب پذیری ها و ایجاد آمادگی پاسخ بازتوانی و بازسازی در مقابله با بحران تنظیم شده است را به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. دیوان محاسبات کشور مکلف است گزارش نظارت بر هزینه کرد اجزای جدول مذکور را هر سه ماه یک بار به مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

تبصره ۶

الف- در تبصره (۷) ماده (۱۰۵) و تبصره ماده (۱۳۱) قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۳ بعد از عبارت ده درصد (۱۰) عبارت مازاد بر چهل درصد (۴٠) اضافه می‌شود. معافیت ناظر به مواد مذکور صرفاً نسبت به درآمد مشمول مالیات ابرازی برای عملکرد سال های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ قابل اعمال است.

ب- آن بخش از کالاها و خدمات شرکت های ایرانی طرف قرارداد با شرکت های خارجی که کالاها و خدمات مورد نیاز شرکت های پیمانکاری خارجی را در طرح های مورد تعهد طرف خارجی، تأمین می نمایند با تأیید شورای اقتصاد مشمول تبصره (۳) ماده (۱۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ می باشند.

پ- واردات خودروی آمبولانس در صورت عدم امکان تأمین از محل تولید داخل توسط سازمان فوریت های پیش بیمارستانی اورژانس کشور، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران، بنیاد شهید و امور ایثارگران دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی کشور، شرکت ملی نفت ایران و خیرین بیمارستان ساز با مجوز وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و همچنین آمبولانس فوریت های اجتماعی توسط سازمان بهزیستی کشور مشروط به استفاده از آن در راستای مأموریت دستگاه های مذکور در سال ۱۴۰۳ از پرداخت حقوق ورودی و عوارض گمرکی معاف است. خودرو های مذکور صرفاً جهت استفاده سازمان و نهاد وارد کننده بوده و فروش آن ممنوع است.

ت- به وزارت امور اقتصادی و دارایی سازمان امور مالیاتی کشور اجازه داده می‌شود مالیات و عوارض ارزش افزوده مؤدیان مالیات بر ارزش افزوده بابت هر یک از دوره های سنوات ۱۳۸۷ تا ۱۴۰۰ که اظهارنامه های خود را در موعد مقرر تسلیم ننموده و تاکنون مورد رسیدگی قرار نگرفته اند و مالیات آن ها نیز برآورد نگردیده است را از طریق حسابرسی سامانه ای (سیستمی) بر اساس میزان فعالیت اطلاعات موجود در سامانه های مالیاتی سوابق مالیاتی پرونده عملکرد و با توجه به میزان اعتبار پذیری خرید کالا و خدمات فعالیت مؤدیان مذکور بر اساس دستورالعملی که به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور ظرف یک ماه از لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد تعیین و اظهارنامه برآوردی تولید نماید در صورت اعتراض این گونه مؤدیان به مالیات تعیین شده پرونده قابل طرح در هیأت موضوع تبصره (۱) ماده (۲۱۶) قانون مالیات های مستقیم خواهد بود. جریمه های مؤدیانی که مجموع مالیات تعیین شده در اجرای این بند کمتر از پنج برابر سقف معافیت موضوع ماده (٨۴) قانون مالیات های مستقیم در سال ۱۴۰۳ باشد مشروط به پرداخت مالیات و عوارض حداکثر ظرف یک سال از تاریخ ابلاغ برگ مالیات قطعی بخشیده می‌شود. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند را هر سه ماه یکبار به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید حکم این بند به پرونده های مالیات بر ارزش افزوده سنوات مذکور و همچنین سنوات ١۴٠١ و ۱۴٠٢ صاحبان مشاغل (اشخاص حقیقی) که پرونده هر یک از دوره های آن ها قطعی نشده است نیز تسری می یابد.

ث- تمامی مراکز درمانی اعم از دولتی، خصوصی، وابسته به نهاد های عمومی، نیروها مسلح، خیریه ها و شرکت های دولتی مکلفند ده درصد (۱۰) از حق‌الزحمه یا حق العمل گروه پزشکی که به موجب دریافت وجه صورتحساب های ارسالی به بیمه ها و یا نقداً از طرف بیمار پرداخت می‌شود به عنوان مالیات على الحساب کسر و به نام فرد مربوط تا پایان ماه بعد از وصول مبلغ صورتحساب به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز کنند. مالیات علی الحساب این بند شامل تمامی پرداخت هایی که به عنوان درآمد حقوق و کارانه مطابق قوانین بودجه سنواتی پرداخت و مالیات آن کسر می‌شود نخواهد بود. حکم ماده (۱۹۹) قانون مالیات های مستقیم در اجرای این بند جاری است وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است فهرست تمامی مراکز موضوع این بند را تا پایان اردیبهشت سال ۱۴۰۳ به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام نماید. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف به معرفی متخلفان به مراجع ذی صلاح و ارائه گزارش هر سه ماه یک بار به مجلس شورای اسلامی میباشد.

ج- به منظور تسریع و تسهیل رسیدگی به پرونده های مالیاتی، اختیار سازمان امور مالیاتی کشور در تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیات های مستقیم در خصوص معافیت مؤدیان از انجام بخشی از تکالیف قانون مذکور از قبیل نگهداری اسناد و مدارک و ارائه اظهارنامه مالیاتی برای عملکرد سال ۱۴۰۲ به حداکثر یکصد و پنجاه برابر میزان معافیت موضوع ماده (٨۴) قانون مالیات های مستقیم افزایش می یابد.

چ- انواع خودروی سواری و وانت دو اتاق کابین دارای شماره انتظامی شخصی در اختیار مالکان اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی که قیمت روز خودروی آن ها بیش از سی و پنج میلیارد (۳۵٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰) ریال است نسبت به مازاد بر این مبلغ مشمول مالیات سالانه خودرو به نرخ یک درصد (۱) می گردند.

مأخذ محاسبه مالیات خودرو موضوع این بند قیمت روز خودرو بر مبنای ماده (۳۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین می شود. سازمان مزبور مکلف است مراتب را به نحو مقتضی بر اساس اطلاعات دریافتی از پلیس راهور به اطلاع اشخاص مشمول برساند. تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی مکلفند مالیات سالانه مربوط به خودرو های تحت تملک خود و فرزندان کمتر از هجده سال و محجور تحت تکفل را حداکثر تا پایان بهمن سال ۱۴۰۳ پرداخت نمایند و در صورت عدم پرداخت مشمول حکم ماده (۱۹۰) قانون مالیات های مستقیم می باشند ثبت نقل و انتقال خودرو هایی که به موجب این بند برای آن ها مالیات وضع گردیده است قبل از پرداخت بدهی مالیاتی مورد انتقال شامل مالیات بر دارایی نقل و انتقال قطعی و اجاره ممنوع است. متخلفان از حکم این بند در پرداخت مالیات متعلقه مسؤولیت تضامنی دارند.

پلیس راهور فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است فهرست مالکان و خودرو های مشمول را مطابق با درخواست سازمان امور مالیاتی کشور حداکثر تا پایان فروردین سال ۱۴۰۳ به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال و امکان دسترسی برخط جهت استعلام موردی را برای این سازمان فراهم کند.

مالیات تعیین شده در اجرای این بند قطعی است و اعتراض اشخاص در اجرای تبصره (۱) ماده (٢١۶) قانون مالیات های مستقیم قابل رسیدگی خواهد بود.

ح – میزان معافیت درآمد مشمول مالیات سالانه مستغلات اشخاص فاقد درآمد موضوع ماده (۵۷) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی سال ۱۳۸۰ به مبلغ هفتصد و پنجاه میلیون (۷۵۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال و میزان معافیت درآمد مشمول مالیات سالانه مالیات بر درآمد مشاغل موضوع ماده (۱۰۱) قانون مذکور به مبلغ یک میلیارد (۱،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال تعیین می شود. در صورتی که صاحبان مشاغل از پایانه فروشگاهی موضوع ماده (۱) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب ۱۳۹۸/۷/۲۱ با امکان درج مشخصات کالا و هویت خریدار استفاده کنند معافیت مذکور مبلغ یک میلیارد و چهارصد و چهل میلیون ( ١,۴۴٠,٠٠٠,٠٠٠) ریال تعیین می‌شود. همچنین درآمد سالانه مشمول اشخاص موضوع بند ل» ماده (۱۳۹) قانون مالیات های مستقیم تا معادل چهار برابر سقف مالیاتی ماده (٨۴) قانون مذکور معاف است و مازاد بر آن حسب مورد به نرخ قانون مالیات های مستقیم مشمول مالیات است.

فعالیت های انتشاراتی مطبوعاتی و قرآنی دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و دستگاه های ذی ربط و مؤسسات رسانه ای حسب مورد دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران از معافیت مندرج در بند «ل» ماده (۱۳۹) قانون مالیات های مستقیم برخوردار خواهند بود.

خ- یارانه پرداختی دولت به شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران بابت جبران زبان ناشی از فروش کالا های اساسی به قیمت مصوب تا سقف زبان مورد تأیید حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادی و دارایی مشمول مالیات به نرخ صفر می باشد. این زبان از نظر مالیاتی قابل استهلاک در سنوات بعد نخواهد بود.

د- ما به التفاوت (یارانه) قیمت های فروش تکلیفی آب و برق با هزینه تمام شده آن (مورد تأیید سازمان حسابرسی) که توسط دولت به شرکت های زیر مجموعه وزارت نیرو (تابعه و وابسته) پرداخت می‌شود به عنوان کمک زیان محسوب و به حساب زیان انباشته این شرکت ها منظور می‌شود و از پرداخت سهم سود سهام دولت معاف است کمک زبان یاد شده تا سقف زیان انباشته سنواتی شرکت های مزبور (ناشی از اعمال قیمت های تکلیفی) مشمول مالیات به نرخ صفر است.

ذ-

۱- زمین های فاقد اعیانی دارای کاربری مسکونی اداری و تجاری باغ ویلا های مجاز (با احتساب عرصه و اعیان) و واحد های مسکونی که ارزش هر یک از آن ها بیش از سیصد و پنجاه میلیارد (۳۵۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال باشد مازاد بر این مبلغ مشمول مالیات به میزان دو در هزار می شوند این مالیات بر عهده شخصی است که در ابتدای سال ١۴٠٣ مالک املاک فوق بوده است.

۲- واحد های مسکونی و باغ ویلا های در حال ساخت مشمول این مالیات نمی باشند. باغ ویلا های غیر مجاز تا زمان دریافت پروانه ساخت یا اجرای حکم کمیسیون موضوع ماده (۳) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها و کمیسیون های ماده (۹۹) یا ماده (۱۰۰) قانون شهرداری ها حسب مورد مشمول جریمه ای معادل دو برابر مالیات باغ ویلا های مجاز می باشند. هشتاد درصد (۸۰) جریمه های دریافتی حسب مورد به وزارت جهاد کشاورزی جهت احیا، حفاظت، تجهیز و نوسازی و تجمیع و یکپارچه سازی اراضی کشاورزی شهرداری ها جهت توسعه فضای سبز جنگل کاری و عملیات آبخیزداری در بالادست شهرها و دهیاری های جهت اجرای طرح های تملک دارایی سرمایه ای و توسعه زیر ساخت های اشتغال روستایی محل باغ ویلا با رعایت اصل پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی اختصاص می یابد.

آیین نامه اجرائی این بند ظرف دو ماه از لازم الاجرا شدن این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارتخانه های راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

۳- وزارتخانه های راه و شهرسازی و صنعت معدن و تجارت، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و شهرداری ها موظفند امکان دسترسی برخط (آنلاین) به سامانه مربوط از طریق تبادل برخط داده مبتنی بر رابط های نرم افزاری وب سرویس حداکثر تا پایان شهریورماه ١۴٠٣ به اطلاعات مالکیت املاک مورد نیاز سازمان امور مالیاتی کشور در حوزه اماکن را با رعایت قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی در اختیار این سازمان قرار دهند. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است نسبت به تعیین دارایی های مشمول بر اساس ارزش روز آن ها که بر مبنای آخرین ارزش معاملاتی موضوع ماده (۶۴) قانون مالیات های مستقیم توسط این سازمان تعیین می‌شود حداکثر تا پایان آذر سال ۱۴۰۳ اقدام نماید و مراتب را به نحو مقتضی به اطلاع اشخاص مشمول برساند.

۴- تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند با رعایت قوانین مالیاتی مالیات سالانه مربوط به هر یک از واحد های مسکونی و باغ ویلا های تحت تملک خود و فرزندان کمتر از هجده سال و محجور تحت تکفل را حداکثر تا پایان بهمن سال ۱۴۰۳ پرداخت نمایند. ثبت نقل و انتقال املاکی که به موجب این بند برای آن ها مالیات وضع گردیده است، قبل از پرداخت بدهی مالیاتی مورد انتقال شامل مالیات بر دارایی نقل و انتقال قطعی و اجاره ممنوع است. متخلف از حکم این جزء در پرداخت مالیات متعلقه مسؤولیت تضامنی دارد.

مالیات تعیین شده در اجرای این بند قطعی است و اعتراض اشخاص در اجرای تبصره (۱) ماده (۲۱۶) قانون مالیات های مستقیم قابل رسیدگی خواهد بود.

۵- سازمان مکلف است بیست و هفت صدم واحد درصد از کل ده درصد (۱۰) مالیات بر ارزش افزوده را برای ساماندهی امور جوانان و ترویج و تعمیم فعالیت بدنی و همگانی شدن ورزش اختصاص دهد. این مبلغ در ردیف های مربوط به وزارتخانه های ورزش و جوانان به میزان شصت درصد (۶٠) و آموزش و پرورش به میزان چهل درصد (۴٠) درج و به طور مستقیم از خزانه به این وزارتخانه ها پرداخت می شود.

۵-۱- این اعتبار با اولویت مناطق کم برخوردار هزینه می‌شود.

٢-۵- پرداخت هرگونه وجهی از این محل به ورزش حرفه ای، ممنوع و در حکم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی است.

٣-۵- سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارتخانه های ورزش و جوانان و آموزش و پرورش مکلفند گزارش عملکرد این بند را هر شش ماه یکبار به کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی ارسال نمایند.

۴-۵- از محل شصت درصد (۶٠) سهم وزارت ورزش و جوانان سی درصد (۳۰) برای اشتغال ازدواج و فرزندآوری جوانان اختصاص می یابد.

ر- در سال ۱۴۰۳ نرخ مالیات بر ارزش افزوده موضوع ماده (۷) قانون مالیات بر ارزش افزوده به میزان یک واحد درصد به عنوان سهم دولت افزایش می یابد. متناسب سازی حقوق بازنشستگان لشکری کشوری و صندوق فولاد از محل منابع حاصل از این بند انجام می شود.

ز- به منظور تأمین تجهیزات و ماشین آلات سبک و سنگین جهت مأموریت های بسیج سازندگی استان ها در مناطق محروم و کم برخوردار سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی موظف است با رعایت قوانین از جمله قانون تأسیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی و اساسنامه آن و قانون نحوه اجرای اصل چهل و نهم (۴٩) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ماشین آلات و اقلام انباشته دپو شده مورد نیاز بسیج سازندگی در محوطه های گمرک جمهوری اسلامی ایران را به صورت رایگان تا سقف بیست هزار میلیارد (۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال برای امر سازندگی و محرومیت زدایی با اولویت مناطق کم برخوردار در اختیار سازمان بسیج سازندگی قرار دهد.

ژ- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است نسبت به واریز تمامی منابع حاصل از عوارض صادراتی تمامی مواد و محصولات معدنی صنایع معدنی فلزی و غیرفلزی محصولات نفتی گازی و پتروشیمی به صورت خام و نیمه خام مالیات موضوع بند «ز» تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور و حقوق ورودی ماشین آلات تجهیزات و قطعات تولیدی صنعتی، معدنی و کشاورزی به ردیف های درآمدی جداگانه و خاص در جدول شماره (۵) این قانون اقدام نماید. میزان قطعی عوارض صادراتی و فهرست کالا های مشمول ظرف دو ماه از لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب هیأت وزیران رسیده و تا زمان تصویب آن مصوبه ١۴٠٢/۴/٢١، ملاک عمل خواهد بود. تمامی منابع حاصل جهت اجرای قانون جهش تولید دانش بنیان مصوب ۱۴۰۱/۲/۳۱ به معاونت علمی فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری اختصاص می یابد به نحوی که معادل پنجاه درصد (۵۰) آن صرف افزایش سرمایه صندوق نوآوری و شکوفایی شود تا زمان تصویب فهرست کالا های مشمول این بند فهرست تصویب نامه هیأت وزیران موضوع بند (ص) تبصره (۶) قانون بودجه سال ١۴٠١ مبنای اجرای این بند میباشد. سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است تخصیص ردیف های هزینه ای این بند را هر ماه به صورت یک دوازدهم صادر نماید. دبیرخانه شورای راهبری فناوری ها و تولیدات دانش بنیان موظف است گزارش عملکرد این بند را هر شش ماه یک بار در اختیار مجلس شورای اسلامی قرار دهد این بند نافی مفاد تبصره (۴) ماده (۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده و بند «الف» ماده (۳) قانون حمایت از شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوریها و اختراعات مصوب ۱۳۸۹/۸/۵ نمی باشد.

س – مجموع معافیت ها نرخ صفر، مالیاتی کاهش نرخ مالیاتی و سایر مشوق های مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی از محل مجموع درآمد های حاصل شده برای عملکرد سال ١۴٠٣ کلیه مؤدیان به استثنای معافیت های دارای سقف زمانی مشخص و موارد مندرج در ماده (۱۳۹) قانون مالیات های مستقیم و قانون جهش تولید دانش بنیان برای اشخاص حقوقی تا پنج هزار میلیارد (۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال و اشخاص حقیقی تا پانصد میلیارد (۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال قابل اعمال است.

تبصره ۷

الف – دولت مکلف است معادل هشتاد و پنج درصد (۸۵) از اعتبار طرح های ذیل برنامه توسعه زیر ساخت های آب و خاک کشاورزی مشتمل بر طرح های سامانه های آبیاری نوین بازسازی و نوسازی قنوات و احداث سد های معیشتی انتقال آب از طریق لوله به مزارع و برنامه عرضه آب (استانی منوط به تأمین باقی مانده به صورت نقدی یا تأمین کارگر و مصالح یا کارکرد وسایل راه سازی و نقلیه یا تهاتر زمین و یا نصب شمارشگر (کنتور) هوشمند بر روی چاه دارای پروانه بهره برداری را به عنوان سهم کمک بلاعوض دولت تأمین و پرداخت نماید. سهم دولت در اجرای عملیات آب و خاک که جنبه عمومی دارند تا صد درصد (۱۰۰) تعیین می‌شود.

آیین نامه اجرائی تعیین سهم دولت در اجرای طرح های مذکور برای موارد مختلف در راستای تشویق یکپارچه سازی اراضی خرد و همچنین رعایت الگوی کشت بهینه توسط وزارت جهاد کشاورزی تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

ب- در اجرای بند «ب» ماده (۳۳) قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱/۱۲/۱۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی و برای حفظ و صیانت از آبخوان های کشور شرکت های آب منطقه ای استانی و سازمان آب و برق خوزستان مکلفند با توجه به شرایط اقتصادی و اقلیمی مناطق مختلف کشور از چاه های مجاز فاقد و دارای شمارشگر (کنتور هوشمند عوارضی به شرح زیر دریافت و به حساب ردیف درآمدی مربوط نزد خزانه داری کل کشور واریز نمایند. معادل مبلغ واریزی پس از مبادله موافقت نامه از محل ردیف هزینه ای ذی ربط در جدول شماره (۹) این قانون با نسبت برابر به وزارتخانه های جهاد کشاورزی و نیرو جهت شمارشگر (کنتور) گذاری هوشمند برنامه های تعادل بخشی آبخیزداری و اجرای طرح های افزایش بهره وری آب پرداخت می گردد.

۱- چاه های مجاز دارای شمارشگر (کنتور) هوشمند بر اساس برداشت مجاز از آن ها در صورت رعایت الگوی کشت ابلاغی یا کشت محصولات اساسی کشاورزی و راهبردی (استراتژیک) کشور به ازای هر متر مکعب برداشت آب از آبخوان ها معادل دویست (۲۰۰) ریال و در صورت عدم رعایت شرایط مذکور معادل پانصد (۵۰۰) ریال

۲- چاه های مجاز فاقد شمارشگر (کنتور) هوشمند بر اساس سطح زیرکشت و الگوی مصرف آب تعیین شده برای مناطق و اقلیم های مختلف مطابق ماده (٢۶) قانون توزیع عادلانه آب در صورت رعایت الگوی کشت ابلاغی یا کشت محصولات اساسی کشاورزی و راهبردی (استراتژیک) کشور تا سقف ظرفیت پروانه بهره برداری به ازای هر متر مکعب برداشت آب از آبخوان ها معادل سیصد (۳۰۰) ریال و در صورت عدم رعایت شرایط مذکور معادل هفتصد (۷۰۰) ریال

وزارت نیرو مکلف است از درآمد های این محل شمارشگر (کنتور های هوشمند برای چاه های آب دارای مجوز در مناطقی که با تأیید کارگروه سازگاری با کم آبی استان آبدهی آن ها کمتر از نسبت مجاز حجم به زمان (دبی) مجاز مندرج در پروانه میباشد، تأمین و نصب نماید. برداشت بیشتر از ظرفیت پروانه بهره برداری به عنوان برداشت غیر مجاز تلقی شده و طبق شرایط چاه های غیر مجاز به شرح زیر برخورد خواهد شد.

میزان جریمه مربوط به برداشت آب از چاه های غیر مجاز حداکثر تا پایان اولین فصل کشت در صورت رعایت الگوی کشت ابلاغی یا کشت محصولات اساسی کشاورزی و راهبردی (استراتژیک کشور به ازای هر متر مکعب حداکثر مبلغ شش هزار (۶۰۰۰) ریال و در غیر این صورت به ازای هر متر مکعب آب مبلغ دوازده هزار (۱۲،۰۰۰) ریال تعیین می شود که متناسب با افت سفره و حجم کسری مخزن سفره که حسب دستور العمل ابلاغی توسط وزارت نیرو مشخص می‌شود دریافت و به ردیف درآمدی مربوط در جدول شماره (۵) این قانون نزد خزانه داری کل واریز می‌شود و با نسبت برابر به وزارتخانه های جهاد کشاورزی و نیرو جهت شمارشگر (کنتور) گذاری هوشمند برنامه های تعادل بخشی آبخیزداری و اجرای طرح های افزایش بهره وری آب پرداخت می گردد پس از اتمام زمان مذکور وزارت نیرو مکلف است نسبت به انسداد چاه های غیر مجاز اعم از کشاورزی و غیر کشاورزی اقدام نماید؛ به نحوی که تا پایان سال ۱۴۰۳ حداقل ده درصد (۱۰) از چاه های مذکور مسلوب المنفعه شوند وزارت نیرو مکلف است با همکاری وزارتخانه های جهاد کشاورزی و صنعت معدن و تجارت پس از تعیین تکلیف چاه های فاقد پروانه و نصب شمارشگر (کنتور) های حجمی به منظور جلوگیری از اضافه برداشت آب تا پایان سال نسبت به تعدیل پروانه چاه ها در هر دشت با رعایت مواد (۱۸)، (۱۹)، (۲۰)، (٢۶) و (۴۴) قانون توزیع عادلانه آب اقدام نماید دولت موظف است همزمان برنامه ریزی لازم جهت فراهم نمودن سازوکار های معیشت جایگزین برای متضررین تعدیل پروانه به نحو مقتضی اقدام نماید.

آیین نامه اجرائی این بند مشتمل بر الگوی مصرف آب محصولات کشاورزی برای مناطق و اقلیم های مختلف و سازوکار مسلوب المنفعه کردن چاه های غیر مجاز و چاه های مجاز در اماکن با کاربری غیر مجاز و اقدامات جبرانی برای بهره برداران از این چاه ها مانند اعطای کمک های فنی اعتباری به کشاورزان و ایجاد اشتغال سازگار با تغییر اقلیم و تاب آور برای آن ها توسط وزارت جهاد کشاورزی با همکاری وزارت نیرو تدوین و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

وزارتخانه های نیرو و جهاد کشاورزی مکلفند گزارش تفصیلی عملکرد این بند را هر شش ماه یک بار به کمیسیون کشاورزی آب منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی ارسال نمایند.

پ- به دولت اجازه داده می‌شود ما به التفاوت قیمت تکلیفی و قیمت تمام شده فروش هر متر مکعب آب و دفع فاضلاب را (پس از تأیید سازمان حسابرسی به عنوان بازرس قانونی) با بدهی طرح های تملک دارایی های سرمایه ای به بهره برداری رسیده شرکت های زیر مجموعه وزارت نیرو موضوع ماده (۳۲) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۳۵۱/۱۲/۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی از محل ردیف درآمدی و ردیف هزینه ای ذی ربط در جدول شماره (۹) به صورت جمعی خرجی با اعمال حساب نزد خزانه داری کل کشور تسویه کند شرکت های ذی ربط مکلفند تسویه حساب را در صورت های مالی خود اعمال کنند. سرمایه شرکت های مذکور معادل بدهی تسویه شده ناشی از اجرای این حکم افزایش می یابد.

ت- به شرکت تولید و توسعه انرژی اتمی ایران اجازه داده می‌شود معادل منابع پیش بینی شده در بودجه مصوب سالانه خود را بابت هزینه های بهره برداری به شرکت بهره برداری نیروگاه اتمی بوشهر پرداخت کند.

ث- سازمان انرژی اتمی ایران مکلف است جهت توسعه صنعت هسته ای و تسریع در اجرای طرح های تملک دارایی های سرمایه ای از طریق شرکت های تابعه مواد معدنی و محصولات جانبی همراه با مواد پرتوزا را با تشخیص کارگروهی متشکل از سازمان انرژی اتمی ایران وزارت صنعت معدن و تجارت و سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور پس از جداسازی و فراوری مطابق با قوانین و مقررات به فروش رسانده و درآمد حاصل از آن را پس از کسر هزینه ها شامل قیمت تمام شده کالا و خدمات فروش رفته اداری عمومی و توزیع و فروش و با پرداخت حقوق دولتی مطابق با ماده (١۴) قانون معادن، اصلاحی ١٣٩۴/٢/١ به حساب خاصی نزد خزانه داری کل کشور واریز کند تا مطابق بودجه سالانه آن سازمان جهت سرمایه گذاری در طرح ها و ردیف های تملک دارایی های سرمایه ای جهت توسعه صنعت هسته ای چرخه سوخت خرید کیک زرد با منشأ داخلی یا خارجی خرید مواد معدنی دارای مواد پرتوزا با منشأ داخلی یا خارجی و یا تملک سهام معادن پرتوزا و شرکت های مرتبط با چرخه سوخت و توسعه صنعت هسته ای بر اساس موافقت نامه های مبادله شده با سازمان برنامه و بودجه کشور هزینه نماید. درآمد حاصل به حساب افزایش سرمایه دولت در شرکت منظور می گردد و معاف از تقسیم سود سهام دولت است و مالیات آن با نرخ صفر محاسبه می شود.

سازمان انرژی اتمی ایران موظف است گزارش تولید و فروش مواد معدنی و محصولات جانبی خود را به صورت ماهانه در اختیار وزارت صنعت معدن و تجارت و مجلس شورای اسلامی قرار دهد.

ج- خرید برق از نیروگاه اتمی بوشهر بر اساس هزینه تمام شده حسابرسی شده صورت می گیرد. در صورتی که برق تحویلی نیروگاه مذکور به شبکه از هفت میلیارد کیلووات ساعت در سال بیشتر شود مازاد برق تولیدی با متوسط تعرفه برق تجدیدپذیر و از محل حساب بهینه سازی مصرف انرژی و در قالب سازوکار بازار بهینه سازی و گواهی صرفه جویی انرژی خریداری می شود.

وزارت نیرو مکلف است گزارش میزان برق خریداری شده از نیروگاه اتمی بوشهر را هر سه ماه یکبار به کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

چ- به دولت اجازه داده می‌شود از طریق سازمان انرژی اتمی ایران نسبت به تأمین مالی طرح های نیروگاه های برق اتمی با استفاده از الگوی سرمایه گذاری خارجی، تأمین مالی خارجی (فاینانس) و داخلی منابع عمومی و تملک دارایی های سرمایه ای در چهارچوب اهداف میان مدت توسعه تولید برق هسته ای اقدام نماید شیوه نامه اجرائی این بند توسط سازمان انرژی اتمی ایران با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می شود و پس از تصویب هیأت وزیران ابلاغ می گردد.

ح- نقل و انتقال اموال و دارایی ها از شرکت های توزیع نیروی برق به شرکت مادر تخصصی توانیر و بالعکس از سال ۱۳۹۶ به بعد مشروط به ثبت اطلاعات اموال غیر منقول شرکت های مذکور در سامانه «سادا وزارت امور اقتصادی و دارایی از پرداخت سود سهام ابرازی و هرگونه مالیات معاف است.

خ- وزارت نیرو مکلف است درآمد های حاصل از اصلاح های برق صنایع موضوع ماده (۳) قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق مصوب ۱۴۰۱/۸/۱۵ را تا سقف چهارصد هزار میلیارد (۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با رعایت اصل پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی به شرح زیر هزینه نماید:

۱- بیست و پنج درصد (۲۵) بابت خرید تضمینی برق تجدیدپذیر

۲- بیست درصد (۲۰) بابت مطالبات تولید کنندگان و پیمانکاران صنعت برق و شرکت های توزیع برق

۳- پانزده درصد (۱۵) بابت حمایت از طرح های بهینه سازی مصرف برق

۴- بیست درصد (۲۰) بابت اتمام طرح های نیمه تمام صنعت برق با اولویت نوسازی شبکه فرسوده انتقال برق

۵- ده درصد (۱۰) بابت تأمین برق شهرک ها و نواحی صنعتی

۶- ده درصد (۱۰) بابت هوشمند سازی شبکه توزیع (رؤیت پذیری و نظارت (کنترل) پذیری) با اولویت پست های توزیع مشترکان پر مصرف با بیش از دو برابر الگوی مصرف

وزارت نیرو مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند از جمله میزان تخصیص به تفکیک محل های هزینه را هر سه ماه یک بار به کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

د- وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط موظف است ما به التفاوت ب های خوراک نفت خام مایعات گازی ال.ان.جی و میعانات گازی پالایشگاه ها و شرکت های پتروشیمی و فراورده های نفتی خریداری شده از آن ها و نیز ب های سایر خوراک های تحویلی به شرکت های پتروشیمی را از طریق گشایش اعتبارات اسنادی( ال.سی ریالی و ارزی) دریافت و به حساب تعیین شده نزد خزانه داری کل کشور واریز نموده و گزارش ماهانه آن را به کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

آیین نامه اجرائی این بند توسط وزارت نفت با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارتخانه های کشور و امور اقتصادی و دارایی تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد. طلب شرکت های پالایش نفت در فرایند فروش خوراک به آن ها و خرید فراورده های نفتی از آن ها از طریق اعتبارات اسنادی دریافتی بند «الف» این تبصره و نیز اجازه فروش فراورده های نفتی اصلی به آن ها با تأیید هیأت وزیران مجاز است و مشمول تأمین منابع تبصره (۸) این قانون نمی‌شود.

ر- دوره بازپرداخت مطالبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بانک های تجاری بابت اصل و سود تسهیلات پرداختی به شرکت ملی نفت ایران بابت تأمین مالی طرح های بالادستی نفت و گاز به مدت یک سال امهال می‌شود.

ز- وزارت نفت مکلف است از طریق شرکت دولتی تابعه ذی ربط نسبت به اخذ دو و نیم درصد (۲/۵) ارزش فروش هر تن اتیلن تولیدی فروش رفته حاصل از خوراک اتان و واریز آن به حساب ردیف درآمدی مربوط نزد خزانه داری کل کشور اقدام نماید. هشتاد درصد (۸۰) وجوه مذکور از محل ردیف ذی ربط در جداول پیوست این قانون صرفاً برای تکمیل خط انتقال اتیلن غرب هزینه میگردد رعایت ملاحظات سند ملی آمایش سرزمین مصوب سال ۱۳۹۹ الزامی است.

ژ- به شرکت دولتی تابعه ذی ربط وزارت نفت اجازه داده می‌شود فراورده های نفتی تولیدی پالایشگاه آبادان مازاد بر برنامه مصوب تولید معادل (۳۷۰,۰۰۰) بشکه در روز دریافت خوراک را تا سقف دویست و سی میلیون (۲۳۰،۰۰۰،۰۰۰) یورو به فروش رسانده و پس از واریز به حساب شرکت نزد خزانه داری کل کشور وجوه حاصل را صرف بازپرداخت تعهدات طرح توسعه و تثبیت این پالایشگاه نماید. همچنین در صورت افزایش خوراک دریافتی پالایشگاه آبادان به بیش از (۴۳۰,۰۰۰) بشکه در روز فروش فراورده های نفتی تولیدی از این محل تا سقف مبلغ چهارصد و هفتاد میلیون (۴٧٠،۰۰۰،۰۰۰) یورو مازاد بر سقف مبلغ تعیین شده در صدر این بند صرفاً برای تأمین منابع مالی اجرای مرحله دوم طرح توسعه و تثبیت این پالایشگاه مجاز است. در صورت استفاده از تأمین مالی خارجی برای تکمیل این طرح دولت مکلف به ارائه تضامین مربوط به بازپرداخت تسهیلات مزبور می باشد. خزانه داری کل کشور و وزارت نفت مکلفند گزارش میزان فروش فرآورده های مازاد بر برنامه مصوب تولید پالایشگاه آبادان و نحوه هزینه کرد آن را هر شش ماه یک بار به کمیسیون های انرژی اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارسال نمایند.

س- در سال ١۴٠٣ وزارت نفت مکلف است معادل مبلغ دویست هزار میلیارد (۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال نفت خام از محل منابع در اختیار شرکت ملی نفت ایران را در اختیار پالایشگاه ها قرار داده و معادل آن از ابتدای سال ۱۴۰۳ مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم) با پنجاه درصد (۵۰) قیمت بها بازار (بورس) به صورت ماهانه در اختیار وزارت راه و شهرسازی به نمایندگی از دستگاه های ذیل قرار دهد این وزارت بر اساس گزارش اجرای برنامه مصوب هر دستگاه به صورت مرحله ای قیر مورد نیاز را به دستگاه های اجرائی موضوع این بند تخصیص می دهد. وزارت نفت مبلغ مذکور را در حساب های فی مابین خود و خزانه داری کل کشور اعمال و آن را از محل خوراک تحویلی تسویه می نماید وزارت نفت مکلف است ما به التفاوت آن را با تعدیل قیمت ماهانه خوراک از طریق شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران جبران و اعمال حساب نماید در صورت کاهش قیمت قیر، مقدار قیر تحویلی به وزارت راه و شهرسازی افزایش مییابد مهلت هزینه کرد اعتبار موضوع این بند تا پایان شهریورماه ١۴٠۴ تعیین می‌شود.

سهم دستگاه های اجرائی به شرح زیر می باشد

۱- وزارت راه و شهرسازی (برای آسفالت راه های فرعی و روستایی و عشایری و آسفالت شبکه راه های اصلی فرعی معابر محلات هدف بازآفرینی شهری و طرح های مسکن مهر و طرح های مسکن ملی) چهل و نه درصد (۴٩)

۲- بنیاد مسکن انقلاب اسلامی (برای آسفالت معابر و بهسازی روستاها و اجرای طرح پروژه های مشارکتی با نهاد های محلی و دهیاری ها) بیست درصد (۲۰)

۳- وزارت آموزش و پرورش (سازمان نوسازی توسعه و تجهیز مدارس کشور برای نوسازی مدارس و فضاهای آموزشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش و همچنین پردیس های دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی) پنج درصد (۵)

۴- وزارت کشور از طریق سازمان ذی ربط برای آسفالت معابر شهرها هفده درصد (۱۷) که پنجاه درصد (۵۰) از سهمیه وزارت کشور برای شهرهای زیر پنجاه هزار نفر جمعیت و پنجاه درصد (۵۰) مابقی برای شهر های بالای پنجاه هزار نفر جمعیت استفاده می‌شود. شهرهای بالای پانصد هزار نفر جمعیت حق استفاده از این سهمیه را ندارند.

۵- بسیج سازندگی هشت درصد (۱۸) به شرح ذیل:

  • شش درصد (۶) برای آسفالت مسیر راه های بین مزارع پاسگاه های فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، پایگاه های مقاومت بسیج، گلزار شهدا باغ موزه و یادمان های دفاع مقدس؛
  • دو درصد (۲) برای آسفالت پایگاه های شکاری و پادگان های نظامی و مجتمع های مسکونی نظامی و اداری با تأیید ستاد کل ارتش جمهوری اسلامی ایران

۶- وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران) برای آسفالت معابر خیابان ها و جاده های دسترسی شهرک ها و نواحی صنعتی یک درصد (۱)

هزینه تبدیل مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم به قیر یا خاکپوش (مالچ) با احتساب مالیات بر ارزش افزوده بیست درصد (۲۰) وزنی محاسبه می‌شود. جهت آسفالت راه های روستایی برای هر روستا تا (۲,۵۰۰) تن آسفالت از انجام تشریفات مناقصه مستثنی میباشد.

بنیاد مسکن انقلاب اسلامی میتواند تا هفتاد درصد (۷۰) آسفالت روستاها را به صورت تهاتری انجام دهد. به دستگاه های اجرائی اجازه داده می‌شود پس از ابلاغ این قانون رأساً نسبت به تأمین قیر مورد نیاز خود در سقف سهمیه تعیین شده از طریق شرکت های قیرساز اقدام و پس از اختصاص وزارت راه و شهرسازی با شرکت های قیرساز تسویه نمایند. وزارت نفت موظف به تسویه حساب فی مابین خود و خزانه داری کل کشور است.

دستگاه های اجرائی موضوع این بند موظف به مبادله موافقت نامه و ابلاغ سهم استان ها ظرف یک ماه از لازم الاجرا شدن این قانون هستند.

وزارتخانه های نفت و راه و شهرسازی و دستگاه های اجرائی ذی ربط موظفند هر سه ماه یک بار گزارش تفصیلی عملکرد این بند از جمله میزان قیر دریافتی و فهرست طرح پروژه های عمرانی انجام شده را به صورت مکتوب به کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات عمران انرژی و امور داخلی کشور و شورا های مجلس شورای اسلامی دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور ارسال نمایند.

دیوان محاسبات کشور مکلف است بر حسن اجرای این بند نظارت نموده و گزارش های نظارتی خود را در خصوص عملکرد به موقع دستگاه ها به ویژه مسؤولان ذی ربط سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی نفت و راه و شهرسازی به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید و متخلفان را برای پیگرد قضائی به قوه قضائیه معرفی کند.

ش- تعرفه گاز مصرفی تأسیسات گردشگری و صنایع دستی و آب درمانی ها و هتل ها، مشابه تعرفه خدمات می باشد و تعرفه برق موارد موضوع این بند در مناطقی که فاقد گاز می باشند برابر تعرفه مصارف عمومی در قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق در نظر گرفته می‌شود.

ص

۱- عوارض موضوع ماده (۵) قانون حمایت از صنعت برق کشور مصوب ۱۳۹۴/۸/۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی به میزان ده درصد (۱۰) مبلغ برق مصرفی در سقف هشتاد و نه هزار میلیارد (۸۹،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال تعیین می‌شود؛ مشترکان برق روستایی و عشایری مجاز از شمول حکم این جزء معافند. سی و پنج درصد (۳۵) از این منابع به حساب شرکت توانیر نزد خزانه داری کل کشور برای حمایت از توسعه و نگهداری شبکه های برق روستایی و جابه جایی تیر برق در معابر روستایی و شصت و پنج درصد (۶۵) مابقی برای تولید برق تجدیدپذیر و پاک و توسعه فناوری های تجدیدپذیر با اولویت روستایی عشایری خانوار های کم درآمد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور و خانواده های دارای چهار فرزند یا بیشتر زیر بیست سال و رزمندگان معسر به حساب سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق (ساتبا) نزد خزانه داری کل کشور واریز می گردد تا بر اساس مبادله موافقت نامه با سازمان برنامه و بودجه کشور به صورت کامل به مصرف برسد.

۲- به استناد ماده (۱۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) به هر یک از وزارتخانه های نفت و نیرو از طریق شرکت های تابعه ذی ربط اجازه داده می‌شود ماهانه از هر واحد مسکونی مشترکان گاز مبلغ چهار هزار (۴,۰۰۰) ریال از هر واحد مسکونی مشترکان برق مبلغ سه هزار (۳,۰۰۰) ریال و از هر یک از واحد های تجاری مشترکان گاز و برق مبلغ سی هزار (۳۰،۰۰۰) ریال اخذ و به عنوان منابع داخلی نزد خزانه داری کل کشور واریز کنند. وزارتخانه های نفت و نیرو مکلفند گزارش مبالغ پرداختی شرکت های بیمه ای از محل منابع این جزء را از شرکت های مذکور اخذ و هر سه ماه یک بار به کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی ارسال نمایند. شرکت های بیمه گر با هماهنگی وزارتخانه های مزبور مکلفند با صدور بیمه نامه مشترکان را از حقوق خود مطلع و متناسب با مبلغ دریافتی شرکت بیمه مربوط خسارات وارد شده را جبران نمایند.

آیین نامه اجرائی این بند ظرف دو ماه از لازم الاجرا شدن این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارتخانه های نیرو و نفت و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

۳- در اجرای مواد (۲) و (۴) قانون تأسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی حداکثر حق بیمه پایه سالانه هر واحد مسکونی دارای انشعاب قانونی برق در سال ۱۴۰۳ به مبلغ سه میلیون (۳،۰۰۰،۰۰۰) ریال تعیین می‌شود که سهم مالکان به مبلغ سالانه نهصد هزار (۹۰۰.۰۰۰) ریال توسط وزارت نیرو از طریق درج در قبوض برق واحد های مسکونی دریافت و به حساب صندوق مذکور نزد خزانه داری کل کشور واریز می‌شود. مالکان واحد های مسکونی تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور و سایر افرادی که از پرداخت ناتوان هستند از پرداخت این حق بیمه معافند.

ض- بانک های عامل موظفند نسبت به بخشودگی سود کارمزد و جریمه های دیر کرد تسهیلات پرداختی تا دو میلیارد (۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال با سررسید های تا پایان سال ۱۴۰۲ تمامی بهره برداران بخش کشاورزی خسارت دیده از حوادث غیر مترقبه به ویژه سیل سرمازدگی و خشکسالی با اولویت متناسب با میزان وام و به صورت فصلی و بر اساس آیین نامه اجرائی تدوین شده توسط سازمان برنامه و بودجه کشور که به تصویب هیأت وزیران می رسد اقدام و اصل تسهیلات را به مدت یک سال استمهال نمایند. بار مالی ناشی از این بند تا مبلغ یکصد و پنجاه هزار میلیارد (۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال توسط سازمان برنامه و بودجه کشور از محل بند (م) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) تضمین و پرداخت خواهد شد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند را هر شش ماه یک بار به کمیسیون های کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

ط- در راستای سیاست های کلی برنامه هفتم و به منظور بهبود نظام تصمیم گیری و استقرار حکمرانی مطلوب آب کشور دولت مکلف است در خصوص مهار آب های مشترک مرزی لایروبی اروندرود انتقال آب شیرین از دریای عمان به مناطق داخلی فرایند قابلیت سازی توسعه فناوری و عملیات حفاری و بهره برداری از آب های ژرف به ویژه در استان سیستان و بلوچستان و سایر فناوری های آب در چهارچوب اعتبارات مصوب و یا با مشارکت بخش غیر دولتی، اقدامات قانونی به عمل آورد. همچنین جهت تثبیت استمرار و افزایش حقابه ایران از رودخانه هیرمند، اقدام سیاسی اقتصادی و عمرانی لازم را در چهارچوب اعتبارات مصوب به عمل آورد.

وزارتخانه های نیرو و امور خارجه مکلفند گزارش تفصیلی عملکرد این بند را هر سه ماه یک بار به کمیسیون های عمران و کشاورزی آب منابع طبیعی و محیط زیست و امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ارسال نمایند.

تبصره ۸-

الف-

۱- در راستای اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها مصوب ۱۳۸۸/۱۰/۱۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی تمامی دریافتی های (منابع) قانون مذکور به استثنای عوارض شهرداری ها و دهیاری ها، حق بیمه مشترکان گاز طبیعی منابع حاصل از آب و برق و عوارض گازرسانی (به ترتیب موضوع مواد (۱۲) و (۶۵) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)) و حق بیمه منازل مسکونی در اجرای مواد (۲) و (۴) قانون تأسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی به میزان هفت میلیون و پانصد و هشتاد و هشت هزار میلیارد (۷.۵۸۸٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰) ریال توسط شرکت های تابعه وزارت نفت بابت دریافتی حاصل از فروش صادراتی فراورده های نفتی پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی به میزان چهل و پنج درصد (۴۵)، فروش داخلی فراورده های نفتی فروش داخلی گاز طبیعی با احتساب مالیات بر ارزش افزوده و فروش خوراک گاز به پتروشیمی ها و سوخت صنایع به حساب سازمان هدفمندسازی یارانه ها نزد خزانه داری کل کشور واریز می‌شود.

۲- منابع جزء (۱) این بند برای پرداخت یارانه دارو شیر خشک و ملزومات مصرفی پزشکی یارانه نقدی معیشتی و کالابرگ الکترونیک کمک به خانوار های تحت پوشش کمیته امداد خمینی و سازمان بهزیستی کشور یارانه نان یارانه بیمه ملوانان و هزینه های سرمایه گذاری و کمک به شرکت های نفت و گاز و پالایش و پخش فراورده های نفتی مصارف صرفه جویی انرژی و سایر مصارف ضروری در چهارچوب قانون هدفمند کردن یارانه ها تخصیص می یابد. یارانه نقدی معیشتی و مستمری مددجویان تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور و یارانه داروی موضوع این بند مستقیماً به ذی نفع نهائی حسب مورد سرپرستان خانوارها و داروخانه ها پرداخت می‌شود سازمان هدفمندسازی یارانه ها موظف است با ابلاغ و تخصیص سازمان برنامه و بودجه کشور نسبت به پرداخت مصارف در حدود منابع وصولی اقدام نماید.

۳- ما به التفاوت قیمت بنزین در سال ۱۳۹۸ مشمول عوارض و مالیات بر ارزش افزوده و سهم چهارده و نیم درصد (١۴/۵) شرکت ملی نفت ایران نمی شود.

۴- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است برای پرداخت به موقع مصارف هدفمندی و بر اساس درخواست سازمان برنامه و بودجه کشور معادل سه درصد (۳) جمع مصارف را به صورت تنخواه در اختیار سازمان هدفمندسازی یارانه ها قرار دهد. تنخواه مذکور باید حداکثر تا سه ماه پس از دریافت از محل منابع مذکور تسویه گردد. شرط استفاده مجدد از این تنخواه تسویه تنخواه قبلی است. این حکم مشمول تنخواه خزانه داری کل کشور نمی شود.

۵- سازمان هدفمندسازی یارانه ها موظف است منابع حاصل از مالیات بر ارزش افزوده فروش فرآورده های نفتی و گاز طبیعی را (با رعایت اصل پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی) با تخصیص سازمان برنامه و بودجه کشور صرفاً برای تأمین یارانه نان و دارو هزینه نماید. سازمان هدفمندسازی یارانه ها موظف است با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نسبت به تجدید نظر در مورد افرادی که یارانه آن ها حذف شده و همچنین نسبت به حذف یارانه خانوار های غیر مشمول حمایت دولت به موجب آیین نامه ای که توسط وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان هدفمندسازی یارانه ها ظرف یک ماه از لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب هیأت وزیران می رسد، اقدام نماید.

۷- جدول تفصیلی منابع و مصارف این بند از جمله کل دریافتی های حاصل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها مالیات بر ارزش افزوده مرتبط با آن سهم شرکت های تولید و توزیع کننده انرژی به تفکیک هر شرکت و سهم سازمان هدفمندسازی یارانه ها به منظور اختصاص به پرداخت یارانه نقدی و غیر نقدی به خانوارها کمک به بخش سلامت و حمایت از تولید و اشتغال از طریق تأمین اعتبارات مربوط به اجرای قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی مصوب ۱۳۸۹/۱۲/۴ و قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت مصوب ۱۳۸۶/۹/۱۸ و سایر منابع و مصارف قانون هدفمند کردن یارانه ها توسط دولت در زمان ارائه بخش دوم لایحه بودجه به مجلس شورای اسلامی تقدیم می گردد.

۸- سازمان برنامه و بودجه کشور سازمان هدفمندسازی یارانه ها و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلفند گزارش تفصیلی و به تفکیک اجزاء این بند را هر سه ماه یک بار به کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و اجتماعی و معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی ارسال نمایند.

ب- منابع ارزی این تبصره بلافاصله توسط شرکت های تابعه وزارت نفت به حساب ارزی افتتاح شده توسط خزانه داری کل کشور نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به نام سازمان هدفمندسازی یارانه ها واریز و به محض وصول توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به نرخ ارز حواله تالار دوم مرکز مبادله ارز و طلای ایران تسعیر و مستقیماً به حساب ریالی سازمان مذکور واریز و بابت مصارف مصوب هزینه می‌شود.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان هدفمندسازی یارانه ها مکلفند گزارش تفصیلی عملکرد این بند را هر سه ماه یکبار به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی ارسال نمایند.

پ- صددرصد (۱۰۰) منابع حاصل از فروش داخلی و صادرات شش فراورده اصلی بنزین، نفت گاز، نفت سفید نفت کوره گاز مایع و سوخت هوایی مطابق برنامه اعلامی سال ١۴٠٢ پالایشگاه های نفت بر اساس برنامه تولید منابع این تبصره به حساب سازمان هدفمندسازی یارانه ها نزد خزانه داری کل کشور واریز می گردد در صورت کاهش تولید فراورده های اصلی نسبت به برنامه تولید وزارت نفت از طریق شرکت های تابعه ذی ربط با دریافت و فروش فراورده های ویژه از پالایشگاه های مربوط مقادیر کسری را جبران می نماید. دستورالعمل این بند توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارتخانه های نفت و امور اقتصادی و دارایی تهیه و ابلاغ می‌شود.

ت- در اجرای اصل پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی شرکت های تابعه وزارت نفت موظفند تمامی دریافت های ارزی و ریالی منابع پیش بینی شده را پس از کسر حق العمل جایگاه های عرضه فراورده های نفتی و گاز طبیعی فشرده (سی ان جی) به حساب های ریالی و ارزی خزانه نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مفتوحه توسط خزانه داری کل کشور تحت عنوان تمرکز وجوه منابع قانون هدفمند کردن یارانه ها واریز نموده و گزارش آن را ماهانه به کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارسال نمایند.

وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران باید تمامی دریافتی های حاصل از منابع قانون هدفمند کردن یارانه ها مندرج در این قانون را در اجرای تبصره ماده (۴٠) قانون محاسبات عمومی کشور با نظارت کامل بر شرکت های دولتی ذی مدخل از مبادی اولیه وصول منابع با ساز وکار مکانیزم) شناسه واریز به حساب های ریالی و ارزی خزانه داری کل کشور واریز نمایند.

ث- در اجرای قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی مصوب ۱۳۶۸/۶/۲۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن و به منظور حمایت از تولیدات داخلی، حفظ امنیت غذایی کشور تأمین نقدینگی لازم برای خرید گندم و پرداخت به موقع ب های گندم خریداری شده به کشاورزان سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است اعتبار مورد نیاز برای خرید گندم مازاد بر نیاز صنف و صنعت تولیدی کشاورزان داخل کشور به قیمت نهائی مصوب شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاست های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی از محل اعتبارات و ظرفیت های این تبصره بدون لحاظ تسهیلات تکلیفی بانکی را حداکثر در شش ماهه اول سال (همزمان با خرید تضمینی گندم) تخصیص و پرداخت نماید.

شرکت های مباشر خرید گندم توسط وزارت جهاد کشاورزی تعیین می شوند. اصناف و صنایع نان حجیم و غیر حجیم مجازند گندم مورد نیاز خود را با اولویت سازوکار کشت قراردادی از کشاورزان با نرخ توافقی خریداری نمایند. در صورت کسری تأمین گندم مورد نیاز این مجموعه ها از طریق کشت قراردادی شرکت های مباشر خرید تضمینی گندم مجازند پس از ثبت سفارش مابقی گندم مورد نیاز صنف و صنعت در سامانه ای که توسط وزارت جهاد کشاورزی ایجاد می گردد نسبت به فروش گندم به آنان اقدام نمایند.

دستورالعمل اجرائی این بند توسط وزارت جهاد کشاورزی تهیه و ظرف حداکثر یک ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاست های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی موضوع ماده (۱) قانون اصلاح قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی مصوب ۱۳۹۹/۸/۵ می رسد.

تبصره ۹

الف- به منظور حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان به دولت اجازه داده می‌شود -۱ حقوق گمرکی تمامی ماشین آلات و تجهیزات با رعایت ماده (۳) قانون جهش تولید دانش بنیان قطعات مواد اولیه و واسطه ای تولیدی را به دو درصد (۲) کاهش دهد. حقوق گمرکی و مالیات ارزش افزوده واردات کالا های اساسی دارو و مواد اولیه دارو نهاده های دامی و کشاورزی ملزومات مصرفی پزشکی و شیرخشک مخصوص اطفال را به یک درصد (۱) کاهش دهد. مواردی که کمتر از یک درصد (۱) است به همان میزان کمتر باقی خواهد ماند.

فهرست شناسه (کد) تعرفه های موضوع این بند یک ماه از لازم الاجرا شدن این قانون و توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی صنعت، معدن و تجارت جهاد کشاورزی و بهداشت درمان و آموزش پزشکی تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

ب- ارزش خرید مواد معدنی برای واحد های فراوری مواد معدنی در صورت ارائه صورتحساب الکترونیکی در اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی می‌شود فهرست واحد های فراوری مواد معدنی تا پایان فروردین سال ١۴٠٣ توسط وزارت صنعت معدن و تجارت به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال می‌شود. با هدف محاسبه ارزش دقیق حقوق دولتی معادن سازمان امور مالیاتی کشور موظف است
اطلاعات مرتبط با این بند را در اختیار وزارت صنعت معدن و تجارت قرار دهد.

پ- به وزارت صنعت، معدن و تجارت اجازه داده می‌شود که یک در هزار از وجوهی که بابت حقوق دولتی معادن وصول می‌شود را به ردیف درآمدی مربوط نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید و تا سقف پانصد و پنجاه میلیارد (۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال از محل ردیف هزینه ای مربوط جهت آموزش و تربیت کارمندان توسعه فناوری شناسایی محاسبه دقیق حقوق دولتی تشویق کارکنان با رعایت قوانین و مقررات مربوط و کسانی که در امر وصول حقوق مزبور فعالیت مؤثری به نحوی که در صورت عدم انجام آن وصول حقوق مزبور محقق نمیشد مبذول می دارند با مبادله موافقت نامه با سازمان برنامه و بودجه کشور هزینه نماید.

ت- در اجرای ماده (۹) قانون هوای پاک مصوب ۱۳۹۶/۴/۲۵ به منظور کاهش آلایندگی شهرها، واردات انواع خودرو های سواری نو و کارکرده با عمر کمتر از پنج سال برقی و برقی بنزینی (هیبریدی به داخل کشور مجاز بوده و حقوق ورودی خودروی برقی برای نوسازی ناوگان تاکسیرانی شهرها در سال ۱۴۰۳ معادل نیم واحد درصد و برای سایر متقاضیان چهار واحد درصد و حقوق ورودی خودرو های برقی – بنزینی (هیبریدی) پانزده واحد درصد تعیین می گردد. وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز است در قبال سرمایه گذاری در گسترش حمل و نقل عمومی برقی توسعه زیر ساخت های آن انتقال فناوری و افزایش داخلی سازی خودرو های برقی – بنزینی (هیبریدی) تخفیف در پرداخت حقوق ورودی واردات این نوع خودروها و قطعات منفصله آن را به میزان نیمی از منابع اختصاص یافته برای این امر اعمال نماید. منابع حاصل از حقوق ورودی خودرو های برقی بنزینی (هیبریدی) و قطعات منفصله آن صرف توسعه زیر ساخت های آن و تسهیلات و مشوق های خرید این نوع خودروی تولید داخل می شود.

وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است ظرف یک ماه از لازم الاجرا شدن این قانون آیین نامه اجرائی این بند را تهیه نماید و به تصویب هیأت وزیران برساند. وزارتخانه های کشور و صنعت معدن و تجارت مکلفند گزارش تفصیلی هزینه کرد منابع حاصل از این بند را هر سه ماه یک بار به کمیسیون های عمران و صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ارسال نمایند.

ث- دولت مکلف است پانزده درصد (۱۵) حقوق دولتی معادن را در حساب خاصی نزد خزانه داری کل کشور منظور نماید و سهم هر استان و شهرستان دارای معادن را به نسبت پرداختی هر شهرستان و استان بر اساس تبصره (۶) ماده (١۴) قانون معادن الحاقی ۱۳۹۰/۸/۲۲ هزینه نماید. شرکت های صنعتی گل گهر ذیل موضوع قرارداد مشارکت معدن گل گهر (۱)، شرکت گهر زمین ذیل موضوع قرارداد مشارکت معدن گل گهر (۳)، شرکت چادرملو ذیل قرارداد مشارکت معدن چادرملو موظف هستند با رعایت مفاد قرارداد فی مابین بابت حق انتفاع دارنده پروانه بهره برداری به میزان پنجاه و پنج درصد (۵۵) از ب های کلوخه استخراجی از معدن مربوط را به سازمان توسعه معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) پرداخت نمایند.

خزانه داری کل کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور مکلفند هر سه ماه یک بار گزارش تفصیلی عملکرد این بند از جمله دریافت سهم پانزده درصدی (۱۵) و نحوه هزینه کرد منابع حاصل از محل این بند را در استان ها و شهرستان های دارای معدن به کمیسیون های صنایع و معادن اقتصادی و عمران مجلس شورای اسلامی ارسال نمایند.

تبصره ۱۰

الف- میزان مالیات طرح پروژه های مسکن مهر بابت هر واحد مسکن مهر و واحد های احداثی موضوع قانون جهش تولید مسکن مصوب ۱۴۰۰/۵/۱۷ (شامل ساخت، آماده سازی، محوطه سازی، زیربنایی و روبنایی) برای سال های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۳ در طرح (پروژه) های تفاهم نامه سه جانبه با سازندگان تعاونی ها و پیمانکاران فرعی طرف قرارداد با آن ها با هر نوع قرارداد و با معرفی وزارت راه و شهرسازی معادل سه میلیون (۳۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال برای هر واحد تعیین می گردد و هیچ گونه مالیات دیگری به غیر از مالیات بر ارزش افزوده بابت خرید مصالح به این طرح (پروژه) ها تعلق نمی گیرد. سازمان امور مالیاتی کشور موظف به صدور مفاصا حساب مالیاتی پس از دریافت این مالیات است.

طرح (پروژه) های مسکن مددجویان سازمان بهزیستی کشور کمیته امداد امام خمینی(ره) و رزمندگان و جانبازان معسر مشمول حکم این بند است.

ب- هر یک از شرکت ها و سازمان های تابعه وزارت راه و شهرسازی در حوزه حمل و نقل مکلفند صددرصد (۱۰۰) سود قابل تقسیم خود را پس از کسر مالیات پنجاه درصد (۵۰) سود ویژه و سود سهام دولت مندرج در پیوست شماره (۳) این قانون تا سقف ده هزار میلیارد (۱۰،۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به حساب صندوق توسعه حمل و نقل کشور نزد خزانه داری کل کشور که توسط وزارت راه و شهرسازی اعلام می‌شود واریز نمایند. مبالغ واریزی به حساب سرمایه اولیه صندوق منظور می‌شود و طبق اساسنامه آن صندوق به مصرف می رسد. به صندوق توسعه حمل و نقل کشور اجازه داده می‌شود با دریافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار برای تکمیل و یا احداث طرح های انتفاعی بخش حمل و نقل از طریق تأسیس صندوق طرح (پروژه) با رعایت اصل پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی نسبت به جمع آوری منابع از بخش های غیر دولتی و همچنین به واگذاری سهام و یا تضمین حداقل سودی معادل با نرخ سود تسهیلات مصوب هیأت عالی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای هر طرح (پروژه) اقدام نماید.

وزارت راه و شهرسازی مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند از جمله منابع حاصل که به حساب صندوق توسعه حمل و نقل کشور واریز می گردد و فهرست هزینه کرد آن را هر سه ماه یک بار به کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات عمران و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

پ- وزارت راه و شهرسازی موظف است با رعایت قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی از محل ردیف مربوط در جداول پیوست قانون بودجه نسبت به تأمین و نصب دوربین های پایش (کنترل) سرعت و تشخیص الکترونیکی تخلفات رانندگی با همکاری و هماهنگی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اقدام و زمینه دسترسی برخط فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به آن ها را فراهم نماید.

ت- به منظور تأمین بخشی از منابع مالی مورد نیاز جهت اجرای طرح های حمایتی تأمین مسکن اصلاح ساختار مالی بانک مسکن حل و فصل ناترازی این بانک جهت افزایش تسهیلات دهی در طرح پروژه های نهضت ملی مسکن دولت مجاز است با رعایت سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی در قالب ردیف درآمدی و هزینه ای مشخص مبلغ یک میلیون میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از طریق:

۱- صدور اوراق مالی با سررسید تا پنج سال با ضمانت اصل و سود آن توسط دولت

۲- واگذاری سهام و سهم الشرکه شرکت ها

۳- فروش اموال منقول و غیر منقول و مولد سازی اموال خود

۴- با رعایت اصل پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی فروش دارایی های وزارت راه و شهرسازی و یا انتقال اراضی و املاک در اختیار وزارتخانه مذکور و سازمانها و شرکت های تابعه (به ارزش کارشناسی روز) را صرف افزایش سرمایه بانک فوق الذکر نماید.

وزارت راه و شهرسازی مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند از جمله میزان اوراق مالی صادر شده تعداد سهام واگذار شده شرکت ها فهرست اموال منقول و غیر منقول دارایی های فروش رفته بابت افزایش سرمایه بانک مسکن و همچنین گزارش اقدامات صورت گرفته بابت هزینه کرد منابع این بند توسط آن بانک را هر سه ماه یکبار به کمیسیون های عمران، اجتماعی اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

ث- وزارت راه و شهرسازی مکلف است حداکثر تا سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون با همکاری وزارتخانه های کشور نفت و صنعت معدن و تجارت صرفاً برنامه بازسازی حداقل (۵٠) قطار کش (لوکوموتیو) متوقف بیش از پنج سال، تأمین حداقل (۲۰۰) قطار کش (لوکوموتیو) اعم از نو و کارکرده، (۳۰۰) واگن مسافری اعم از نو و کارکرده، (۲۰،۰۰۰) کشنده اعم از نو و کارکرده و حداقل (۱۰،۰۰۰) اتوبوس و مینی بوس اعم از نو و کارکرده در سال ۱۴۰۳ را که شامل نحوه استفاده از منابع بخش خصوصی است تهیه نماید و به تصویب هیأت وزیران برساند. وزارت راه و شهرسازی مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند را هر سه ماه یک بار به کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

تبصره ۱۱

الف – تمام دستگاه های اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و نهادها و سازمان هایی که از بودجه عمومی استفاده می نمایند و شرکت ها دولتی نهادهای عمومی غیر دولتی بانک ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت از جمله شرکت هایی که شمول قانون بر آن ها مستلزم تصریح یا ذکر نام است مانند شرکت ملی نفت ایران مکلفند حداقل نیم درصد (۰/۵) از اعتبارات هزینه ای (به استثنای فصول ١، ۴ و ۶ برای دستگاه های اجرائی و هزینه های اجتناب ناپذیر از جمله حقوق و دستمزد کارکنان برای شرکت های مذکور) یا از اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای خود را به منظور تضمین و ارتقای سطح امنیت شبکه امنیت زیرساخت ها و امنیت سامانه های خود و پیشگیری مؤثر از وقوع حوادث امنیتی رایانیکی (سایبری در دستگاه خود اختصاص دهند.

آیین نامه اجرائی این بند توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ظرف یک ماه از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند از جمله هزینه کرد و اقدامات صورت گرفته در راستای تضمین و ارتقای سطح امنیت شبکه امنیت زیرساخت ها و امنیت سامانه های خود و پیشگیری مؤثر از وقوع حوادث امنیتی رایانیکی (سایبری) را هر سه ماه یک بار به کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

ب- مانده حساب توسعه شبکه تار (فیبر نوری) موضوع بند «س» تبصره (۷) قانون بودجه سال ۱۴٠٢ کل کشور پس از تأسیس صندوق توسعه تار (فیبر) نوری به حساب صندوق انتقال می یابد. مبالغ کمک پرداختی به کارور (اپراتور) های ارتباطی از محل منابع این صندوق معاف از مالیات است. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند از جمله میزان منابع و مصارف و تعداد اماکن تحت پوشش و متصل از طریق تار (فیبر نوری را هر سه ماه یک بار به کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و صنایع و معادن و معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

پ- به منظور تسریع و تسهیل سرمایه گذاری بخش خصوصی در توسعه شبکه تار (فیبر) نوری کشور شهرداری های سراسر کشور و وزارت راه و شهرسازی مکلف هستند مجوز حفاری و نصب تجهیزات در معابر شهری و معابر خارج از شهر را حداکثر پانزده روز پس از دریافت تقاضای کارور (اپراتور معرفی شده از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و با رعایت شرایط و ضوابط و تعرفه های مصوب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات ارائه نمایند.

ت- در راستای سیاست های کلی برنامه هفتم و حمایت از توسعه اقتصاد رقومی (دیجیتال) در کشور و تشویق کسب و کار های اینترنتی به استفاده از سکو (پلتفرم های داخلی تا پایان سال ۱۴۰۳ درآمد کسب و کار های اشخاص حقیقی در سکو (پلتفرم های داخلی مورد تأیید وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که تا پایان سال ۱۴۰۲ فاقد پرونده مالیاتی بوده اند مشمول نرخ صفر مالیاتی می‌شود.

تبصره ۱۲

الف- به دانشگاه ها مؤسسات آموزشی و پژوهشی دولتی و پارک های علم و فناوری وابسته به وزارتخانه های علوم تحقیقات و فناوری و بهداشت درمان و آموزش پزشکی و قوه قضائیه (دانشگاه علوم قضائی و خدمات اداری) اجازه داده می‌شود ضمن رعایت اصل پنجاه سوم (۵۳) قانون اساسی نسبت به تجمیع املاک خود از طریق تهاتر و احداث ساختمان های مورد نیاز در پردیس اصلی و خوابگاه های متأهلین با تصویب هیأت امنا و رعایت قوانین و مقررات مربوط اقدام کنند.

ب- صددرصد (۱۰۰) وجوه اداره شده پرداختی از محل بازپرداخت وام های شهریه دانشجویی از سال ۱۳۸۵ تا سال ۱۴۰۲ به خزانه داری کل کشور واریز می‌شود. وجوه مذکور تا سقف سه هزار میلیارد (۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال به صندوق های رفاه دانشجویی به عنوان کمک جهت افزایش منابع مالی صندوق های مزبور اختصاص می یابد تا مطابق اساسنامه مصوب برای پرداخت وام شهریه به دانشجویان دانشگاه های دولتی و دانشگاه آزاد اسلامی بر اساس سرانه دانشجویی و سایر پرداخت های رفاهی دانشجویی و مازاد هزینه تحصیلی دانشجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور و ایثارگران و فرزندان آن ها و افرادی که تحت پوشش هیچ نهادی نیستند به تشخیص کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور به مصرف برسد.

تبصره ۱۳

الف- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجاز است با رعایت موازین شرعی به تشخیص وزیر فضا های فرهنگی و هنری در اختیار خود را به صورت موقت (حداکثر یک ماه برای اجرای برنامه ها و فعالیت های غیر انتفاعی فرهنگی و هنری به ویژه با رویکرد های انقلابی و بسط و گسترش فرهنگ و هنر اصیل اسلامی ایرانی به صورت رایگان در اختیار متقاضیان بگذارد. مازاد بر زمان تعیین شده به پیشنهاد وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و تصویب هیأت وزیران امکان پذیر است. اماکن موقوفه ای از شمول این بند مستثنی است.

ب- در راستای ارتقای اخلاق و فرهنگ اسلامی و همچنین ترویج فرهنگ ایثار و شهادت حمایت از تحکیم خانواده و جمعیت و رفع موانع رشد و شکوفایی بانوان شرکت های دولتی بانک ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در این قانون مکلفند یک درصد (۱) از هزینه های خود را به استثنای هزینه های سود و جریمه های بانکی و بیمه با رعایت موازین شرعی برای هم افزایی و ارتقای فعالیت ها و تولیدات فرهنگی هنری و ورزشی از قبیل موضوعات قرآنی ازدواج و خانواده جوانی، جمعیت توانمندسازی بانوان و آسیب زدایی از زنان و خانواده به حساب خاصی نزد خزانه داری کل کشور واریز نمایند تا مطابق جداول تفصیلی موضوع بخش دوم لایحه بودجه صرف اهداف فوق شود پنجاه درصد (۵۰) اعتبارات مزبور صرف برنامه ها و فعالیت های ستاد ملی جمعیت اعتکاف بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس اردو های زیارتی و راهیان نور و پیشرفت اردو های جهادی گردهمایی ها یادواره ها و گلزار های شهدا، طرح مسجد محوری کمک به مساجد حلقه های میانی گروه ها و مجامع تخصصی مردمی نمایشی مطبوعاتی رسانه ای نوین نشر و کتاب ترویج فرهنگ کتابخوانی و تولید محتوای فرهنگی فاخر فارسی در فضای مجازی گردشگری توسعه و آموزش سواد رسانه ای شود. در صورت استنکاف دستگاه های مشمول این بند خزانه داری کل کشور مکلف است به صورت سه ماهه از سرجمع اعتبارات مذکور برداشت و به حساب فوق الذکر برای فعالیت های یاد شده واریز نماید.

آیین نامه اجرائی این بند توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با همکاری وزارت ورزش و جوانان ستاد ملی جمعیت سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و سایر دستگاه های ذی ربط ظرف یک ماه از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

پ- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف است در سقف ردیف های اعتباری خود نسبت به حمایت از محصولات سینمایی فاخر و برگزاری رویداد های فرهنگی و هنری با رویکرد ترویج فرهنگ ایرانی اسلامی و اشاعه فرهنگ مقاومت و ایثار اقدام نماید. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یک بار به کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

ت- به منظور انضباط بخشی شفاف سازی مسؤولیت پذیری و پاسخگویی در امور مربوط به بخش های تبلیغات رسانه و فضای مجازی دستگاه های اجرائی ذیل قوه مجریه و شرکت های دولتی موظفند برنامه ها و هزینه های خود را در چهارچوب دستورالعملی که به پیشنهاد شورای اطلاع رسانی دولت به تصویب هیأت وزیران می رسد، تنظیم نمایند.

ث- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است مطابق با قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و قوانین مربوط به ایثارگران قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب ۱۳۹۶/۱۲/۲۰ قانون جهش تولید دانش بنیان قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی و تسهیلات موضوع ماده (۷) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) و ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند از محل سپرده های قرض الحسنه اعم از جاری و پس انداز شبکه بانکی پس از کسر سپرده قانونی حداقل دو میلیون میلیارد (۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال به قرض الحسنه ازدواج فرزندآوری و ودیعه یا خرید یا ساخت مسکن و دیگر موارد ذکر شده در قوانین فوق اختصاص داده و از طریق بانک های عامل (به تشخیص هیأت عالی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) پرداخت گردد و در صورت عدم کفایت منابع اولویت بندی و ترتیب اعطای تسهیلات به موارد مذکور در این بند به ترتیب شامل؛ تسهیلات قرض الحسنه ازدواج تسهیلات قرض الحسنه فرزندآوری، تسهیلات قرض الحسنه ودیعه یا خرید یا ساخت مسکن به شرح زیر اقدام نماید تعیین سهمیه موضوع این بند برای بانک های قرض الحسنه منوط به موافقت هیأت وزیران و با رعایت حقوق سپرده گذاران مجاز است.

۱- تسهیلات قرض الحسنه ازدواج موضوع ماده (۶۸) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت؛

۱-۱- تسهیلات قرض الحسنه ازدواج برای هر یک از زوج هایی که تاریخ ازدواج آن ها بعد از ۱۳۹۹/۱/۱ بوده است مبلغ سه میلیارد (۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال و با دوره بازپرداخت ده ساله

۱-۲- تسهیلات قرض الحسنه ازدواج برای زوج های زیر بیست و پنج سال و زوجه های زیر بیست و سه سال مبلغ سه میلیارد و پانصد میلیون (۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال

۲- تسهیلات قرض الحسنه فرزندآوری (موضوع ماده (۱۰) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت) برای فرزندانی که از ۱۴۰۰/۱/۱ به بعد به دنیا آمده اند با رعایت شروط مندرج در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت تسهیلات قرض الحسنه فرزندآوری به شرح زیر پرداخت می‌شود:

۲-۱- به ازای فرزند اول چهارصد میلیون (۴٠٠,۰۰۰,۰۰۰) ریال

۲-۲- به ازای فرزند دوم هشتصد میلیون (۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال

۲-۳- به ازای فرزند سوم یک میلیارد و دویست میلیون (۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال

۴-٢- به ازای فرزند چهارم یک میلیارد و پانصد میلیون (۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال

۲-۵- به ازای فرزند پنجم و بیشتر دو میلیارد (۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال

۳- تسهیلات قرض الحسنه ودیعه یا خرید یا ساخت مسکن (با رعایت قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت)

این تسهیلات برای خانواده های فاقد مسکن که از ۱۳۹۹/۱/۱ به بعد صاحب فرزند سوم یا بیشتر می شوند به میزان سه میلیارد (۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال است.

۴- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است به افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) سازمان بهزیستی کشور خانواده شهدا، جانبازان و رزمندگان معسر با معرفی نهاد های مربوط و تأیید سامانه رفاه ایرانیان مبنی بر قرار داشتن این افراد در سه دهک اول درآمدی وام قرض الحسنه مسکن محرومین به مبلغ چهار میلیارد (۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال اعطا نماید.

۵- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است به مشمولان ماده (۳ مکرر) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران با رعایت ماده (۶٢) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) که تسهیلات مسکن دریافت نکرده اند، تسهیلات لازم برای تأمین مسکن ایثارگران حداقل به صدهزار نفر از مشمولان تا سقف هفت میلیارد و پانصد میلیون (۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال با تأیید بنیاد شهید و امور ایثارگران اعطا نماید.

۶- مسؤولیت حسن اجرای این بند بر عهده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مؤسسات اعتباری و تمامی مدیران و کارکنان ذی ربط میباشد عدم اجرای هر یک از بند های این تبصره (مشتمل بر تأخیر در پرداخت این تسهیلات یا دریافت ضمانت فراتر از حدود این قانون تخلف محسوب شده و در مراجع ذی صلاح قابل پیگیری است.

۷- بند «ط» و اجزای (۲) تا (۵) بند (ح) تبصره (١۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ تنفیذ می شود.

۸- پس از اعتبار سنجی متقاضیان و در صورت عدم تکافوی اعتبار آن ها، به منظور تأمین رکن ضامن مؤسسات اعتباری موظفند با توثیق حساب یارانه یا سهام عدالت متقاضیان یا بستگان درجه اول از طبقه اول آن ها یا سایر دارایی های مالی وی یا تنها دریافت یک فقره سفته و یک نفر ضامن نسبت به پرداخت تسهیلات اقدام نمایند.

۹- تسهیلات موضوع این بند از حکم موضوع ماده (۱۰) قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب ۱۳۶۳/۷/۲۹ مستثنی است.

۱۰- وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با معرفی بنیاد شهید و امور ایثارگران به جانبازان پنجاه درصد (۵۰) و بالاتر که در سنوات گذشته از تسهیلات موضوع ماده (۴۵) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران استفاده ننموده اند مجوز واردات یک دستگاه خودرو متناسب با وضعیت جانبازی ایثارگر با رعایت قوانین و مقررات ارائه نماید. در خصوص سایر مشمولان ماده (۴۵) قانون مذکور از محل تسهیلات قرض الحسنه این بند برای خرید خودروی داخلی اقدام می گردد.

گزارش تفصیلی عملکرد اجزای (۱) تا (۹) این بند توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هر سه ماه یکبار به کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات اجتماعی فرهنگی و عمران و معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی ارسال می گردد و همچنین گزارش عملکرد جزء (۱۰) این بند توسط وزارت صنعت معدن و تجارت به کمیسیون های اجتماعی و صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ارسال می‌شود.

ج- دولت مکلف است از محل منابع عمومی بودجه سال ۱۴٠٣ کل کشور:

۱- اعتبارات قوه قضائیه و سازمان های تابعه و وابسته را معادل نهصد و هشتاد هزار میلیارد (۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال در جداول مربوط بخش دوم لایحه بودجه تعیین و ارائه نماید.

-۲- اعتبارات سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران را معادل دویست و چهل هزار میلیارد (۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال در جداول بخش دوم لایحه بودجه ارائه نماید.

سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است با همکاری دستگاه های مذکور، اعتبار افزوده شده مازاد بر رشد سنواتی را به تفکیک برنامه اعتبار مورد نیاز و شاخص های خروجی محور ارزیابی نتایج اجرای برنامه های مذکور به همراه بودجه تفصیلی به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. استفاده از اعتبارات افزوده شده صرفاً در قالب برنامه های مذکور مجاز می باشد.

سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است هر سه ماه یک بار گزارش تفصیلی عملکرد این بند را به کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات قضائی و حقوقی فرهنگی و اصل نودم (۹۰) قانون اساسی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

چ- به منظور حمایت از خانواده و تحقق جوانی جمعیت، وزارت راه و شهرسازی مکلف است در سال ١۴٠٣ یک قطعه زمین به صورت رایگان در قالب شرایط مندرج در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به خانواده های دارای چهار فرزند و بیشتر زیر بیست سال اختصاص دهد وزارت راه و شهرسازی مکلف است هر سه ماه یک بار گزارش عملکرد این بند را به کمیسیون های عمران اجتماعی و فرهنگی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

تبصره ١۴

الف – صندوق تأمین خسارت های بدنی موظف است:

۱- دیه زندانیان حوادث رانندگی غیر عمد را که به دلیل هرگونه محدودیت سقف تعهدات شرکت های بیمه و صندوق مذکور در زندان به سر می برند و قبل از لازم الاجرا شدن قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵/۲/۲۰ زندانی شده اند تأمین کند تا پس از معرفی به ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند به صورت بلاعوض نسبت به آزادی آن ها اقدام شود.

۲- با تصویب هیأت نظارت صندوق و با معرفی وزیر دادگستری حداکثر تا مبلغ دوازده هزار میلیارد (۱۲٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰) ریال از منابع درآمد سالانه موضوع بند های «ث» و (ج) ماده (٢۴) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه را بابت دیه محکومان معر جرائم غیر عمد ناشی از تصادف با اولویت زنان معسر و مواردی که پرداخت خسارت بر عهده بیت المال یا دولت است پرداخت نماید. به منظور کمک به آزادی زندانیان جرائم غیر عمد و کاهش آسیب های اجتماعی مترتب بر خانواده آن ها مبلغ سه هزار میلیارد (۳،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال با تأیید وزیر دادگستری به ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند اختصاص دهد.

۳-به منظور تأمین پابند الکترونیکی برای تعداد یکصد هزار زندانی جرائم غیر خشن برابر احکام قضائی معادل پنج هزار میلیارد (۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال به سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور اختصاص می یابد. وزارت دادگستری مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند را هر سه ماه یک بار به کمیسیون های اجتماعی و قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

ب- وجوه ارزی حاصل از دعاوی و مطالبات خارجی از سوی وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو های مسلح تا معادل سقف هفتاد هزار میلیارد (۷۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال بابت دیون ارزی داخلی و خارجی آن وزارتخانه در چهارچوب مصوبات ستاد کل نیرو های مسلح، تسویه می شود. خزانه داری کل کشور با اعلام وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو های مسلح و تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نسبت به درج عملکرد این بند در جدول شماره (۵) و هزینه ای به صورت جمعی خرجی این قانون اقدام میکند.

پ- به منظور تحقق اهداف نظارت هوشمند و پیاده سازی سامانه جامع نظارت الکترونیک تمامی دستگاه های اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مکلفند در چهارچوب قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی امکان دسترسی برخط (آنلاین) به سامانه ها و بانک های اطلاعاتی دستگاه را برای سازمان بازرسی کل کشور فراهم نمایند. رعایت محرمانگی سامانه (سیستم) های نیرو های مسلح و انرژی اتمی و دستگاه های امنیتی الزامی است. دسترسی به سامانه دستگاه هایی که مستقیماً زیر نظر مقام معظم رهبری (مدظله العالی) اداره میشوند و همچنین دستگاه ها و بخش های نظامی انتظامی و امنیتی منوط به اذن ایشان است.

ت- شرکت های بیمه ای مکلفند مبلغ ده هزار میلیارد (۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی را طی جدولی که بر اساس فروش بیمه (پرتفوی) هر یک از شرکت ها تعیین و به تصویب شورای عالی بیمه می رسد به صورت ماهانه به حساب درآمد عمومی ردیف (١۶۰۱۱۱) جدول شماره (۵) این قانون نزد خزانه داری کل کشور واریز کنند. وجوه واریزی شرکت های بیمه موضوع این بند به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی محسوب می‌شود. منابع حاصل در اختیار سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران سازمان اورژانس کشور جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران قرار میگیرد تا در ردیف های مربوط به این دستگاه ها در جدول شماره (۷) این قانون در امور منجر به کاهش تصادفات و مرگ و میر و ساخت برنامه های فرهنگ سازی و آگاهی بخشی در جهت کاهش حوادث رانندگی مطابق برنامه عملیاتی آیین نامه مدیریت ایمنی حمل و نقل و سوانح رانندگی مصوب ۱۴۰۰/۱۰/۲۹ هیأت وزیران هزینه شود.

سازمان برنامه و بودجه کشور و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف به نظارت بر اجرای این بند می باشند. دستگاه های دریافت کننده اعتبار از محل این بند موظفند گزارش تفصیلی عملکرد این بند را در قالب برنامه عملیاتی هر سه ماه یکبار به کمیسیون های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال نمایند تخصیص اعتبار سه ماهه به دستگاه های اجرائی فوق الذکر توسط سازمان برنامه و بودجه کشور بر اساس عملکرد صورت می پذیرد.

ث- به قوه قضائیه اجازه داده می‌شود نسبت به فروش اموال غیر منقول مازاد از طریق مزایده عمومی با رعایت تشریفات قانونی اقدام نماید منابع و وجوه حاصل از فروش پس از گردش خزانه با نظر و تأیید رئیس قوه قضائیه جهت احداث خرید ساختمان، تکمیل و بهره برداری از طرح پروژه های نیمه تمام تعمیر و تجهیز موارد ضروری اختصاص می یابد. گزارش عملکرد این بند توسط آن قوه هر سه ماه یکبار به مجلس شورای اسلامی ارسال می‌شود.

ج – دولت مکلف است در اجرای سیاست های کلی برنامه هفتم پیشرفت پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی برای طرح شهید عشوری معادل ریالی مبلغ چهارصد میلیون (۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰) یورو و برای طرح شهید فنی معادل ریالی مبلغ هشتاد و پنج میلیون (۸۵،۰۰۰،۰۰۰) یورو از طریق وزارت نفت شرکت تابعه به صورت نفت خام و میعانات گازی اختصاص دهد. آیین نامه اجرائی این بند توسط سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

تبصره ١۵

الف- در سال ۱۴۰۳ حقوق گروه های مختلف حقوق بگیر موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و همچنین نیرو های مسلح وزارت اطلاعات سازمان انرژی اتمی کارکنان کشوری و لشکری اعضای هیأت علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و قضات به شرح زیر افزایش می یابد:

۱- ضریب حقوق گروه های مختلف حقوق بگیر و حقوق بازنشستگان وظیفه بگیران مشترکان صندوق های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق های بازنشستگی وابسته به دستگاه های اجرائی به میزان بیست درصد (۲۰) افزایش می یابد.

۲- حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلان مشمول و غیر مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری به میزان بیست درصد (۲۰) افزایش می یابد. تفاوت تطبیق موضوع ماده (۷۸) قانون مدیریت خدمات کشوری تفاوت تطبیق موضوع جزء (۱) بند «الف» تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور مصوب ۱۳۹۶/۱۲/۲۰ و تفاوت تطبیق موضوع بند «ی» تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور مصوب ۱۳۹۷/۱۲/۲۱ در حکم حقوق بدون تغییر باقی می ماند.

-۲-۱- حداقل مبلغ مندرج در حکم کارگزینی و قرارداد منعقده ماهانه حقوق بگیران به میزان صد میلیون (۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال تعیین می‌شود.

۲-۲- مستمری والدین شهدا به میزان یک و نیم (۱/۵) برابر مبلغ مندرج در جزء (۱-۲) این بند تعیین می شود.

۲-۳- حداقل حکم حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران مشمول صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیرو های مسلح و سایر صندوق های وابسته به دستگاه های اجرائی متناسب با سنوات خدمت به میزان نود میلیون (۹۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال تعیین می‌شود.

۴-٢- در اجرای ماده (۴٩) قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب ١٣۶٣/٧/٢٩، حداقل دریافتی ماهانه سربازان وظیفه مجرد مشغول در مناطق غیر عملیاتی معادل شصت درصد (۶٠) حداقل دریافتی پایور حداقل دریافتی ماهانه سربازان وظیفه مجرد مشغول در مناطق عملیاتی معادل هفتاد و پنج درصد (۷۵) حداقل دریافتی پایور و حداقل دریافتی ماهانه سربازان وظیفه متأهل بدون فرزند معادل نود درصد (۹۰) حداقل دریافتی پایور می باشد.

سازمان برنامه و بودجه مکلف است تمامی اعتبارات لازم جهت اجرای این بند را در ردیف بودجه مستقل به صورت جداگانه ذیل ستاد کل نیرو های مسلح جمهوری اسلامی ایران منظور کند.

۳- امتیاز کمک هزینه عائله مندی و حق اولاد موضوع بند (۴) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری برای شاغلان مشمول ماده (١۶) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به ترتیب ۲۹۰۰ و ۱۷۸۰ و معادل ریالی امتیاز مذکور برای بازنشستگان و سایر مشمولان ماده مذکور تعیین می گردد برای فرزند سوم و بیشتر به این ضرایب سی واحد درصد اضافه می‌شود.

ب- بنیاد شهید و امور ایثارگران سازمان بهزیستی کشور و وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو های مسلح مکلفند در سقف اعتبارات مصوب مربوط به جانبازان و آزادگان معسر غیر حالت اشتغال فاقد شغل و درآمد که بر اساس قوانین نیرو های مسلح مشمول دریافت حقوق وظیفه نمی باشند افراد تحت تکفل قانونی جانبازان متوفی فاقد شغل و درآمد و رزمندگان معسر فاقد شغل و درآمد و معلولان شدید و خیلی شدید و فاقد شغل و درآمد، با انجام
آزمون وسع و توجه به دهک های درآمدی کمک معیشت ماهانه که میزان آن در چهارچوب آیین نامه اجرائی مصوب هیأت وزیران تعیین می شود پرداخت نمایند.

پ- سقف خالص پرداختی متوسط ماهانه در سال از محل حقوق و مزایای مستمر و غیر مستمر و سایر پرداختی ها از هر محل و تحت هر عنوان در سال ۱۴۰۳ به گروه های مختلف حقوق بگیر موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و همچنین نیرو های مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی ایران از قبیل کارکنان کشوری و لشکری، اعضای هیأت علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و قضات و بازنشستگان وظیفه بگیران و مشترکان صندوق های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق های بازنشستگی وابسته به دستگاه های اجرائی در تمامی مناطق کشور به میزان هفت برابر حداقل حکم کارگزینی موضوع جزء (۲۱) بند «الف» این تبصره است. پرداخت مازاد بر این مبلغ تحت هر عنوان و از هر محل به کارکنان کشوری و لشکری اعم از کارمندان اعضای هیأت علمی قضات و بازنشستگان در وزارتخانه ها و شرکت های دولتی و همچنین شرکت ها و مؤسساتی که مدیران آن به هر طریق توسط دولت و یا نهادهای عمومی منصوب می شوند ممنوع است.

کارانه گروه پزشکی فوق العاده خاص پزشکان شاغل در سازمان پزشکی قانونی کشور حق اشعه پرتوکاران سازمان انرژی اتمی ایران حق التحقیق، حق التألیف و حق داوری راهنمایی و مشاوره پایان نامه ها و رساله ها و حق التدریس صرفاً اعضای هیأت علمی، حق محرومیت از مطب (تمام وقت- جغرافیایی)، اعضای هیأت علمی بالینی تمام وقت-جغرافیایی و عیدی پایان سال و همچنین بیمه بازنشستگی ایثارگران و معافیت مالیاتی موضوع مواد (۳۷) و (۵۶) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران از حکم این بند مستثنی است. افزایش سقف دریافتی موضوع این حکم با درخواست بالاترین مقام دستگاه و با پیشنهاد شورای حقوق و دستمزد و تصویب هیأت وزیران صرفاً برای مشاغل حساس و خاص یا مشاغل دارای شرایط خاص (و نه دستگاه خاص) از جمله در حوزه عملیاتی صنعت نفت و دریانوردی بلامانع است.

ت- پاداش پایان خدمت موضوع قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینه های ضروری به کارکنان دولت پاداش پایان خدمت کارکنان مشمول ماده (۱۰۷) قانون مدیریت خدمات کشوری با احتساب فوق العاده بند (۱۰) ماده (۶۸) قانون مذکور به مقامات رؤسا، مدیران و کارکنان تمامی دستگاه های اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ و همچنین وزارت اطلاعات نیرو های مسلح و سازمان انرژی اتمی ایران در ازای هر سال خدمت حداکثر تا سی سال و تا سقف پنج میلیارد و پانصد میلیون (۵.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال خواهد بود. اعمال این بند برای نیرو های مسلح با رعایت تبصره (۳) ماده (۱۱۷) قانون مدیریت خدمات کشوری است.

ث- در سال ١۴٠٣ سقف معافیت مالیاتی و نرخ مالیات بر مجموع درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیر دولتی که تحت عناوینی از قبیل حقوق و مزایا مقرری یا مزد، حق شغل، حق شاغل فوق العاده ها اضافه کار حق الزحمه، حق مشاوره حق حضور در جلسات پاداش حق التدریس حق التحقیق حق پژوهش و کارانه اعم از مستمر یا غیر مستمر که به صورت نقدی و غیر نقدی از یک یا چند منبع در بخش دولتی و یا غیر دولتی تحصیل می نمایند چه از کارفرمای اصلی و یا غیر اصلی موضوع تبصره (۱) ماده (۸) قانون مالیات های مستقیم باشد، به شرح زیر است:

۱- سقف معافیت مالیاتی سالانه موضوع ماده (٨۴) قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم مصوب ١٣٩۴/۴/٣١ با اصلاحات و الحاقات بعدی در سال ١۴٠٣ مبلغ یک میلیارد و چهارصد و چهل میلیون (١،۴۴۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال تعیین می‌شود.

۲- نرخ مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی به شرح زیر میباشد:

-۲-۱- نسبت به مازاد یک میلیارد و چهارصد و چهل میلیون (١،۴۴٠،٠٠٠،٠٠٠) ریال تا یک میلیارد و نهصد و هشتاد میلیون (۱،۹۸۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال، ده درصد (۱۰)

۲-۲- نسبت به مازاد یک میلیارد و نهصد و هشتاد میلیون (۱،۹۸۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال تا سه میلیارد و دویست و چهل میلیون (۳،۲۴۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال، پانزده درصد (۱۵)

۲-۳- نسبت به مازاد سه میلیارد و دویست و چهل میلیون (۳،۲۴۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال تا چهار میلیارد و هشتصد میلیون (۴۸۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال بیست درصد (۲۰)

۴-٢- نسبت به مازاد چهار میلیارد و هشتصد میلیون ۴۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال به بالا، سی درصد (۳۰)

تمامی افرادی که در قبال ارائه خدمت در دستگاه ها تحت هر عنوان از جمله ساعتی روزمزد قراردادی حق التدریس، حق التحقیق حق الزحمه حق نظارت حق التألیف و پاداش شورای حل اختلاف دریافتی دارند مشمول حکم این بند هستند. اعضای هیأت علمی دانشگاه ها و مؤسسات پژوهشی و آموزشی و قضات دادگستری از شمول این حکم مستثنی و مشمول ماده (۸۵) قانون مالیات های مستقیم هستند. ضمناً مالیات قرارداد های پژوهشی کماکان
مشمول حکم تبصره (۲) ماده (۸۶) قانون مالیات های مستقیم الحاقی ١٣٩۶/۴/٢٧ است.

۳- برای تعیین مالیات بر مجموع درآمد یاد شده پرداخت کنندگان حقوق قبل از هر پرداخت یا تخصیص آن مکلفند فهرست موضوع ماده (٨۶) قانون مالیات های مستقیم را برای محاسبه و تعیین مالیات متعلق به سامانه مالیات بر درآمد حقوق سازمان امور مالیاتی کشور ارسال نمایند. از تاریخ اعلام میزان مالیات مربوط به هر کارفرما در سامانه حداکثر تا پایان مهلت مقرر در ماده (٨۶) قانون مذکور پرداخت کننده حقوق باید نسبت به کسر و پرداخت مالیات اعلامی اقدام نماید. رعایت ترتیبات مذکور در حکم انجام تکالیف موضوع ماده (٨۶) قانون مالیات های مستقیم از حیث تسلیم فهرست محاسبه و کسر مالیات متعلق میباشد.

۴- مفاد این بند در خصوص درآمد مشمول مالیات حاصل از عناوین برشمرده شده فوق که از مصادیق درآمد مواد (۸۲) و (۸۳) قانون مالیات های مستقیم نباشند نیز جاری است.

ج- در راستای رفع تبعیض حقوق شاغلان دستگاه های اجرائی و ماده (۷۱) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور در سال ۱۴۰۳ هرگونه تصویبنامه بخشنامه دستورالعمل، تغییر تشکیلات طبقه بندی مشاغل و همچنین مصوبات هیأت های امنا و نظایر آن منوط به رعایت ترتیبات مقرر در ماده (٧۴) قانون مدیریت خدمات کشوری و اخذ مجوز مکتوب از سازمان برنامه و بودجه کشور مبنی بر تأمین اعتبارات مورد نیاز در این قانون است.

چ- دستگاه های اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری (به استثنای دستگاه های نظامی و امنیتی، سازمان انرژی اتمی ایران و دستگاه هایی که بر مبنای قانون اساسی دارای نظامات اداری و مالی مستقل و نیرو های موضوع ماده (۳) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور هستند) مکلفند از تیر سال ۱۴۰۳ تمامی پرداخت های مستمر و غیر مستمر نقدی و غیر نقدی معادل ریالی مذکور و تسهیلات به تمامی شاغلان و بازنشستگان از هر یک از منابع و حساب های دولتی و متعلق به دولت نزد خود را به تفکیک شماره ملی با اختصاص شناسه یکتای پرداخت کارکنان دولت پرداخت نمایند بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است ضمن جلوگیری از پرداخت به کارکنان دستگاه های اجرائی بدون درج شناسه یکتای پرداخت کارکنان دولت امکان دسترسی برخط (آنلاین) سازمان اداری و استخدامی کشور به اطلاعات پرداختی را در بستر های الکترونیکی فراهم نماید.

ح- کلیه دستگاه های اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مکلفند تمام پرداخت های قانونی به کارکنان خود را فقط در یک سند (فیش) به صورت ماهانه درج نمایند و داشتن هرگونه سند دیگر با هر عنوان تخلف قانونی محسوب می‌شود.

خ- وزارت آموزش و پرورش در صورت نیاز مجاز است نسبت به بکارگیری معلمان بازنشسته (تا ٢۴ ساعت در هفته) و افراد دارای سابقه خرید خدمتی و حق التدریسی در وزارت آموزش و پرورش و آموزشیاران و آموزش دهندگان نهضت سواد آموزی مدرسین طرح امین و معلمان قرآنی به صورت حق التدریسی اقدام نماید.

وزارت آموزش و پرورش مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند را هر شش ماه یک بار به کمیسیون آموزش تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

د- دولت مکلف است با رعایت سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی نسبت به تأدیه بدهی قطعی حسابرسی شده خود به سازمان تأمین اجتماعی و متناسب سازی حقوق و نیز حفظ قدرت خرید بازنشستگان تأمین اجتماعی حداقل مبلغ یک میلیون و سیصد هزار میلیارد (۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال به صورت نقدی یا از طریق روش های تهاتر با رعایت اصل پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی واگذاری سهام شرکت های بورسی و غیر بورسی سودده تهاتر میعانات گازی و نفتی خوراک و انرژی واحد های تولیدی متعلق به سازمان تأمین اجتماعی و شرکت های تابعه واگذاری اوراق بهادار اسلامی رایج بازار پول و سرمایه) منتشر شده توسط دولت اعطای ضمانت نامه های دولتی و امتیازات مورد توافق و واگذاری طرح پروژه های دارای توجیه اقتصادی با درصد پیشرفت بالا و سایر موارد قابل واگذاری اقدام نماید.

سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند را هر سه ماه یک بار به کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات اقتصادی و اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

ذ-مستمری مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور به میزان سی درصد (۳۰) افزایش می یابد.

تبصره ١۶

الف – آیین نامه های اجرائی مورد نیاز این قانون در مواردی که مدت خاصی پیش بینی نشده است. حداکثر ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد. در مواردی که دستگاه های اجرائی موظف به تهیه و ابلاغ آیین نامه اجرائی دستور العمل و سایر موارد شده اند ولی مدت خاصی پیش بینی نشده است حداکثر مهلت قانونی تهیه تصویب و ابلاغ آن دو ماه میباشد.

ب- اجرای احکام مندرج در این قانون مربوط به سال ۱۴۰۳ است و قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی جهت اجرای قانون بودجه سال ١۴٠٣ تنفیذ می گردد. همچنین دولت موظف است ظرف شش ماه از زمان ابلاغ این قانون برای تعیین تکلیف قانون آزمایشی مزبور لایحه ارائه نماید.

پ- به دولت اجازه داده می‌شود ضمن اجرای احکام تبصره های این قانون تا زمان ابلاغ جداول تفصیلی آن و حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۳، با رعایت این احکام نسبت به وصول منابع و پرداخت اعتبارات بر پایه جداول تفصیلی قانون بودجه سال ۱۴۰۲ به صورت على الحساب اقدام نماید با تصویب و ابلاغ جداول قانون بودجه سال ۱۴٠٣ کل کشور دولت مکلف است از تاریخ ۱۴۰۳/۱/۱ بر اساس قانون مزبور اعمال حساب نماید.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و شانزده تبصره که گزارش آن توسط کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات به صحن علنی تقدیم شده بود منضم به یک فقره پیوست جداول شماره ۱ تا ۴ و جدول تر از منابع و مصارف در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۱ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاح بند «الف» و فراز ششم بند «ب» تبصره (۶)، جزء (۲) بند «الف» و بند «ث» تبصره (۸) بند «ج» تبصره (۱۴) بند د تبصره (۱۵) و بند «ب» تبصره (۱۶) موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.

محمد باقر قالیباف

جداول قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا