آیین نامه

شیوه‌ نامه دسترسی آزاد به اطلاعات مؤسسات خصوصی ارائه دهنده خدمات عمومی

 شیوه ‌نامه دسترسی آزاد به اطلاعات مؤسسات خصوصی ارائه دهنده خدمات عمومی
مصوب ۱۳۹۸

ماده١ـ منظور از مؤسسات خصوصی ارائه دهنده خدمات عمومی‌ در این شیوه ‌نامه عبارت اند از مؤسساتی که ماهیت غیرانتفاعی داشته و ارائه یک یا چند خدمت حرف‌های یا صنفی بر عھده آنها است و از جمله عبارتند از:
١.کلیه سازمآنهای حرف‌های و صنفی که به موجب قانون خاص ایجاد شده‌اند نظیر کانون وکلای دادگستری، کانون کارشناسان و مترجمان رسمی ‌دادگستری، کانون سردفتران و دفتریاران، سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، سازمان نظام پزشکی، سازمان نظام مھندسی، سازمان نظام روانشناسی، سازمان نظام پرستاری، اتاق بازرگانی، صنعت، معدن و کشاورزی، اتاق اصناف ایران و اتاق تعاون.

٢.اتحادیه‌ھای صنفی که به موجب قانون نظام صنفی تشکیل شده و فعالیت می‌کنند،

٣.تشکل‌های خصوصی که طبق قانون مأموریت‌ھای خاص بر عھده آنها گذاشته شده است ھمانند انجمن‌ھای حمایت از مصرف کنندگان.

ماده٢ـ اطلاعات سازمانی- ھویتی مؤسسات خصوصی ارائه دهنده خدمات عمومی‌که حسب مورد از جمله مشتمل بر موارد زیراست باید در پایگاه اطلاع رسانی آنها منتشر شده و در دسترس متقاضیان قرار گیرد:

١.قوانین و مقررات راجع به تأسیس و نحوه فعالیت‌ھای آن مؤسسه،

٢.ارکان مؤسسه و وظایف و اختیارات ھر رکن،

٣.چارت تشکیلات سازمانی،

۴.مشخصات رئیس مؤسسه و مدیران ھر رکن،

۵.مشخصات اعضای هیات مدیره یا هیات اجرایی،

۶.مشخصات مجامع عمومی ‌یا شوراھای تصمیم گیری مؤسسه،

٧.مشخصات بازرس یا حسابرس قانونی مؤسسه،

٨.فرایند عضویت در مؤسسه.

ماده٣ـ اطلاعات راجع به اعضای ھر مؤسسه از جمله تعداد اعضا، نام و نام خانوادگی، تخصص، نشانی فعالیت، شماره تماس، عکس، تاریخ اخذ پروانه، نوع عضویت در مؤسسه، مدت اعتبار پروانه و وضعیت فعلی فعالیت باید در پایگاه اطلاع رسانی آنها منتشر شده و در دسترس متقاضیان قرار گیرد.

ماده۴ـ اطلاعات مالی و محاسباتی مؤسسات خصوصی ارائه دهنده خدمات عمومی‌که حسب مورد از جمله مشتمل بر موارد زیر است باید در پایگاه اطلاع رسانی آنها منتشر شده و در دسترس متقاضیان قرار گیرد:

١.میزان بودجه مصوب سالانه مؤسسه،

٢.میزان حق عضویت‌ھای دریافت شده،

٣.درآمدھای مؤسسه از محل ھدایا، کمک‌ھا و موقوفات و سایر منابع درآمدی،

۴.صورت‌ھای مالی حسابرسی شده یا مورد تأیید بازرس مؤسسه،

۵.ھزینهھای مؤسسه به تفکیک سرفصل ھای ھزینه.

ماده۵- اطلاعات عملکردی مؤسسات خصوصی ارائه دهنده خدمات عمومی‌در حوزه ھایی که خدمت عمومی ‌ارائه می‌دھند و حسب مورد از جمله مشتمل بر موارد زیر است باید در پایگاه اطلاع رسانی آنها منتشر شده و در دسترس متقاضیان قرار گیرد:

١.اطلاعات راجع به خدمات و کالاھایی که مؤسسه ارائه می‌دھد،

٢.تعداد و مشخصات آزمون‌ھای برگزار شده و نتایج ھر کدام،

٣.تعداد پروانه‌ھای صادر شده و تمدید شده،

۴.تعداد نیروھای استخدام شده و وضعیت استخدامی‌ھر کدام،

۵.تعداد جلسات برگزار شده مجامع یا شوراھا و هیات مدیره،

۶.اطلاعات دوره‌ھای آموزشی یا کارآموزی برگزار شده.

 ماده۶- مصوبات و تصمیمات مؤسسات خصوصی ارائه دهنده خدمات عمومی‌ که حسب مورد از جمله مشتمل بر موارد زیر است باید در پایگاه اطلاع رسانی آنها منتشر شده و در دسترس متقاضیان قرار گیرد:

١.کلیه مصوبات مجامع عمومی ‌و شوراها

٢.آیین نامه ھا، دستورالعمل ھا، بخشنامه‌ھا، شیوه‌نامه‌ھا و کلیه ابلاغیه‌ھا و مکاتبات که مبنای عمل در ھر یک از ارکان مؤسسه است،

٣.تعرفه‌ھا یا نرخ ھای مصوب برای ارائه خدمات، مرجع تصویب آنها و نحوه وصول آنها.

ماده٧ـ اطلاعات انتخابات مؤسسات خصوصی ارائه دهنده خدمات عمومی‌ که حسب مورد از جمله مشتمل بر موارد زیر است باید در پایگاه اطلاع رسانی آنها منتشر شده و در دسترس متقاضیان قرار گیرد:

١.انواع انتخاباتی که در مؤسسه برگزار می‌شود و زمآنهای ھر کدام،

٢.شرایط نامزدھا،

٣.مشخصات اعضایی که خود را در ھر یک از انتخابات نامزد کرده‌اند،

۴.نتایج ھر انتخابات و تعداد آری ھر نامزد،

۵.تاریخ، ساعت و مکان برگزاری ھر یک از انتخابات‌ھا،

۶.نحوه بررسی صلاحیت نامزدھا،

٧.صورتجلسات شمارش آرا،

٨.اسامی ‌اشخاص شرکت کننده در انتخابات.

ماده٨- اطلاعات راجع به رسیدگی به تخلفات و جرایم ارتکابی از سوی اعضای مؤسسات خصوصی ارائه دهنده خدمات عمومی ‌که حسب مورد از جمله مشتمل بر موارد زیر است باید با رعایت محرمانگی ھویت عضو متخلف یا مورد تعقیب، در دسترس متقاضیان قرار گیرد:

١.تعداد و انواع تخلفات صورت گرفته از سوی اعضا،

٢.نحوه رسیدگی به تخلفات و تصمیمات اتخاذ شده،

٣.تعداد و مشخصات پروانه‌ھای معلق یا ابطال شده،

۴.میزان جریمه‌ھای نقدی وصول شده،

۵.تعداد متخلفان معرفی شده به مراجع قضایی،

ماده٩ـ اطلاعات راجع به چگونگی مشارکت مؤسسات خصوصی در سیاست‌گذاری‌ھا و تصمیم‌گیری‌ھای مؤسسات عمومی ‌از جمله دعوت نامه‌ھای رسیده از سوی مؤسسات عمومی، مشخصات مراجع، مجامع و نهادهایی که مؤسسه در آنها به عنوان عضو دارای حق رأی یا صرفاً برای مشورت و کارشناسی و بدون حق رأی شرکت می‌کند و مشخصات افرادی که در جلسات مذکور به نمایندگی از مؤسسه شرکت کرده‌اند باید برای متقاضیان قابل دسترس باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا