اخبار آزمون ها

سوالات آیین دادرسی کیفری آزمون مرکز وکلای قوه قضائیه ۱۴۰۲

سوالات آیین دادرسی کیفری آزمون مرکز وکلای قوه قضائیه ۱۴۰۲

۸۱. شخص «الف» به استناد بند «ج» ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری از حکم محکومیت خود تقاضای اعاده دادرسی میکند. شعبه دیوان عالی کشور عمل انتسابی را جرم نمی داند. چه تصمیمی اتخاذ می کند؟ 

۱. ضمن تجویز اعاده دادرسی و نقض رأی پرونده را به دادگاه هم عرض ارجاع می دهد.

۲. رای را نقض بلارجاع می کنند.

۳. ضمن تجویز اعاده دادرسی و نقض حکم رأساً انشای رأی میکند

۴. ضمن تجویز اعاده دادرسی پرونده را به دادگاه هم عرض ارجاع می دهد.

۸۲. در صورت صدور کدام قرار شخصی که در جریان تحقیقات مقدماتی به هر علت بازداشت شده باشد میتواند جبران خسارت ایام بازداشت را مطالبه کند؟

۱. بایگانی نمودن پرونده

۲. تعلیق تعقیب

۳. منع تعقیب

۴. موقوفی تعقیب

۸۳. چنانچه بازپرس درخواست شاکی مبنی بر مطالعه پرونده یا دسترسی به آن را منافی با ضرورت کشف حقیقت بداند چه تصمیمی می گیرد و وضعیت آن از لحاظ قابلیت اعتراض چگونه است؟

۱. قرار عدم دسترسی – غیر قابل اعتراض

۲. قرار عدم دسترسی – قابل اعتراض

۳. قرار رد درخواست – قابل اعترا ض

۴. قرار رد درخواست – غیر قابل اعتراض

۸۴. شخص «الف» راننده مقصر در یک حادثه رانندگی منجر به فوت در حالت کما و بیهوشی است. وضعیت رسیدگی به اتهام وی چگونه است؟

۱. با تعیین وکیل تسخیری به شکایت اولیای دم علیه وی رسیدگی انجام و حکم صادر می شود.

۲. قرار موقوفی تعقیب صادر میشود.

۳. تا زمان افاقه تعقیب و دادرسی متوقف میشود.

 ۴. به اتهام وی بدون تعیین وکیل تسخیری به صورت غیابی رسیدگی میشود.

۸۵. متهم به علت عدم کفایت دلیل در دادگاه بدوی تبرئه شده و حکم همانجا قطعی گردیده است وپس از آن، دلایلی حاکی از بزهکاری او به دست می آید. در این حالت کدام مورد صحیح است؟

۱. مطابق ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری مورد از موارد تجویز اعاده دادرسی است.

۲. حکم دادگاه قطعی بوده و پرونده غیر قابل بازنگری است.

۳. پرونده جدیدی قابل تشکیل و متهم بر اساس دلایل جدید، قابل تعقیب است.

۴. با تقاضای دادستان و اجازه دادگاه تعقیب او فقط برای یک مرتبه امکان پذیر است.

۸۶. در صورت وقوع اختلاف بین قاضی اجرای احکام کیفری با دادستان حل اختلاف به عهده کدام مرجع قضایی است؟

۱. اختلاف قابل تحقق نیست و قاضی اجرای احکام کیفری باید از دادستان تبعیت کند.

۲.دادگاه تجدیدنظر استان

۳.دادگاه صادر کننده حکم قطعی

۴.صرف نظر از عنوان مجرمانه دادگاه کیفری دو شهرستان محل وقوع جرم

۸۷. نوجوانی ۱۷ ساله با فردی ۲۴ ساله برای ارتکاب یک جرم تعزیری درجه شش علیه جمهوری اسلامی ایران تبانی می کنند. (مجازات قانونی تبانی دو تا پنج سال حبس است) رسیدگی به جرایم اشخاص فوق به ترتیب در صلاحیت کدام یک از دادگاههای زیر است؟

۱. دادگاه انقلاب – دادگاه انقلاب

۲. دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرایم نوجوانان – دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرایم نوجوانان

۳.  دادگاه اطفال و نوجوانان – دادگاه اطفال و نوجوانان

۴. دادگاه اطفال و نوجوانان – دادگاه انقلا ب

۸۸. در مواردی که قانوناً تعقیب و رسیدگی به تخلفات مقامات و مسئولان کشوری بر عهده دیوان عالی کشور است، انجام تحقیقات و اقدامات مقدماتی توسط کدام مرجع انجام میشود؟

۱. دادسرای عمومی و انقلاب ویژه رسیدگی به جرایم کارکنان دولت

۲. دادسرای دیوان عالی کشور

۳. دادسرای عمومی و انقلاب تهران

۴. دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان مرکز استان محل وقوع جرم

۸۹. مشاور وزیر در شهرستان کاشان از توابع استان اصفهان مرتکب جرم تعزیری درجه دو می شود. تحقیقات مقدماتی این جرم به عهده دادسرای کدام شهرستان است؟

۱. دادسرایی که زودتر شروع به تعقیب میکند.

۲. کاشان

۳.تهران

۴.اصفهان

۹۰. شخصی در دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان به اتهام کلاهبرداری به ۷ سال حبس و در دادگاه انقلاب اصفهان به اتهام فروش مواد مخدر به ۱۱ سال حبس محکوم شده است. جهت تجمیع آراء در قالب تعدد، کدام مورد صحیح است؟

۱. پروند هها به دیوان عالی کشور ارسال میشود تا مطابق مقررات اقدام نماید.

۲. با توجه به اشد بودن مجازات صادره از ناحیه دادگاه انقلاب پرونده جهت صدور رأی واحد به این دادگاه ارسال میشود.

۳. با توجه به عالی بودن دادگاه تجدید نظر پروند هها جهت صدور رأی واحد به آن دادگاه ارسال می شود.

۴. پرونده ها به دادگاه صادر کننده آخرین رأی ارسال میشود تا رأی واحد صادر نماید.

۹۱. در خصوص رسیدگی دادگاه کیفری به ضرر و زیان ناشی از جرم کدام مورد صحیح است ؟ 

۱.مطالبه ضرر و زیان تنها در صورتی ممکن است که در مرحله تحقیقات مقدماتی این امر از بازپرس درخواست شده باشد.

۲. مطالبه ضرر و زیان، با تقاضای شاکی خصوصی در مرحله دادرسی و با تأیید دادستان ممکن است.

 ۳.مطالبه ضرر و زیان دارای ماهیت حقوقی است و باید طبق تشریفات به موجب دادخواست حقوقی صورت گیرد.

۴. صدور حکم به جبران ضرر و زیان در صورتی در دادگاه کیفری ممکن است که در کیفرخواست دادستان قید شده باشد.

۹۲. در صورتی که شخصی غیر از بزه دیده یا نماینده قانونی وی شکایت نماید، بازپرس پس از ارجاع، چه تکلیفی دارد؟

۱. بازپرس در صورت ارجاع هر پروند های توسط دادستان مکلف به انجام تحقیقات مقدماتی است.

۲. بازپرس با تکلیفی مواجه نیست و پرونده را بایگانی می نماید.

۳. موضوع به اطلاع دادستان رسیده در صور ت ارجاع مجدد، رسیدگی می نماید.

 ۴. صرفاً در جرایم غیر قابل گذشت با وجود شرایط امکان انجام تحقیقات مقدماتی وجود دارد.

۹۳. در مورد دادسرای ویژه نوجوانان، کدام مورد صحیح است؟

۱. شعبه ای از دادسرای عمومی و انقلاب است که به تشخیص رئیس کل دادگستری استان تشکیل میشود.

۲. دادسرای اختصاصی است که به حکم قانون تشکیل میشود.

۳. دادسرای تخصصی است که به تشخیص رئیس قوه قضائیه تشکیل میشود.

 ۴. شعبه ای از دادسرای عمومی و انقلاب است که به حکم قانون تشکیل میشود.

۹۴. دختر ۱۷ ساله مرتکب جرم تعزیری درجه هشت شده است تحقیقات مقدماتی این جرم به عهده چه مرجعی است؟

۱. دادسرای ویژه نوجوانان

۲. دادگاه اطفال و نوجوانان

۳.دادسرای عمومی و انقلاب

۴.دادگاه کیفری دو

۹۵. مجید در شیراز خودرویی را جهت حمل مواد مخدر تهیه و تحویل سهیل می نماید. سهیل با خودروی تهیه شده با عبور از شهرهای اصفهان و قم اقدام به حمل مواد مخدر از شیراز به تهران میکند. مرجع صالح برای رسیدگی به اتهام متهمین که هنوز دستگیر نشد هاند ، کدام شهر است ؟

۱.هر دو در شیراز

۲. مجید در شیراز و سهیل در تمام شهرهای یاد شده

۳. هر دو در تمام شهرهای یادشده

۴. هر دو در تهران

۹۶. شخصی به اتهام سرقت یک دستگاه خودرو تحت تعقیب قرار گرفته است. موضوع مالکیت مال مسروقه، بین شاکی و متهم مورد اختلاف است در این خصوص بازپرس چه اقدامی میکند؟

۱. با صدور قرار اناطه پرونده را تا روشن شدن موضوع مالکیت به طور موقت بایگانی میکند.

 ۲. به تحقیقات خود ادامه میدهد

۳.پرونده را برای صدور قرار اناطه نزد دادستان میفرستد.

۴.پس از صدور قرار اناطه پرونده را نزد دادستان میفرستد.

۹۷. در خصوص دستور منع خروج از کشور نسبت به متهمی که دسترسی به او نیست کدام مورد صحیح است؟

۱. قطعی است.

۲.این دستور، صرفاً در جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی و سازمان یافته قابل صدور است.

۳.این دستور، صرفاً در جرایم در صلاحیت دادگاه کیفری یک قابل صدور است.

۴.این دستور علاوه بر قرار تأمین کیفری است.

۹۸. کدام یک از موارد زیر در خصوص صدور قرار ترک تعقیب توسط دادسرا صحیح است ؟ 

۱. در جرایم قابل گذشت و قبل از صدور کیفرخواست در صورت درخواست ترک تعقیب از سوی شاکی توسط دادستان

۲. در جرایم قابل گذشت و قبل از صدور کیفرخواست در صورت اعلام گذشت شاکی

۳.در جرایم قابل گذشت و در صورت جبران خسارت بزه دیده تا قبل از ختم تحقیقات

۴.حسب مورد در جرایم قابل گذشت و غیرقابل گذشت توسط دادستان و قبل از صدور کیفرخواست

۹۹. در صورت وجود دلیل کافی دایر بر توجه اتهام به شخص حقوقی وضعیت صدور قرار تأمین با رعایت شرایط قانونی چگونه است؟

۱.تنها در مورد نماینده قانونی شخص حقوقی که جرم توسط وی انجام شده قرار تأمین صادر میشود.

۲.  در صورت اقتضاء ممکن است

۳. در مورد شخص حقوقی تنها صدور قرار تأمین خواسته مقدور است.

۴. پس از تبیین اتهام صدور قرار تأمین در مورد شخص حقوقی الزامی است.

۱۰۰. در خصوص نحوه اجرای احکام کیفری متعدد کدام گزاره صحیح نیست؟

۱.در محکومیت توأمان به مجازات مالی و دیگر مجازاتها در یک یا چند پرونده اجرای مجازات مالی مانع اجرای دیگر مجازا تها نیست.

۲.اجرای مجازا تهای شلاق و قطع عضو هنگام تحمل حب س، تبعید و یا نفی بلد بلامانع است.

۳.اجرای حد قذف در صورت مطالبه فوری صاحب حق بر اجرای دیگر مجازا تهای حدی مقدم است.

۴. در محکومیت توأمان به مجازاتهای حبس و قصاص اعم از قصاص نفس و قصاص عضو، تأخیر در اجرای قصاص ، مانع اجرای مجازات حبس می شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا