رای دیوان عدالت اداری

رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص الزام سازمان تامین اجتماعی به احتساب سنـوات اشتغال در مشاغل سخت و زیان آور

رای وحدت رویه شماره 1763 - 1399/11/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

وکلاپرس- هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پی صدور آرای متعارض از شعبه ۴۶ دیوان عدالت اداری در موضوع الزام سازمان تامین اجتماعی به پذیرش رای قطعی اداره کار در مورد احتساب سوابق بیمه ای رای وحدت رویه صادر کرد.

شعبه ۴۶ دیوان عدالت اداری دعوای فردی با خواسته الزام به پذیرش رای قطعی اداره کار و پذیرش و احتساب سوابق بیمه ای (الزام به محاسبه مابه التفاوت حق بیمه خود) به طرفیت سازمان تامین اجتماعی را با این استدلال که مطابق ماده ۷۷ قانون تامین اجتماعی حداکثر سابقه قابل اعمال برای بیمه شدگان ۳۵ سال است، و شاکی هم با ۳۵ سال سابقه بازنشسته شده است و در فرض صدور حکم در موضوع خواسته شده اثری ایجاد نخواهد شد، حکم به رد شکایت او صادر کرده است.

همین شعبه در پرونده دیگری با موضوع مشابه با این استدلال که مطابق ماده ۱۶۶ قانون کار آراء قطعی صادره از مراجع حل اختلاف لازم الاجرا می باشد، حکم به ورود شکایت داده بود.

هر دو رای در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تایید و قطعیت یافته بودند.

نهایتا هیات عمومی دیوان عدالت اداری با قبول استدلال شعبه ۴۶ دیوان در رای صادرۀ اول مبنی بر رد شکایت، اقدام به صدور رای وحدت رویه کرد.

رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص الزام تامین اجتماعی به احتساب سنـوات اشتغال در مشاغل سخت و زیان آور

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه : ۱۷۶۳

تاریخ دادنامه : ۱۳۹۹/۱۱/۲۱

شماره پرونده: ۹۹۰۱۳۳۰

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام کننده تعارض: آقای اکبر انسانی

موضوع : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

 گردش کار: در خصوص دادخواست اشخاص به خواسته الزام به پذیرش رای اداره کار و احتساب سوابق اشتغال در مشاغل سخت و زیان آور شعب دیوان عدالت اداری آراء متفاوتی صادر کرده اند.

گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه ۴۶ بدوی دیوان عدالت اداری با موضوع دادخواست آقای اکبر انسانی به طرفیت تامین اجتماعی و به خواسته الزام به پذیرش رای قطعی اداره کار و پذیرش و احتساب سوابق بیمه ای (الزام به محاسبه مابه التفاوت حق بیمه خود) به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۲۹۰۴۱۲۴-۲۲؍۱۰؍۱۳۹۸ به شرح زیر رای صادر کرده است:

 در خصوص خواسته شاکی دایر بر الزام سازمان تامین اجتماعی به محاسبه مابه التفاوت حق بیمه خود از کارگر عادی به راننده ماشین آلات نظر به اینکه بهره مندی از مزایای اشتغال در مشاغل سخت و زیان آور:

الف) بازنشـستگی پیش از موعد

ب) احتسـاب سـابقه به ازای هر سال، یک و نیم سال است و مطابق ماده ۷۷ قانون تامین اجتماعی حداکثر سابقه قابل اعمال برای بیمه شدگان ۳۵ سال است و در مانحن فیه و بر اساس حکم بازنشسستگی سابقه کامل و ۳۵ سال برای شاکی لحاظ شده است بنابراین حتی در صورت اعمال و اصلاح عنوان شغلی و احتساب بقیه ایام به عنوان سخت و زیان آور هیچ تغییری در مستمری دریافتی شاکی ایجاد نخواهد شد. لذا خواسته شاکی قابل اجابت نبوده و مستنداً به مواد ۱۰ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت مطروحه را صادر و اعلام می دارد. رای صادره ظرف مهلت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.

  رای مذکور به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۵۶۷۰۰۲۹۲-۲۵؍۱؍۱۳۹۹ در شعبه ۱۸ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است.

ب: شعبه ۴۶ بدوی دیوان عدالت اداری با موضوع دادخواست آقای حمید حیدری مقدم به طرفیت تامین اجتماعی و به خواسته الزام سازمان تامین اجتماعی به محاسبه مابه التفاوت حق بیمه به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۲۹۰۴۶۴۳-۲۱؍۱۱؍۱۳۹۸ به شرح زیر رای صادر کرده است:

 نظر به اینکه دادنامه شماره ۱؍۸؍۱؍۹۸-۲۸؍۱؍۱۳۹۸ هیات تشخیص اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی ایوان کارفرما را مکلف نموده با هماهنگی سازمان تامین اجتماعی نسبت به اصلاح و واریز مابه التفاوت حق بیمه شاکی اقدام نماید و مطابق ماده ۱۶۶ قانون کار آراء قطعی صادره از مراجع حل اختلاف لازم الاجرا می باشد و بر اساس دادنامه های شماره ۸۵۳-۱۱؍۱۲؍۱۳۸۷ و ۲۹ و ۳۰-۲۶؍۱؍۱۳۸۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری سازمان تامین اجتماعی مکلف به تبعیت از آراء مراجع حل اختلاف کار شده است لذا مستنداً به مواد ۱۰ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت مطروحه را صادر و اعلام می دارد. رای صادره ظرف مهلت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.

  رای مذکور به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۵۵۶۰۰۵۷۵-۲۴؍۳؍۱۳۹۹ در شعبه ۱۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است.

  هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۱؍۱۱؍۱۳۹۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

الف- تعارض در آراء محرز است.

ب- هرچند براساس آرای شماره ۳۰-۲۹ مورخ ۲۶؍۱؍۱۳۸۶، ۸۵۳-۱۱؍۱۲؍۱۳۸۷ و ۴۳۸-۴۳۷ مورخ ۱۹؍۳؍۱۳۹۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، آرای هیات های حل اختلاف اداره کار در موارد احراز رابطه کارگری و کارفرمایی و مدت رابطه کارگری بین طرفین و تعیین نوع کار انجام شده برای سازمان تامین اجتماعی لازم الاتباع است لیکن با عنایت به اینکه مستفاد از ماده ۷۷ قانون تامین اجتماعی اصلاحی مصوب سال ۱۳۷۱ حداکثر سابقه مجاز جهت برقراری مستمری بازنشستگی سی و پنج سال می باشد، بنابراین در مـواردی که بیمـه شده با استفاده از حـداکثر سـابقه از مستمری بـازنشستگی بـرخوردار شده، تغییر جهت بازنشستگی با استفـاده از احتساب سنـوات اشتغال در مشاغل سخت و زیان آور و افزایش سابقه اشتغال مـازاد بر سی و پنج سـال فاقـد محمـل قانونی است و اثـری بر آن مترتب نمی باشد و دادنامه های شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۲۹۰۴۱۲۴ – ۲۲؍۱۰؍۱۳۹۸ شعبه ۴۶ بدوی دیوان عدالت اداری که به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۵۶۷۰۰۲۹۲-۲۵؍۱؍۱۳۹۹ شعبه ۱۸ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید گردیده مبنی بر رد شکایت، در این حد به نحو صحیح و مطابق قوانین و مقررات صادر شده است. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است./

 محمدکاظم بهرامی

 رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

یک دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا