رایویژه

رای دادگاه عالی انتظامی قضات درخصوص ابطال پروانه کارآموزی وکالت به دلیل عدم انصراف از دریافت پروانه کارآموزی مرکز وکلای قوه قضائیه (ماده ۱۸۷)

وکلاپرس- شعبه سوم دادگاه عالی انتظامی قضات پروانه احدی از کارآموزان وکالت عضو کانون وکلای دادگستری خراسان را به دلیل عدم انصراف از دریافت پروانه کارآموزی مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضائیه ماده (۱۸۷) ابطال کرده است.

به گزارش وکلاپرس، به نقل از روابط عمومی کانون وکلای دادگستری خراسان، این کانون، رایی با موضوع ابطال پروانه کارآموزی وکالت به دلیل عدم انصراف از دریافت پروانه کارآموزی مرکز وکلای قوه قضائیه که از سوی دادگاه عالی انتظامی قضات صادر شده، را منتشر کرده است.

در توضیحات کانون وکلای دادگستری خراسان در خصوص صدور این رای آمده است: بنا به تصمیم هیات مدیره کانون وکلای دادگستری خراسان که به تایید دادگاه عالی انتظامی قضات نیز رسیده است، هر شخص میتواند صرفا از یک نهاد کانون وکلای دادگستری یا مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضائیه (ماده) (۱۸۷) دارای پروانه وکالت یا کارآموزی باشد.

بیشتر بخوانید:

متن رای به شرح زیر است:

تاریخ رسیدگی:۱۴۰۲/۱۰/۱۶ هیات دادرسان

موضوع رسیدگی: اعتراض به تصمیم (مصوبه) مورخ… هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری خراسان

خلاصه جریان پرونده: در این پرونده آقای… پذیرفته شده آزمون کارآموزی کانون وکلای دادگستری خراسان سال ۱۴۰۰ نسبت به تصمیم مورخ… هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری خراسان که طی نامه… مورخ… برای ابلاغ بنامبرد ارسال گردیده و در مورخ…. بنامبرده ابلاغ گردیده به موجب لایحه ای که به شماره … در… ثبت دبیرخانه دادگاه عالی انتظامی قضات گردیده اعتراض نموده و در جهت رسیدگی به اعتراض نسخه دوم لایحه اعتراضیه به نزد ریاست محترم کانون وکلای دادگستری خراسان ارسال شده تا دستور فرمایند پرونده مربوطه را ضمن اظهار نظر صریح به این دادگاه ارسال نمایند و کانون مزبور لایحه شماره… مورخ… را به ضمیمه پرونده مربوط ارسال نموده و نامه مربوط به ارسال پرونده به شماره… در تاریخ… ثبت دبیرخانه دادگاه عالی انتظامی قضات گردیده و پرونده به شماره… در تاریخ… جهت رسیدگی به شعبه سوم دادگاه عالی انتظامی قضات ارجاع گردیده و با مطالعه پرونده واصله از کانون مزبور ملاحظه میشود که آقای… طبق ماده ۳۱ آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری و ماده ۲ قانون کیفیت اخذ پروانه و کالت دادگستری تقاضای وکالت و کارآموزی از کانون وکلای دادگستری خراسان نموده و کانون مزبور درخواست نامبرده را مورد رسیدگی قرارداده و هیأت مدیره کانون مزبور در تاریخ… نسبت به این درخواست نامبرده بدین شرح اتخاذ تصمیم نموده:

۱) – تعیین تکلیف وضعیت تعدادی از پذیرفته شدگان آزمون ۱۴۰۰ (که فاقد شرایط لازم هستند) بنابر گزارش مدیر محترم داخلی کانون وکلای خراسان و به دلالت پرونده پرسنلی که حکایت از آن دارد که نامبردگان آقایان و خانم ها ۱-.. الی ۹-… علیرغم آنکه اعلام داشته دارای پروانه کارآموزی از مرکز وکلا و مشاوران قوه قضائیه نمیباشند و بر این اساس ذیل تعهدنامه را در بدو ثبت نام امضاء نموده اند لیکن خلاف آن احراز گردیده

لذا ملاحظه میگردد پذیرفته شدگان مذکور در بدو شروع نظامات کانون و مفاد آیین نامه را رعایت ننموده و با گذشت سه ماه قانونی و اینکه در جهت مساعدت مجدداً ابلاغ کتبی ارسال گردیده لیکن نامبردگان هیچگونه اقدامی در خصوص تعیین تکلیف مبنی بر تکمیل پرونده کارآموزی و رفع نواقص ننموده و بعضاً مدعی قانونی بودن پروانه کارآموزی از دو مرجع، وکلای دادگستری و مرکز مشاوران به طور همزمان میباشند در حالیکه که این عمل مخالف صریح با عمومات قانونی خصوصاً آراء دیوان عدالت اداری، قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب سال ۷۳/۱۰/۱۱ و ماده ۴۵ آیین نامه اجرائی ۱۴۰۲ که کارآموز را مکلف به رعایت نظام نامه داخلی کانون و کالا دانسته است.

علاوه بر آنکه اساساً مواد آیین نامه دلالت بر آن دارد که کارآموزی باید به طور منظم در کارگاه و همچنین به صورت تمام وقت در طول شش ماه در دادگاه حضور پیدا نماید و بعد از گذشت این مدت صرفاً مجاز به قبول ۵ پرونده با نظارت وکیل سرپرست میباشد که مفهوم مخالف آن این است کارآموز نمیتواند با دارا بودن ۲ پروانه کارآموزی بیش از آنچه در قانون مقرر گردیده فعالیت داشته باشد علاوه بر آنچه مفاد آییننامه صدرالذکر دلالت صریح بر آن دارد که کارآموز در طول مدت کارآموزی نمیتواند دارای کد فعالیت جهت فعالیت یا اشتغال در شغل دیگری باشند در حالی که ملاحظه میگردد نامبردگان مذکور براساس آنچه ذکر آن رفت پرونده آنها دارای نواقص بوده که در جهت رفع نقص آن اقدامی ننموده اند لذا قبولی آنان وفق ماده ۳۸ آیین نامه یاد شده کان لم یکن تلقی میگردد….

و سپس تصمیم مزبور طی نامه…. بدین شرح برای ابلاغ به نامبرده ارسال گردیده:

…. به استحضار میرساند طبق مصوبه مورخ هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری خراسان قبولی جناب عالی در آزمون ورودی این کانون در راستای ماده ۳۸ آیین نامه لایحه استقلال کانون وکلا دادگستری مصوب ۱۴۰۰ کان لم یکن تلقی گردیده است و پذیرش مجدد شما منوط به قبولی مجدد در آزمون ورودی و انصراف از مرکز امور مشاوران حقوقی قوه قضائیه میباشد…..

و تصمیم مزبور در تاریخ… به نامبرده ابلاغ شده و ایشان به موجب لایحه مندرج در صدر این گزارش نسبت به دادنامه مزبور اعتراض نموده است و اینک شعبه سوم دادگاه عالی انتظامی قضات به ترتیب مرقوم تشکیل است با بررسی مندرجات اوراق پرونده و قرائت گزارش تهیه و لایحه اعتراضیه آقای… و لایحه ارسالی کانون مذکور با انجام مشاوره به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.

«رأی دادگاه»

با توجه به اینکه هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری استان خراسان قبولی متقاضی صدور پروانه کارآموزی وکالت را به استناد ماده ۳۸ ایین نامه اجرائی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری کان لم یکن اعلام نموده و در ماده مذکور مقرر شده چنانچه در هر مرحله پس از قبولی متقاضی صدور پروانه کارآموزی فاقد هر یک از شروط مقرر احراز شود قبولی متقاضی کان لم یکن تلقی شده و در صورت صدور پروانه کارآموزی با حکم دادگاه انتظامی پروانه ابطال میشود و با توجه به اینکه نامبرده اعلام نموده دارای پروانه از مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه (ماده ۱۸۷) میباشد و متعهد گردیده پس از اعلام کانون وکلای دادگستری خراسان ظرف مهلت مقرر انصراف خود را از آن مرکز به کانون خراسان ارائه نماید و در پرونده انعکاسی مبنی بر اینکه نامبرده تعهد مزبور را انجام داده باشد وجود ندارد و هیأت مدیره کانون نیز به شرح مندرج در گزارش با توجه به محتویات پرونده با استدلال و استناد به ماده ۳۸ آیین مذکور پروانه کارآموزی نامبرده را ابطال نموده است و در ماده ۶۰ آیین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مقرر شده، در کلیه مواردی که تصمیم هیات مدیره یا دادگاه انتظامی ابطال پروانه کارآموزی است و همچنین در مورد انصراف کارآموز یا اقدامی که به منزله انصراف است صدور پروانه مجدد کارآموزی برای کلیه کارآموزان مشمول این آیین نامه منوط به شرکت در آزمون ورودی و قبولی در آن و احراز شرایط قانونی است.

بنابه مراتب مذکور تصمیم مورخ هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری خراسان مبنی بر ابطال پروانه کارآموزی مستدل و مستند بوده و اعتراض نامبرده بر آن وارد نبوده و رد میشود. این رای قطعی است

منبع: روابط عمومی کانون وکلای دادگستری خراسان

یک دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا