رای

رابطه بذل مهریه و عسر و حرج

پیام رای: اگر زوجه در قبال طلاق مقدار قابل توجهی از مهریه خود را بذل نماید این امر نیزحاکی از کراهت شدید وی به ادامه زندگی است و عسر و حرج محسوب می شود

رأی خلاصه جریان پرونده

خانم م. م. با وکالت اقای م. ب. وکیل پایه یک دادگستری دادخواستی بطرفیت اقای ر. ا. را در تاریخ ۱۴۰۰/۶/۱۷ به دادگاه تقدیم داشته و توضیح داده است.که بتاریخ ۱۳۸۶/۵/۱۱ با خوانده ازدواج کرده که ثمره این ازدواج دو فرزند می باشد. بلحاظ اینکه قادر به ادامه زندگی نمی باشد. بر روی برگ دادخواست نیز نوشته شده مهریه غیر از ۱۴ سکه بذل می گردد. چون کراهت دارد. ( صفحه ۲ ) پرونده در شوراهای حل اختلاف شعبه *مطرح گردیده است که چون زوجین حاضر به سازش نشده اند پرونده به دادگاه ارسال شده است. ( صفحه ۸ ) وکالتنامه اقایان س. ج. و ع. خ. وکلای پایه یک دادگستری که به عنوان وکیل خانم م. م. معرفی شده اند پیوست می باشد. ( صفحه ۱۲ ) . وکالتنامه های م. ب. وکیل پایه یک دادگستری نیز پیوست گردیده است. ( صفحه ۱۹ ) . پس از تعیین وقت و دعوت طرفین دادگاه بتاریخ ۱۴۰۰/۹/۲۸ تشکیل جلسه داده و وکیل خواهان اظهار داشته تقاضای رسیدگی به شرح دادخواست می باشم. خوانده اظهار داشته خود و خانواده را دوست دارم. و دو فرزند داریم دوقلو یازده ساله چگونه می توانم جدا شوم خواهان اظهار داشته کل مهریه غیر از ۱۴ سکه را در قبال طلاق بذل می کنم کراهت دارم. خوانده اظهار داشته به هیچ عنوان طلاق نمی دهم به شدت مخالف طلاق هستم. ( صفحه ۲۳ ) . دادگاه قرار ارجاع امر به داوری صادر کرده است. ( صفحه ۲۴ ) .

خواهان طی لایحه ای اقای م. ب. را از وکالت خود عزل کرده است. ( صفحه ۲۹ ) . سند رسمی مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۴ که ضمن ان اقای ر. ا. به اقای پ. ا. وکالت بلاعزل و بصورت مطلق داده است که عنداللزوم با مراجعه به محاکم همسر وی را مطلقه نماید نیز پیوست گردیده است. ( صفحه ۳۵ ) .

داور زوجه نظر خود را که حاکی است قادر به ایجاد صلح و سازش بین زوجین نشده است را اعلام کرده است. ( صفحه ۳۸ ) . نظر داور زوج که حاکی است اختلاف ناچیز و قابل حل می باشد نیز واصل شده است. ( صفحه ۴۲ ) .

شعبه *پس از اعلام ختم رسیدگی بموجب دادنامه شماره *۰۰/۱۱/۱۹ بنا به دلایل احصایی و با ذکر دلایل مذکور در دادنامه گواهی عدم امکان سازش جهت مطلقه نمودن خواهان را به استناد مواد ۱۱۳۰ قانون مدنی و ۳۳۰-۳۳۴ قانون ایین دادرسی مدنی و سایر مواد مذکور در رای صادر کرده است. ( صفحه ۵۳ ) .

خانم س. ج. وکیل پایه یک دادگستری بوکالت از سوی اقای ر. ا. معرفی شده است. ( صفحه ۵۸ ) . ایشان از سوی اقای ر. ا. از این رای تجدیدنظرخواهی کرده است. ( صفحه ۶۵ ) . که شعبه *بموجب دادنامه شماره *۰۱/۲/۱۷ با استدلال منعکس در دادنامه رای تجدیدنظرخواسته را نقض کرده و خواسته را غیرقابل اجابت اعلام نموده است. ( صفحه ۱ پرونده پیوست ) .

خانم م. م. از این رای درخواست فرجام کرده و توضیح داده است که اهمیت فرزند ان برای مادر بیش از اهمیتی است که قضات محترم قایل می باشند. فرزند ان در محیط پر از تنش و مناقشه اسیب روحی و جسمی بیشتری می بینند و اینجانب برابر قانون حق دارم. برای رهایی خود در مقام اثبات کراهت برایم ، عدم اشتغال زوج به کار معین و قطعی کفاف زندگی چهار نفر را ندارد. ( صفحه ۲۹ جلد پیوست ) وکیل فرجام خوانده نیز با تقدیم لایحه ای تقاضای ابرام رای صادره را کرده است.

مشروح لوایح مربوطه بهنگام شور قرائت می شود. پرونده به دیوان عالی کشور ارسال ، رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است. توضیحا دادنامه فرجام خواسته در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳۱ به وکلای فرجام خواه ابلاغ شده ، فرجام خواه در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۱۷ دادخواست خود را تقدیم نموده است.

هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای س. ب. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص دادنامه شماره *۰۱/۲/۱۷ فرجام خواسته مشاوره نموده چنین رای می دهد:

بیشتر بخوانید:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

در خصوص فرجام خواهی خانم م. م. نسبت به دادنامه فرجام خواسته که بموجب ان دعوی نخستین فرجام خواه بطرفیت اقای ر. ا. ( فرجام خوانده ) بخواسته طلاق در مرحله تجدیدنظر منتهی به صدور رای به غیر قابل اجابت بودن دعوی فرجام خواه منتهی شده است با عنایت به موارد ذیل حسب محتویات پرونده زوجین با یکدیگر اختلافاتی داشته اند که نمی توان انرا موضوعی عادی تلقی نمود از جمله :

۱= حسب قرار مورخ ۱۴۰۰/۸/۱۹ صادره از دادسرای ناحیه پنج شعبه *اقای ر. ا. از همسرش خانم م. م. و پدر وی اقای ح. م. شکایتی مبنی بر سرقت مطرح کرده است.که صرفنظر از نتیجه ان که قرار منع تعقیب بوده است.اصولا این امر حاکی از اختلاف عمیق زوجین می باشد.

۲-داوران زوج موفق به ایجاد صلح و سازش بین انان نشده اند.

۳-شورای حل اختلاف نتوانسته است بین زوجین تفاهم و سازش ایجاد کند.

۴-تلاشهای دادگاه نخستین برای ایجاد اشتی بین زوجین موفق نشده است.

۵ *تبصره ذیل ۱۱۳۰ قانون مدنی وضعیتی که در ان ادامه زندگی زوجین امکان پذیر نباشد. به عنوان عسر و حرج تلقی می شود.

۶-زوجه ( فرجام خواه ) در قبال طلاق مقدار معتنابهی از مهریه خود را بذل کرده است که این امر نیز حکایت از کراهت شدید وی به ادامه زندگی و عسر و حرج محسوب می شود.

لذا مستندا به بند ج ماده ۴۰۱ قانون ایین دادرسی مدنی دادنامه فرجام خواسته نقض و رسیدگی مجدد به شعبه دیگر از محاکم محترم تجدیدنظر *ارجاع می شود. تا چنانچه مساعی دادگاه در ایجاد سازش و تفاهم بین زوجین بی نتیجه ماند تصمیم مقتضی اتخاذ نمایند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا