رای

دادنامه تأیید صحت انتخابات هیات مدیره کانون وکلای ایلام توسط دادگاه عالی انتظامی قضات

تاریخ رسیدگی: ۱۴۰۲/۱/۵

شماره دادنامه : ۵ و ۴ و ۳ و ۲ و ۱ مورخ ۱۴۰۲/۱/۱۴

مرجع رسیدگی: شعبه سوم دادگاه عالی انتظامی قضات

هیات دادرسان: آقایان دکتر رضا وصالی ،محمود کاظم صادقی، حسین ضیاء الدینی به ترتیب رئیس و مستشاراندادگاه

دانلود نسخه پی دی اف(pdf) رأی شعبه سوم دادگاه عالی انتظامی قضات

موضوع رسیدگی: اعتراض به رأی شماره ۱۴۰۱/۱۷۴۶ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۹ هیأت نظارت بر چهارمین دوره انتخابات هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری استان ایلام

خلاصه جریان پرونده: پس از برگزاری انتخابات هیات مدیره کانون وکلای دادگستری ایلام در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۴ پنج تن از کاندیداهای همین دوره (چهارمین دوره انتخابات) به اسامی آقایان : ۱- آیت اله نظری -۲- طالب نوری -۳- جمشید فهرمانی ۴- محمود کرمی -۵ خانم سلیمانی الموتی تقاضای ابطال انتخابات مزبور را نموده و درخواست خود را اجمالاً به این شرح به هیأت نظارت تقدیم داشته اند:

(( ۱- هیأت مدیره کانون مرقوم قواعد و مقررات شکلی مندرج در آئین نامه اجرائی لایحه قانونی استقلال کانون وکلا مصوب ۱۴۰۰ را در مواردی مانند ماده ۱۱ و ۱۲ رعایت ننموده اند در حالی که وفق ماده ۱۱ هیأت مدیره باید ظرف ۵ ماه پیش از پایان هر دوره اقدام به تشکیل و انتخاب هیأت نظارت نماید که ظاهراً کانون ظرف ۲ ماه مانده به پایان دوره اقدام به این امر نموده است.

همچنین وفق ماده ۱۲ آئین نامه باید ظرف یک هفته از تاریخ انتخاب هیات نظارت اسامی وکلای واجد شرایط از طرف کانون به هیات مذکور داده شود و هیات نیز ظرف یک هفته ثبت نام وکلای واجد شرایط از داوطلبان عضویت در هیات مدیره را در پایگاه اطلاع رسانی کانون منتشر کند. همچنین هیأت نظارت ظرف ۱۰ روز پس از اتمام مهلت ثبت نام اسامی واجدین شرائط قانونی را به همراه کلیه مستندات به دادگاه عالی انتظامی قضات ارسال کند علاوه بر رعایت مواعد مزبور وفق ماده ۱۵ آئین نامه هیأت نظارت ظرف پنج روز از تاریخ دریافت اسامی واجدین شرائط از دادگاه ،عالی زمان و مکان تشکیل هیأت عمومی برای انتخابات هیات مدیره را تعیین و فاصله بین آگهی مندرج در پایگاه اطلاع رسانی کانون و روز جلسه نباید کمتر از ۲۰ باشد در حالی که در مانحن فیه هیچکدام از این مواد و تشریفات رعایت نشده است… به نحوی که عدم رعایت این موارد در تبلیغ و برنامه ریزی و سوء استفاده موثر است.

۲- آقای محمد حسین اسکندری با اینکه سردفتر ازدواج و طلاق بوده و ماده ۸۰ آیین نامه اجرای لایحه قانونی استقلال را رعایت ننموده مع الوصف در انتخابات شرکت کرده و به عنوان یکی از اعضاء اصلی هیأت انتخاب شده است عدم توجه هیأت به این موضوع باعث نقض قانون و خدشه به حقوق سایر افراد شده است.

۳- هیأت نظارت بدون توجه به مدلول ماده ۱۳ آئین نامه سوابق نامبرده را به دادگاه عالی انتظامی قضات ارسال نکرده است.

۴ – وفق ماده ۱۷ آئین نامه ۲۴ ساعت قبل از شروع جلسه هیات عمومی جهت برگزاری انتخابات هر گونه تبلیغ ممنوع است. در حالی که در روز انتخابات ۱۴۰۱/۱۲/۴، تبلیغ و تقاضای رای تا آخرین دقایق ادامه داشته که منافی با مدیریت و نظارت هیأت نظارت و مخفی بودن انتخابات است.))

هیأت نظارت در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹ با تشکیل جلسه فوق العاده جهت بررسی شکایت از جریان انتخابات و اجمالاً به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نموده اند که به شماره ۱۴۰۱/۱۷۴۶/ک – ۱۴۰۱/۱۲/۹ ثبت گردیده است:

(۱- وظایف هیأت نظارت پس از اعلام مراتب تعیین هیأت نظارت از سوی هیات مدیره کانون وکلا شروع می شود که هیأت نظارت در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱ تعیین و در ۱۴۰۱/۸/۲۸ اعلام شده است. پس از آن، هیات منتخب در ۱۴۰۱/۸/۷ در اولین جلسه تاریخ ثبت نام واجدین شرایط جهت عضویت در هیات مدیره را از ۱۴۰۱/۸/۹ لغایت ۱۴۰۱/۸/۲۳ اعلام نموده است اسامی داوطلبان واجد شرایط در ۱۴۰۱/۸/۲۹ به دادگاه عالی انتظامی قضات ارسال که پس از تأیید صلاحیت و وصول پاسخ، هیأت نظارت در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲ تاریخ انتخابات را ۱۳۰۱/۱۲/۴ تعیین و اعلام کرده است و با رعایت ماده ۱۷ آئین نامه انتخابات در تاریخ مقرر برگزار شده است

۲- از آنجا که آقای محمد حسین اسکندری که همزمان با داشتن مجوز سردفتری ازدواج، پروانه وکالت هم دارد. وفق بند ((ج)) ماده ۴ نظام نامه دفاتر ازدواج و طلاق مصوب ۱۴۰۱/۲/۱۱ که موخر بر آئین نامه اجرایی لایحه بر آئین نامه قانونی استقلال مصوب ریاست محترم قوه قضائیه از شمول ممنوعیت مقرر در ماده ،مرقوم خارج است مجوز سردفتری مشارالیه ۱۳۸۱/۱۱/۲۰ صادر شده است.

۳- با توجه به تأیید صلاحیت داوطلبان از ناحیه دادگاه عالی انتظامی قضات این موضوع که در خصوص سوابق شکنی داوطلبان چگونه اقدام شده محل بحث و اعتراض نمی باشد.

۴- راجع به شکایت معترضین به انجام تبلیغات در محل رأی گیری و رستوران پذیرایی از آنجا که در زمان رأی گیری اعتراضی واصل و اکنون نیز مستندی در این خصوص ارائه نگردیده اعتراض وارد نمی باشد.)

از این رو اعتراض نامبردگان را وارد تشخیص نداده و با رد آن صحت جریان انتخابات تأیید گردیده است. سپس آقایان  ۱-آیت اله نظری  ۲- طالب نوری ۳- جمشید قهرمانی ۴-محمود کرمی ۵-خانم معصومه سلیمانی الموتی، از کاندیداهای انتخابات مورد نظر نسبت به رأی هیات نظارت اعتراض نموده اند که جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است. لایحه اعتراضیه به هنگام شور قرائت می شود.

اکنون هیأت شعبه سوم دادگاه عالی انتظامی قضات به ترتیب مرقوم تشکیل است. دادگاه با مطالعه و بررسی محتویات پرونده قرائت گزارش تنظیمی و لایحه اعتراضیه با انجام مشاوره به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید.

رای دادگاه

یا امعان نظر در محتویات و مندرجات پرونده و لایحه اعتراضیه واصله از ناحیه آقایان : ۱- آیت اله نظری ۲- طالب نوری ۳- جمشید قهرمانی ۴- محمود کرمی ۵- خانم معصومه سلیمانی الموتى  وکلای پایه یک دادگستری و از کاندیدهای چهارمین دوره انتخابات هیات مدیره کانون وکلای دادگستریایلام نسبت به تصمیم مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۹ هیات نظارت بر انتخابات مرقوم نظر به اینکه هیأت نظارت با دقت راجع به جزئیات اعتراض مزبور رسیدگی و به طور مستند و مستدل اتخاذ تصمیم نموده است و در لایحه اعتراضیه فعلی هم دلائل خاصی ارائه نگردیده که اقتضای نقض آن را بنماید و نظر به اینکه، تضییع حقی از شرکت کنندگان در انتخابات احراز نمی شود از این رو دادگاه با رد اعتراضی مطروحه به ماده ۲۵ آئین نامه اجرائی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری تصمیم معترض عنه را که در راستای برگزاری صحیح انتخابات بوده تایید مینماید این رأی قطعی است.

رئیس: دکتر رضا وصالی

مستشاران دادگاه: محمود کاظم صادقی، حسین ضیاء الدینی

منبع: روابط عمومی کانون وکلای ایلام

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا