دسته‌بندی نشدهویژهیادداشت

دادسرای تهران شکایت دو وکیل دادگستری بابت برگزاری جلسه در زمان شیوع بیماری کرونا را رد کرد + متن دادنامه

تحلیل و بررسی نقش شاکی خصوصی در شکایت از رعایت نکردن پروتکل های پیشگیری از بیماری کرونا

وکلاپرس- دادسرای تهران شکایت دو وکیل دادگستری از رییس کانون وکلا بابت برگزاری جلسه در زمان شیوع بیماری کرونا را به این جهت عدم احراز رعایت نشدن پروتکل های بهداشتی رد کرد.

دو وکیل دادگستری با طرح شکایتی تحت عنوان تهدید علیه بهداشت عمومی از رییس کانون وکلای دادگستری به جهت برگزاری یک جلسه در زمان شیوع بیماری کرونا به دادسرای عمومی تهران شکایت کردند.

شعبه ۵ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب تهران در مقام رسیدگی به این شکایت بدوا با این استدلال که جرم تهدید علیه بهداشت عمومی فاقد جنبه خصوصی است و شکات در مقام شاکی خصوصی قرار ندارند نسبت به شکایت ایشان قرار موقوفی تعقیب صادر کرده است.

در ادامه رسیدگی دادسرا با تلقی شکایت این دو وکیل دادگستری به عنوان گزارش وقوع جرم و با توجه به تصریح تبصره یک ذیل ماده ۶۸۸ کتاب پنجم (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) قانون مجازات اسلامی، که تشخیص و اعلام وقوع جرم تهدید علیه بهداشت عمومی را بر عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار داده است، نظر این وزارتخانه را نسبت به موضوع گزارش شده جلب کرده است.

 مرکز بهداشت شمال غرب تهران در پاسخ به اعلام دادسرا طی گزارشی اعلام کرده است که عدم رعایت پروتکل های بهداشتی در برگزاری جلسه مورد نظر را احراز نکرده است.

نهایتا دادسرا با توجه به گزارش مرکز بهداشت و همچنین سایر دلایل و تحقیقات، از لحاظ جنبه عمومی نیز قرار منع تعقیب صادر کرده است که پس از اعتراض شکات به شعبه ۱۰۰۴ دادگاه کیفری دو تهران ارجاع شده است.

شعبه ۱۰۰۴ دادگاه کیفری دو تهران، نهایتا قرارهای صادره از دادسرا را تایید کرده است، هرچند به نظر می رسد اعتراض شکات تنها نسبت به قرار موقوفی تعقیب قابلیت استماع داشته است و نسبت به قرار منع تعقیب صادره راجع به جنبه عمومی با توجه به ملاک تبصره یک ذیل ماده ۶۸۸ کتاب پنجم (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) قانون مجازات اسلامی تنها وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اختیار اعتراض داشته است.

در ادامه متن دادنامه های صادره از شعبه ۵ بازپرسی و ۱۰۰۴ دادگاه کیفری دو تهران را می خوانید:

دادنامه شعبه ۵ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۲۶ (جرایم پزشکی) تهران

قرار نهایی دادسرا

بسمه تعالی

شکات:

۱ .آقای بهزاد … فرزند سیف اله به نشانی استان تهران – شهرستان تهران – شهر تهران – …

۲ .آقای سیدمصطفی … فرزند سیدهاشم به نشانی استان تهران – شهرستان تهران – تهران – …

مشتکی عنه:

آقای جلیل … فرزند محمدعلی با وکلات آقای محمد … فرزند نصرالله به نشانی استان تهران – شهرستان تهران – شهر تهران – …

اتهام: انجام اقداماتی که تهدید علیه بهداشت عمومی محسوب می شوند

اتهام: تهدید علیه بهداشت عمومی

به تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ در وقت فوق العاده، جلسه رسیدگی شعبه ۵ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۲۶ (جرایم پزشکی) تهران – ناحیه ۱۹ سابق به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل است، پرونده کلاسه … تحت نظر قرار دارد. با توجه به تحقیقات صورت گرفته و بررسی اوراق پرونده، بازپرسی ضمن اعلام ختم و کفایت تحقیقات با استعانت از خداوند متعال و با تکیه بر شرف و وجدان به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید.

قرار موقوفی تعقیب و منع تعقیب

دادستان و رئیس محترم دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان تهران

در خصوص شکایت آقای بهزاد … و سید مصطفی … بر علیه آقای جلیل … دائر بر تهدید علیه بهداشت عمومی، با عنایت به اینکه مطابق ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری بزه دیده شخصی است که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان گردد و در این پرونده ورود ضرر و زیان (ضرر مستقیم) به نامبردگان احراز نمی گردد، لذا به لحاظ عدم احراز سمت، مستندا به ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری و بند پ ماده ۳۸۹ قانون مذکور قرار موقوفی تعقیب مشتکی عنه صادر و اعلام می گردد.

اما در خصوص اتهام آقای جلیل … دائر بر تهدید علیه بهداشت عمومی، پرونده در مسیر تحقیقات قرار گرفت، صرف نظر از صحت و سقم گزارش مذکور، نظر به گزارش مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ مرکز بهداشت شمال غرب تهران مبنی بر عدم احراز رعایت نشدن پروتکل های بهداشتی و ملاحظه تصویر برگزاری جلسه (به شرح مضبوط در پرونده) و صورتجلسه تنظیمی در خصوص نحوه استقرار افراد در سالن های مختلف و متعدد که حاکی از توجه و رعایت پروتکل های بهداشتی بوده و ملاحظه اظهارات آقای جلیل … و مداقه در مکاتبات صورت گرفته فیمابین فرمانده عملیات مدیریت بیماری کرونا در شهر تهران که بدوا با برگزاری جلسه موافقت و متعاقبا مخالفت نموده اند و عدم احراز سوء نیت آقای جلیل … و فقدان ادله کافی برای احراز و انتساب جرم و حاکمیت اصل کلی برائت مستندا به ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات بعدی قرار منع تعقیب متهم صادر و اعلام می گردد؛ قرارهای صادره به موجب بند الف ماده ۲۷۰ و ۲۷۱ قانون مار الذکر ظرف مهلت ده روز از تاریخ ابلاغ به تقاضای شاکی قابل اعتراض در دادگاه کیفری دو شهرستان تهران است.

بازپرس شعبه ۵ بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب ناحیه ۲۶ (جرایم پزشکی) تهران – ناحیه ۱۹ سابق – امیر محمودی

دادنامه شعبه ۱۰۰۴ دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی ولیعصر(عج) تهران

شکات:

۱ .آقای سیدمصطفی … فرزند سیدهاشم به نشانی استان تهران – شهرستان تهران – تهران – …

۲ .آقای بهزاد … فرزند سیف اله به نشانی استان تهران – شهرستان تهران – شهر تهران – …

متهم: آقای جلیل … فرزند محمدعلی با وکالت آقای محمد … فرزند نصرالله به نشانی استان تهران – شهرستان تهران – شهر تهران – …

اتهام: انجام اقداماتی که تهدید علیه بهداشت عمومی محسوب می شوند

گردشکار: در این پرونده آقایان بهزاد … و سید مصطفی … (وکلای دادگستری) شکایتی را علیه آقای جلیل … (رییس کانون وکلای …) مبنی بر انجام اقداماتی که تهدید علیه بهداشت عمومی محسوب می شود مطرح می نمایند که پس از انجام تحقیقات در نهایت در مورد موضوع قرار منع تعقیب صادر می گردد.

با اعتراض شکات، پرونده جهت رسیدگی به این دادگاه ارجاع گردیده است. با ملاحظه اوراق و محتویات پرونده ختم دادرسی را اعلام و با استعانت از خداوند متعال به شرح ذیل اقدام به صدور رای می نماید.

رای دادگاه

درخصوص اعتراض آقایان بهزاد … فرزند سیف اله و سید مصطفی … فرزند سید هاشم نسبت به قرار منع تعقیب مورخه ۹۹/۱۱/۶ صادره از سوی بازپرس محترم شعبه پنجم دادسرای ناحیه ۲۶ تهران موضوع شکایت ایشان علیه آقای جلیل … مبنی بر انجام اقداماتی که تهدید علیه بهداشت عمومی محسوب می شود، با توجه به محتویات پرونده از جمله نظریه مرکز بهداشت شمال غرب تهران به شرح صفحه ۱۹ پرونده و با عنایت به مقررات تبصره یک ماده ۶۸۸ از بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۷۶) با ذکر این نکته که بزه مذکور از جرایم قابل گذشت محسوب نمی گردد قرار منع تعقیب صادره را منطبق با موازین قضایی و فاقد اشکال قانونی دانسته و نظر به اینکه از ناحیه معترضین نیز دلیل موجهی که موجبات نقض قرار صادره را فراهم آورد ارائه نگردیده است؛ به استناد مواد ۲۷۱ و ۲۷۳ از قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه ضمن رد اعتراض به عمل آمده قرار معترض عنه را عینا تایید می نماید رای صادره قطعی است .

معاون قضایی رییس کل دادگاههای عمومی و انقلاب تهران و دادرس شعبه ۱۰۰۴ دادگاه کیفری دو تهران – دکتر محبوب

ماده ۶۸۸ کتاب پنجم (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) قانون مجازات اسلامی:

هر اقدامی که تهدید علیه بهداشت عمومی شناخته شود از قبیل آلوده کردن آب آشامیدنی یا توزیع آب آشامیدنی آلوده، دفع غیر‌بهداشتی فضولات انسانی و دامی و مواد زائد، ریختن مواد مسموم‌کننده در رودخانه‌ها، زباله در خیابانها و کشتار غیر مجاز دام، استفاده غیر مجاز‌فاضلاب خام یا پس آب تصفیه‌خانه‌های فاضلاب برای مصارف کشاورزی ممنوع می باشد و مرتکبین چنانچه طبق قوانین خاص مشمول مجاز‌ات شدیدتری نباشند به حبس تا یک سال محکوم خواهند شد.
تبصره ۱ – تشخیص این که اقدام مزبور تهدید علیه بهداشت عمومی و آلودگی محیط زیست شناخته می‌شود و نیز غیرمجاز بودن کشتار دام و دفع‌ فضولات دامی و همچنین اعلام جرم مذکور حسب مورد بر عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان ‌دامپزشکی خواهد بود.
تبصره ۲ – منظور از آلودگی محیط زیست عبارتست از پخش یا آمیختن مواد خارجی به آب یا هوا یا خاک یا زمین به میزانی که کیفیت فیزیکی،‌ شیمیایی یا بیولوژیک آن را بطوری که به حال انسان یا سایر موجودات زنده یا گیاهان یا آثار یا ابنیه مضر باشد تغییر دهد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا