آگاهی و آموزش حقوقیاخبار قوه قضاییهویژه

تعرفه خدمات قضایی و هزینه دادرسی در سال ۱۴۰۳

وکلاپرس- جداول قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کشور، روز گذشته مورخ ۱۹ خرداد ۱۴۰۳ در روزنامه رسمی کشور منتشر شد.

بر اساس جداول این قانون، جدول شماره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور به موضوع تعرفه های درآمدی قانون از جمله عوارض خروج ازکشور، تعرفه های خدمات مربوط به گذرنامه، تعرفه های خدمات مربوط به نقل و انتقال خودرو، هزینه های دادرسی، خدمات انجام شده در دفاتر پیشخوان و … اختصاص دارد.

جهت دانلود فایل کامل جداول قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کشور از لینک زیر استفاده کنید:

جداول قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور

تعرفه خدمات قضایی در سال ۱۴۰۳

بخشی از این جدول درخصوص تعرفه خدمات قضایی در سال ۱۴۰۳ به شرح زیر است:

عنوانجزء تعرفه (ریال)
بهای اوراق دادخواست و اظهارنامه و برگ اجراییه دادگاه ها و هیئت های حل اختلاف موضوع قانون کار برای هر برگ۲۰,۰۰۰
در هر مورد که در قوانین حداکثر مجازات کمتر از نود و یک روز حبس و یا مجازات تعزیری موضوع تخلفات رانندگی یا مجازات جایگزین حبس باشد.از ۳,۳۰۰,۰۰۰ تا ۳۳,۰۰۰,۰۰۰۰
هرگاه حداقل مجازات کمتر از نود و یک روز حبس و حداکثر آن یک سال و یا مجازات جایگزین حبس باشد و به اختیار دادگاهجزای نقدی مورد حکم واقع شود.از ۳۳،۰۰۰،۰۰۰ تا ۹۹,۰۰۰,۰۰۰۰
هرگاه حداقل مجازات کمتر از نود و یک روز حبس و حداکثر آن بیش از یک سال یا مجازات جایگزین حبس باشد و به اختیاردادگاه جزای نقدی مورد حکم واقع شود.از ۹۹,۰۰۰,۰۰۰ تا ۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰۰
تقدیم شکایت کیفری (افراد ناتوان مالی به تشخیص دادستان یا رئیس حوزه قضایی از پرداخت این هزینه معاف هستند)۱۰۰,۰۰۰
تقدیم شکایت به دادسرای انتظامی قضات۳۰۰,۰۰۰
هزینه گواهی امضای مترجم توسط دادگستری برای هر مورد۳۰۰,۰۰۰
هزینه پلمپ اوراق ترجمه شده توسط مترجم رسمی دادگستری۳۰۰,۰۰۰
هزینه پلمپ گواهی صحت ترجمه در هر مورد۳۰۰,۰۰۰
هزینه مطابقت رونوشت و تصویر با اصل در هر مورد۳۰۰,۰۰۰
هزینه پروانه اشتغال وابستگان دادگستری و تمدید آن در هر سالپروانه وکالت پایه (۱)۸,۰۰۰,۰۰۰
هزینه پروانه اشتغال وابستگان دادگستری و تمدید آن در هر سالپروانه مترجم رسمی، کارآموزان وکالت و کارگشایی مقیم مرکز استان در هر مورد۵,۰۰۰,۰۰۰
هزینه پروانه اشتغال وابستگان دادگستری و تمدید آن در هر سالپروانه کارآموزان وکالت و کارگشایی مقیم در سایر شهرستان ها۸۵۰,۰۰۰
هزینه پروانه اشتغال وابستگان دادگستری و تمدید آن در هر سالپروانه وکالت اتفاقی۶۰۰,۰۰۰
هزینه پروانه اشتغال وابستگان دادگستری و تمدید آن در هر سالکارشناسان رسمی بدون فعالیت و درآمد۵۰۰,۰۰۰
هزینه پروانه اشتغال وابستگان دادگستری و تمدید آن در هر سالکارشناسان رسمی از صفر تا ۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال تمام درآمد۲,۲۵۰,۰۰۰
هزینه پروانه اشتغال وابستگان دادگستری و تمدید آن در هر سالکارشناسان رسمی از ۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰ تا ۲۰۰،۰۰۰،۰۰۰ تمام درآمد۳,۵۰۰,۰۰۰
هزینه پروانه اشتغال وابستگان دادگستری و تمدید آن در هر سالکارشناسان رسمی مازاد بر ۲۰۰،۰۰۰،۰۰۰۵,۰۰۰,۰۰۰
هزینه پروانه اشتغال وابستگان دادگستری و تمدید آن در هر سالتقدیم دادخواست به دیوان عدالت اداری: شعب دیوان۲۰۰,۰۰۰
هزینه پروانه اشتغال وابستگان دادگستری و تمدید آن در هر سالتقدیم دادخواست به دیوان عدالت اداری: شعب تجدیدنظر۴۰۰,۰۰۰
هزینه پروانه اشتغال وابستگان دادگستری و تمدید آن در هر سالهزینه دادرسی در دعاوی غیرمالی، درخواست تأمین دلیل و تأمین خواسته در کلیه مراجع قضائی بسته به نوع دعوی از ۴۰۰,۰۰۰ ریال تا ۱,۸۰۰,۰۰۰ ریال طبق بخشنامه رئیس قوه قضاییه۰
هزینه دادرسی موضوع بند ۱۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولتدر مرحله بدوی تا مبلغ دویست میلیون ریال دو و نیم درصد ارزش خواسته۰
هزینه دادرسی موضوع بند ۱۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولتدر مرحله بدوی بیش از دویست میلیون ریال سه و نیم درصد ارزش خواسته۰
هزینه دادرسی موضوع بند ۱۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولتدر مرحله تجدیدنظر چهار و نیم درصد ارزش خواسته۰
هزینه دادرسی موضوع بند ۱۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولتدر مرحله فرجام خواهی پنج و نیم درصد ارزش خواسته۰
هزینه دادرسی موضوع بند ۱۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولتهزینه دادرسی در صورتی که قیمت خواسته در دعاوی مالی در موقع تقدیم دادخواست مشخص نباشد۱,۵۰۰,۰۰۰
هزینه دادرسی موضوع بند ۱۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولتهزینه اجرای موقت احکام در کلیه مراجع قضائی۳۰۰,۰۰۰
هزینه دادرسی موضوع بند ۱۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولتهزینه اعتراض و درخواست تجدیدنظر از قرارهای قابل تجدیدنظر در دادگاه و دیوان عالی کشور۳۰۰,۰۰۰
هزینه دادرسی موضوع بند ۱۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولتهزینه تطبیق اوراق با اصل آن ها در دفاتر دادگاه ها و دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضائی۱۵,۰۰۰
هزینه دادرسی موضوع بند ۱۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولتهزینه صدور گواهی از دفاتر مراجع قضایی۵۰,۰۰۰
هزینه دادرسی موضوع بند ۱۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولتهزینه ابلاغ اظهارنامه و واخواست نامه در هر مورد۱۰۰,۰۰۰
هزینه رسیدگی به شکایت کیفری علیه صادرکننده چک بلامحلتا مبلغ یک میلیون (۱۰۰۰۰۰۰) ریال۶۰,۰۰۰
هزینه رسیدگی به شکایت کیفری علیه صادرکننده چک بلامحلنسبت به مازاد تا ده میلیون (۱۰۰۰۰۰۰۰) ریال۳۰۰,۰۰۰
هزینه رسیدگی به شکایت کیفری علیه صادرکننده چک بلامحلنسبت به مازاد تا یکصد میلیون (۱۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال۴۰۰,۰۰۰
هزینه رسیدگی به شکایت کیفری علیه صادرکننده چک بلامحلمازاد بر یکصد میلیون (۱۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال، به میزان یک در هزار۰
هزینه صدور گواهی عدم سوءپیشینه کیفری – نسخه اول۲۰۰,۰۰۰
هزینه صدور گواهی عدم سوءپیشینه کیفری – نسخه های بعدی۱۵۰,۰۰۰
هزینه دادرسی در مرحله تجدیدنظر از احکام کیفری۳۰۰,۰۰۰
هزینه اجرای احکام دعاوی غیرمالی و احکامی که محکوم به آن تقویم نشده و هزینه اجرای آرا و تصمیمات مراجع غیردادگستریاز ۴۰۰,۰۰۰ ریال تا ۱,۸۰۰,۰۰۰ ریال طبق بخشنامه رئیس قوه قضاییه۰
هزینه درخواست اجرای ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۰۴۳۰۰,۰۰۰
اعتراض شخص ثالث به اجرای احکام مدنی۲۰۰,۰۰۰
هزینه اعتراض به قرارهای قابل اعتراض دادسرا۲۰۰,۰۰۰
هزینه درخواست تصویر از اوراق پرونده۵۰,۰۰۰
هزینه اعاده دادرسی کیفری در دیوان عالی کشور۵۰۰,۰۰۰
درآمد حاصل از اجرای ماده ۲۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۰۴مطابق ماده قانونی مربوطه۰

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا