اخبار صنفیویژه

بودجه سال ۱۴۰۲ صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری + متن

فایل pdf سند بودجه را در انتهای مطلب دانلود کنید

وکلاپرس ـ بودجه سال ۱۴۰۲ صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری در تاریخ ۲۷ بهمن ۱۴۰۱ به تصویب مجمع عمومی این صندوق رسیده است.

به گزارش وکلاپرس، سند بودجه ۱۴۰۲ صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری شامل شش جدول در موضوعات درآمد و مصارف این نهاد در سال جاری است.

به گفته دکتر محمدکاظم عمارتی(نماینده کانون وکلای خراسان در صندوق حمایت) اعضای مجمع عمومی عادی صندوق پس از طرح ایرادات خود به پیش نویس بودجه، به کلیات بودجه پیشنهادی در تاریخ ۲۷ بهمن ۱۴۰۱ با اکثریت آرا رای موافق دادند.

بیشتر بخوانید:

از آنجایی که اساساً صندوق حمایت طی سالیان متمادی گذشته سند بودجه سالانه خود را در دسترس عموم قرار نداده و متن آن را در درگاه اینترنتی خود بارگزاری نمی‌کند، این برای اولین بار است که متن بودجه صندوق حمایت وکلا به صورت عمومی در سایت وکلاپرس منتشر می‌شود.

خلاصه پیش بینی منابع و مصارف بودجه ۱۴۰۲
خلاصه پیش بینی منابع و مصارف بودجه ۱۴۰۲
منابعمبلغ (هزار ریال)
۱- وجوه بازنشستگی سهم وکیل (۱۱درصد)

طبق ماده یک اصلاح شده هیئت وزیران مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ آیین نامه اجرایی ماده ۸ قانون تشکیل صندوق، وکلا و کارگشایان دادگستری که بیمه شده نامیده میشوند موظف به پرداخت حق بیمه به ماخذا ۱درصد مصوبه هیئت وزیران میباشند. شایان ذکر است فیشهای پرداخت حق بیمه به صورت ۳ ماه ه (۴فیش در سال از طرف صندوق صادر و بدهی و کلا شناسایی میشود وجوه بازنشستگی برای سال ۱۴۰۲ با احتساب ۱۵ درصد افزایش نسبت به وصولی ۹ ماه ه سال به اضافه وجوه بازنشستگی وصولی ۸۰۰۰ نفر کارآموز جدید و کسر وجوه ۷۷ نفر از وکلای محترم که از ردیف پرداخت کنندگان خارج میشود بعلت داشتن سابقه پرداخت بمدت ۳۵ سال) محاسبه شده است.

۴,۲۵۴,۰۰۰,۰۰۰
۲- وجوه بازنشستگی سهم کانون ها

طبق ماده یک اصلاح شده هیئت وزیران مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ سهم کانونها یک درصد ماخذ مصوبه هیئت وزیران می باشد.

۳۸۶٬۷۲۷,۲۷۳
۳- تغییر ماخذ وجوه بازنشستگی (تبصره ماده ۵)

طبق تبصره یک ماده ۵ آئین نامه اجرایی ماده ۸ قانون تشکیل صندوق در صورت تاخیر در پرداخت حق بیمه ، سهم بیمه شده در مدت معوق بجای پرداخت ۸ درصد ماخذ مصوب ، با نرخ ۱۰ درصد ماخذ وصول حق بیمه محاسبه و دریافت میشود

٢٢٢,٠٠٠,٠٠٠
 ۴- وجوه انتقالی از صندوقهای دیگر

در اجرای تصویب نامه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۱ هیئت وزیران بیمه شدگانی که تمایل به احتساب سوابق خود داشته میتوانند به صندوق مراجعه و اقدام نمایند.

۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۵- یک دوم ابطال تمبر وکلا

براساس تبصره الحاقی ماده ۸ قانون تشکیل صندوق وکلای دادگستری و کارگشایان مکلفند معادل نصف آنچه که بابت مالیات طبق قانون مالیاتهای مستقیم تمبر به وکالتنامه الصاق می کنند… به صندوق حمایت وکلا و کارگشایان پرداخت نمایند.

۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۶- وجوه بازنشستگی سهم مشاوره (ماده ۸)

براساس تبصره الحاقی ماده ۸ قانون تشکیل صندوق ، وکلای دادگستری و کارگشایان مکلفند ….. همچنین معادل نصف مالیات وجوهی که بعنوان حق المشاوره و حق الوکاله به طور مقطوع دریافت میدارند را به صندوق حمایت وکلا و کارگشایان پرداخت نمایند.

۸.۰۰۰.۰۰۰
۷ – سود سپرده ها و اوراق

روند افزایش سپرده گذاری و نرخ سود سپرده ها در برآورد مؤثر بوده و مبنای محاسبه قرار گرفته است

۴,۹۲۶,۰۰۰,۰۰۰
۸- کارمزد وام پرداختی به پرسنل

وصولی بابت کارمزد وام کارکنان

۴۰۵,۴۶۴
جمع منابع۱۰,۵۰۷,۱۳۲,۷۳۷
مصارفمبلغ (هزار ریال)
۱- هزینه های مستمری

پیش بینی اعتبار مستمریها بشرح جدول شماره ۳ با در نظر گرفتن تعهدات قانونی صندوق و بشرح توضیحات صفحه ۸ برای سال ۱۴۰۲ در نظر گرفته شده است .

۱,۹۲۳,۲۳۸,۰۰۰
۲- هزینه های پرسنلی

پیش بینی اعتبار هزینه های پرسنلی به شرح جدول شماره ۴ و توضیحات صفحه ۱۰ برای سال ۱۴۰۲ در نظر گرفته شده است.

۱۳۴,۹۴۰,۳۱۰
۳- هزینه های اداری

پیش بینی اعتبار هزینه های اداری به شرح جدول شماره ۵ و توضیحات صفحه ۱۲ با در نظر گرفتن روند افزایش قیمتها و رعایت کامل صرفه و صلاح صندوق حمایت در نظر گرفته شده است .

۳۷,۹۱۶,۰۰۰
۴-  خرید دارائیهای ثابت و سرمایه گذاری

پیش بینی اعتبار خرید دارائیهای ثابت به شرح جدول شماره ۶ با توجه به توضیحات ذیل جدول برای سال ۱۴۰۲ در نظر گرفته شده است.

۹.۰۰۰.۰۰۰
جمع مصارف۲,۱۰۵,۰۹۴,۳۱۰
جدول شماره ۱
جدول شماره ۱

 

۱- وجوه بازنشستگی سال ۱۴۰۲ با احتساب ۱۵ درصد افزایش نسبت به ماخذ محاسبه حقوق و فوق العاده مستمر (شاغلین ) قانون مدیریت خدمات کشوری و کلا بعلاوه افزایش حق بیمه ۸۰۰۰ نفر کارآموز جدید منظور شده است(به شرح برگ پیوست)

لازم به ذکر است طبق تصویب نامه هیئت وزیران مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ بندهای (الف) و (ب) ماده (۱) عبارتهای «هشت درصد سهم وکیل» و «چهار درصد سهم کانون» به ترتیب به عبارتهای «یازده درصد» و «یک درصد» تغییر یافته است.

۲- وجوه بازنشستگی سهم کانونها بر مبنای یک درصد ماخذ مصوبه هیئت وزیران میباشد

۳- پیش بینی برای سال ۱۴۰۲ با احتساب افزایش ۲۰ درصد نسبت به سال ۱۴۰۱ در نظر گرفته شده است.

۴- وجوه انتقالی از صندوقهای دیگر با توجه به مصوبه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۱ هیئت وزیران در نظر گرفته شده است.

۵- با توجه به تغییر سیستم اخذ مبالغ ابطال تمبر در مراجع قضائی استان تهران و شروع این روند در سایر شهرها در سنوات آتی، انتظار میرود تا برقراری ثبات و رفع اشکالات در این زمینه ۲ درصد افزایش نسبت به سال ۱۴۰۱ محاسبه گردد.

۶- بودجه پیشنهادی به علت عدم اظهار وکلای مربوطه در هنگام صدور مفاصا حساب و با توجه به پیگیری و مکاتبات انجام شده با ارگانها و سازمانها بمبلغ ۸.۰۰۰ هزار ریال در نظر گرفته شده است.

جدول شماره ۱-۱
جدول شماره ۱-۱
جدول شماره ۲
جدول شماره ۲

۱- بودجه پیشنهادی با نرخ سود ۱۹ درصد محاسبه شده است.

۲- کارمزد وام خرید ملک کارکنان در سال ۱۴۰۲ با احتساب پرداخت وام جدید به کارکنانی که بالای ۱۰ سال سابقه همکاری با صندوق داشته در نظر گرفته شده است.

جدول شماره ۳
جدول شماره ۳

توضیحات بررسی و تنظیم بودجه هزینه های مستمری سال ۱۴۰۲(جدول شماره ۳)

پیش بینی اعتبار مستمریها با در نظر گرفتن تعهدات قانونی صندوق و سایر توضیحات بشرح ذیل در نظر گرفته شده است.

۱-مستمری بازنشستگی

براساس مجموعه قوانین و مقررات مصوب ۲۹ دیماه ۱۳۵۵ ، صندوق، موظف است از محل حق بیمه های دریافتی به وکلایی که حائز شرایط بازنشستگی هستند مستمری ماهانه طبق ماده ۸ آیین نامه اجرایی صندوق پرداخت نماید . پیش بینی اعتبار مستمری بازنشستگی با افزایش ۲۵% نسبت به هزینه های انجام شده در آذر ماه سال ۱۴۰۱ و با افزایش پیش بینی اعتبار برای ۱۶۰ نفر بازنشستگان جدید با مبلغ مستمری ماهیانه ۱۴۳.۷۵۰هزار ریال محاسبه گردید.

۲- مستمری از کار افتادگی

طبق ماده ۹ آیین نامه اجرایی، صندوق افرادی که دوسوم توانایی جسمی و یا روحی خود را از دست دادند و قادر به انجام و ادامه حرفه خود نیستند، مشمول دریافت مستمری از کارافتادگی پس از احراز شرایط میباشند پیش بینی اعتبار مستمری از کارافتادگی با افزایش ۲۵ نسبت به هزینه های انجام شده در آذرماه سال ۱۴۰۱ و با افزایش پیش بینی اعتبار برای ۵ نفر از کارافتادگان جدید با متوسط مبلغ مستمری ماهیانه ۴۵.۶۸۵ هزار ریال محاسبه گردید.

۳- مستمری بازماندگان

پرداخت مستمری به بازماندگان وکلای فوت شده پس از احراز شرایط دریافت این نوع مستمری طبق ماده ۱۲ آیین نامه اجرایی صندوق میباشد. پیش بینی اعتبار مستمری بازماندگان با افزایش ۲۵% نسبت به هزینه های انجام شده در آذرماه سال ۱۴۰۱ و با افزایش پیش بینی اعتبار برای ۸۱ نفر بازماندگان جدید با متوسط مبلغ مستمری ماهیانه ۵۰.۰۰۹ هزار ریال محاسبه گردید.

۴-مستمری مصوب مجمع

مستمری مصوب مجمع بابت اجرای مصوبه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۳۷۷/۱۱/۲۸ با موضوعیت پرداخت مستمری به تعدادی از وکلای از کارافتاده و بازماندگان وکلای فوت شده قبل از اجرای قانون (۱۳۷۸/۰۱/۰۱ ) میباشد . پیش بینی اعتبار مستمری مصوب مجمع با افزایش ۱۵ % نسبت به هزینه های انجام شده در آذرماه سال ۱۴۰۱ محاسبه گردید .

۵-عیدی مستمری بگیران

پیش بینی اعتبار عیدی مستمری بگیران با احتساب مبلغ ۲۰.۰۰۰ هزار ریال برای ۱۷۹۷نفر محاسبه گردیده است.

جدول شماره ۴
جدول شماره ۴

توضیحات بررسی و تنظیم بودجه هزینه های پرسنلی سال ۱۴۰۲(جدول شماره ۴)

۱- حقوق

پیش بینی اعتبار هزینه حقوق با افزایش ۳۵ درصد نسبت به حقوق ۳۷ نفر از همکاران محاسبه گردیده است. تعداد پرسنل مستقر در صندوق مرکزی ۲۵ نفر و ۱۲ نفر مستقر در کانونهای آذربایجان شرقی غربی، چهارمحال بختیاری، اصفهان، خراسان، فارس، قم، قزوین، کرمان، کردستان، گیلان و مازندران میباشند. لازم به ذکر است در مورد کانونهایی که کارمند صندوق ندارند مطابق تصمیم مجمع عمومی معادل حداقل حقوق و مزایای قانون کار بنا به درخواست کانون مربوطه ، به بستانکار حساب کانون منظور می شود.

۲- اضافه کار

بودجه پیشنهادی بابت اضافه کار پرسنل در سال ۱۴۰۲ محاسبه شده است.

۳-حق مسکن

بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۲ بمبلغ ۸.۷۷۵ هزار ریال برای ۳۷ نفر از پرسنل در ۱۲ ماه محاسبه شده است .

۴- کمک عائله مندی و مهدکودک

کمک عائله مندی با احتساب ۱۰ درصد حداقل حقوق سال ۱۴۰۲ برای ۳۲نفر و هزینه مهدکودک برای ۷ نفر از پرسنل محاسبه و منظور شده است.

۵- ایاب و ذهاب

هزینه ایاب و ذهاب برای ۳۷ نفر از همکاران بمبلغ ۲۰۰۰ هزار ریال محاسبه شده است.

۶-عیدی و پاداش

با احتساب افزایش ۳۵ درصدی حقوق بابت پرداخت عیدی و پاداش در نظر گرفته شده است.

۷- بن

با احتساب افزایش ۳۵ درصد بابت ۳۷ نفر از کارکنان در ۱۲ ماه محاسبه شده است .

۸- حق بیمه سهم کارفرما

با احتساب ۲۳ درصد به جمع حقوق + اضافه کار + حق مسکن + ایاب و ذهاب + بن منظور شده است.

۹- هزینه بازخرید سنوات و مرخصی

بازخرید سنوات با توجه به افزایش احتمالی ۳۵ درصد دولت نسبت به سوابق هر یک از کارکنان محاسبه شده است.

جدول شماره ۵
جدول شماره ۵

توضیحات بررسی و تنظیم بودجه هزینه های اداری سال ۱۴۰۲(جدول شماره ۵)

پیش بینی اعتبار هزینه های اداری به شرح جدول ۵ با در نظر گرفتن روند افزایش قیمتها و رعایت کامل صرفه و صلاح صندوق حمایت در نظر گرفته شده است. کلیه محاسبات با احتساب درصد متوسط افزایش سالیانه محاسبه و منظور گردیده است.

۱- بودجه پیشنهادی بابت هزینه پست مکاتبات اداری صندوق حمایت در نظر گرفته شده است.

۲- بودجه پیشنهادی بابت هزینه تلفن و فکس صندوق می باشد.

۳- بودجه پیشنهادی بابت هزینه تعمیرات وسائل اداری پرینتر فکس و… می باشد.

۴- بودجه پیشنهادی بابت تعمیرات اساسی و نگهداری ساختمان مرکزی و مجاور صندوق و املاک خریداری شده محاسبه شده است.

۵- بودجه پیشنهادی بابت هزینه آبدارخانه ، پذیرائی و تشریفات مجامع می باشد.

۶- بودجه پیشنهادی بابت هزینه کارمزد بانکی جهت اخذ صورتحساب و انتقال وجوه بین بانکی میباشد.

۷- بودجه پیشنهادی بابت هزینه ،آب ،برق، گاز و عوارض شهرداری مربوط به صندوق میباشد.

۸- بودجه پیشنهادی بابت هزینه خرید لوازم مصرفی لوازم التحریر و ملزومات اداری در نظر گرفته شده است.

۹ – پاداش کانونها

در اجرای مصوبه مجمع عمومی صندوق حمایت مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ در ارتباط با حق الزحمه کارمند کانونها مقرر گردیده که صندوق سالیانه وجهی معادل ۱۲ ماه حقوق مزایای قانون کار حداقل های قانون کار را به حساب بدهی سهم کانون منظور نماید و تمام مسئولیتهای این چنین افراد از قبیل پرداخت حق بیمه پاداش عیدی و سنوات به عهده کانون متبوع میباشد. لذا بودجه ای بابت پاداش کانونها در سال ۱۴۰۲ در نظر گرفته نشده است.

۱۰ – بیمه ساختمان

بودجه پیشنهادی هزینه بیمه ساختمان بابت بیمه ساختمان مرکزی و املاک خریداری شده صندوق حمایت وکلا میباشد.

۱۱- هزینه سفرو فوق العاده ماموریت

بودجه پیشنهادی بابت هزینه سفر به شهرستانها بابت سرمایه گذاری ، ارزیابی و خرید ملک و غیره میباشد.

۱۲- بودجه پیشنهادی بابت هزینه ایاب و ذهاب جهت انجام امور مربوط به صندوق و کرایه حمل می باشد.

۱۳- ارتباطات و اینترنت

بودجه پیشنهادی هزینه ارتباطات و اینترنت با توجه به گزارش قسمت رایانه و با توجه به بهینه سازی ساختار شبکه سرورها و سیستم امنیتی در نظر گرفته شده است.

۱۴- خدمات حسابرسی مشاوره کارشناسی و اکچواری

بودجه پیشنهادی هزینه خدمات حسابرسی بمبلغ ۱.۳۱۶.۰۰۰ هزار ریال و هزینه خدمات مشاوره بمبلغ ۶.۰۰۰.۰۰۰ هزار ریال و هزینه کارشناسی بمبلغ ۲.۵۰۰.۰۰۰ هزار ریال و جمعا بمبلغ ۹.۸۱۶.۰۰۰ هزار ریال پیش بینی شده است.

۱۵- بودجه پیشنهادی بابت هزینه هدایا احتمالی میباشد. لازم به ذکر است لغایت آذرماه ۱۴۰۱ هیچگونه هزینه ای بابت خرید هدایا صورت نگرفته است.

۱۶- هزینه متفرقه

بودجه پیشنهادی هزینه متفرقه بابت هزینههای پیش بینی نشده می باشد .

۱۷-آموزش

بودجه پیشنهادی با احتساب مبلغ ۱.۰۰۰.۰۰۰ هزار ریال بابت هزینه آموزش کارکنان در نظر گرفته شده است.

۱۸- هزینه دعاوی

بودجه پیشنهادی بابت هزینه دعاوی احتمالی صندوق پیش بینی شده است.

۱۹- هزینه شارژ ساختمان

بودجه پیشنهادی بابت هزینه شارژ ساختمانهای خریداری شده می باشد.

۲۰-کمکهای بلاعوض

بودجه پیشنهادی بمبلغ ۳.۰۰۰.۰۰۰ هزار ریال بابت حوادث غیر مترقبه و کمک بلاعوض به وکلایی که طبق نظر هیات مدیره نیازمند مساعدت و کمک می باشند در نظر گرفته شده است.

جدول شماره ۶
جدول شماره ۶

۱- برآورد سه ماهه ۱۴۰۱ و پیش بینی اعتبار سال ۱۴۰۲ مربوط به تجهیزات کامپیوتر می باشد.

۲- اعتبار سال ۱۴۰۲ مربوط به خرید اداری می باشد.

۳- بودجه پیشنهادی برای خرید ملک در سال ۱۴۰۲ مبلغ ۸۰۰ میلیارد تومان پیشنهاد می گردد در صورت اقتضا بخشی از بودجه پیشنهادی برای تکمیل بودجه ۱۴۰۲ در مدت باقی مانده سال ۱۴۰۱ اختصاص پیدا می کند.

جهت دانلود فایل پی دی اف بودجه سال ۱۴۰۲
صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری ایــــــنـجــــــــــا کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا