اخبار کانون هااخبار مجلس شورای اسلامیویژه

اسامی پذیرفته شدگان کانون وکلای اصفهان در آزمون وکالت ۱۴۰۰

وکلاپرس- کانون وکلای اصفهان اسامی پذیرفته شدگان سهمیه آزاد و ایثارگر این کانون را در آزمون وکالت ۱۴۰۰ اعلام کرد.

به گزارش وکلاپرس هیات مدیره کانون وکلای دادگستری اصفهان در هفتادمین جلسه هیأت مدیره دوازدهمین دوره خود اسامی پذیرفته شدگان سهمیه آزاد و ایثارگر این کانون را منتشر کرد.

طبق آگهی اولیه آزمون وکالت ظرفیت پذیرش سهمیه آزاد ۱۵۲ نفر و در سهمیه ایثارگر ۶۵ اعلام شده بود که با تصویب قانون تسهیل صدور مجوز های کسب و کار ۳۴۱ نفر در سهمیه آزاد و ۷۰ نفر در سهمیه ایثارگر پذیرش شده اند.

زمان ثبت نام پذیرفته شدگان آزمون وکالت ۱۴۰۱ (پذیرش ۱۴۰۰) کانون وکلای اصفهان اعلام شد (کلیک کنید)

اسامی پذیرفته شدگان به شرح زیر است:

الف: سهمیه آزاد

نام پدرنامنام خانوادگیرتبه
ابراهیممحمدحسینمعصومی اردستانی۱
اکبرمحسنشفیعی دستگردی۲
عبدالقادرمهدیقادری زفره۳
علیفاطمهفتحی۴
علی شیرلیلابابایی۵
محمدمحمدتقیحاجی علی۶
علیحمیدرضاکلانتری۷
محمدابوالفضلکاکولی ورنوسفادرانی۸
اردشیرنرجسقائدامینی هارونی۹
حسینمهردادشریفی۱۰
عزت الهساعدبهرامیان۱۱
اردشیراتوساصالحی۱۲
محمودسعیدسهیلی پور۱۳
احمدوحیدداستانیان کردابادی۱۴
هدایت اللهفروغیزدانی۱۵
مرتضیفاطمهالراجی۱۶
صفرقلیعلیرضاعابدی۱۷
علیزهرافتحی۱۸
مهرعلیفاطمهرضائی۱۹
منصورنجیمهجمالی عسکرانی۲۰
امیرعباسمحسنروحانی۲۱
مرتضیمیناکاظمی دهقی۲۲
محمدتقیزهراشیرانی۲۳
سیدمرتضیفاطمه الساداتعلیزاده۲۴
علیمریماذرگون۲۵
اسدالهامیرمحمدرضوانیان حبیب ابادی۲۶
حجت الهاکرمشکوری۲۷
مریدشکوفهقنبری بیرگانی۲۸
غلامرضاسپهرزریسفی۲۹
اسفندیارعلیرضایاوری۳۰
حسنفرینازنقش نژاد۳۱
فرضعلیبهارهاسدی۳۲
علیمریمقادری صفت۳۳
جلالفائزهطوقیان۳۴
سعیدرومیناجلوانی۳۵
امان اللهالههکریمی۳۶
سلطان محمدمختاراسماعیل زاده سودجانی۳۷
محمدحسینطالبکارخیران خوزانی۳۸
جوادامیدقائم پناه۳۹
رضاسمیرارضائی۴۰
علیرضاعرفانحاج شریفی۴۱
عزیزعبدالحسینفایضی مهابادی۴۲
بهرامغزالهخدابخش۴۳
اصغرناهیدجلالائی دستجردی۴۴
هدایتامینغفاری۴۵
محمدرضامسلماصلانی۴۶
جمشیدوحیدمیراثی۴۷
شهبازفریدهخوش اندام۴۸
مهدیسپیدهپوده۴۹
چاسبابتسامرئیسی۵۰
احمدلالهعالی پور۵۱
سیدمهدیسیدمحمدمتینجمدی۵۲
سیدمصطفیزهراالساداتاحمدی۵۳
غلامرضاعلیابراهیمی۵۴
علیازادهحاتمی دستجردی۵۵
هوشنگعلی اصغرنجفی۵۶
علینفیسهصمدانی۵۷
علی اکبرحسینحیدری۵۸
حمیدرضاهومنفقیهی۵۹
ایرجصادقاسدی۶۰
مهدیرسولرضائی ادریانی۶۱
رمضانزهراابراهیمی بیادانی۶۲
چراغلیامنهبهرام نژاد۶۳
علیزهرادربندی۶۴
مرتضیحسینشیرزاده طاقانکی۶۵
سیداحمدسیدمحمدتقیحسینی وردنجانی۶۶
مجتبیسکینهقربانی۶۷
محمدرضازهرانفر۶۸
حجت الهعلیمحمدی گهروئی۶۹
غلامعبدالصالحایرانشاهی۷۰
محمدفاطمهرئیسی نیاسر۷۱
سیدعلیشریف الساداتطباطبایی۷۲
قدرت الهمهدیکبیری۷۳
حسنعلیگیلانی ارانی۷۴
غلامحسینراضیههلاکویی۷۵
گل محمدمریمرحمتی مقدم۷۶
براتعلیمرتضیبیگی۷۷
محمدالهامعالم مرتضوی۷۸
محمدوحیدکریمی ریزی۷۹
اصغراحسانقاسمی۸۰
علیعبدالرشیداخوندی۸۱
مسعودمهرنازفرح پور۸۲
نادرفاطمهطهماسبی۸۲
جماللیلانوری پرکستانی۸۲
علیزهرایاریان۸۵
غلام حسینسیمادویستی مغاندری۸۶
کورشامینجلیلی۸۷
فضل الهنسرینترابی۸۸
خداخواستسمیهنیک فر۸۸
ستارالههایلبیگی۹۰
کیواننگیندبیرزاده۹۱
منصورمحمدعلیاختری زواره۹۲
محمدمحسنحق شناس۹۳
رسولالهامقانعیان۹۴
علی ضامنمرضیهکیانی هرچگانی۹۵
حبیب الهالهاممهدیانی۹۶
حسینهرمززمانی احمدمحمودی۹۷
سعادتعلیرضاباقری قوام ابادی۹۸
مرتضیمعصومهاحمدی ورزنه۹۹
سرداربهارهلچینانی اخوره۱۰۰
حسنزهراحمزه ایل۱۰۱
عبدالحسینشهلاراویان۱۰۲
محمدرضامولودساداتمفتونی۱۰۳
مرتضیفاطمهنوری۱۰۴
منوچهرمیلادمهدوی۱۰۵
حشمت الهفرهادکریم پور۱۰۶
سیدمرتضیسیدمحمدامامی گورتانی۱۰۷
عباسفرشتهکاظمیان نجف ابادی۱۰۸
تقیاصغرعلی دادایی بیدگلی۱۰۸
سرتیپیونسصالحی سلح چین۱۱۰
عبدالرضااشرفاکبری بنی۱۱۱
سلیمانرضامرادی مفرد۱۱۲
علیرضامحمدجلیلنیک خو۱۱۳
لاچینراضیهمهرابی۱۱۴
علیاحسانمحمدلو۱۱۵
ماشاالهمهدیواعظ۱۱۶
حسینمرضیهسالمی۱۱۷
امیررسولذوالفقاری۱۱۸
حسینعلیرضااعظمی۱۱۹
اکبرحسینعابدی۱۲۰
احمدنیلوفراحمدی پزوه۱۲۱
عبدالعلیمسعودعلی اکبری بابوکانی۱۲۲
محمدرضاعلیرضاکرانی۱۲۳
حسنزهراصدرایی۱۲۴
ابراهیمشیماناطقیان۱۲۵
حسنفرشتهسنجری دهاقانی۱۲۶
نجفقلیسودابهاصلانی۱۲۷
ولیمحمدرضافضلی۱۲۸
امیرسعیدپردیسپشوتن۱۲۹
ایرجمجتبیبهرامیان۱۳۰
علیمحمدحسینحاجی حسینی رنانی۱۳۱
محمدصادقسعیدصائبی۱۳۲
اسدالهزهرهصادقی کلیشادی۱۳۳
مهدیزهرابابائیان فردوئی۱۳۴
محمدرضاصالحی۱۳۴
نصرالهفریباقاسمی ارداجی۱۳۶
احدسعیدفراهانی۱۳۷
علیدادافسانهمهمدی کرتلایی۱۳۸
حسناحسانجودکی۱۳۹
حسینزهرافروتن نسب۱۴۰
صادقمحمودحکیمیان جزی۱۴۱
محمدسحررضائی مشتاق۱۴۲
اصغرفاطمهنبوی۱۴۳
حمیدفریباناظمی۱۴۴
محمدرضادانیالمعتمدنیا۱۴۵
علیالهامصادقی مراد۱۴۶
عباسرضادارچینی ارانی۱۴۷
علی اکبرسعیدحیدری۱۴۸
قربانعلیالههقدرخواه۱۴۹
محمدنسترنبهاری۱۵۰
مصطفیفاطمهاحمدی۱۵۱
احمدامیدسلیمانی فر۱۵۲
محمدجوادابوالفضلعلی مددی۱۵۳
محمدکریمفاطمهفانی۱۵۴
علی اکبرعلیفخری۱۵۴
احمدام البنینحیدری۱۵۶
اسفندیارنرگسملالی۱۵۷
محمدعلیشهرزادحیدری رامشه۱۵۸
نوروزعلیمحمدعلیضیایی چمگردانی۱۵۹
سهرابفرشادعزیزی۱۶۰
علیبهنامعابدی۱۶۱
اصغرامیراحمدی۱۶۲
محسنفاطمهطوسی نجف ابادی۱۶۳
خسروشقایقجهانگیری۱۶۴
محمودمحبوبهابراهیمی چمکاکائی۱۶۵
جوادبهزادحیدری هرستانی۱۶۶
محمدطاهرشهینسامی۱۶۷
محمدارسلانحسن نژاد۱۶۸
حسنامیرحسینطبسی۱۶۹
حسنفاطمهقنبریان تودشکی۱۷۰
محمدرضاعلیرضارئیسی۱۷۱
حمیدعلیبشیری۱۷۲
کمالکامرانروحانی اصفهانی۱۷۳
جوادابوالفضللطفی راوندی۱۷۳
علی اشرفالههشالی هرتکه۱۷۵
علیرضامهدیغلامی۱۷۶
غلامرضاالهاممحرابی نهرخلجی۱۷۷
محمدالهامنوروزی۱۷۸
غلامعلیازادهمنتظری۱۷۹
اقامعلیطاهرهلطفی۱۸۰
حسینحمیدرضاسالمی فردبیدگلی۱۸۱
منصورارزورشیدی خانی ابادی۱۸۲
صالحی یگاییمحمدصالحی یگایی۱۸۳
تورجسحرافتخاری علی ابادی۱۸۴
علیمعصومهپلوئی شاپورابادی۱۸۵
سیف الهمریمبهارلوئی یانچشمه۱۸۶
علیمرضیهنوبخت۱۸۶
هاشمنرگسمیراحمدیان۱۸۸
نوذررضاشفیعی۱۸۹
حسنجوادطالبی ورزنه۱۹۰
عبدالهسهیلاجمشیدی۱۹۱
سیدنوراللهمرضیه الساداتطبائی نژاد۱۹۲
ابراهیممحمدپاداش۱۹۳
حسنساراصبوری۱۹۴
اصغرمحمدابولحسنی۱۹۵
رضاقلیوحیدمومنی موگووئی۱۹۶
رمضانعلیسمیرانوحه سرا۱۹۷
عبدالحسیننگینخاکسار۱۹۸
محمدکریمحمیدرضاپریشانی فروشانی۱۹۹
حسنعلیعلیداوطلب۲۰۰
اردشیرامینحسین میرزایی۲۰۱
محمدعلیزهراشبانی شیدانی۲۰۲
کیومرثکیوانبذرافشان۲۰۳
اصغرامیرحسامحکیمی کاشانی۲۰۴
علی اکبرلادننیک فر۲۰۵
محمدتقیمائدهزمانی فروشانی۲۰۶
رمضانعلیمحمدعلیشومالی خوزانی۲۰۷
عبدالرسولعلیرضازنگنه۲۰۸
عباسعلیزهراخسروی جزی۲۰۹
احمدعلیزمان وزیری۲۱۰
علیمهساعلیرضایی۲۱۱
نصرت الهمحمدرضامیدانی اخوره۲۱۲
فرزادکیاوشکچوئی۲۱۳
رسولاحسانرجبیان۲۱۴
سیدمهرعلیسیدحمیدموسوی۲۱۵
علیمردانفریبارئیسی۲۱۶
احمدعلی رضاکاهیدباصیری۲۱۷
احسانسعیدبوم هندی۲۱۸
مرتضیمحسنرضایی۲۱۹
ابراهیمام البنینترابیان۲۲۰
اصغرافسانهصالحی۲۲۱
عبدالعلیمریمگلابی۲۲۲
اصغرمنصوربرهانی شیدانی۲۲۳
سعیدالنازفلاح مهرجردی۲۲۴
مرتضیمحمدجعفری اشکاوندی۲۲۵
سعیدنسرینمرادی زانیانی۲۲۶
ابوالقاسمهاجرامینی تیرانی۲۲۷
عزیزالهزهراخواجه۲۲۷
سیف الهثریانوری۲۲۹
اسداللهمحسنعسگری ورنوسفادرانی۲۳۰
حسنفریباشفیعی۲۳۱
محمدزهراعبدالهی نیاسر۲۳۲
حسینمهدیموذن صفائی۲۳۳
ناصرمهدیعارف۲۳۳
اصغرسمانهخوانساری۲۳۵
محمدجوادراحیلایگانی۲۳۶
کاظمملیحهخداوردی ریزی۲۳۷
غلام علیمحمدناظری گهکانی۲۳۸
رجبعلیصادقرضائی ادریانی۲۳۹
خداقلیشهرامقنبری الونی۲۳۹
حیدرعلیپریساجمشیدیان نجف ابادی۲۴۱
اکبرعلیفتاحی میلاسی۲۴۲
حجت الهعباسرفیعی۲۴۳
عباسمیثمقربانی رنانی۲۴۴
سعیدژالهرضویان نجف ابادی۲۴۵
علیرحمت الهشریفی مقدم۲۴۵
ابراهیم کلیمیسامانکیدانیان۲۴۷
غلامرضافائزهوظیفه دوست خلج۲۴۸
عباسشیوااتش دلیگانی۲۴۹
عبدالحسینمیثماقاابراهیمی۲۵۰
یارعلیمظاهرگنجی۲۵۱
ناصرقلیزهراصادقی۲۵۲
فتح الهجواددشتی یفرانی۲۵۳
محمودزهراشیخ الاسلامی۲۵۴
نادرعباسجهان بخشی۲۵۵
یاری جانمژدهیاری جان زاده۲۵۶
حشمت اللهنجمهباقری کاجی۲۵۷
لقمانمحمودرستگاری کوپائی۲۵۸
علی محمدطاهرهزارعی خوابجانی۲۵۹
علیرضامحمدقدیری جزی۲۵۹
عباسحسیناحمدیان۲۶۱
سیدمحمدرضاسیدامیرمهدیهاشمی۲۶۲
حشمت الهعلیرضاقوامی۲۶۳
محمودتورانترابی۲۶۴
احمدمهدیاصغری ورزنه۲۶۵
ابراهیماذینرجبی۲۶۶
محمدقلیشهرزادرحیمی زمان ابادی۲۶۷
خدابخشساراجعفری۲۶۸
حسنمحسناحمدی خوراسگانی۲۶۹
اکبراحساناحسان پور۲۷۰
رضاادرینامومنی۲۷۱
اکبرحسنامینی۲۷۲
محمودمحمدمومنی۲۷۳
حسینمهدیطرفه نژاد۲۷۳
علیرضاجوادعطایی۲۷۵
میرحسینبهارهقربانی۲۷۶
عبداللهاحسانامینی۲۷۷
عباسمصطفیچاووشی۲۷۸
کریمفهیمهکریمی درچه۲۷۹
اله یارفریبامهبودی۲۸۰
اصغرالههجلالائی دستجردی۲۸۱
قاسمعلیامیدجعفری چمگردانی۲۸۱
محسنمحمدرضاعمادی۲۸۱
فرهادهمایونفرامرزی باغبان۲۸۴
ذبیح الهبهنامده خدائی۲۸۵
نادربهاربصیرت زاده۲۸۶
علیالهامرضائی۲۸۷
رضاسلیمانبابایی۲۸۸
سیدنجفسیدامیرعلیموسوی۲۸۹
رضامحمدجوادضیائی۲۹۰
محمدحسینمصطفیمثقالی فروش یزدی۲۹۱
مجتبیعلی اکبراصغرزاده مرغملکی۲۹۲
جانقلیجوادبویرحسنی۲۹۳
محموداحمدجنیرانی۲۹۴
غفارنرگسکریمی پور۲۹۵
خسرومحبوبهمرادی۲۹۵
چراغعلیابراهیمکریمی بابااحمدی۲۹۷
محسنعلیرضاروحانی قهساره۲۹۷
حسیعلیزهرااسماعیل زاده۲۹۹
علی اصغرمحسنپیرمرادیان۳۰۰
علیبابککثیری۳۰۱
مجیدعاطفهنظامی۳۰۲
رضامحمدفرهمندی۳۰۳
محمدحسینریحانهمصوری۳۰۴
غلامرضامحسنغزنوی۳۰۵
داریوشسینامحبی نورالدین وند۳۰۶
نورالهمهدیحسن زاده۳۰۷
مهدیزهرااحمدی۳۰۸
حمیدمجیدعرفان منش۳۰۸
کوچکعلیخدیجهفولادی۳۱۰
رضاام البنینصالحی مبارکه۳۱۱
جهانگیرسعیدخورسندی۳۱۱
هادیعباسمحمدی۳۱۳
بیژنمهشیدمهدی پوردهکردی۳۱۴
حاجی علیمحمدبنی مسنی۳۱۵
ناصرعاطفهمسعودیان۳۱۶
حسینشیمااسدی علی ابادی۳۱۷
تیمورمهردادموسوی۳۱۸
حمیدنوشینپرویزی بابادی۳۱۹
شهراممحمدباقرپور۳۲۰
ابراهیممحمدبهارلوئی۳۲۱
علی ضامنمجیدصحراگرددهکردی۳۲۲
احمدعلیزراعت کاردهنوی۳۲۳
علیمائدهشهربانی۳۲۴
محمدرضاعرفانشهرکی مقدم۳۲۵
مجیدزهرامظاهری مقدم۳۲۶
مرتضیمهساقادری۳۲۷
غلامرضانسرینحیدرجان۳۲۸
مهدی خاننعیمهدارا۳۲۹
فریدونفرشاددانش بخش۳۳۰
اصغرارماندوستی مقدم۳۳۱
علیمحمدرفیعی۳۳۲
غفارمینوفرهادی۳۳۳
هوشنگزهراقدیمی چرمهینی۳۳۳
افراسیابمحمدرسولجهانگیری۳۳۳
عباسعلیالههکرمی بروجنی۳۳۳
حبیب الهمجیدحقیقی زاده۳۳۷
بهروزفرشادنیازی۳۳۸
قاسمالهامقنبریان علویچه۳۳۹
امیرهومانرهاافتخاری۳۴۰
مصطفیمحمدتوبیانی۳۴۱

ب: سهمیه ایثارگران:

نام خانوادگینامنام پدر
نم نباتحکیمهمسعود
پایندهمریمبیژن
قاسمیعلیجلال
رحمتیشهلاحمید
حبیبیامیرشاپور
محمدیرضاعلی
باقریبهروزاحمد
محمدباقریزهراسعید
راسخنسیمفرامرز
نصراصفهانیفاطمهخسرو
لله گانی دزکیرامینحیدرقلی
موذنیمیترامحمد
طاهریزهرارضا
کاغذگرانامیرحسینمحسن
عرفان نژادمحمودداریوش
مختاریفرشتهمحسن
مستوفی نیامحمدجواداحمد
هنرمندزهراجلیل
مهدی خانیفهامهرضا
ذبیحی ریزیسعیدحسین
فکاریمرصادمجید
خوانساریمحسنمحمدعلی
پرورشاحمدمرتضی
رضاییمحمدرضاعیدی محمد
دلاورنسرینعلی اصغر
قمبردستجردیمرتضیاحمد
شاه سنائیعلیحسن
گودرزیمهدیعلی
صالحی اردلیحسینمجید
راوندرسولعلی
معروفیعسلحسن
رضائی رجانیحسینولی اله
رزاززادهمریمبهزاد
فتاحی مارنانیمحمدسیف اله
امینیامیرحسینحبیب
اتحادی ابریمحمدحسیناصغر
قربانی شاه کوچکیپریساخداداد
روحانی راوریسمیراعباس
پورشیروی جوزدانیصبااصغر
بانکیساراجلال
جهانشاهیشکیلارسول
میرلوحیفاطمه ساداتسیدجعفر
رحمانی قلعه شاهرخیمریمرضا
دوستیانمصطفیزلفعلی
شیردلیستاره الساداتسیدمحمدتقی
صفری اغچه بدیابوطالبمرتضی
حجازی فردزهرهسیدرسول
رضائیعباسولی اله
منصوریانسپیدهسیروس
چمی نجف ابادیعاطفهحمیدرضا
قریشی فرزهرااحمدرضا
مجیریمیثممحمد
کیانی زادهمحمدرضایداله
اقاحسینیسعیدحسن
پناهی درچهامیرحسینمحمد
رضائیشهرهجاوید
کشاورزنیمامحمد
کنگازیان کنگازیمعصومهمحمد
اذری فردجهرمیزلیخاسراج
اقالرنوشینرحمت اله
شهبازیبتولیداله
علوی مهرسیدمحمدامینسیدعلی
کریمی باغملکیعاطفهحسن
سفیدزادهمحمدعلیرسول
ابراهیمیلیلاجاماسب
بخشایی قرق اقاییراضیهابراهیم
رحیمیالهامرحیمی
خزائیرضاحشمت
پورجوهریالههاصغر
احمدپورگیتیحمزه علی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا