اخبار کانون هاویژه

اسامی پذیرفته شدگان کانون آذربایجان غربی در آزمون وکالت ۱۴۰۱ (پذیرش ۱۴۰۰)

وکلاپرس- اسامی پذیرفته‌شدگان کانون وکلای دادگستری آذربایجان غربی در آزمون وکالت ۱۴۰۱ (نوبت پذیرش ۱۴۰۰) اعلام شد.

در سهمیه آزاد این کانون ۲۰۸ نفر و در سهمیه ایثارگری ۵۶ نفر پذیرفته شده اند.

ثبت نام پذیرفته‌شدگان براساس اطلاعیه بعدی کانون وکلای دادگستری آذربایجان غربی که در تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۱۸ منتشر می‌شود، صورت خواهد پذیرفت.

ظرفیت تعیین شده این کانون در آگهی اولیه آزمون ۱۰۵ نفر بود که با توجه به تصویب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار و برگزاری آزمون بر اساس این قانون، نهایتاً ۲۶۴ نفر پذیرفته شده‌اند.

قبول‌شدگان سهمیه آزاد

نام خانوادگینامنام پدررتبه
سبحانیمسعودمحمود۱
خلیلیسعیدحیدرعلی۲
نصیرپورشرویننصراله۳
خداییپریوشابراهیم۴
چابکبهنامسلیم۵
قادریعبدالهابوبکر۶
ولی زاده اوصالوسالارمحمد۷
مکریشهرامکیومرث۸
رضاییاسماعیلاحد۹
حمزه پورشرمینعلی۱۰
رزمیسجادنقدعلی۱۱
اذرخشکمالعزیز۱۲
هاتفیسهیلرضا۱۳
اصغریرضافریدون۱۴
بقالیالمیراجعفر۱۵
امامیپرواایرج۱۶
صفریمیریاشارمیرفیروز۱۷
افشینشبنمعادل۱۸
علی نژادسعیدناصر۱۹
ذوالفقاریادیسونامیر۲۰
علیزاده بکتاشعلیرضانادر۲۰
دانشمندکوشکیالهامابراهیم۲۲
زرنیکامیارعبدالمناف۲۳
خوش اندامکیوانمحمود۲۴
میرزاپوراصلحمیرافریدون۲۵
قویدل قره باغکریممهدی۲۶
حمیدی فردعلیمحمود۲۷
گل محمدیشهاب الدینلزگی۲۸
فرامرزیفائزهابوبکر۲۹
حبیبیفاطمهاسد۳۰
باقرزادهاحمدسلیمان۳۱
حسینیوفامحمود۳۲
صفریامیدبهروز۳۳
جعفریانمهتاجیداله۳۴
عبدالهیسعیدهرضا۳۵
کرباسیانفرهاداسدالله۳۶
حدادیروناکمحمدسعید۳۷
فریدیایداصمد۳۸
جعفرزادهپویااسرافیل۳۹
قربان زادهسجاداسمعیل۴۰
اسدیعارفحسین۴۱
سلیمی ساعتلومهتابحسین۴۲
میرزاییحسیناحمد۴۳
خالدیعبدالهعبدالمجید۴۴
یوسفی نیاکانمازیارسیروس۴۵
پارساسیدفتاحسیدعزت۴۶
اشرف نژادحسنغلام۴۷
شریفی وایقانسعیدمهدی۴۸
بهرامیشرارهناصر۴۹
نوریانجواداسماعیل۵۰
عبدی تپه ویریفرخشکور۵۱
افتابیمیرابوذرمیرفرامرز۵۲
زین العابدین نوه سیعاطفهحمید۵۳
فتوتعبدالهفتاح۵۴
میرزائی اغبلاغرحمانپرویز۵۵
رنجی ملکیامیرمسیب۵۶
فردائیفرزادفرهاد۵۷
الماسخانیمیناتیمور۵۸
براخاصمحسنعبدالرحمن۵۹
احسنینسریناحمد۶۰
قاسمیعلینوروز۶۱
نوری کشتیباناذیننادر۶۲
سخنورجوادرضاقلی۶۳
عادلیزهرانوروز۶۴
عزتفرایساذکریا۶۵
اصغریبهزادحسن۶۶
برادوستی تولکیلیلاشیرو۶۷
جولائی رادفریدهعثمان۶۸
انصاریحکیمهفیصل۶۹
فیضی خزاعیمحمدابراهیم۷۰
حیدریحسنمحمد۷۱
غیبیمیرمسعودمیرمحسن۷۲
قره ایاقیحسنرضا۷۳
پورقاسمسکینهاکبر۷۴
عبدیفرهادزکریا۷۵
حسن زادهفریبامحمد۷۶
اصفی سرایحجتبهرام۷۷
حسین پورتوحیدمحبوب۷۸
کلشی پورچیرکامرانهوشنگ۷۹
فقه کریمیشرارهخلیل۸۰
قیطرانی اوصالوارشقیطران۸۱
حاجی احمدیسردارخالد۸۲
افشارشمخالیسانازمحمدرضا۸۳
گل ارامحمدقربان۸۴
شیخکانلوی میلانکامرانعبدالمجید۸۵
محمدزاده اذرعلی بیگلوسمیرایونس۸۶
کوسهعزیزمحمد۸۷
ارشادزین العابدینبابا۸۸
اسگندریرسولحیدرعلی۸۸
فرج زادهسعیدتقی۹۰
حسنخانییحییاسماعیل۹۱
محالیفائزهمحمد۹۲
علی پورهیواحاکم۹۳
داراب نژادسیمینعباس۹۴
غفوریحسینعلی۹۵
حیدری حیدرابادرقیهجعفر۹۶
محمودی مندولکانیهوشنگبهرام۹۷
تابشیاکامجمال۹۸
میرحسینیان کوه کمرسعیدهمیرفخرالدین۹۹
کریمی کنگرلوئیرضااژدر۱۰۰
رضاییمرتضیمصطفی۱۰۱
محمدولی زادهحامدمحمدصادق۱۰۱
مقدممیثمسلطانعلی۱۰۳
عبداللهیشهنازابراهیم۱۰۴
قاسمیپریسااسد۱۰۵
حاتمیمحمدجوادمراد۱۰۶
مدیری قره ورنداریوشجهانبخش۱۰۷
جعفریمریمقربان۱۰۸
محمدزادهمحمدشوقعلی۱۰۹
دینداربیتاغلامحسین۱۱۰
حکاری کله رشمهردادفرزنده۱۱۱
عباسیسپیدهمحمد۱۱۲
اقاجانی ریک ابادیعمرانقاسم۱۱۳
نجاتیسیروانعلی۱۱۴
عباسییاسرحسن رضا۱۱۵
مهربانیسیدحیدرسیدجمال۱۱۶
نیکوقوزچی اولنشهراماسماعیل۱۱۷
نیک صفتشیمافتاح۱۱۸
حصاریالهاممیرنصرت اله۱۱۹
قهرمانزادهشمسیجمال۱۲۰
محمدزاده مطلقبهمنعبدالله۱۲۱
رضازادهرضانجفقلی۱۲۲
کریم پورمجیدعلیرضا۱۲۳
ملک زادهرحیمنوبخت۱۲۴
رمضانی خاتون ابادسیاوشخالد۱۲۵
کریمیسیروانخالد۱۲۶
حسین زادهعلی اصغرکامل۱۲۷
درویشی قورمیکوحیدقاضی۱۲۸
غیبیمیراحسانمیرمحسن۱۲۸
ختامیماهرخمحسن۱۳۰
حسنیشاهینسلیم۱۳۱
اطمانی حقویرانسیماگورگین۱۳۲
جنگی للکلواصغرجعفر۱۳۳
نقشینمهدیعزیز۱۳۴
حاجیلوحمیدحسین۱۳۵
کهزادسقزیچیامحمدتوفیق۱۳۶
نوریتوحیدایوب۱۳۶
فتاحی اصلزهراعلی۱۳۸
نوبهارسمیهعباسعلی۱۳۹
نبی زاده یالقوزاغاجیفاطمهحسن۱۴۰
اذرسمیراجعفر۱۴۱
صابونی حسینقلیمسعودمحمود۱۴۲
عباس زادهمعصومهعین الله۱۴۳
مدرسیهیمنعبدالسلام۱۴۳
قاسمیفاطمهتوحید۱۴۵
خلیلیبهارالهوردی۱۴۶
حسن زادهفریدهمحمد۱۴۷
صوفی حسن ترکاشهامیداحمد۱۴۸
باقرلوپرستوامیر۱۴۹
اسمعیل لوعلیرضامحمد۱۵۰
تموئی سیوه درفرحنازبهرام۱۵۱
پاپژچینیعمر۱۵۲
حسنقلی وندی قامتباقراسماعیل۱۵۲
خانعلی لوصفیهقربان۱۵۴
گلوانیمیلادایرج۱۵۵
مزیناسمعیلخانعلی۱۵۵
ایوبی حیدرانلواحمدمحمدرضا۱۵۷
میکائیلی مستان ابادشادیخالد۱۵۸
هاجریاحمدرسول۱۵۹
سیداکبریمیرحسینمیرزین العابدین۱۶۰
حاجی پورکشکسرایلیدامحمود۱۶۱
رحیمیامنهعثمان۱۶۱
برنانداحسن۱۶۳
محمدیعبدالسلامحسن۱۶۴
مجردکریم ابادنسیمابراهیم۱۶۵
صفایی رادجعفرکرم۱۶۶
ممکان ممکانمژگانناجی۱۶۶
محمدزادهصابررضا۱۶۸
شهسواری ورزقانیبهزادعلی۱۶۹
علیاری الاگوزاکبرسیفعلی۱۷۰
مرادیفهمیدهسعید۱۷۱
بابازادهمهدیجواد۱۷۲
رحمانیامینهعمر۱۷۳
یاری قوشخانهفرزادروح اله۱۷۴
حسینیالهاممحمدخالد۱۷۵
حاجیلیوقزلباشفیروزهحسن۱۷۶
بادوزادهلیلاامیر۱۷۷
هاتف نیابهزادامیرعلی۱۷۸
کرم زادهحسنقاسم۱۷۹
میرحاجیالنازصادق۱۸۰
دلائی میلانبهمنسعید۱۸۱
حاجی زادهامینسعید۱۸۲
ناصریناصرموسی۱۸۲
زارع سلماسیوحیدقاسم۱۸۴
بخشندهای سانعلیرضا۱۸۵
مهموم گنبدیکیوانحاتم۱۸۵
بخشی بالکانلومهنازاروج۱۸۷
ره انجاماسلامغلام۱۸۷
رویاننارینقادر۱۸۹
طالبیغلامرضابشیر۱۹۰
نیک رادوحیدبایرام۱۹۰
عبدالهیحامدمحمدعلی۱۹۲
موسویام لیلامیرباقر۱۹۲
نجفی قرالرلطف الهشیوارشید۱۹۴
غفاری فامعلیستار۱۹۵
جعفری بردیانیقهرمانعیسی۱۹۶
احمدنژادنورالدینعبداله۱۹۷
صالحی حیدرابادتوحیدسعیداله۱۹۸
کمانیشرمینرحمن۱۹۸
نوینامیرصالحمجید۲۰۰
اکبرزادهرقیهفیروز۲۰۱
نظریعلیکرمعلی۲۰۲
عیوضیشیرزادعلی۲۰۳
عبدالهی جمیانصادقاسمعیل۲۰۴
عراقیحجتتیمور۲۰۵
شیرمحمدیاصغرعباس۲۰۶
رضاییسعیدیوسف۲۰۷
تقلیدیمحمدحیدر۲۰۸

قبول‌شدگان سهمیه ایثارگر

نام خانوادگینامنام پدررتبه
یوسف زاده صوفعلیمهدیغلام۱
ندیمیناهیدبهار۲
کریمیکریمفرهاد۳
ادیممهدیابراهیم۴
اصغریوحیدنصرت۵
کریمیاکبرمیکائیل۶
تاتاری قرابقلومحمودشمس الدین۷
بشارتسجادغلامرضا۸
احمدیعطااسلام۹
نجفیرویاجبرئیل۱۰
حسینی قلعه جقسیدهادیسیدحسین۱۱
خلف خانیجابرزین العابدین۱۲
ایمانی میقطالومریمعلی۱۳
حیدرزادهمهدیولی۱۴
رضاییاعظمشمسعلی۱۵
محمدیفیروزعلی۱۶
ملانقی زادهعلیرضاغلامرضا۱۷
حیاکفاطمهمحمدیوسف۱۸
پیریمسعودعباس۱۹
باشوکیشیرینابراهیم۲۰
ارجمندقجورمهساتورج۲۱
بنابیان باروقشهربانورسول۲۲
ولادیمحسنمنصور۲۳
حسنیالههنادر۲۴
مختاری کشاورناصرعلی۲۵
نوائیسجادعلی۲۶
بیوارهمدینهحسن۲۷
بایزیدیکامرانمامند۲۸
جعفرزادجعفرحبیب۲۹
حیدرزادهفرجمحمدعلی۳۰
عزیزی اورسیژیلافریق۳۱
جهاننسیمعثمان۳۲
حاجیلوچوپلوجهجلالحسن۳۳
وهابی سلطان احمدیهادیخالق۳۴
مسلم پورفاطمهمحمدباقر۳۵
جعفری دستجردسیامکامامعلی۳۶
ازادمنشعبدالقادرسلام۳۷
اسدیانموسیمحمد۳۸
صادق پورسلاخیفرزادایرج۳۹
صمیمی فرعبدالرحمانرحیم۴۰
خانعلی لومحمدرضابخشعلی۴۱
مودت نیاعاصفهصالح۴۲
کریم خواهحساممحمد۴۳
معروف زادهکاویانعبدالکریم۴۴
احمدیان زاده چچکلوعباسرحمت اله۴۵
هدایتمحمدحسینعلی۴۶
قدری اغجه مسجدکسریمحمود۴۷
عابدی سورهکیومرثرضا۴۸
حاجی علی رضالونفیسهعلی۴۹
احمدیمسعودعوض۵۰
حاتمی ژارابادروناکمحمدسلیم۵۱
کردستانیایلخانیقادر۵۲
رستم لوفاطمهعندلیب۵۳
کرمانیان میاندواببنفشهفرامرز۵۴
فارغیحامدهادی۵۵
افشارانحسینعلیرضا۵۶

یک دیدگاه

  1. سلام تراز بنده ۷۲۰۰ هست و از قبول شدگان هستم ولی نمیدونم چرا اسمم داخل افراد پذیرفته شده نیست . لطفا پاسخ سوالم رو بدین تشکر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا